Bhimalapuram.co.in

అన్నమాచార్య కీర్తనలు -

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా (ఈ )ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చిన wwwDOTsistlaDOTorg నకు,శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

కీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink):: రాగముకీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink):: రాగముకీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink):: రాగముకీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink):: రాగము
అక్కడనాపాట్లువడియిక్కడ:: ఆహిరిఅక్కర్కొదగనియట్టి:: ముఖారిఅక్కలాలచూడుడందరును:: శంకరాభరణమ్అంగడినెవ్వరునంటుకురో:: శ్రీ
అంగననిన్నడిగిరమ్మనె:: కురంజిఅంగనయెట్టుండినానమరు:: రామక్రియఅంగనలాలమనచే:: శంకరాభరణమ్అంగనలీరేహారతులు:: మద్యమావతి
అంచితపుణ్యులకైతే:: దేశాక్షిఅచ్యుతమిమ్ముదలచే:: శంకరాభరణమ్అంటబారిపట్టుకోరేఅమ్మలాల:: ఆహిరిఅటుగడువుమనసనీవన్ని:: సామంతమ్
అటువంటివాడువోహరి:: లలితఅటువంటివైభవములమర:: దేశాక్షిఅట్టివేళగలగనిదదివో:: సాళంగనాటఅడుగవయ్యావరములాపెనేమైనా:: శ్రీ
అణురేణుపరిపూర్ణుడైన:: శ్రీఅతడేయెరుగునుమముబుట్టించిన:: లలితఅతడేసకలవ్యాపడతడే:: శంకరాభరణమ్అతనికెట్లసతమైతి:: హుస్సేని
అతనినేనేకొలిచి:: గుజ్జరిఅతనిపాడెదనుఅదివ్రతము:: సరస్వతిఅతనుసంపదకంటెనసదా:: శంకరాభరణమ్అంతయునీవేహరి:: ఆనందభైరవి
అంతరంగమెల్లశ్రీహరికి:: హుస్సేనిఅంతర్యామిఅలసితిసొలసితి:: ఆభోగిఅతిదుష్టుడనేనలసుడను:: ఆహిరిఅతిశయమగుసౌఖ్యమనుభవింపు:: కేదారగౌళ
అతిశులభంబిదెశ్రీపతి:: నాటఅందరికాధారమైనఆది:: మద్యమావతిఅందరిబ్రతుకులునాతనివే:: పాడిఅందరివలెనేవున్నా:: సామంతమ్
అందాకదాదానేఅంతు:: గుజ్జరిఅదిగాకనిజమతంబది:: శ్రీఅదినయపరాధమిదినా:: సావేరిఅదినీకుదారుకాణము:: శంకరాభరణమ్
అదిబ్రహ్మాండంబిది:: శ్రీఅదివోఅల్లదివో:: హిందోళంఅదివోనిత్యశూరులు:: అఠాణఅదెచూడరేమోహనరూపం:: మోహన
అదెచూడుతిరువెంకటాద్రి:: మలహరిఅదెవాడెయిదెవాడె:: శంకరాభరణమ్అదెశిరశ్చక్రములేనట్టి:: రామక్రియఅనంతమహిముడవుఅనంత:: షణ్ముఖప్రియ
అనరాదువినరాదుఆతని:: దేశాక్షిఅనాదిజగమునకౌ:: నారాయణిఅనిశముదలచరోఅహోబలం:: నాటకురంజిఅనుమానపుబ్రదుకుకదిఋఒతా:: ముఖారి
అన్నలంటాతమ్ములంటా:: నీలాంబరిఅన్నిచోట్లబరమాత్మవునీవు:: ముఖారిఅన్నిటనీవంతర్యామివి:: బౌళిఅన్నిటనేరుపరిగాఅలమేలు:: సాళంగనాట
అన్నిటానాపాలిటికిహరి:: శంకరాభరణమ్అన్నిటానుహరిదాసుసధికులు:: మలహరిఅన్నిటానేరుపరిహనుమంతుడు:: కల్యాణిఅన్నిటాభాగ్యవంతుడవుదువయ్యా:: బౌళి
అన్నిటాశంతుడైతేహరి:: బౌళిఅన్నిటికినిదెపరమౌషధము:: లలితఅన్నిమంత్రములునిందే:: లలితఅన్నియుఇతనిమూలమతడే:: శ్రీ
అన్నియునునతతికృత్యములే:: శ్రీఅన్నిరాసులయునికియింతిచెలు:: హుస్సేనిఅన్నివిభవములఅతడితడు:: వలజిఅప్పటికప్పుడేకాక:: మాయమాళవగౌళ
అప్పుడువోనినుగొలువగ:: లలితఅప్పులవారేఅందరును:: కాంభోజిఅప్పులేనిసంసారమైనపాటే:: సింధుభైరవిఅప్ప్ణిచ్చేనిదెనీకునను:: కేదారగౌళ
అభయదాయకుడవదె:: మోహనఅభయముఅభయమోహరి:: ఖరహరప్రియఅమరాంగనలదెఆడేరు:: రాగమాలికఅమరాంగనలదెనాడేరు:: దేవగాంధారి
అమరెగదెనేడుఅన్నిసోబగులు:: దేవగాంధారిఅమితదేవమ్భజేనార:: భాగేస్వరిఅమ్మమ్మఏమమ్మఅల్మేల్మంగ:: భైరవిఅమ్మెడిదొకటిఅసిమలో:: లలిత
అయమేవఅయమేవఆది:: జోగియాఅయ్యోపోయబ్రాయము:: సామంతమ్అయ్యోమానుపగదవయ్య:: నాటఅరిదిసేతలేచేసితల్లాడ:: ముఖారి
అరుదరుదునీమాయహరి:: బౌళిఅలపుదీర్చుకోరాదఅన్నీనయ్యీ:: భూపాలంఅలమేలుమంగవునీవన్నిటా:: మనోహరిఅలరచంచలమైన:: రాగమాలిక
అలరనుతించరోహరిని:: భూపాలంఅలరులుకురియగ:: శంకరాభరణమ్అలవటపత్రశాయివైన:: శంకరాభరణమ్అలుకలుచెల్లవుహరి:: శంకరాభరణమ్
అలుమేలుమంగనీవభినవ:: భైరవిఅవధారురఘుపతి:: ఖమాచ్అస్మదాదీనాంఅన్యేషామ్:: ఆహిరిఅహోనమోనమోఆదిపురుష:: దేవగాంధారి
అహోబలేశ్వరుడుఅఖిల:: శ్రీఅహోబలేశ్వరుడుఅరికుల:: బిలహరిఆకటివేళలఅలుపైనవేళలను:: శుభాళిఆకెవోనాప్రాణమోహనవు:: రామక్రియ
ఆటవారిగూడితౌరా:: కన్నడగౌళఆతుమసంతసపెట్టు:: లలితఆదరమ్మపాడరమ్మఅంగనలు:: ఖరహరప్రియఆదిదెవపరమాతుమా:: దేవగాంధారి
ఆదిదేవపరమాత్మావేద:: హిందోళంఆదిదేవుండనంగమొదల:: సామంతమ్ఆదిదైవుడైఅందరిపాలిటి:: సామంతమ్ఆదిపురుషాఅఖిలాంతరంగా:: నాట
ఆదిమపురుషుడు:: ఆందోళికఆదిమపూరుషుడచ్యుతుడచలు:: శంకరాభరణమ్ఆదిమునులసిద్ధాంజనము:: మోహనఆదిమూర్తియీతడుప్రహ్లాద:: శంకరాభరణమ్
ఆనందనిలయప్రహ్లాద:: బౌళిఆపదలసంపదలనలయు:: వరాళిఆపద్బంధుడుహరిమాకు:: కల్యాణిఆపన్నులపాలిదైవమాతడే:: ఆనందభైరవి
ఆరగించికూర్చున్నడల్లవాడె:: ఆరభిఆలాగుపొందులును:: కుంతలవరాళిఆలించుపాలించుఆదిపురుష:: ముఖారిఆశాబద్ధుడనైయలసి:: లలిత
ఆసమీదవిసుపౌదాక:: ఆహిరిఇటమీదకడమెల్లానికనీవు:: భైరవిఇటుగనసకలోపాయము:: గుజ్జరిఇటుగరుడనినీ:: నాట
ఇటువంటిదాననాకేటి:: కన్నడగౌళఇటువంటివాడుతాను:: సురటిఇట్టిఙ్ఞానమాత్రమున:: దేశాక్షిఇట్టిప్రతపముగలఈతని:: అఠాణ
ఇట్టిభాగ్యముగంటిమియిద్దరూ:: సాళంగనాటఇంతకంటేఘనమికలెదు:: సురటిఇంతటిదైవమవుమాకు:: శుద్ధవసంతంఇతడుచేసినసేతలెన్ని:: శ్రీ
ఇతడేపరబ్రహ్మమిదియె:: బిలహరిఇతడొకడేసర్వేశ్వరుడు:: హుస్సేనిఇతనికంటేఘనులుఇక:: నవరసకన్నడఇంతయునీమాయమయ:: శ్రీ
ఇతరచింతలేకయేమిటికి:: శుద్ధధన్యాసిఇతరదేవతలకిదిగలదా:: బహుదారిఇతరధర్మములందునిందు:: ఆహిరిఇతరములిన్నియునేమిటికి:: సామంతమ్
ఇతరమెరుగగతిఇదియే:: సరసాంగిఇతరులకునినునెరుగ:: శ్రీఇతరులేమెరుగుదురేమని:: దేశాక్షిఇంతులాలనావంకనిదె:: ఆందోళిక
ఇంతేసిమతకాలునేనెఱగ:: దేశాళంఇంతేసిసేవలుసేయనెందాకా:: కుంతలవరాళిఇత్తిముద్దులాడి:: ఆనందభైరవిఇందరికినభయంబు:: సామంతమ్
ఇందరివలెజూడకు:: హుస్సేనిఇందాకానెఱగనైతినిక:: యదుకులకాంభోజిఇదిగాకసౌభాగ్యమిది:: ముఖారిఇదిగోమాయఙ్ఞానమెప్పుడును:: హుస్సేని
ఇదియెనాకుమతముఇదివ్రతము:: మోహనకల్యాణిఇదియేమర్మముహరి:: సాళంగనాటఇదియేవేదాంతమిందుకంటే:: మాళవిఇదియేసాధనమిహపరములకు:: చారుకేశి
ఇందిరవడ్డించనింపుగను:: శ్రీఇందిరాధిపునిసేవ:: హిందోళంఇందిరానాధుడిన్నిటికీత:: బౌళిఇందిరానామమిందరికి:: శుద్ధవసంతం
ఇందిరానాయకయిదివో:: కాంభోజిఇందిరాపతిమాయలుయింతలు:: ముఖారిఇందిరారమణు:: బౌళిఇదివొసంసారమెంత:: శ్రీ
ఇందుకుగానాయెరగమినేమని:: మాళవశ్రీఇందుకేకాబోలునీవుయిట్టే:: హిందోళంఇందుకేనావిభుడునీయింట:: గౌళఇందుకేపోవెరగయ్యీ:: శంకరాభరణమ్
ఇందుకొరకేయిందరును:: శంకరాభరణమ్ఇందునందుదిరుగుచు:: ఆహిరిఇందునుండమీకెడలేదు:: పాడిఇందునుండిమీకెడలేదు:: పాడి
ఇందులోనేకానవద్దా:: నాటఇదెనీకన్నులయెదిటికి:: సారామతిఇన్కనేలవెరపు:: మలహరిఇన్తేమరేమిలేదుయిందుమీదను:: గుజ్జరి
ఇన్నిచదువనేల:: ముఖారిఇన్నిచేతులునుదేవుడిచ్చినవే:: శంకరాభరణమ్ఇన్నిజన్మములేటికిహరిదాసు:: శ్రీఇన్నిటనింతటఇరవొకటే:: కన్నడ
ఇన్నిటికిబ్రేరకుడు:: మాళవగౌళఇన్నిటికిమూలముయీతని:: సామంతమ్ఇన్నినేతలకునిదియొకటే:: దేవగాంధారిఇన్నియుగలుగుటేజన్మమున:: నాదనామక్రియ
ఇన్నియుముగిసెనుఇటు:: పంతువరాళిఇన్నిరాసులయునికియింతిచెలు:: శంకరాభరణమ్ఇన్నిలాగులచేత:: ఆహిరిఇప్పుడిటుకలగంటి:: భూపాలం
ఇయ్యకొంటినీపనులు:: ఆహిరిఇరవవారికియిహపర:: లలితఇరువైనయట్టుండుయెఱగ:: బౌళిఇలయునునభమునునేకరూపమై:: నాట
ఇవిసేయగనేనలసుడయెటువలె:: భూపాలంఇహపరములకునఏలికవు:: శంకరాభరణమ్ఇహమునుబరమునుయిందే:: ఖరహరప్రియఇహమెట్టిదోపరమెట్టిదో:: సాళంగనాట
ఇహమేకానియికబరమేకాని:: లలితఈకెకునీకుదగునీడజోడులు:: నాదనామక్రియఈజీవునకునేదిగడపల:: దేవగాంధారిఈటువలెపోసకలము:: బౌళి
ఈడగుపెండ్లిఇద్దరిచేసేము:: మద్యమావతిఈతడఖిలంబునకునీశ్వరుడై:: శ్రీఈతడేముక్తిదోవ:: దేశాళంఈతనిగొలిచితేనే:: గౌళ
ఈతనిమహిమలుఎంతనిచెప్పెద:: లతాంగిఈదేహవికారమునకునేదియు:: లలితఈభవమునకుజూడనేది:: శ్రీఈమాటవినినిన్నుఇందుకే:: బిలహరి
ఈరూపమైవున్నాడుయీతడే:: పాడిఈవిశ్వాసంబుయెవ్వరికి:: శ్రీఈసురలీమునులీచరాచరములు:: నాదనామక్రియఉగ్గువెట్టరే:: ఖమాచ్
ఉన్నవిచారములేల:: సాళంగమ్ఉపకారిదేవుడుపకారి:: గుజ్జరిఉప్పవడముగాకున్నా:: అమీర్కల్యాణిఉమ్మడినేయేమనినా:: కాంభోజి
ఉయ్యాలబాలునూ:: మద్యమావతిఊరకుండుమనవేవొడబాటు:: సామఊరకున్నవారితోడవూరు:: హిందోళంఊరకేదొరకునా:: గౌళ
ఊరకేపోనియ్యరానన్ను:: సావేరిఊరికిబోయెడివోతడకడు:: ఆహిరిఊరులేనిపొలిమేరపేరు:: సౌరాష్ట్రంఎక్కగారాగారాగా:: లలిత
ఎక్కడచొచ్చెడిదీభవ:: బౌళిఎక్కడనున్నానీతడు:: ముఖారిఎక్కడనెఱుగమమ్మ:: బలహంసఎక్కడికంసుడుయిక:: రామక్రియ
ఎక్కడిదుర్వస్థలేటిదేహము:: లలితఎక్కడినరకముఎక్కడి:: నీతిమతిఎక్కడిపాపములెక్కడి:: గుజ్జరిఎక్కడిమతములింకనేమి:: సావేరి
ఎక్కడిమానుషజన్మం:: బౌళిఎక్కువకులజుడైనహీన:: సామంతమ్ఎచ్చోటికేగినయెప్పుడూ:: వరాళిఎటువంటిమచ్చికలో:: శంకరాభరణమ్
ఎటువంటిరౌద్రమో:: ఆహిరిఎటువంటివలపోయెవ్వరి:: మద్యమావతిఎట్టివరికినెల్లనిట్టి:: సాళంగనాటఎట్టుగూడెబెండ్లియోగ:: గౌళ
ఎట్టుచేసినజేసెనేమిసేయగ:: బౌళిఎట్టుదరించీనిదెయీ:: ముఖారిఎట్టుదొరికెనెచెలియ:: సామంతమ్ఎట్టునదోనీమనసు:: నాగస్వరావళి
ఎట్టువేగించేదిందుకే:: శ్రీఎట్టుసేసినాజేయి:: కాంభోజిఎట్టైనాజేయుముయిక:: మలహరిఎట్లునమ్మవచ్చునే:: ఖరహరప్రియ
ఎట్లైనజేసుకోఇకనీ:: ఆహిరిఎండగానినీడగాని:: ఝుంఝుటిఎడమపురివెట్టెపర:: ఆహిరిఎండలోనినీడయీమనసు:: ఆహిరి
ఎంతగాలమొకదాయీ:: శ్రీఎంతచదివిననేమివినిన:: యదుకులకాంభోజిఎంతచేసినతనకేది:: ఖరహరప్రియఎంతజాణరోయీకలికి:: సామంతమ్
ఎంతటివాడవునిన్నేమని:: హరికాంభోజిఎంతటివారలునెవ్వరును:: గుండక్రియఎంతనేర్చెనేఈకలికి:: శ్రీరంజనిఎంతపాపకర్మమాయ:: భైరవి
ఎంతబొధించియేమి:: నాటఎంతభక్తవత్సలుద:: శంకరాభరణమ్ఎంతమాత్రముననెవ్వరు:: బౌళిఎంతమానుమన్నజింతలేల:: ముఖారి
ఎంతమీదకట్టెనోయింతినీకు:: లలితఎంతమోహమోనీకీఇంతిమీదను:: పాడిఎంతవిచారించుకొన్నా:: రామక్రియఎంతవిభవముగలిగె:: ధన్యాసి
ఎంతసదివిననేమి:: తోడిఎంతసేయగలేదుయిటువంటి:: ముఖారిఎంతసేసినానెడయకే:: కన్నడగౌళఎంతైనదొలగవైతేదైన:: దేశాక్షి
ఎత్తరేఆరతులీపైకింతులాల:: శ్రీఎందరివెంటనెట్లదిరుగవచ్చు:: దేవగాంధారిఎదితుదదీనికేదిమొదలు:: బౌళిఎందుకానేచిత్తమేతలపో:: శ్రీ
ఎందుజూచినదనకు:: శుద్ధవసంతంఎదుటనున్నాడువీడె:: భుజంగిణిఎదుటనెవ్వరులేరుయింతా:: పాడిఎదుటినిధానమువెటుజూచిన:: శుద్ధవసంతం
ఎందునీకుబ్రియమోయీతెప్ప:: లలితఎందుబొడమితిమోయెఱుగము:: ముఖారిఎదురుగుదురుగానుమేల:: ఫలమంజరిఎనుపోతుతోనెద్దునేరుగట్టిన:: లలిత
ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్ల:: సామంతమ్ఎన్నటిచుట్టమో:: భైరవిఎన్నడికోనేతెలిసిఎక్కుడై:: ముఖారిఎన్నడుజెడనియీవులిచ్చీని:: దేశాక్షి
ఎన్నడుపక్వముగాదిదె:: మలహరిఎన్నడువిఙ్ఞానమికనాకు:: సామఎన్నాళ్ళదాకదానిట్టెవుండుట:: ఆహిరిఎన్నాళ్ళున్నానిట్టెకదా:: సావేరి
ఎన్నిబాఢలబెట్టి:: శ్రీఎన్నిమహిమలవాడేఈదేవుడు:: హిందోళవసంతంఎన్నిలెవునాకిటువంటివి:: గౌళఎపుడుగానిరాడోయెంత:: కాంభోజి
ఎమినెరుగ్నిమమ్మునెక్కువ:: ఆహిరిఎమిసేతువుదేవదేవయింత:: కాంభోజిఎమైనానాడేవారినేమందును:: శంకరాభరణమ్ఎఱుకగలుగునా:: బిలహరి
ఎఱుగుదురిందరునెఱిగీ:: శంకరాభరణమ్ఎవ్వరికిగలదమ్మయింత:: కల్యాణిఎవ్వరికైననుయివ్రాతనను:: ముఖారిఎవ్వరిగాదన్ననిదినిన్ను:: బౌళి
ఎవ్వరిభాగ్యం:: భైరవిఎవ్వరివాడోఈదేహియివ్వల:: దేశాక్షిఎవ్వరివాడోయెఱుగరాదు:: గుండక్రియఎవ్వరుగర్తలుగారు:: గుండక్రియ
ఎవ్వరులేరూహితువుచెప్ప:: వరాళిఎవ్వరెవ్వరివాడోయీ:: నాటఎవ్వరెవ్వరివాడోయీ:: నాటఏకతానవున్నవాడుయిది:: మలహరి
ఏకత్మవాదులాలయిందుకేది:: శంకరాభరణమ్ఏటికిదలకెదరిందరును:: ఆహిరిఏటికినెవ్వరిపొందుయిచ్చిరో:: పాడిఏటిబ్రతుయేటిబ్రదుకు:: శ్రీ
ఏటివిఙ్ఞామేటిచదువు:: గుండక్రియఏటిసుఖముఏటిసుఖము:: వరాళిఏడవలపేడమచ్చికేడ:: నాటఏడసుఙ్ఞానమేడతెలివి:: బౌళి
ఏదికడదీనికేది:: కన్నడగౌళఏదిచూచినతమకుయిన్నియును:: మణిరంగుఏదిచూచిననుగడువంటి:: శ్రీఏదినిజంబనిఎటువలె:: సావేరి
ఏదియులేనిదేటిజన్మము:: నాటఏదైవముశ్రీపాదనఖమున:: నాటఏనిన్నుదూరకనెవ్వరి:: సామంతమ్ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరి:: సామంతమ్
ఏపనులుసేసినానిటు:: ఆహిరిఏపాదమేకదాయిలయెల్ల:: శ్రీఏపురాణములనెంత:: గుండక్రియఏమందునుయీమాటకు:: వరాళి
ఏమనిపొగడుదుమేయికనిను:: శంకరాభరణమ్ఏమనిపొగడేమిదెనీరమణిని:: శంకరాభరణమ్ఏమిగలదిందునెంత:: వరాళిఏమిగలిగెనుమాకిందువలన:: ఆహిరి
ఏమిచేచేమికనేము:: కాంభోజిఏమిటికిచలముఎందాక:: దేశావళిఏమినడుగనొల్లహెచ్చు:: బౌళిఏమినెఱుగనినాకేద:: ముఖారి
ఏమిఫలముదానిన్నియునుదెలిసినను:: దేవగాంధారిఏమివలసిననిచ్చు:: బౌళిఏమివలసిననిచ్చు:: బౌళిఏమివొరలేదుయేమి:: శుద్ధవసంతం
ఏమిసేతునిందుకు:: బలహంసఏమిసేయగవచ్చు:: ఆహిరిఏమిసేయువారమికను:: వరాళిఏమిసేసిననీరుణ:: లలిత
ఏమొకోచిరుగుట:: తిల్లాంగ్ఏమోతెలిసెగానియీజీవుడు:: భూపాలంఏరీతినెవ్వరునిన్నునెట్టు:: ముఖారిఏలపొరలేవులేవే:: ముఖారి
ఏలమోసపోయిరొకోయెంచియాకాలపు:: లలితఏలరాడమ్మాయింతిరో:: కాంభోజిఏలవచ్చీయేలపోయీ:: భూపాలంఏలసమకొనుసుకృతమెల్ల:: ఆహిరి
ఏలేయేలేమరదలాచాలు:: పాడిఏవంశ్రుతిమతమిదమేవ:: సామంతమ్ఒకటిబోలిచినవేరొకటి:: సాళగభైరవిఒకపరికొకపరి:: ఖరహరప్రియ
ఒక్కడేఅంతర్యామివుపకారి:: రామక్రియఒప్పులైనొప్పులైవుండు:: దేశాక్షిఒరసిచూడబోతేనొకటీనిజము:: దేవగాంధారిఒసగతివిన్నయుఒకమాటే:: బిలహరి
ఓహోడేండేంవొగి:: రామక్రియఔనయ్యజాణడువుప్రహ్లాద:: తిల్లాంగ్కటకటాజీవుడకాలము:: పాడికటకటాదేహంబుగాసి:: కన్నడగౌళ
కటకటాయిటుచేసెగర్మ:: సామంతమ్కంటినఖిలాండతతికర్త:: బిలహరికంటినిదేయర్థముఘన:: సామంతమ్కంటిమైయ్యనీచేతలు:: దేశాక్షి
కంటిశుక్రవారము:: ఆనందభైరవికంటిశుక్రవారము:: శంకరాభరణమ్కంటేసులభమిదికానక:: ముఖారికడగనుటేసౌఖ్యముగాక:: పాడి
కడలుడిసినీరాడగా:: శుద్ధవసంతంకడుజంచలములుకడు:: గుండక్రియకడునడుమచొరనేలకాళ్ళు:: శంకరాభరణమ్కడుపెంతతాగుడుచు:: గుండక్రియ
కంతిమినేడిదె:: కాంభోజికదిసియాతడుమమ్ముగాచుగాక:: శంకరాభరణమ్కంద్ర్పజనకగరుడగమన:: పున్నగవరాళికనినవాడాగానుకానని:: బౌళి
కనియుగాననిమనసు:: భూపాలంకనుగొనకజీవుడెరుగు:: శ్రీకన్నవిన్నవారెల్లకాకు:: హిందోళంకన్నులెదిటిదేఘనవైకుంఠము:: లలిత
కపటాలువద్దుగాకకాంతల:: శుద్ధవసంతంకంబమునవెడలిఘన:: హరికాంభోజికమ్మఓటేగావాకాగల:: యదుకులకాంభోజికరుణానిధింగదాధరం:: కన్నడగౌళ
కరుణించుమికనైనా:: లలితకలదిగలట్టేకర్మ:: లలితకలదింతెమాటకంతునియాట:: లలితకలదిదివోసుఖముగలిగినను:: గుజ్జరి
కలలోనిసుఖమేకలియుగమా:: శుభపంతువరాళికలిగినదియొక్కటేకమలా:: మలహరికలిగినమతివృధాగాకుండా:: దేవగాంధారికలిగెనిదిమాకుసైవల్యం:: లలిత
కల్లగాదునీవుమాకు:: ఖరహరప్రియకాకమరియింతేలకలుగు:: ఆహిరికాకున్నసంసార:: వరాళికానర్టేపెంచరటే:: దేశి
కానవచ్చునిందులోన:: శంకరాభరణమ్కామధేనువిదేకల్పవృక్ష:: కురంజికామయాగముచేసెగ్గాఅలికితన:: కన్నడగౌళకామించినీవరుగగలయు:: ఆహిరి
కాయమనేవూరికిగంతలు:: బౌళికాయముజీవుడుగల:: నాటకాలముకాలముగాను:: సావేరికాలవిశేషమోలోకము:: సామంతమ్
కాలాంతకుడనువేట:: కన్నడగౌళకింకదీరనదైవంకేశవా:: ధన్యాసికిన్నజానేహంకేశవా:: ముఖారికిమ్కరిష్యామికిమ్కరోమి:: బిలహరి
కుడుచుగాక్తనకొలది:: రామక్రియకులుకకనడవరోకొమ్మలారా:: దేశాళంకూడులేకయాకటికిగూరదిన్నట్లు:: ఆహిరికూడువండుటగంజి:: శ్రీ
కూరిమిగల్గితేజాలుకోపించినా:: కేదారగౌళకొంచెమునుఘనము:: శ్రీకొండలలోనెలకొన్నకోనేటి:: సామంతమ్కొండోనుయ్యోకుమతులాల:: దేశాక్షి
కొదరికివిసమ్మతి:: బౌళికొనరోకొనరోమీరు:: శంకరాభరణమ్కొనుటవెగ్గళముదాదినుట:: గుండక్రియకొమ్మదనముత్యాలకొంగు:: హుస్సేని
కొలనిలోనమునుగోపికలు:: ఖమాచ్కొలిచినవారలకొంగు:: కేదారకొలువరోమొక్కరోకోరిన:: రామక్రియకొలువుడీభక్తికొండల:: కేదారగౌళ
కొలువైవున్నాడువీడే:: దేవగాంధారికోటిమమ్మధాకారగోవింద:: సామంతమ్కోడదవ్వుటయెలుక:: బౌళికోరికెదీరుటయెన్నడుగుణమును:: శ్రీ
కోరుదునామది:: మలహరికోరువంచరోకొటారు:: లలితక్షీరాబ్ధికన్యకకు:: కురంజిగడ్డపారమింగితేనాకలిదీరీనా:: కాంభోజి
గతులన్నిఖిలమైనకలియుగ:: దేశాళంగద్దరిజీవిడుకామధేనువు:: సామంతమ్గంధముపూసేవేలే:: బౌళిగరుడగమనగరుడధ్వజ:: బౌళి
గరుడాద్రివేదద్రికలిమి:: రీతిగౌళగాలినేపోయగలకాలము:: కన్నడగౌళగురుతెరిగినదొంగకూగూగు:: శంకరాభరణమ్గుఱ్ఱాలగట్టనితేరుకొంక:: మాళవి
గెలిచితిభవములుగెలిచితి:: శహనగోవిందాశ్రితగోకులబృందా:: ఆరభిఘనుడాతడేమముగాచుగాక:: లలితఘనుడీతడొకడుగలుగగ:: శుద్ధవసంతం
ఘన్మనోరాజ్యసంగతి:: ముఖారిఘుమ్మనియెడి:: పూర్వీకల్యాణిఘోరదురితములచేగుణ:: ధన్యాసిఘోరవిదరణనారసింహ:: నాట
ఙ్ఞనులాలయోగులాల:: సావేరిఙ్ఞానయఙ్ఞమీగతిమోక్ష:: ధన్యాసిచక్కదనములవార:: సామంతమ్చక్కనితల్లికిచాంగు:: పాడి
చక్రమాహరిచక్రమా:: పాడిచందమామరావోజాబిల్లి:: సౌరాష్ట్రంచదివెబోప్రాణిసకలము:: ధన్యాసిచదువులోనేహరిని:: మాయమాళవగౌళ
చలపాదిరోగమీసంసారము:: సింధుభైరవిచల్లనైకాయగదోచందమామ:: ధన్యాసిచాటెదనిదియేసత్యము:: రామక్రియచాలదాబ్రహ్మమిది:: సింధుభైరవి
చాలదామాజన్మమునీపాలింటి:: సామంతమ్చాలదాహరినామ:: శ్రీచాలదాహరిసంకీర్తనాంగల:: సామంతమ్చాలనొవ్విసేయునట్టి:: భైరవి
చాలుచాలునీజాతర:: సామంతమ్చాలునుచాలునుభోగ:: కేదారగౌళచిత్తజగురుడనీకు:: నవరోజుచిత్తజుగురుడశ్రీనరసింహ:: మద్యమావతి
చిత్తజుమేడుకొనరేచెలియలా:: శ్రీచిత్తమతిచంచలముచేత:: వరాళిచిత్తములోనిన్నుజింతింప:: ముఖారిచిత్తమెందుండెనోయంటా:: దేశి
చిత్తమోకర్మమోజీవుడో:: బౌళిచిరంతనుడుశ్రీవరుడుల్:: ముఖారిచీచీనరులదేటిజీవనము:: శంకరాభరణమ్చూచితిదనసరిత:: కాంభోజి
చూచేచూపొకటిసూటిగురి:: పాడిచూడజూడమాణిక్యాలుచుక్కల:: వరాళిచూడరమ్మతిటువంటిసుదతులు:: రామక్రియచూడరమ్మసతులారాసోబాన:: మద్యమావతి
చూడరెవ్వరుదీని:: ఖరహరప్రియచూడవయ్యనీసుదతివిలాసము:: నాటకురంజిచూడుడిందరికిసులభుడు:: భైరవిచూతమేయీసంతోసాలుసొరిది:: కేదారగౌళ
చెక్కిటిచేయికనేల:: శంకరాభరణమ్చెదరకవెలుగేచేనుమేయగ:: బౌళిచెప్పినంతపనినేజేయగలవాడ:: ముఖారిచెప్పుడుమాటలేచెప్పుకొనుట:: దేవగాంధారి
చెలినేడుతానేమి:: ఆహిరిచెలియనాకునీవుసేసే:: ఆరభిచెలియరోనీవేకదేసృష్టి:: వరాళిచెలులారాచూడరేయీచెలి:: మాళవిగౌళ
చెలులాలయీమేలుచెలువుడే:: పాడిచెల్లబోయీజీవులిల:: శ్రీచెల్లుగాకిట్టునీకే:: ఆహిరిచెల్లునంటావచ్చివచ్చి:: శ్రీ
చేతులెత్తిమొక్కరమ్మచేరి:: శంకరాభరణమ్చేరికొల్వరోఈతడు:: శ్రీచేరియశోదకు:: మోహనజగడపుజనవులజాతర:: ఝుంఝుటి
జగతివైశాఖశుద్ధ:: గుండక్రియజగమంతానీమయముసర్వం:: గుజ్జరిజడమతిరహంకర్మ:: శ్రీజనులునమరులుజయ:: ముఖారి
జయజయజయరామ:: మణిరంగుజయజయనృసింహ:: నవరోజుజయముజయముఇకజనులాల:: సావేరిజయలక్ష్మివరలక్ష్మి:: లలిత
జయలక్ష్మివరలక్ష్మి:: లలితజలజనాభహరిజయ:: బౌళిజవ్వాదిమెత్తినదితన:: శంకరాభరణమ్జీవుడెంతటివాడు:: దేశి
జోఅచ్యుతానందజ్యోజ్యో:: కాపిడోలాయాంచలడోలాయాం:: ఖమాచ్తగుతగునీదొరతనము:: ఖరహరప్రియతతిగనితతినేలతమ్:: ముఖారి
తందనానఅహితందనాన:: బౌళితనకర్మమెంతచేతయు:: సాళంగమ్తనకర్మవశంబించుక:: కన్నడగౌళతనకేడచదువులు:: నాట
తనదీగాకయిందరిదీగాక:: సామంతమ్తనవారనియాసదగిలి:: వరాళితనవారలుపెరవారలుదానని:: ఆహిరితనివిదీరకననుతమకము:: శ్రీ
తనిసితినన్నిటనుతాలిమే:: మేచబౌళితప్పదుతప్పదుదైవము:: లలితతప్పదోయవేదైవ:: శ్రీతప్పించుకొనరానిది:: ధన్యాసి
తరుంఇనీయలుకకెంతటిది:: శంకరాభరణమ్తరుణిమేనికినినీతనువె:: గౌళతలగరోలోకులుతడవకురో:: హిందోళవసంతంతలచినవన్నియుదన:: దేవగాంధారి
తలచినహృదయము:: ధన్యాసితలపవెనకనుయ్యి:: తోడితలపోతబాతెతలపులకు:: శంకరాభరణమ్తలమేలకులమేలతపమే:: ధేనుక
తలుపులోపలితలపు:: సామంతమ్తహతహలిన్నిటికితానే:: లలితతానెకాకెవ్వరుమాకుదాత:: సామంతమ్తానెట్లున్నాడోతరుణి:: శంకరాభరణమ్
తానెతానేయిందరిగురుడు:: సామంతమ్తానేతెలియవలెతలచిడేహి:: గుండక్రియతాపలేకమేడలెక్కదలచేము:: లలితతారక్బ్రహ్మముతానైవున్నాడు:: ఆభోగి
తిరుమలగిరిరాయదేవరా:: దేశాళంతిరువీధులమెరసీ:: శ్రీతీపనుచుచేదుతెగదని:: బౌళితుదసమస్తమును:: లలిత
తుదిలేనిబంధముతోడు:: గుండక్రియతెప్పగామఱ్ఱాకుమీద:: లలితతెలియకవూరకతిరిగేము:: సావేరితెలియచీకటికిదీపమెత్తక:: గుండ్రక్రియ
తెలియదెవ్వరికినిదేవ:: శ్రీతెలియనివారికితెరమరుగు:: బేగడతెలియరాదుమాయాదేహమా:: భైరవితెలిసిచెప్పేనంటేతేట:: రీతిగౌళ
తెలిసినతెలియుడుతెలియని:: సరసాంగితెలిసినబ్రహ్మోపదేశమిదె:: శ్రీతెలిసినవారికి:: శంకరాభరణమ్తెలిసినవారికితెరువదేమరి:: ధన్యాసి
తెలిసియునత్యంత:: బౌళితెల్లవారనియ్యరోతెరువుయీ:: కాంభోజితేశరణమ్తేశరణ:: మంగళకైశికతొక్కనిచోట్లుదొక్కెడిమనసు:: సామంతమ్
తొలుబాపపుణ్యాలతోడ:: సాళంగమ్తొల్లికలవేయివియుతొల్లితాను:: పాడితొల్లియునుమఱ్ఱాకుతొట్టెలనె:: పాడితోరణములేదోవెల్లామూరట:: ఆహిరి
త్వమేవశరణమ్త్మవేవ:: శ్రీదండనున్నచెలులమిందరము:: కురంజిదిక్కందరికినైనదేవుడు:: ఆహిరిదిబ్బలుపెట్టుచుదేలిన:: కాంభోజి
దీనుడనునేను:: నీలాంబరిదురితదేహులేతొల్లియును:: శుద్ధవసంతందెవదెవోత్తమునితిరుతేరు:: బౌళిదేదేవమ్భజేదివ్య:: ఆభేరి
దేవదేవుడెక్కనదెదివ్య:: సాళంగనాటదేవదేవోత్తమతేనమోనమో:: కల్యాణిదేవనీదయయెంతునో:: దేశాక్షిదేవనీమాయతిమిర:: ఆహిరి
దేవనీవిచ్చేయందుకు:: లలితదేవయీతగవుదీర్చవయ్యా:: సావేరిదేవరగుణములుదెలియవు:: దేవగాంధారిదేవశిఖామణిదివిజులువొగడగ:: నాట
దేవుడుగలవారికిదిగులు:: శంకరాభరణమ్దేవునికిదేవికినితెప్పల:: గుండ్రక్రియదేహంబొకటేదేహియునొకడే:: బౌళిదేహముదానస్థిరమట:: శ్రీ
దైవకృతంబటచేతట:: కన్నడగౌళదైవమానీకువెలితాతలపు:: సాళంగభైరవిదైవమాపరదైవమా:: లలితదైవమునీవేగతిమా:: గుజ్జరి
దైవముపుట్టించినట్టి:: ముఖారిదొరకునయితనికృప:: సామంతమ్దొరకెగాపూజకందువపూజ:: ముఖారిదొరకెమాపాలికిగందువయర్థము:: సాళంగనాట
దొరతోసంగాతముదొరికిన:: శంకరాభరణమ్దోమటివిన్తెరుగరాతొల్లిటి:: లలితనకునందుకేమివోదునన్ను:: సాళంగనాటనగధరనందగోప:: ఆరభి
నగవులునిజమనినమ్మేదా:: ముఖారినగుబాట్లబడేనాజిహ్వా:: ముఖారినగుమొగముతోడి:: అఠాణనటనలభ్రమయకునామనసా:: లలిత
నతప్పులోగొనవేనను:: నాటకురంజినందకధరనందగోప:: సావేరినందనందనవేణు:: ధన్యాసినదులొల్లవునా:: ముఖారి
నమాంయహమ్మానవ:: మాళవశ్రీనమోనమోజగదేకనాథ:: కాంభోజినమోనమోదశరథనందన:: ఖమాచ్నమోనమోదానవవినాశక:: సాళంగనాట
నమోనమోరఘుకుల:: నాటనమోనమోలక్ష్మీనరసింహ:: పూర్ణచంద్రికనమోనారాయణయనమహ్:: శ్రీనమోనారాయణాయనమో:: శ్రీ
నరులారానేడువోనారసింహ:: ముఖారినరులాలమునులాలనానాదెవతలాల:: రామక్రియనల్లనిమేనినగవు:: పూర్వీకల్యాణినవనారసింహానమో:: నాట
నవనీతచోరనమోనమో:: ఝుంఝుటినవరసములదీనళినాక్షి:: దేశినవరూపప్రహ్లాదనరసింహ:: బేగడనవ్వవేయెక్కడిసుద్ది:: నీలాంబరి
నాటకమింతానవ్వులకే:: గుండక్రియనాటికినాడేనాచదువు:: సామంతమ్నానాటిబతుకు:: రేవతినానాదిక్కుస్నరులెల్లా:: ఆహిరి
నాపాలిఘన్దైవమవు:: గుజ్జరినారాయణతేనమోనమో:: నాటనారాయణనీనామముబుద్ధి:: సామంతమ్నారాయణనీనామమెగతియిక:: రేవతి
నారాయణాచ్యుతగోవిందహరి:: మాయమాళవగౌళనారాయణాచ్యుతానంత:: కేదారగౌళనారాయణానమోనమో:: రామక్రియనిక్కించీగర్ణములు:: నాట
నిగమనిగమాంతవర్ణిత:: ఖరహరప్రియనిచ్చనిచ్చసోబనాలు:: శుద్ధవసంతంనిజమోకల్లోనిమిషములో:: బౌళినిత్యపూజలివివో:: మాళవిగౌళ
నిత్యాత్ముడైయుండినిత్యుడై:: రామక్రియనిత్యానందధరణీధరధరా:: శ్రీనిత్యులుముక్తులునిర్మల:: మాళవినిందలేనిపతివిదెనీవు:: సామంతమ్
నిన్నుదలచినీపేరుదలచి:: దేశాక్షినిన్నుబాసినయట్లునెలతకు:: కాపినీకథమృతమునితర:: భూపాలంనీకేమయ్యనీకునీవే:: శుద్ధవసంతం
నీకేలభయమునీకు:: ధన్యాసినీదాసులభంగములు:: తోడినీమహత్త్వంబులోనికి:: కన్నడగౌళనీయఙ్ఞదలమోచినీ:: రామక్రియ
నీయంతటివారెవ్వరు:: కల్యాణినీవనగనొకచోటనిలిచి:: సామంతమ్నీవెరుగనిదిలేదునీ:: రేవగుప్తినీవేకాచెప్పజూపనీవె:: లలిత
నీవేకానియింకనేనయ్య:: భైరవినీవేకావింకనేనయ్య:: శ్రీనీవేనేరవుగానినిన్ను:: దేశాక్షినీవేమిసేతువయ్యనీవు:: భైరవి
నీవేమూలమువోనేరిచి:: సాళంగమ్నీవేలసిగ్గుపడేవునెట్టన:: హిందోళంనీవేలికపుమాకునీ:: లలితనెయ్యనిపోసుకోరాదునీళ్ళని:: రీతిగౌళ
నెయ్యములతోనేరెళ్ళో:: దేశాళంనెరవాదిసాహసులునిత్య:: శంకరాభరణమ్నెలతచక్కదనమేనిండు:: ఖరహరప్రియనెలమూడుశోభనాలునీకు:: వరాళి
నేననగనెంతవాడ:: ఖరహరప్రియనేనెంతచిన్ననైనానీకే:: బౌళినేనెంతనీవెంతనిక్కెమా:: శుద్ధవసంతంనేనెంతవాడనునిన్నడిగి:: హైమావతి
నేనేబ్రహ్మముకోనేరము:: ముఖారినేనేమిసేయుదునునీవు:: గుండక్రియనేనొక్కడలేకుండితేనీ:: శుద్ధబంగాళనేరిచిబ్రదికేవారునీ:: సాళంగమ్
నేరుపరిననుకోనునెరజాణ:: పాడినేర్పుకంటెబెన్నిధి:: ముఖారినేలమిన్నునొక్కటైన:: గౌళపంకజాక్షులుసొలసిపలికి:: ధన్యాసి
పటుశిష్టప్రతిపాల:: సాళంగనాటపట్టముగట్టితివింక:: సాళంగనాటపట్టవసముగానిబాలుడా:: భైరవిపట్టినచోనేవెదకి:: బౌళి
పట్టినదెల్లాబ్రహ్మము:: లలితపండియుబండదుచిత్తము:: మలహరిపనిమాలినట్టివట్టి:: తోడిపనిలేనిధనవాంఛ:: లలిత
పనివడియింద్రియాలేపరువులు:: లలితపరగీనిదివోగద్దెపై:: శంకరాభరణమ్పరగుబహుజన్మపరిపక్వ:: హరికాంభోజిపరదేశిపట్టణమునపదు:: బౌళి
పరమఙ్ఞానులకుప్రపన్నులకు:: వాచశ్పతిపరమపాతకుడభవభంధుడ:: సామంతమ్పరమపురుషహరిపరాత్పర:: కల్యాణిపరమయోగీశ్వరుల:: భూపాలం
పరమాత్మనిన్నుగొల్చి:: ముఖారిపరమాత్ముడైనహరి:: శుద్ధధన్యాసిపరమాత్మునినోర:: కేదారగౌళపరిపూర్ణగరుడాద్రి:: నాట
పరులకైతేనిదేపాసముగాదా:: నాదనామక్రియపరులసేవలుచేసి:: ఖరహరప్రియపరుసముసోకకపసిడౌనా:: కేదారపరుసముసోకియుబ్రతుక:: శంకరాభరణమ్
పరుసమొక్కటేకదాపైడిగా:: షద్విధమార్గిణిపలికెటివేదమెప్రమాణము:: బౌళిరామక్రియపలుకుతేనియల:: అభేరిపలుమరుపుట్ల:: ముఖారి
పలువిచారములేల:: షణ్ముఖప్రియపసలేనియీబ్రదుకుఆసలు:: ముఖారిపసిడిచీరవాడవుపాలు:: బౌళిపసిడియక్షింతలివెపట్టరో:: ఆనందభైరవి
పాడరేసోబనాలుపడతులారా:: ఆనందభైరవిపాపపుణ్యములపక్వమిదెరుగను:: పాడిపాపపుణ్యములరూపము:: నాదనామక్రియపాపములేసంబళమెపుడూ:: శంకరాభరణమ్
పాపమెరుంగనిబ్రాహ్మడు:: మాళవగౌళపాపినైననాపాలగలిగితోవ:: సామంతమ్పాయకమతినుండిపరగ:: కన్నడగౌళపాయనికర్మముంబులెకడు:: సామంతమ్
పాయపుమదములబంధమా:: సామంతమ్పారకుమీవోమనస:: ఆహిరిపారితెంచియెత్తివేసిపార:: భూపాలంపాలదొంగవద్దవచ్చి:: మలహరి
పిడికిటతలంబ్రాలపెండ్లి:: శ్రీపిలువాగదరేప్రియునిని:: శంకరాభరణమ్పుటుభోగులమునేముభువి:: పాడిపుట్టుగులమ్మీభువీ:: ధన్యాసి
పుట్టుమాలినబరు:: సాళంగమ్పుండుజీవులకెల్లబుట్టక:: కన్నడగౌళపురుషుండనిశ్రుతివొగడీనట:: బౌళిపురుషోత్తమనీవేబుద్ధిచ్చి:: గౌరీమనోహరి
పురుషోత్తముడనీవెపుణ్యము:: సౌరాష్ట్రపురుషోత్తముడవీవు:: రేవగుప్తిపృధులహేమకౌపీన:: బిలహరిపెక్కులంపటలమనసుపేదవైతివి:: ఆహిరి
పెంచబెంచమీదబెరిగేటి:: ఆహిరిపెట్టనికోటిందరికిబెండ్లి:: బౌళిపెద్దలుమీరంతేసిపెనగ:: హిందోళంపెనుబండలుసేసిపిలిపించె:: దేశాళం
పెరుగపెరుగబెద్దలు:: బౌళిపేరంటాండ్లుపాడరేపెండ్లి:: శ్రీపొడగంటిమయ్యమిమ్ముపురుషోత్తమ:: శంకరాభరణమ్పొడమినిందిరబట్టే:: వరాళి
పొడవైనశేషగిరి:: బౌళిపొత్తులమగడవుపొరుగున:: మలహరిపొద్దికనెన్నడువొడుచునో:: హుస్సేనిపొరినీకునువిరిగిపోయిన:: నాట
పోయంగలమువృధయైపుట్టిన:: గుండక్రియపోయగాలంబడవికిగాయు:: కన్నడగౌళపోయబోయగలమెల్లపూట:: రేవతిపోరాకపోయితలపు:: గుండక్రియ
పోరొపోరొయమ్మలారబొమ్మ:: వరాళిప్రతిలేనిపూజదలపంగ:: సురటిప్రపన్నులకునిదిపరమాచారము:: నాదరామక్రియప్రలపవచనైహ్ఫలమిహ:: మోహన
ప్రాణులనేరమిగాదిది:: గుండక్రియఫలనేత్రానలప్రబల:: శ్రీబండివిరచిపిన్నపాపలతో:: ధన్యాసిబయలుపందిలివెట్టిపరగ:: శ్రీ
బలులతోవీధుల్లోబరాడు:: పాడిబలువగుకర్మములివివో:: సామంతమ్బలువగుదనరూపముచూపెన్:: పాడిబాపుదైవమామాపాలిభవమా:: కురంజి
బృవంతిభౌద్ధబుద్ధి:: ఖరహరప్రియబొధకులెవ్వరులేక:: కన్నడగౌళబ్రహ్మకడిగినపాదము:: ముఖారిభక్తసులభుడుపరతంత్రుడు:: మలయమారుతమ్
భక్తికొలదివాడే:: రామక్రియభక్తినీపైదొకటెపరమ:: శహనభమశృంగారించుభావమే:: కేదారగౌళభళిభళిరామపంతపు:: నాట
భవములోన:: శుద్ధధన్యాసిభామనోచిననోముఫలము:: భైరవిభారమైనవేపమానుపాలువోసి:: దేవగాంధారిభావమునపరబ్రహ్మమిదె:: సామంతమ్
భావయామిగోపాలబాలం:: ధన్యాసిభావించితెలుసుకొంటే:: బంగాళభోగిశయనమునుబుసకొట్టెడి:: షణ్ముఖప్రియభోగీంద్రులునుమీరుబోయి:: ముఖారి
మంగళముగోవిందునకు:: లలితమంచిదివోసంసారము:: లలితమదమత్సరముమనసు:: ఆహిరిమందరధరమధుసూదన:: కురంజి
మందులేదుదీనికి:: నాటమనసిజగురుడితడోమరియు:: శ్రీమనసుకుమనసెమర్మముగాక:: మంగళకైశికమనసుననెప్పుడుమానదిది:: లలిత
మనసుబండరౌమగువమేను:: శంకరాభరణమ్మనుజుడైపుట్టిమనుజునిసేవించి:: సామంతమ్మరచితిమంతేమరిలేదు:: కల్యాణవసంతంమరలిమరలిజయ:: మద్యమావతి
మరిగివీరెపోమా:: గుండ్రక్రియమరిహరిదాసుడై:: దేశాక్షిమరుడుసేసినమాయమగలకు:: కుంతలవరాళిమఱియుమఱియునివె:: పాడి
మఱియేపురుషార్థము:: శ్రీమలసీజూడరోమహసింహము:: శంకరాభరణమ్మహినింతటివారువో:: రామక్రియమహిమెల్లాదొప్పదోగె:: లలిత
మాకెల్లరాజనుమతోధర్మ:: లలితమాదృశానాంభవమ:: ముఖారిమాధవకేశవ:: మోహనమాధవాభూధవామదన:: వైరాగిభైరవి
మాధవునకుమంగళం:: సురటిమానడెన్నడుశరీరిదు:: నాటమానుషముగాదుమరిదైవికము:: గుండ్రక్రియమాపుదాకరేపకాడ:: హిందోళం
మాయపుదనుజులమదవైరి:: సామంతమ్మాఱుమోవొదేటికిమంకుదనమేటికి:: కేదారగౌళమికిలిమేలుదిఅలమేలుమంగ:: దేవగాంధారిమిక్కిలిపుణ్యులుహరిమీ:: దేవగాంధారి
మిక్కిలివిచ్చిచెప్పితే:: కల్యాణిమిన్నకవేసాలుమాని:: భూపాలంమీకుమీకునమరునుమిక్కిలి:: బేహాగ్మీదమీదవలపెక్కె:: సింధుభైరవి
ముగురువేలుపులకుమూలమీతడు:: బౌళిముంచినవేదుకతోడమొక్కుట:: సాళంగనాటముచ్చుగన్నతల్లిచేరిమూలకు:: శ్రీముద్దుగారేయశోద:: కురంజి
మూడేమాటలుమూడుమూండ్లు:: హిందోళవసంతంమూసినముత్యాలకేలే:: ఆహిరిమెచ్చెనొకరాగంబుమీద:: సావేరిమెరుగువంటిదియలమేలుమంగ:: సాళంగనాట
మెఱవకుమనసావిష్ణుని:: నాటభైరవిమేడలెక్కినిన్నుజూచికూడెననే:: దేశాళంమేదినిజీవులగావ:: భూపాలంమొక్కరేమొక్కరేమీరు:: సాళంగనాట
మొత్తకురేఅమ్మలాలముద్దు:: కాంభోజిమొదలుండగొనలకుమోచి:: భైరవిమొఱపెట్టెదముమీకుమొగ:: సాళంగమ్మోపులచిగురులచిమ్ముల:: వరాళి
మోసమునమాయావిమోహితుడై:: ముఖారిమోహంపురతిముదము:: ఆహిరిమోహమువిడుచుటేమోక్షమది:: ఆహిరిరమ్మనగాదనతోనేరానంటి:: హిందోళం
రమ్మననేఇకనునీరమణునిని:: ఆందోళికరలపుకామారుతత్త్వముమీద:: వరాళిరసికుడతిరుపతిరఘువీరా:: రామక్రియరాజీవనెత్రాయరాఘవాయ:: మోహన
రామచంద్రుడితడురఘువీరుడు:: శ్రీరామభద్రరఘువీరరవి:: ఆనందభైరవిరామమిందీవరశ్యామమ్:: మణిరంగురామరామఋఅమకృష్ణ:: కల్యాణి
రామరామచంద్రరాఘవా:: వరాళిరామాదయాపరసీమ:: శహనరాముడిదేలోకాభిరాము:: సాళంగనాటరాముడురాఘవుడురవికుల:: ధర్మావతి
రాముడులోకాభిరాముడు:: ముఖారిరావేకోడలరట్టడికోదల:: పాడిరూకలైమాడలై:: గుండక్రియరెండుమూలికలురేయి:: గౌళ
లంకెలూడుటేలాభముయీ:: సామంతమ్లాలనుచునూచేరు:: రాగమాలికలేదుబ్రహ్మవిద్యామహా:: దేవగాంధారిలేదుభయముమరికాదు:: తోడి
లోకపునీచేతలకు:: కన్నడగౌళవట్టియాసలకులోనై:: వరాళివడెవోప్రహ్లాదవరదుడు:: గౌళవందేవాసుదేవమ్:: శ్రీ
వందేహంజగద్వల్లభమ్:: హంసధ్వనివద్దేగొల్లెతవదలకు:: రామక్రియవననిధిగురిసినవానలివి:: ఆహిరివనితపాలికినిదేవరవు:: శ్రీ
వనితభాగ్యంబుదెవర:: భైరవివనితలకుబతికివలపే:: బలహంసవలచినపతివాడేవచ్చిన:: బౌళివలచిపైకొనగరాదు:: సామంతమ్
వలచుటేదోసమా:: ధన్యాసివలదననొరులకు:: కల్యాణివలపులధికముసేయువ్:: శ్రీవలవనిమోహావస్థల:: లలిత
వలెననువరిదెవైష్ణవము:: మలహరివాడవాడలవెంటవాడివో:: వరాళివాడెవేంకటాద్రిమీద:: లలితవాడెవేంకటేశుడనేవాడెవీడు:: భూపాలం
వాసివంతువిడిచినవాడే:: సాళంగనాటవిచ్చినవిడినెయాడేవేడె:: దేవక్రియవిచ్చేయవమ్మావెన్నెలబొమ్మా:: రామక్రియవిజాతులన్నియువృధావృధా:: లలిత
విడుమనవోరోలువిడుమన:: శ్రీవిడువరాదెంతైన :: ఆహిరి వింతలేలసేసేవేవిభుడు:: బలహంసవిధినిషేధములకువెరువగ:: దేవగాంధారి
వినుడిదెరఘుపతివిజయములు:: శంకరాభరణమ్విన్నపాలువినవలెవింత:: భూపాలంవిరహపురాజదె:: తోడివిరహానబడలేను:: ఆహిరి
వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులము:: బౌళివివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులము:: గుండక్రియవిశ్వప్రకాశునకు:: కన్నడగౌళవిశ్వరూపమిదివో:: ముఖారి
వీడివోయిదెవింత:: భైరవివీడెవీడెకూచున్నడువేడుకతో:: ధన్యాసివీనిజూచియైననేమువిరతి:: హిందోళంవెట్టిమోపువంటిమేను:: పాడి
వెట్టివలపుచల్లకువిష్ణు:: హుస్సేనివెడమంత్రమికనేల:: ముఖారివెదకిననిదియేవేదార్థము:: వసంతభైరవివెనకేదోముందేదో:: హుస్సేని
వెన్నలుదొంగిలునాటి:: పాడివెన్నవట్టుకనేయివెద్కనేలా:: శ్రీవెరపులునొరపులువృధా:: ముఖారివెరవకుమనసావిష్ణుని:: నాటభైరవి
వెర్రివాడువెర్రివాడువిష్ణు:: బౌళివెఱతువెఱతునిండువేడుక:: శ్రీవెలయునిన్నయునువృధావృధా:: రామక్రియవెలికీవెళ్ళడుచలికీ:: కురంజి
వెలుపలెల్లతనలోను:: లలితవేంకటగిరిగోవిందుడాయింకా:: వరాళివేడుకొందామావేంకటగిరి:: కురంజివేదనబొరలేవెరవేల:: శ్రీ
వేదంబెవ్వనివెదకెడివి:: పాడివేదములేనీనివాసమట:: మద్యమావతివేదవేద్యులువెదుకేటిమందు:: పూర్వీకల్యాణివేళగాదుసిగ్గులకువిచ్చిన:: పాడి
వేవేలచందాలవాడువిఠలేశుడు:: ఖరహరప్రియవేసరించేదానగానువేగినంతా:: కేదారగౌళవేసరితిమెట్లనీవెంట:: దేశాక్షివైష్ణవులుగానివారలెవ్వరు:: ధన్యాసి
వోబదుకాసిగ్గులేని:: బౌళిశతాపరాధములు:: శంకరాభరణమ్శమముచాలనియట్టి:: కాంభోజిశరణంటిమాతని:: లలిత
శరణంబితడేసకలమునాకును:: నాటశరణాగతవజ్రపంజరు:: సావేరిశరణువేడెదయఙ్ఞసంభవ:: ఆనందభైరవిశరణుశరణు:: ఝుంఝుటి
శోభనమేశోభనమే:: సౌరాష్ట్రంశ్రీమన్నారాయణశ్రీమన్నారాయణ:: బౌళిశ్రీవేంకటేశుడుశ్రీపతి:: బౌళిశ్రీవేంకటేశ్వరునిసింగారము:: రామక్రియ
శ్రీశోయంసుస్థిరోయాం:: ముఖారిశ్రీహరిసేసినచిహ్నాలివి:: పాడిషోదశకళానిధికి:: లలితసకలజీవులకెల్లసంజీవి:: దేశాక్షి
సకలభూతదయచాలగ:: ఆనందభైరవిసకలశస్త్రసంపన్నుడట:: శ్రీసకలశాంతికరముసర్వేశ:: బహుదారిసకలసంగ్రహమ్సకల:: లలిత
సకలసందేహమైజరుగు:: శ్రీసకలంహేసఖిజానామి:: కీరవాణిసజజవైష్ణవాచారవర్తనుల:: సామంతమ్సజజాచారములెల్ల:: మలహరి
సడిబెట్టెగటకటాసంసారము:: భైరవిసంతగాడవికమమ్ము:: సారంగసతతమునేజేయు:: ఆహిరిసతతమ్శ్రీశమ్హితం:: సామంతమ్
సతతవిరక్తుడుసంసారి:: కన్నడగౌళసంతలేచొచ్చితిగాని:: కాంభోజిసతినిన్నుగెలిచెనుజవ్వనపు:: దేశాక్షిసత్యభామసరసపునగవు:: పాడి
సందడివిడువుముసాసముఖా:: ధన్యాసిసదాసకలముసంపదలే:: శుద్ధవసంతంసముఖఎచ్చరికతోసర్వేశ్వరో:: కాంభోజిసరిచక్కదన్మెంతోసరసుని:: మోహన
సర్వఙ్ఞత్వమువెదకగ:: దేవగాంధారిసర్వాంతరాత్ముడవుశరణగతుడ:: లలితసర్వేశ్వరుడవుస్వతంత్రడువు:: లలితసర్వేశ్వరుడేశరణ్యము:: సాళంగమ్
సర్వోపాయములుజగతినాకితడే:: మలహరిసంసారమేమేలుసకల:: సామంతమ్సంసారినైననాకుసహజమే:: గుజ్జరిసామాన్యమాపూర్వసంగ్రహం:: ధన్యాసి
సారెదూరజాలనూ:: మంగళకైశికసారెనిన్నమేలంగజవ్వనమునకు:: బౌళిసాసముఖానడెసాస:: బౌళిసింగారమూరితివి:: ఖమాచ్
సిరిదొలంకెడిపగలూచీకటా:: ముఖారిసిరుతనవ్వులవాడుసిన్నెకా:: కురంజిసీతాశోకవిఘాతవో:: అఠాణసుఖమునుదుహ్ఖమునుజోడు:: బౌళి
సుగ్రీవనారసింహసులభుడ:: తోడిసులభమామనుజులకు:: సామంతమ్సులభమాయిందరికి:: బిలహరిసులభుడుమధుసూదనుడు:: రామక్రియ
సువ్విసువ్విసువ్వాలమ్మ:: భూపాలంసువ్విసువ్విసువ్విసువ్వని:: కేదారగౌళసేవించరోజనులాలచేతు:: సావేరిసేవింతురేయితనిజెలిగి:: ముఖారి
సేసపెట్టవయ్యాయిట్టిచెలి:: బౌళిసొగియునామఱియుముచ్చుకు:: బౌళిసొరిదిసొంసారంబుసుఖమా:: ముఖారిహరికృష్ణమేలుకొను:: భూపాలం
హరిగొలిచియుమరీనపరము:: భైరవిహరిదాసుండగుటేయదితపము:: అమృతవర్షిణిహరిదాసుడైమాయల:: దేశాక్షిహరిదాసులతోడ:: ధన్యాసి
హరినామముకడునానందకరము:: భైరవిహరినీయనుమతోఆది:: లలితహరినీవెబుద్ధిచెప్పి:: లలితహరినెరుగనిపుణ్యమంటే:: ఆహిరి
హరిభక్తివోడయెక్కి:: గుండక్రియహరియవతారమీతడు:: హుస్సేనిహరిశరణాగతియాతుమది:: నారాయణిహీనదశలబోందియిట్లు:: దేశాక్షి

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!