Bhimalapuram.co.in

Kirtanas

Telugu   System Without Telugu

We are thankful to Sri Sree Rama Chandra Murthy and wwww.sistla.org whose generous permission to use material from their site enabled us to bring up this section quickly and fully.

KirtanaRagamHyperlink
abhayadayakudamohanaabhayadayakuda
abhayamuahayamokharahapriyaabhayamuahayamo
achyutamimmusankarabharanamachyutamimmu
adarammapadarammakaraharapriyaadarammapadaramma
adechudumalahariadechudu
adesiraschakramuramakriyaadesiraschakramu
adevadeyidesankarabharanamadevadeyide
adibrahmandambidisriadibrahmandambidi
adicudaremomohanaadicudaremo
adidaivudaiandarisamantamadidaivudaiandari
adidevaparamatmadevagandhariadidevaparamatma
adidevaparamatmahindolamadidevaparamatma
adidevundanangasamantamadidevundananga
adigakanijamatasriadigakanijamata
adimasankarabharanamadima
adimapurushuduandolikaadimapurushudu
adimunulasiddhamjanamumohanaadimunulasiddhamjanamu
adimurtyyitadusankarabharanamadimurtyyitadu
adinayaparadhamidhisaveriadinayaparadhamidhi
adinikudarukanamusankarabharanamadinikudarukanamu
adipurushanataadipurusha
adivoalladivohindolamadivoalladivo
adivonityaatanaadivonitya
adugavayyaSriadugavayya
ahanamonamodevagandhariahanamonamo
ahobalesaakhilaSriahobalesaakhila
ahobalesvarudubilahariahobalesvarudu
akativelalasubhaliakativelala
akevonapranaramakriyaakevonaprana
akkadanaahiriakkadana
akkadipapamugujjariakkadipapamu
akkalalachudusankarabharanamakkalalachudu
akkarakodaganimukhariakkarakodagani
alagupondulunukuntalavaralialagupondulunu
alamelumangapumanoharialamelumangapu
alapudirchukobhupalamalapudirchuko
alaranutincarobhupalamalaranutincaro
alaricancalamainaragamalikaalaricancalamaina
alarulukuriagasankharabharanamalarulukuriaga
alavatapatrasankarabharanamalavatapatra
alinchupalinchumukharialinchupalinchu
alukaluchellavusankarabharanamalukaluchellavu
alumelamangabhairavialumelamanga
amaranganaladedevagandhariamaranganalade
amaranganaladeragamalikaamaranganalade
amaregadenedudevagandhariamaregadenedu
ammammaemammabhairaviammammaemamma
ammedidokatilalitaammedidokati
amokocigurutillangamokociguru
anadijagamunakaunarayanianadijagamunakau
anandanilayaboulianandanilaya
anantamahimudavushanmukhapriyaanantamahimudavu
anaraduvinaradudesakshianaraduvinaradu
anchitapunyamuladesakshianchitapunyamula
andakadadanegujjariandakadadane
andaribadukulupadiandaribadukulu
andarikadaramainamadhyamavatiandarikadaramaina
andarivalenesamantamandarivalene
angadinevvarusriangadinevvaru
anganalalasankarabharanamanganalala
anganalireharatulumadhyamavatianganalireharatulu
angananinnadigikuranjiangananinnadigi
anganayettundinaramakriyaanganayettundina
anisamudalachanatakuranjianisamudalacha
annalamtatamullamtanilambariannalamtatamullamta
annichotlamukhariannichotla
annimantramululalitaannimantramulu
annirasulayunikihusseiniannirasulayuniki
annitabhagyavantudavubouliannitabhagyavantudavu
annitanapalitikisankarabharanamannitanapalitiki
annitaneruparikalyaniannitanerupari
annitaneruparigasalanganataannitanerupariga
annitanibouliannitani
annitanuharidasumalahariannitanuharidasu
annitasantudaibouliannitasantudai
annitikiidelalitaannitikiide
annivibhavamulavalajiannivibhavamula
anniyuitanimulaSrianniyuitanimula
anniyununataniSrianniyununatani
antabariahiriantabari
antarangamellahusseiniantarangamella
antaryamialasitiabhogiantaryamialasiti
antayuniveharianandhabhairaviantayunivehari
anumanapubradukumukharianumanapubraduku
anurenuparisrianurenupari
apadalasampadavaraliapadalasampada
apadbandhudukalyaniapadbandhudu
apannulapalianandabhairaviapannulapali
appanicchenidekedaragaulaappanicchenide
appatikappudemayamalavagaulaappatikappude
appuduvoninulalitaappuduvoninu
appulavareandarunukambhojiappulavareandarunu
appulenisamsaramusindhubhairaviappulenisamsaramu
araginchikurchunnaarabhiaraginchikurchunna
aridisetalemukhariaridisetale
arudarudunimayabouliarudarudunimaya
asabaddhudanailalitaasabaddhudanai
asamidavisuahiriasamidavisu
asmadadinamahiriasmadadinam
atadesarvavyapakusankarabharanamatadesarvavyapaku
atadeyerugunulalitaatadeyerugunu
ataniketlasatamaitihusseniataniketlasatamaiti
ataninenegujjariataninene
atanipadedanusarasvatiatanipadedanu
atanusampadasankarabharanamatanusampada
atavarigudikannadagaulaatavarigudi
atidushtudaneahiriatidushtudane
atisayamagusoukyakedaragoulaatisayamagusoukya
atisulabhamnataatisulabham
attivelagalaganisalanganatuattivelagalagani
atuguduvusamantamatuguduvu
atumasantasalalitaatumasantasa
atuvantivadulalitaatuvantivadu
atuvantivaibhavamudesakshiatuvantivaibhavamu
aunayyajanaduvutillangaunayyajanaduvu
avadharuraghupatikhamachavadharuraghupati
ayamevaayamevajogiyaayamevaayameva
ayyomanupaganataayyomanupaga
ayyopoyasamantamayyopoya
balulapadibalula
baluvagudanarupamupadibaluvagudanarupamu
baluvagukarmamusamantambaluvagukarmamu
bandivirachipinnadhanyasibandivirachipinna
bapudaivamakuranjibapudaivama
bayalupandilisribayalupandili
bhaktasulabhudunumalayamarutambhaktasulabhudunu
bhaktikoladivaderamakriyabhaktikoladivade
bhaktinipaidokatesahanabhaktinipaidokate
bhamanochinanomubhairavibhamanochinanomu
bhamasrungarincukedaragoulabhamasrungarincu
bharamainavepamanudevagandharibharamainavepamanu
bhavamulonasuddhadhanyasibhavamulona
bhavamunabarasamantambhavamunabara
bhavayamigopaladhanyasibhavayamigopala
bhavincitelusukontebangalabhavincitelusukonte
bhilabhilaramanatabhilabhilarama
bhodhakulevvarukannadagaulabhodhakulevvaru
bhogindrulunumirumukharibhogindrulunumiru
bhogisayanamunushanmukhapriyabhogisayanamunu
brahmakadiginamukharibrahmakadigina
bruvantibouddhakharahapriyabruvantibouddha
cakkadanamulavarasamantamcakkadanamulavara
cakkanitallikicangupadicakkanitallikicangu
caladabrahmamidisindhubhairavicaladabrahmamidi
caladaharinamasricaladaharinama
calapadirogamisindhubhairavicalapadirogami
calunucalunukedaragoulacalunucalunu
candamamaravosourashtramcandamamaravo
celiyaronivevaraliceliyaronive
cerikolvarosricerikolvaro
ceriyasodakumohanaceriyasodaku
chadivebopranidhanyasichadiveboprani
chaduvulonemayamalavagaulachaduvulone
chakramaharichakramapadichakramaharichakrama
chaladaharisamantamchaladahari
chaladamasamantamchaladama
chalanovviseyubhairavichalanovviseyu
challanaikayagadhanyasichallanaikayaga
chaluchalusamantamchaluchalu
chatedanidiyeramakriyachatedanidiye
chedarakavelugeboulichedarakaveluge
chekkiticheyikasankarabharanamchekkiticheyika
cheliseduahirichelisedu
cheliyanakuarabhicheliyanaku
chellaboyiSrichellaboyi
chellugakittuahirichellugakittu
chellunantavacchisrichellunantavacchi
chelulalayimelupadichelulalayimelu
chelularachudaremalivigaulachelularachudare
cheppinantapanimukharicheppinantapani
cheppudumataledevagandharicheppudumatale
chetulettimokkarammasankarabharanamchetulettimokkaramma
chichibadukaboulichichibaduka
chichinaruladetisankarabharanamchichinaruladeti
chirantanudumukharichirantanudu
chittajagurudanavarojuchittajaguruda
chittajugurudamadhyamavatichittajuguruda
chittajuvedukonaresrichittajuvedukonare
chittamativaralichittamati
chittamendundenodesichittamendundeno
chittamuloninnumukharichittamuloninnu
chuchechupokatipadichuchechupokati
chuchitidanasaritakambhojichuchitidanasarita
chudajudamanikyaluvaralichudajudamanikyalu
chudarammasatularamadhyamavatichudarammasatulara
chudavayyaninatakuranjichudavayyani
chududindarikibhairavichududindariki
chutameyisantosalukedaragaulachutameyisantosalu
cittamokarmamoboulicittamokarmamo
cudarammayituvantiramakriyacudarammayituvanti
cudarevvarudinikharahapriyacudarevvarudini
daivakrutamkannadagauladaivakrutam
daivamanikusalangabhairavidaivamaniku
daivamaparadaivamalalitadaivamaparadaivama
daivamunivegujjaridaivamunive
daivamuputtinchimukharidaivamuputtinchi
dandanunnachelulakuranjidandanunnachelula
dehambokateboulidehambokate
dehamudanaSridehamudana
devadevambhajeabheridevadevambhaje
devadevottamkalyanidevadevottam
devadevottamuniboulidevadevottamuni
devadevudekkanadesalanganatudevadevudekkanade
devagunamuludeliyavudevagandharidevagunamuludeliyavu
devaikhamaninatadevaikhamani
devanidayadesakshidevanidaya
devanimayatimiraahiridevanimayatimira
devaniviccheyandulalitadevaniviccheyandu
devayitagavusaveridevayitagavu
devudugalavarikisankarabharanamdevudugalavariki
devunikidevikinigundrakriyadevunikidevikini
dibbalupettuchukambhojidibbalupettuchu
dikkandarikiahiridikkandariki
dinudanunenunilambaridinudanunenu
dolayamchalakhamachdolayamchala
domativinterugaralalitadomativinterugara
dorakegapujamukharidorakegapuja
dorakemapalikisalanganatudorakemapaliki
dorakunayitanisamantamdorakunayitani
doratosogatamsankarabharanamdoratosogatam
duritadehulesuddhavasantamduritadehule
ecchotikeginavaraliecchotikegina
edaivamusripadanataedaivamusripada
edamapurevetteahiriedamapurevette
edasugyanamedabouliedasugyanameda
edaupendlimadhyamavatiedaupendli
edavapedunataedavapedu
edhutinidhanasuddhavasantamedhutinidhana
edichuchinatamakumaniranguedichuchinatamaku
edichuchunaSriedichuchuna
edikadadinikannadagaulaedikadadini
edinijambanisaveriedinijambani
editudadinikediboulieditudadinikedi
ediyunuleninataediyunuleni
eduruguduruphalamanjarieduruguduru
edutanevvarulerupadiedutanevvaruleru
ekatanavunnamalahariekatanavunna
ekatmavadulalasankarabharanamekatmavadulala
ekkadachocchedibouliekkadachocchedi
ekkadanerugamabalahamsaekkadanerugama
ekkadiduravasthalalitaekkadiduravastha
ekkadikamsuduramakriyaekkadikamsudu
ekkadimanushabouliekkadimanusha
ekkadimatamusaveriekkadimatamu
ekkadinarakanunitimatiekkadinarakanu
ekkadunnanitadumukhariekkadunnanitadu
ekkagaragalalitaekkagaraga
ekkuvakulajudainasamantamekkuvakulajudaina
elamosapoyirolalitaelamosapoyiro
elaporalevumukharielaporalevu
elaradammakambhojielaradamma
elasamakonuahirielasamakonu
elavacchiyelabhupalamelavacchiyela
eleyelemaradalapadieleyelemaradala
eliyacikatikigundrakriyaeliyacikatiki
emainanadesankarabharanamemainanade
emandunuvaraliemandunu
emanipogadesankarabharanamemanipogade
emanipogadudumesankharabharanamemanipogadudume
emichechekambhojiemicheche
emieruganimammuahiriemieruganimammu
emigaladinduvaraliemigaladindu
emigaligenuahiriemigaligenu
eminaduganollaboulieminaduganolla
emineruganimukharieminerugani
emiphalamudevagandhariemiphalamu
emisesinalalitaemisesina
emisetunindukubalahamsaemisetuninduku
emisetuvudevadevakambhojiemisetuvudevadeva
emiseyagavacchuahiriemiseyagavacchu
emiseyuvaramikanuvaraliemiseyuvaramikanu
emitikichalamudesavaliemitikichalamu
emivalasinabouliemivalasina
emivalasinabouliemivalasina
emivoraledusuddhavasantamemivoraledu
endaganinidaganijhumjhutiendaganinidagani
endakanechittameSriendakanechittame
endaloninidaahiriendaloninida
endariventanetludevagandhariendariventanetlu
endubodamitimomukhariendubodamitimo
endujuchinasuddhavasantamendujuchina
endunikubriyamolalitaendunikubriyamo
eninnudurakasamantameninnuduraka
ennadikonetelisimukhariennadikonetelisi
ennadujedanidesakshiennadujedani
ennadupakvamumalahariennadupakvamu
ennaduvigyanamikasamaennaduvigyanamika
ennagalugusamantamennagalugu
ennallaahiriennalla
ennallunnanittesaveriennallunnanitte
ennatichuttamobhairaviennatichuttamo
ennibadhalabettiSriennibadhalabetti
ennilevunagaulaennilevuna
ennimahimalahindolavasantamennimahimala
enninnudurakasamantamenninnuduraka
enoteliseganibhupalamenotelisegani
entabhaktavatsasankarabharanamentabhaktavatsa
entabodhinchinataentabodhinchi
entacesinatanakedikharahapriyaentacesinatanakedi
entachadivinayadukulakambhojientachadivina
entagalamokadaSrientagalamokada
entainadolagavaidesakshientainadolagavai
entajanaroyikalikisamantamentajanaroyikaliki
entamanumannamukharientamanumanna
entamatramunaboulientamatramuna
entamedulalitaentamedu
entamohamonikipadientamohamoniki
entanerchenesriranjanientanerchene
entapapakarmabhairavientapapakarma
entasadivinanemitodientasadivinanemi
entasesinakannadagaulaentasesina
entaseyagamukharientaseyaga
entativadavuninneharikambhojientativadavuninne
entativaralugundakriyaentativaralu
entavibhavamudhanyasientavibhavamu
entavicharinchukonnaramakriyaentavicharinchukonna
enupotutolalitaenupotuto
epanulusesinaahiriepanulusesina
epuduganikambhojiepudugani
epuranamulanentagundakriyaepuranamulanenta
eritinevvaruninnumukharieritinevvaruninnu
erugudurindarusankarabharanamerugudurindaru
erukagalugunabilaharierukagaluguna
etibradukuSrietibraduku
etikidalakedaahirietikidalakeda
etikinevvaripondupadietikinevvaripondu
etisukhamumarivaralietisukhamumari
etlainajesukoahirietlainajesuko
ettaearatulipaiSriettaearatulipai
ettainajeyumumalahariettainajeyumu
ettivarikinellasalanganatuettivarikinella
ettivigyanagundakriyaettivigyana
ettuchesinabouliettuchesina
ettudorikenesamantamettudorikene
ettueginchedinduSriettueginchedindu
ettugudebendligaulaettugudebendli
ettunammavacchukaraharapriyaettunammavacchu
ettunnadonimanasunagasvaravaliettunnadonimanasu
ettusesinajeyikambhojiettusesinajeyi
etutanunnadubhujanginietutanunnadu
etuvantimaccikalosankharabharanametuvantimaccikalo
etuvantiroudraahirietuvantiroudra
etuvantivalapomadhyamavatietuvantivalapo
evamsrutimatasamantamevamsrutimata
evvarevarivadonataevvarevarivado
evvarevvarivadeinataevvarevvarivadei
evvaribhagyambhairavievvaribhagyam
evvarigadannaboulievvarigadanna
evvarikainanumukharievvarikainanu
evvarikigaladammakalyanievvarikigaladamma
evvarivadodesakshievvarivado
evvarivadogundakriyaevvarivado
evvarugartalugarugundakriyaevvarugartalugaru
evvaruleruhituvuvaralievvaruleruhituvu
gaddaparamingitekambhojigaddaparamingite
gaddarijivudusamantamgaddarijivudu
galinepoyagalakannadagaulagalinepoyagala
gandhamupusevelebhairavigandhamupusevele
garudadrivedadriritigaulagarudadrivedadri
garudagamanabouligarudagamana
gatulannikhiladesalamgatulannikhila
gelichitibhavamulusahanagelichitibhavamulu
ghanamanorajyamukharighanamanorajya
ghanudatademamulalitaghanudatademamu
ghanuditadokadusuddhavasantamghanuditadokadu
ghoraduritamulacedhanyasighoraduritamulace
ghoravidarananataghoravidarana
govindasritaarabhigovindasrita
gurralagattanimalavigurralagattani
guruteriginadongasankarabharanamguruteriginadonga
gyanayamigatidhanyasigyanayamigati
gyanulalasaverigyanulala
haribhaktigundakriyaharibhakti
haridasudaidesakshiharidasudai
haridasuladhanyasiharidasula
haridasundaguteanrutavarshiniharidasundagute
harigoliciyubhairaviharigoliciyu
harikrishnamelubhupalamharikrishnamelu
harinamamubhairaviharinamamu
harineruganiahiriharinerugani
harinivebuddhilalitaharinivebuddhi
hariniyanumatolalitahariniyanumato
harisaranagatinarayaniharisaranagati
hariyavataramitaduhusseinihariyavataramitadu
hinadasalabondidesakshihinadasalabondi
ibhavamunaSriibhavamuna
idehavikaraminakulalitaidehavikaraminaku
idenikannulasaramatiidenikannula
idigakasubhagyamidimukhariidigakasubhagyamidi
idigomayagyanahusseiniidigomayagyana
idivosamsaramentasriidivosamsaramenta
idiyemarmamusalanganatuidiyemarmamu
idiyenakumatamumohanakalyaniidiyenakumatamu
idiyesadhanacharukesiidiyesadhana
idiyevedantamalaviidiyevedanta
ihamekaniyikalalitaihamekaniyika
ihamettidosalanganatuihamettido
ihamunubaramunukaraharapriyaihamunubaramunu
ihaparamulakunusankarabharanamihaparamulakunu
ijivunakunedidevagandhariijivunakunedi
ikekunikudagunadanamakriyaikekunikudagu
ilayununabhamununatailayununabhamunu
imatavinibilahariimatavini
indarikinabhayambusamantamindarikinabhayambu
indarivalejudakuhusseniindarivalejudaku
indiradhipunihindolamindiradhipuni
indiranamasuddhavasantamindiranama
indiranathudinnibouliindiranathudinni
indiranayakayidivokambhojiindiranayakayidivo
indirapatimayalumukhariindirapatimayalu
indiraramanudecchibouliindiraramanudecchi
indiravaddinchaSriindiravaddincha
indukaneragayadukulakambhojiindukaneraga
indukekaboluhindolamindukekabolu
indukenagaulaindukena
indukepoveragasankarabharanamindukepoveraga
indukorakesankarabharanamindukorake
indukuganayeragamimalavasriindukuganayeragami
indulonekananataindulonekana
indunanduahiriindunandu
indunundamikedapadiindunundamikeda
indunundipadiindunundi
inkanelaverapumalahariinkanelaverapu
innicaduvanelamukhariinnicaduvanela
innicetalunusankharabharanaminnicetalunu
innijanmamuletikisriinnijanmamuletiki
innilagulachetaahiriinnilagulacheta
inninetalakudevagandhariinninetalaku
innirasulasankarabharanaminnirasula
innitanintatakannadainnitanintata
innitikibrerakudumalavagaulainnitikibrerakudu
innitikimulamusamantaminnitikimulamu
inniyugalagutenadanamakriyainniyugalagute
inniyumugisenupantuvaraliinniyumugisenu
intaknteghanamikasuratiintaknteghanamika
intatidaivamavusuddhavasantamintatidaivamavu
intayunimayaSriintayunimaya
intemaremiledugujjariintemaremiledu
intesimatakaludesalamintesimatakalu
intulalanaandolikaintulalana
ipadamekadayilasriipadamekadayila
ippuditukalabhupalamippuditukala
iravaguvarikilalitairavaguvariki
iravainayattundubouliiravainayattundu
iravainayattundukuntalavaraliiravainayattundu
irupamaivunnadupadiirupamaivunnadu
isuranadanamakriyaisura
itadakhilambuSriitadakhilambu
itademuktidesalamitademukti
itadeparabrahmabilahariitadeparabrahma
itadokadehusseiniitadokade
itaduchesinaSriitaduchesina
itamidakadabhairaviitamidakada
itanigolichigaulaitanigolichi
itanikanteghanulunavarasakannadaitanikanteghanulu
itanimahimalulatangiitanimahimalu
itarachintalekasuddhadhanyasiitarachintaleka
itaradevatalabahudariitaradevatala
itaradharmamulanduahiriitaradharmamulandu
itaramerugagatisarasangiitaramerugagati
itaramulinniyusamantamitaramulinniyu
itarulakuninuSriitarulakuninu
itarulemerugudesakshiitarulemerugu
itigarudaninataitigarudani
ittibhagyamusalanganatuittibhagyamu
ittigyanamatramudesakshiittigyanamatramu
ittimudduladianandhabhairaviittimudduladi
ittipratpamugalaatanaittipratpamugala
ituganasakagujjariituganasaka
ituvaleposakalamubouliituvaleposakalamu
ituvantidanakannadagaulaituvantidana
ituvantivadutanusuratiituvantivadutanu
iviseyagabhupalamiviseyaga
ivisvasambuSriivisvasambu
iyyakontiniahiriiyyakontini
jadamatirahamSrijadamatiraham
jagadapujanavulajhumjhutijagadapujanavula
jagamamtanigujjarijagamamtani
jagativaisakhagundakriyajagativaisakha
jalajanabhahariboulijalajanabhahari
janulunamarulumukharijanulunamarulu
javvadimettinadisankarabharanamjavvadimettinadi
jayajayanrusimhanavarojujayajayanrusimha
jayajayaramamanirangujayajayarama
jayalakshmivaralalitajayalakshmivara
jayalakshmivaralalitajayalakshmivara
jayamujayamuikasaverijayamujayamuika
jivudentativadudesijivudentativadu
joacutanandakapijoacutananda
jummaniyedipurvikalyanijummaniyedi
kadaganutepadikadaganute
kadaludisiniradagasuddhavasantamkadaludisiniradaga
kadintematalalitakadintemata
kadisiyatadusankharabharanamkadisiyatadu
kadujanchalamulugundakriyakadujanchalamulu
kadunadumasankarabharanamkadunaduma
kadupentagundakriyakadupenta
kakamariyintelaahirikakamariyintela
kakunnasamsaaravaralikakunnasamsaara
kaladidivogujjarikaladidivo
kaladigalattelalitakaladigalatte
kalalonisukhamesubhapantuvaralikalalonisukhame
kalamukalamuganusaverikalamukalamuganu
kalantakudanuvetakannadagaulakalantakudanuveta
kalaviseshamosamantamkalaviseshamo
kaligenidimakulalitakaligenidimaku
kaliginadiyokkatemalaharikaliginadiyokkate
kaliginamatidevagandharikaliginamati
kallagadunivukaraharapriyakallagadunivu
kamadhenuvidekuranjikamadhenuvide
kamayagamucesekannadagaulakamayagamucese
kambamunavedaliharikambhojikambamunavedali
kaminchinivarugaahirikaminchinivaruga
kammantegavayadukulakambhojikammantegava
kanaratepencaratedesikanaratepencarate
kanavacchesankarabharanamkanavacche
kandarpajanakapunnagavaralikandarpajanaka
kaninavadaboulikaninavada
kaniyugananimanasubhupalamkaniyugananimanasu
kannavinnahindolamkannavinna
kannuleditidelalitakannuleditide
kantesulabhamukharikantesulabha
kantimaiahnidesakshikantimaiahni
kantiminedidekambhojikantiminedide
kantinakhilandabilaharikantinakhilanda
kantinidesamantamkantinide
kantisukravaramuanandabhairavikantisukravaramu
kanugonagajivuSrikanugonagajivu
kapataluvaddusuddhavasantamkapataluvaddu
karunanidhimkannadagaulakarunanidhim
karunincumikanainalalitakarunincumikanaina
katakatasamantamkatakata
katakatadehambukannadagaulakatakatadehambu
katakatajivudapadikatakatajivuda
kayamujivudunatakayamujivudu
kaymanevurikiboulikaymanevuriki
kimkarishyamibilaharikimkarishyami
kinkadiradhanyasikinkadira
kinnajanehammukharikinnajaneham
kolanidoparikiyadukulakambhojikolanidopariki
kolavaromokkaroramakriyakolavaromokkaro
kolicinavaralakedarakolicinavarala
kolnilonamunukhamachkolnilonamunu
koluvaivunnadudevagandharikoluvaivunnadu
koluvudibhaktikedaragoulakoluvudibhakti
kommadanahusseinikommadana
konchemunuSrikonchemunu
kondadavvutaboulikondadavvuta
kondalalonelakonnasamantamkondalalonelakonna
kondarikiviboulikondarikivi
kondonuyyodesakshikondonuyyo
konutavellagamugundakriyakonutavellagamu
korikedirutaSrikorikediruta
korudunamadimalaharikorudunamadi
korupancharolalitakorupancharo
kotimanmathasamantamkotimanmatha
kshirabhdikanyakakukuranjikshirabhdikanyakaku
kuduchugakatanaramakriyakuduchugakatana
kudulekayakatikiahirikudulekayakatiki
kuduvandutasrikuduvanduta
kulakakanadavarodesalamkulakakanadavaro
kurimigalgitekedaragaulakurimigalgite
lalanuchuragamalikalalanuchu
lankeludutelabhamunatalankeludutelabhamu
ledubhayamutodiledubhayamu
ledubrahmavidyadevagandhariledubrahmavidya
lokapunichetalakukannadagaulalokapunichetalaku
madamatsaramuahirimadamatsaramu
madhavabhudavavairagibhairavimadhavabhudava
madhavakesvamohanamadhavakesva
madhavunakumangalamsuratimadhavunakumangalam
madrusanammukharimadrusanam
mahimelladoppalalitamahimelladoppa
mahinintatiramakriyamahinintati
makellarajalalitamakellaraja
malasijudarosankharabharanammalasijudaro
manadennadunatamanadennadu
manasubandaramusankarabharanammanasubandaramu
manasukumangalakaisikamanasuku
manasunaneppudulalitamanasunaneppudu
manchidivolalitamanchidivo
mandaradharakuranjimandaradhara
manduledudinikinatamanduledudiniki
mangalamulalitamangalamu
mansijagaruditadoSrimansijagaruditado
manujudaiputtisamantammanujudaiputti
manushamugadugundrakriyamanushamugadu
mapudakarepakadahindolammapudakarepakada
marachitimantekalyanavasantammarachitimante
maralimaralijayamadhyamavatimaralimaralijaya
marigivirepogundrakriyamarigivirepo
mariharidasudaidesakshimariharidasudai
mariyepurusharthamuSrimariyepurusharthamu
mariyumariyupadimariyumariyu
marudusesinakuntalavaralimarudusesina
marumonidetikikedaragaulamarumonidetiki
mayapydanujulasamantammayapydanujula
meccenokaragambusaverimeccenokaragambu
medalekkidesalammedalekki
medinijivulabhupalammedinijivula
meruguvantidisalanganatameruguvantidi
mettemopupadimettemopu
midamidavapekkesindhubhairavimidamidavapekke
mikkilipunyuludevagandharimikkilipunyulu
mikkilivicchikalyanimikkilivicchi
mikkimeludidevagandharimikkimeludi
mikumikubehagmikumiku
minnakavesalubhupalamminnakavesalu
modalundagonalakubhairavimodalundagonalaku
mohampuratimudamuahirimohampuratimudamu
mohamuviduchuteahirimohamuviduchute
mokkaremokkaresalanganatumokkaremokkare
morapettedamusalangammorapettedamu
mosamunamayamukharimosamunamaya
mottakureammalalakambhojimottakureammalala
mucchugannaSrimucchuganna
muddugareyasodakuranjimuddugareyasoda
mudemataluhindolavasantammudematalu
muguruveluboulimuguruvelu
munchinavedukasalanganatumunchinaveduka
musinamutyalakeleahirimusinamutyalakele
nadulollavumukharinadulollavu
nagadharanandagopaarabhinagadharanandagopa
nagavulunijamanimukharinagavulunijamani
nagubatlabademukharinagubatlabade
nagumomutodiatananagumomutodi
nakunandukemisalanganatunakunandukemi
nallanimeninagavupurvikalyaninallanimeninagavu
namamhayammanavamalavasrinamamhayammanava
namitadevambhajebhagesvarinamitadevambhaje
namodanavasalanganatunamodanava
namomnarayanayasrinamomnarayanaya
namonamodasarathakamachnamonamodasaratha
namonamojagadevakambhojinamonamojagadeva
namonamolakshmipurnachandrikanamonamolakshmi
namonamoraghukulanatanamonamoraghukula
namonarayanayaSrinamonarayanaya
nanadikkulaahirinanadikkula
nanatibratukurevatinanatibratuku
nandadharanandaasaverinandadharananda
nandanandanadhanyasinandanandana
napalighanadaivamavugujjarinapalighanadaivamavu
narayanakedaragaulanarayana
narayanacyutamayamalavagoulanarayanacyuta
narayananinamarevatinarayananinama
narayananinamamusamantamnarayananinamamu
narayananomonamoramakriyanarayananomonamo
narayanatenamonatanarayanatenamo
narulalamunulalaramakriyanarulalamunulala
narularaneduvomukharinarularaneduvo
natakamintagundakriyanatakaminta
natanalabhramalalitanatanalabhrama
natappulogonanatakuranjinatappulogona
natikinadesamantamnatikinade
navanitacorajhumjhutinavanitacora
navarasamuladidesinavarasamuladi
navarasimhanatanavarasimha
navarupaprahladabegadanavarupaprahlada
navvaveyekkadinilambarinavvaveyekkadi
nelaminnugaulanelaminnu
nelamudusobhanaluvaralinelamudusobhanalu
nelatachakkadanamekharahapriyanelatachakkadaname
nenanagakaraharapriyanenanaga
nenebrahmamumukharinenebrahmamu
nenemiseyudugundakriyanenemiseyudu
nenentachinnaboulinenentachinna
nenentaniventasuddhavasantamnenentaniventa
nenentavadanuhaimavatinenentavadanu
nenokkadalekundisuddhabangalanenokkadalekundi
neravadisahasulusankarabharanamneravadisahasulu
nerichibradikesalangamnerichibradike
nerpukantemukharinerpukante
neruparinanukokupadineruparinanukoku
neyyamulalodesalamneyyamulalo
neyyaniposukoraduritigaulaneyyaniposukoradu
nicchanicchasobhanalusuddhavasantamnicchanicchasobhanalu
nidasulabhangamulutodinidasulabhangamulu
nigananigamantakharahapriyanigananigamanta
nijamokalloboulinijamokallo
nikathamrutamubhupalamnikathamrutamu
nikelabhayamudhanyasinikelabhayamu
nikemayyanikunivesuddhavasantamnikemayyanikunive
nikkinchigarnamunatanikkinchigarnamu
nimahattvambukannadagaulanimahattvambu
nindalenipatividesamantamnindalenipativide
ninnubasinayatlukapininnubasinayatlu
ninnudalachiniperudesakshininnudalachiniperu
nityanandadharaniSrinityanandadharani
nityapujalivivomalivigaulanityapujalivivo
nityatmudairamakriyanityatmudai
nityulumuktulumalavinityulumuktulu
nivanaganokachotasamantamnivanaganokachota
nivekacheppalalitanivekacheppa
nivekaliyinkabhairavinivekaliyinka
nivekavinkaSrinivekavinka
nivelasigguhindolamnivelasiggu
nivelikavulalitanivelikavu
nivemisetuvaiyyabhairavinivemisetuvaiyya
nivemulamuvosalangamnivemulamuvo
niveneravudesakshiniveneravu
niveraganidiledurevaguptiniveraganidiledu
niyagyadalamochiramakriyaniyagyadalamochi
niyantativarrevarukalyaniniyantativarrevaru
nopulacigurulavaralinopulacigurula
ohodemdemramakriyaohodemdem
okaparikokaparikharahapriyaokaparikokapari
okatibolichinasalagabhairaviokatibolichina
okkadeantaryamiramakriyaokkadeantaryami
onarokonarosankharabharanamonarokonaro
oppulainoppulaidesakshioppulainoppulai
orasichudabothedevagandhariorasichudabothe
osakitivinniyubilahariosakitivinniyu
padaresobanaluanandabhairavipadaresobanalu
paladongavaddamalaharipaladongavadda
palanetranalasripalanetranala
paliketivedamebouliramakriyapaliketivedame
palukuteniyalaabheripalukuteniyala
palumaruputlamukharipalumaruputla
paluvicaramulelashanmukhapriyapaluvicaramulela
pandibandadumalaharipandibandadu
panileidhanavanchalalitapanileidhanavancha
panimalinattitodipanimalinatti
panivadiyindriyalelalitapanivadiyindriyale
pankajakshuludhanyasipankajakshulu
papamerangamalavagaulapapameranga
papamulesankarabharanampapamule
papapunyamulanadanamakriyapapapunyamula
papapunyamulapadipapapunyamula
papinainanasamantampapinainana
paradesibouliparadesi
parakumivomaahiriparakumivoma
paramagyanulakuvachaspatiparamagyanulaku
paramapatakudasamantamparamapatakuda
paramapurushaharikalyaniparamapurushahari
paramatmaninnumukhariparamatmaninnu
paramatmudainasuddhadhanyasiparamatmudaina
paramatmuninorakedaragaulaparamatmuninora
paramayogibhupalamparamayogi
pariginidivosankarabharanampariginidivo
paripurnagarudanataparipurnagaruda
paritenchiyettivesibhupalamparitenchiyettivesi
parugubahuharikambhojiparugubahu
parulakaitenidenadanamakriyaparulakaitenide
parulasevalukaraharapriyaparulasevalu
parusamokkatekadashadvidhamarginiparusamokkatekada
parusamusokakakedaramparusamusokaka
parusamusokiyusankarabharanamparusamusokiyu
pasaleniyibratukumukharipasaleniyibratuku
pasidichiravadavuboulipasidichiravadavu
pasidiyakshimtaliveanandabhairavipasidiyakshimtalive
pattamugattitisalanganatupattamugattiti
pattavasamubhairavipattavasamu
pattinachonevedakiboulipattinachonevedaki
pattinadellalalitapattinadella
pattudharinchimukharipattudharinchi
payakamatinundikannadagaulapayakamatinundi
payanikarmambusamantampayanikarmambu
payapumadamusamantampayapumadamu
peddalumirantesihindolampeddalumirantesi
pekkulaahiripekkula
penchabenchamidaahiripenchabenchamida
penubandalusesidesalampenubandalusesi
perugaperugabouliperugaperuga
petantandluSripetantandlu
pettanikotindarikiboulipettanikotindariki
pidiitatalambralasripidiitatalambrala
piluvagadaresankarabharanampiluvagadare
podagantimayyamimmusankharabharanampodagantimayyamimmu
podavainaboulipodavaina
poddikanennaduhusseinipoddikanennadu
porakapoyigundakriyaporakapoyi
porinikunuviriginataporinikunuvirigi
poroporovaraliporoporo
pottulamagadavumalaharipottulamagadavu
poyaboyagalamellarevatipoyaboyagalamella
poyagalambadavikikannadagaulapoyagalambadaviki
poyamgalamugundakriyapoyamgalamu
pralapanavachamohanapralapanavacha
pranulaneramigadidigundakriyapranulaneramigadidi
prapannulakunadaramakriyaprapannulaku
pratilenipujasuratipratilenipuja
pruthulahemabilaharipruthulahema
pudaminindarivaralipudaminindari
pundujivulakellakannadagaulapundujivulakella
purushottamanivegourimanoharipurushottamanive
purushottamudasaurashtrapurushottamuda
purushottamudavivurevaguptipurushottamudavivu
purushundaniboulipurushundani
puttubhogulamupadiputtubhogulamu
puttugulammidhanyasiputtugulammi
puttumalinasalangamputtumalina
rajivanetrayamohanarajivanetraya
ramabhadraraghuanandabhairaviramabhadraraghu
ramadayaparasahanaramadayapara
ramamindivaramaniranguramamindivara
ramaramachandravaraliramaramachandra
ramaramaramakalyaniramaramarama
rammanagadanatohindolamrammanagadanato
rammanaveikanuandolikarammanaveikanu
ramudidesalanganaturamudide
ramudulokabhiramudumukhariramudulokabhiramudu
ramuduraghavududharmavatiramuduraghavudu
rasikudatirupatiramakriyarasikudatirupati
ravekodalarattadipadiravekodalarattadi
rendumulikalugaularendumulikalu
rmacandruditadusrirmacandruditadu
rukalaimadalaigundakriyarukalaimadalai
sadasakalamusuddhavasantamsadasakalamu
sadibettegatakatabhairavisadibettegatakata
sahajacharamumalaharisahajacharamu
sahajasandehamaiSrisahajasandehamai
sahajavaishnavasamantamsahajavaishnava
sakalajivulakelladesakshisakalajivulakella
sakalamhesakhikiravanisakalamhesakhi
sakalasamgrahamulalitasakalasamgrahamu
sakalasastraSrisakalasastra
sakalasntikaramubahudarisakalasntikaramu
samanuchalanikambhojisamanuchalani
samanyamadhanyasisamanyama
samsaramesamantamsamsarame
samsarinainanakugujjarisamsarinainanaku
samukhaeccharikakambhojisamukhaeccharika
sandarividuvumudhanyasisandarividuvumu
santagadavikasarangasantagadavika
santalekambhojisantale
saranagatavajrasaverisaranagatavajra
saranambitadenatasaranambitade
saranantilalitasarananti
saranusaranujhumjhutisaranusaranu
saranuvededaanandabhairavisaranuvededa
saredurajalanumangalakaisikasaredurajalanu
sareninnalaboulisareninnala
sarvagyatamudevagandharisarvagyatamu
sarvantaratmudavulalitasarvantaratmudavu
sarvesavarudavulalitasarvesavarudavu
sarvesvarudesalangamsarvesvarude
sarvopayamulumalaharisarvopayamulu
sasamukhanudeboulisasamukhanude
satabhamasarasapupadisatabhamasarasapu
sataparadhamulusankharabharanamsataparadhamulu
satatamsrisamsamantamsatatamsrisam
satatamunejeyuahirisatatamunejeyu
satataviraktudukannadagaulasatataviraktudu
satichakkadanamentomohanasatichakkadanamento
satininnudesakshisatininnu
senapettavayyaboulisenapettavayya
sevincharojanulalasaverisevincharojanulala
sevintureyitanimukharisevintureyitani
shodasakalanidhikilalitashodasakalanidhiki
singaramuritivikhamachsingaramuritivi
siridolankedimukharisiridolankedi
sirutanavvulavadukuranjisirutanavvulavadu
sitasokavighatakaatanasitasokavighataka
skalabhutadayaananhabhairaviskalabhutadaya
sobhanamesobhanamesourashtramsobhanamesobhaname
sogiyunamariyuboulisogiyunamariyu
soridisamsarambumukharisoridisamsarambu
sriharisesinapadisriharisesina
srimannarayanaboulisrimannarayana
srisoamsusthiromukharisrisoamsusthiro
srivenkatesuduboulisrivenkatesudu
srivenkateswaruniramakriyasrivenkateswaruni
sugrivanarasimhatodisugrivanarasimha
sukhamunuboulisukhamunu
sulabhamamanujulakusamantamsulabhamamanujulaku
sulabhamayindarikibilaharisulabhamayindariki
sulabhudunadhuramakriyasulabhudunadhu
suvvisuvvanikedaragoulasuvvisuvvani
suvvisuvvibhupalamsuvvisuvvi
tagutagunikaraharapriyatagutaguni
tahatahalinnilalitatahatahalinni
talachinahrudayamudhanyasitalachinahrudayamu
talachinavanniyudevagandharitalachinavanniyu
talagarolokuluhindolavasantamtalagarolokulu
talamelakulameladenukatalamelakulamela
talapavenakatoditalapavenaka
talapotabatesankarabharanamtalapotabate
talapukamaruvaralitalapukamaru
talupulopalitalupusamantamtalupulopalitalupu
tanadigakasamantamtanadigaka
tanakarmamentasalangamtanakarmamenta
tanakarmamentasalanganatutanakarmamenta
tanakarmavasamkannadagaulatanakarmavasam
tanakedacaduvulunatatanakedacaduvulu
tanavaaluperavaraluahiritanavaaluperavaralu
tanavaraniyasavaralitanavaraniyasa
tandananaahitandananaboulitandananaahitandanana
tanekakevvarusamantamtanekakevvaru
tanetaneyindarisamantamtanetaneyindari
taneteliyagundakriyataneteliya
tanetlunnadosankarabharanamtanetlunnado
tanisitinannitanumechabaulitanisitinannitanu
tanividirakananuSritanividirakananu
tappadoyaveSritappadoyave
tappadutappadulalitatappadutappadu
tappinchukonadhanyasitappinchukona
tarakabrahmamuabhogitarakabrahmamu
tarunimenikinigaulatarunimenikini
taruniniyalukasankharabharanamtaruniniyaluka
tatiganitatinelamukharitatiganitatinela
telisicheppenanteritigaulatelisicheppenante
telisinabrahmopadesaSritelisinabrahmopadesa
telisinateliyudusarasangitelisinateliyudu
telisinavarikidhanyasitelisinavariki
telisinavarikisankharabharanamtelisinavariki
telisiyusatyamboulitelisiyusatyam
teliyadevvarikiSriteliyadevvariki
teliyakavurakasaveriteliyakavuraka
teliyanivarikibegadateliyanivariki
teliyaradumabhairaviteliyaraduma
tellavaraniyyarokambhojitellavaraniyyaro
teppagamarrakulalitateppagamarraku
tesaranamtemangalakaisikatesaranamte
tipanuchicheduboulitipanuchichedu
tirumalagirirayadesalamtirumalagiriraya
tiruvidhulasritiruvidhula
tokkanichotlusamantamtokkanichotlu
tolibapapunyalasalangamtolibapapunyala
tollikalavepaditollikalave
tolliyunumarrakupaditolliyunumarraku
toranamuledovellaahiritoranamuledovella
tpalekalalitatpaleka
tudasamastamulalitatudasamastamu
tudilenibandhamugundakriyatudilenibandhamu
tvamevasaranamsritvamevasaranam
uggupettarekhamachuggupettare
ummadineyemanikambhojiummadineyemani
unnavicharamusalangamunnavicharamu
upakaridevudugujjariupakaridevudu
uppavadamuamirkalyaniuppavadamu
urakedorakunagoulaurakedorakuna
urakeponisaveriurakeponi
urakundumanavesamaurakundumanave
urakunnavaritodahindolamurakunnavaritoda
urulenipolimerasourashtramurulenipolimera
uyyalabalumadhyamavatiuyyalabalu
vadavadalavaralivadavadala
vaddegolletaramakriyavaddegolleta
vadevenkatadrilalitavadevenkatadri
vadevenkatesubhupalamvadevenkatesu
vadevoprahladagaulavadevoprahlada
vaishnavuluganidhanyasivaishnavulugani
valachinapaativadeboulivalachinapaativade
valachipaikonasamantamvalachipaikona
valachitedosamadhanyasivalachitedosama
valadananorulakukalyanivaladananorulaku
valapuladhikamuSrivalapuladhikamu
valavanimohalalitavalavanimoha
valenanuvaridemalaharivalenanuvaride
vananidhigurisinaahirivananidhigurisina
vandehamjagadvallabhamhamsadhvanivandehamjagadvallabham
vandevasudevamsrivandevasudevam
vanitabhagyambubhairavivanitabhagyambu
vanitalakubatikibalahamsavanitalakubatiki
vanitapalikinisrivanitapalikini
vasivantuvidichinasalanganatuvasivantuvidichina
vattiyasalavaralivattiyasala
vedakinanidiyevasantabhairavivedakinanidiye
vedamantramikanelamukharivedamantramikanela
vedambevvanipadivedambevvani
vedamulenimadhyamavativedamuleni
vedanaboraleSrivedanaborale
vedavedyulupurvikalyanivedavedyulu
vedukondamakuranjivedukondama
velagadusiggulakupadivelagadusiggulaku
velayuninnyunuramakriyavelayuninnyunu
velikivelladukuranjivelikivelladu
velupalellalalitavelupalella
venakedomundedohusseinivenakedomundedo
venkatagirigovindudavaralivenkatagirigovinduda
vennapattukaneyiSrivennapattukaneyi
venneladongapadivenneladonga
veratuveratuSriveratuveratu
veravakumanasanatabhairaviveravakumanasa
verpulunorapulumukhariverpulunorapulu
verrivaduverrivadubouliverrivaduverrivadu
vervakumanasanatabhairavivervakumanasa
vesarinchedanakedaragoulavesarinchedana
vesaritimetlanidesakshivesaritimetlani
vettivalapuchallakuhussenivettivalapuchallaku
vevelachandalavadukaraharapriyavevelachandalavadu
vicchenavidinedevakriyavicchenavidine
viccheyavammaramakriyaviccheyavamma
videvidekuchunnadudhanyasividevidekuchunnadu
vidhinishedamulakudevagandharividhinishedamulaku
vidivoyidevintabhairavividivoyidevinta
vidumanavoroluSrividumanavorolu
viduvaradentainaahirividuvaradentaina
vijatulanniyulalitavijatulanniyu
vinijuchiyainanemuhindolamvinijuchiyainanemu
vinnapaluvinavalebhupalamvinnapaluvinavale
vintalelasesevebalahamsavintalelaseseve
vinudideraghupatisankharabharanamvinudideraghupati
virahanabadalenuahirivirahanabadalenu
virahapurajadetodivirahapurajade
visvaprakasunakukannadagaulavisvaprakasunaku
visvarupamidivomukharivisvarupamidivo
vivekameruganiboulivivekamerugani
vivekameruganigundakriyavivekamerugani
vurikipoyediahirivurikipoyedi