Bhimalapuram.co.in

అన్నమాచార్య కీర్తనలు -

ఆంగ్లము తెలుగు లిపి లేదు

మా (ఈ )ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చిన www.sistla.org నకు,శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

కీర్తన రాగముఅనుబంధము-Hyperlink
అక్కడనాపాట్లువడియిక్కడఆహిరిఅక్కడనాపాట్లువడియిక్కడ
అక్కర్కొదగనియట్టిముఖారిఅక్కర్కొదగనియట్టి
అక్కలాలచూడుడందరునుశంకరాభరణమ్అక్కలాలచూడుడందరును
అంగడినెవ్వరునంటుకురోశ్రీఅంగడినెవ్వరునంటుకురో
అంగననిన్నడిగిరమ్మనెకురంజిఅంగననిన్నడిగిరమ్మనె
అంగనయెట్టుండినానమరురామక్రియఅంగనయెట్టుండినానమరు
అంగనలాలమనచేశంకరాభరణమ్అంగనలాలమనచే
అంగనలీరేహారతులుమద్యమావతిఅంగనలీరేహారతులు
అంచితపుణ్యులకైతేదేశాక్షిఅంచితపుణ్యులకైతే
అచ్యుతమిమ్ముదలచేశంకరాభరణమ్అచ్యుతమిమ్ముదలచే
అంటబారిపట్టుకోరేఅమ్మలాలఆహిరిఅంటబారిపట్టుకోరేఅమ్మలాల
అటుగడువుమనసనీవన్నిసామంతమ్అటుగడువుమనసనీవన్ని
అటువంటివాడువోహరిలలితఅటువంటివాడువోహరి
అటువంటివైభవములమరదేశాక్షిఅటువంటివైభవములమర
అట్టివేళగలగనిదదివోసాళంగనాటఅట్టివేళగలగనిదదివో
అడుగవయ్యావరములాపెనేమైనాశ్రీఅడుగవయ్యావరములాపెనేమైనా
అణురేణుపరిపూర్ణుడైనశ్రీఅణురేణుపరిపూర్ణుడైన
అతడేయెరుగునుమముబుట్టించినలలితఅతడేయెరుగునుమముబుట్టించిన
అతడేసకలవ్యాపడతడేశంకరాభరణమ్అతడేసకలవ్యాపడతడే
అతనికెట్లసతమైతిహుస్సేనిఅతనికెట్లసతమైతి
అతనినేనేకొలిచిగుజ్జరిఅతనినేనేకొలిచి
అతనిపాడెదనుఅదివ్రతముసరస్వతిఅతనిపాడెదనుఅదివ్రతము
అతనుసంపదకంటెనసదాశంకరాభరణమ్అతనుసంపదకంటెనసదా
అంతయునీవేహరిఆనందభైరవిఅంతయునీవేహరి
అంతరంగమెల్లశ్రీహరికిహుస్సేనిఅంతరంగమెల్లశ్రీహరికి
అంతర్యామిఅలసితిసొలసితిఆభోగిఅంతర్యామిఅలసితిసొలసితి
అతిదుష్టుడనేనలసుడనుఆహిరిఅతిదుష్టుడనేనలసుడను
అతిశయమగుసౌఖ్యమనుభవింపుకేదారగౌళఅతిశయమగుసౌఖ్యమనుభవింపు
అతిశులభంబిదెశ్రీపతినాటఅతిశులభంబిదెశ్రీపతి
అందరికాధారమైనఆదిమద్యమావతిఅందరికాధారమైనఆది
అందరిబ్రతుకులునాతనివేపాడిఅందరిబ్రతుకులునాతనివే
అందరివలెనేవున్నాసామంతమ్అందరివలెనేవున్నా
అందాకదాదానేఅంతుగుజ్జరిఅందాకదాదానేఅంతు
అదిగాకనిజమతంబదిశ్రీఅదిగాకనిజమతంబది
అదినయపరాధమిదినాసావేరిఅదినయపరాధమిదినా
అదినీకుదారుకాణముశంకరాభరణమ్అదినీకుదారుకాణము
అదిబ్రహ్మాండంబిదిశ్రీఅదిబ్రహ్మాండంబిది
అదివోఅల్లదివోహిందోళంఅదివోఅల్లదివో
అదివోనిత్యశూరులుఅఠాణఅదివోనిత్యశూరులు
అదెచూడరేమోహనరూపంమోహనఅదెచూడరేమోహనరూపం
అదెచూడుతిరువెంకటాద్రిమలహరిఅదెచూడుతిరువెంకటాద్రి
అదెవాడెయిదెవాడెశంకరాభరణమ్అదెవాడెయిదెవాడె
అదెశిరశ్చక్రములేనట్టిరామక్రియఅదెశిరశ్చక్రములేనట్టి
అనంతమహిముడవుఅనంతషణ్ముఖప్రియఅనంతమహిముడవుఅనంత
అనరాదువినరాదుఆతనిదేశాక్షిఅనరాదువినరాదుఆతని
అనాదిజగమునకౌనారాయణిఅనాదిజగమునకౌ
అనిశముదలచరోఅహోబలంనాటకురంజిఅనిశముదలచరోఅహోబలం
అనుమానపుబ్రదుకుకదిఋఒతాముఖారిఅనుమానపుబ్రదుకుకదిఋఒతా
అన్నలంటాతమ్ములంటానీలాంబరిఅన్నలంటాతమ్ములంటా
అన్నిచోట్లబరమాత్మవునీవుముఖారిఅన్నిచోట్లబరమాత్మవునీవు
అన్నిటనీవంతర్యామివిబౌళిఅన్నిటనీవంతర్యామివి
అన్నిటనేరుపరిగాఅలమేలుసాళంగనాటఅన్నిటనేరుపరిగాఅలమేలు
అన్నిటానాపాలిటికిహరిశంకరాభరణమ్అన్నిటానాపాలిటికిహరి
అన్నిటానుహరిదాసుసధికులుమలహరిఅన్నిటానుహరిదాసుసధికులు
అన్నిటానేరుపరిహనుమంతుడుకల్యాణిఅన్నిటానేరుపరిహనుమంతుడు
అన్నిటాభాగ్యవంతుడవుదువయ్యాబౌళిఅన్నిటాభాగ్యవంతుడవుదువయ్యా
అన్నిటాశంతుడైతేహరిబౌళిఅన్నిటాశంతుడైతేహరి
అన్నిటికినిదెపరమౌషధములలితఅన్నిటికినిదెపరమౌషధము
అన్నిమంత్రములునిందేలలితఅన్నిమంత్రములునిందే
అన్నియుఇతనిమూలమతడేశ్రీఅన్నియుఇతనిమూలమతడే
అన్నియునునతతికృత్యములేశ్రీఅన్నియునునతతికృత్యములే
అన్నిరాసులయునికియింతిచెలుహుస్సేనిఅన్నిరాసులయునికియింతిచెలు
అన్నివిభవములఅతడితడువలజిఅన్నివిభవములఅతడితడు
అప్పటికప్పుడేకాకమాయమాళవగౌళఅప్పటికప్పుడేకాక
అప్పుడువోనినుగొలువగలలితఅప్పుడువోనినుగొలువగ
అప్పులవారేఅందరునుకాంభోజిఅప్పులవారేఅందరును
అప్పులేనిసంసారమైనపాటేసింధుభైరవిఅప్పులేనిసంసారమైనపాటే
అప్ప్ణిచ్చేనిదెనీకుననుకేదారగౌళఅప్ప్ణిచ్చేనిదెనీకునను
అభయదాయకుడవదెమోహనఅభయదాయకుడవదె
అభయముఅభయమోహరిఖరహరప్రియఅభయముఅభయమోహరి
అమరాంగనలదెఆడేరురాగమాలికఅమరాంగనలదెఆడేరు
అమరాంగనలదెనాడేరుదేవగాంధారిఅమరాంగనలదెనాడేరు
అమరెగదెనేడుఅన్నిసోబగులుదేవగాంధారిఅమరెగదెనేడుఅన్నిసోబగులు
అమితదేవమ్భజేనారభాగేస్వరిఅమితదేవమ్భజేనార
అమ్మమ్మఏమమ్మఅల్మేల్మంగభైరవిఅమ్మమ్మఏమమ్మఅల్మేల్మంగ
అమ్మెడిదొకటిఅసిమలోలలితఅమ్మెడిదొకటిఅసిమలో
అయమేవఅయమేవఆదిజోగియాఅయమేవఅయమేవఆది
అయ్యోపోయబ్రాయముసామంతమ్అయ్యోపోయబ్రాయము
అయ్యోమానుపగదవయ్యనాటఅయ్యోమానుపగదవయ్య
అరిదిసేతలేచేసితల్లాడముఖారిఅరిదిసేతలేచేసితల్లాడ
అరుదరుదునీమాయహరిబౌళిఅరుదరుదునీమాయహరి
అలపుదీర్చుకోరాదఅన్నీనయ్యీభూపాలంఅలపుదీర్చుకోరాదఅన్నీనయ్యీ
అలమేలుమంగవునీవన్నిటామనోహరిఅలమేలుమంగవునీవన్నిటా
అలరచంచలమైనరాగమాలికఅలరచంచలమైన
అలరనుతించరోహరినిభూపాలంఅలరనుతించరోహరిని
అలరులుకురియగశంకరాభరణమ్అలరులుకురియగ
అలవటపత్రశాయివైనశంకరాభరణమ్అలవటపత్రశాయివైన
అలుకలుచెల్లవుహరిశంకరాభరణమ్అలుకలుచెల్లవుహరి
అలుమేలుమంగనీవభినవభైరవిఅలుమేలుమంగనీవభినవ
అవధారురఘుపతిఖమాచ్అవధారురఘుపతి
అస్మదాదీనాంఅన్యేషామ్ఆహిరిఅస్మదాదీనాంఅన్యేషామ్
అహోనమోనమోఆదిపురుషదేవగాంధారిఅహోనమోనమోఆదిపురుష
అహోబలేశ్వరుడుఅఖిలశ్రీఅహోబలేశ్వరుడుఅఖిల
అహోబలేశ్వరుడుఅరికులబిలహరిఅహోబలేశ్వరుడుఅరికుల
ఆకటివేళలఅలుపైనవేళలనుశుభాళిఆకటివేళలఅలుపైనవేళలను
ఆకెవోనాప్రాణమోహనవురామక్రియఆకెవోనాప్రాణమోహనవు
ఆటవారిగూడితౌరాకన్నడగౌళఆటవారిగూడితౌరా
ఆతుమసంతసపెట్టులలితఆతుమసంతసపెట్టు
ఆదరమ్మపాడరమ్మఅంగనలుఖరహరప్రియఆదరమ్మపాడరమ్మఅంగనలు
ఆదిదెవపరమాతుమాదేవగాంధారిఆదిదెవపరమాతుమా
ఆదిదేవపరమాత్మావేదహిందోళంఆదిదేవపరమాత్మావేద
ఆదిదేవుండనంగమొదలసామంతమ్ఆదిదేవుండనంగమొదల
ఆదిదైవుడైఅందరిపాలిటిసామంతమ్ఆదిదైవుడైఅందరిపాలిటి
ఆదిపురుషాఅఖిలాంతరంగానాటఆదిపురుషాఅఖిలాంతరంగా
ఆదిమపురుషుడుఆందోళికఆదిమపురుషుడు
ఆదిమపూరుషుడచ్యుతుడచలుశంకరాభరణమ్ఆదిమపూరుషుడచ్యుతుడచలు
ఆదిమునులసిద్ధాంజనముమోహనఆదిమునులసిద్ధాంజనము
ఆదిమూర్తియీతడుప్రహ్లాదశంకరాభరణమ్ఆదిమూర్తియీతడుప్రహ్లాద
ఆనందనిలయప్రహ్లాదబౌళిఆనందనిలయప్రహ్లాద
ఆపదలసంపదలనలయువరాళిఆపదలసంపదలనలయు
ఆపద్బంధుడుహరిమాకుకల్యాణిఆపద్బంధుడుహరిమాకు
ఆపన్నులపాలిదైవమాతడేఆనందభైరవిఆపన్నులపాలిదైవమాతడే
ఆరగించికూర్చున్నడల్లవాడెఆరభిఆరగించికూర్చున్నడల్లవాడె
ఆలాగుపొందులునుకుంతలవరాళిఆలాగుపొందులును
ఆలించుపాలించుఆదిపురుషముఖారిఆలించుపాలించుఆదిపురుష
ఆశాబద్ధుడనైయలసిలలితఆశాబద్ధుడనైయలసి
ఆసమీదవిసుపౌదాకఆహిరిఆసమీదవిసుపౌదాక
ఇటమీదకడమెల్లానికనీవుభైరవిఇటమీదకడమెల్లానికనీవు
ఇటుగనసకలోపాయముగుజ్జరిఇటుగనసకలోపాయము
ఇటుగరుడనినీనాటఇటుగరుడనినీ
ఇటువంటిదాననాకేటికన్నడగౌళఇటువంటిదాననాకేటి
ఇటువంటివాడుతానుసురటిఇటువంటివాడుతాను
ఇట్టిఙ్ఞానమాత్రమునదేశాక్షిఇట్టిఙ్ఞానమాత్రమున
ఇట్టిప్రతపముగలఈతనిఅఠాణఇట్టిప్రతపముగలఈతని
ఇట్టిభాగ్యముగంటిమియిద్దరూసాళంగనాటఇట్టిభాగ్యముగంటిమియిద్దరూ
ఇంతకంటేఘనమికలెదుసురటిఇంతకంటేఘనమికలెదు
ఇంతటిదైవమవుమాకుశుద్ధవసంతంఇంతటిదైవమవుమాకు
ఇతడుచేసినసేతలెన్నిశ్రీఇతడుచేసినసేతలెన్ని
ఇతడేపరబ్రహ్మమిదియెబిలహరిఇతడేపరబ్రహ్మమిదియె
ఇతడొకడేసర్వేశ్వరుడుహుస్సేనిఇతడొకడేసర్వేశ్వరుడు
ఇతనికంటేఘనులుఇకనవరసకన్నడఇతనికంటేఘనులుఇక
ఇంతయునీమాయమయశ్రీఇంతయునీమాయమయ
ఇతరచింతలేకయేమిటికిశుద్ధధన్యాసిఇతరచింతలేకయేమిటికి
ఇతరదేవతలకిదిగలదాబహుదారిఇతరదేవతలకిదిగలదా
ఇతరధర్మములందునిందుఆహిరిఇతరధర్మములందునిందు
ఇతరములిన్నియునేమిటికిసామంతమ్ఇతరములిన్నియునేమిటికి
ఇతరమెరుగగతిఇదియేసరసాంగిఇతరమెరుగగతిఇదియే
ఇతరులకునినునెరుగశ్రీఇతరులకునినునెరుగ
ఇతరులేమెరుగుదురేమనిదేశాక్షిఇతరులేమెరుగుదురేమని
ఇంతులాలనావంకనిదెఆందోళికఇంతులాలనావంకనిదె
ఇంతేసిమతకాలునేనెఱగదేశాళంఇంతేసిమతకాలునేనెఱగ
ఇంతేసిసేవలుసేయనెందాకాకుంతలవరాళిఇంతేసిసేవలుసేయనెందాకా
ఇత్తిముద్దులాడిఆనందభైరవిఇత్తిముద్దులాడి
ఇందరికినభయంబుసామంతమ్ఇందరికినభయంబు
ఇందరివలెజూడకుహుస్సేనిఇందరివలెజూడకు
ఇందాకానెఱగనైతినికయదుకులకాంభోజిఇందాకానెఱగనైతినిక
ఇదిగాకసౌభాగ్యమిదిముఖారిఇదిగాకసౌభాగ్యమిది
ఇదిగోమాయఙ్ఞానమెప్పుడునుహుస్సేనిఇదిగోమాయఙ్ఞానమెప్పుడును
ఇదియెనాకుమతముఇదివ్రతముమోహనకల్యాణిఇదియెనాకుమతముఇదివ్రతము
ఇదియేమర్మముహరిసాళంగనాటఇదియేమర్మముహరి
ఇదియేవేదాంతమిందుకంటేమాళవిఇదియేవేదాంతమిందుకంటే
ఇదియేసాధనమిహపరములకుచారుకేశిఇదియేసాధనమిహపరములకు
ఇందిరవడ్డించనింపుగనుశ్రీఇందిరవడ్డించనింపుగను
ఇందిరాధిపునిసేవహిందోళంఇందిరాధిపునిసేవ
ఇందిరానాధుడిన్నిటికీతబౌళిఇందిరానాధుడిన్నిటికీత
ఇందిరానామమిందరికిశుద్ధవసంతంఇందిరానామమిందరికి
ఇందిరానాయకయిదివోకాంభోజిఇందిరానాయకయిదివో
ఇందిరాపతిమాయలుయింతలుముఖారిఇందిరాపతిమాయలుయింతలు
ఇందిరారమణుబౌళిఇందిరారమణు
ఇదివొసంసారమెంతశ్రీఇదివొసంసారమెంత
ఇందుకుగానాయెరగమినేమనిమాళవశ్రీఇందుకుగానాయెరగమినేమని
ఇందుకేకాబోలునీవుయిట్టేహిందోళంఇందుకేకాబోలునీవుయిట్టే
ఇందుకేనావిభుడునీయింటగౌళఇందుకేనావిభుడునీయింట
ఇందుకేపోవెరగయ్యీశంకరాభరణమ్ఇందుకేపోవెరగయ్యీ
ఇందుకొరకేయిందరునుశంకరాభరణమ్ఇందుకొరకేయిందరును
ఇందునందుదిరుగుచుఆహిరిఇందునందుదిరుగుచు
ఇందునుండమీకెడలేదుపాడిఇందునుండమీకెడలేదు
ఇందునుండిమీకెడలేదుపాడిఇందునుండిమీకెడలేదు
ఇందులోనేకానవద్దానాటఇందులోనేకానవద్దా
ఇదెనీకన్నులయెదిటికిసారామతిఇదెనీకన్నులయెదిటికి
ఇన్కనేలవెరపుమలహరిఇన్కనేలవెరపు
ఇన్తేమరేమిలేదుయిందుమీదనుగుజ్జరిఇన్తేమరేమిలేదుయిందుమీదను
ఇన్నిచదువనేలముఖారిఇన్నిచదువనేల
ఇన్నిచేతులునుదేవుడిచ్చినవేశంకరాభరణమ్ఇన్నిచేతులునుదేవుడిచ్చినవే
ఇన్నిజన్మములేటికిహరిదాసుశ్రీఇన్నిజన్మములేటికిహరిదాసు
ఇన్నిటనింతటఇరవొకటేకన్నడఇన్నిటనింతటఇరవొకటే
ఇన్నిటికిబ్రేరకుడుమాళవగౌళఇన్నిటికిబ్రేరకుడు
ఇన్నిటికిమూలముయీతనిసామంతమ్ఇన్నిటికిమూలముయీతని
ఇన్నినేతలకునిదియొకటేదేవగాంధారిఇన్నినేతలకునిదియొకటే
ఇన్నియుగలుగుటేజన్మముననాదనామక్రియఇన్నియుగలుగుటేజన్మమున
ఇన్నియుముగిసెనుఇటుపంతువరాళిఇన్నియుముగిసెనుఇటు
ఇన్నిరాసులయునికియింతిచెలుశంకరాభరణమ్ఇన్నిరాసులయునికియింతిచెలు
ఇన్నిలాగులచేతఆహిరిఇన్నిలాగులచేత
ఇప్పుడిటుకలగంటిభూపాలంఇప్పుడిటుకలగంటి
ఇయ్యకొంటినీపనులుఆహిరిఇయ్యకొంటినీపనులు
ఇరవవారికియిహపరలలితఇరవవారికియిహపర
ఇరువైనయట్టుండుయెఱగబౌళిఇరువైనయట్టుండుయెఱగ
ఇలయునునభమునునేకరూపమైనాటఇలయునునభమునునేకరూపమై
ఇవిసేయగనేనలసుడయెటువలెభూపాలంఇవిసేయగనేనలసుడయెటువలె
ఇహపరములకునఏలికవుశంకరాభరణమ్ఇహపరములకునఏలికవు
ఇహమునుబరమునుయిందేఖరహరప్రియఇహమునుబరమునుయిందే
ఇహమెట్టిదోపరమెట్టిదోసాళంగనాటఇహమెట్టిదోపరమెట్టిదో
ఇహమేకానియికబరమేకానిలలితఇహమేకానియికబరమేకాని
ఈకెకునీకుదగునీడజోడులునాదనామక్రియఈకెకునీకుదగునీడజోడులు
ఈజీవునకునేదిగడపలదేవగాంధారిఈజీవునకునేదిగడపల
ఈటువలెపోసకలముబౌళిఈటువలెపోసకలము
ఈడగుపెండ్లిఇద్దరిచేసేముమద్యమావతిఈడగుపెండ్లిఇద్దరిచేసేము
ఈతడఖిలంబునకునీశ్వరుడైశ్రీఈతడఖిలంబునకునీశ్వరుడై
ఈతడేముక్తిదోవదేశాళంఈతడేముక్తిదోవ
ఈతనిగొలిచితేనేగౌళఈతనిగొలిచితేనే
ఈతనిమహిమలుఎంతనిచెప్పెదలతాంగిఈతనిమహిమలుఎంతనిచెప్పెద
ఈదేహవికారమునకునేదియులలితఈదేహవికారమునకునేదియు
ఈభవమునకుజూడనేదిశ్రీఈభవమునకుజూడనేది
ఈమాటవినినిన్నుఇందుకేబిలహరిఈమాటవినినిన్నుఇందుకే
ఈరూపమైవున్నాడుయీతడేపాడిఈరూపమైవున్నాడుయీతడే
ఈవిశ్వాసంబుయెవ్వరికిశ్రీఈవిశ్వాసంబుయెవ్వరికి
ఈసురలీమునులీచరాచరములునాదనామక్రియఈసురలీమునులీచరాచరములు
ఉగ్గువెట్టరేఖమాచ్ఉగ్గువెట్టరే
ఉన్నవిచారములేలసాళంగమ్ఉన్నవిచారములేల
ఉపకారిదేవుడుపకారిగుజ్జరిఉపకారిదేవుడుపకారి
ఉప్పవడముగాకున్నాఅమీర్కల్యాణిఉప్పవడముగాకున్నా
ఉమ్మడినేయేమనినాకాంభోజిఉమ్మడినేయేమనినా
ఉయ్యాలబాలునూమద్యమావతిఉయ్యాలబాలునూ
ఊరకుండుమనవేవొడబాటుసామఊరకుండుమనవేవొడబాటు
ఊరకున్నవారితోడవూరుహిందోళంఊరకున్నవారితోడవూరు
ఊరకేదొరకునాగౌళఊరకేదొరకునా
ఊరకేపోనియ్యరానన్నుసావేరిఊరకేపోనియ్యరానన్ను
ఊరికిబోయెడివోతడకడుఆహిరిఊరికిబోయెడివోతడకడు
ఊరులేనిపొలిమేరపేరుసౌరాష్ట్రంఊరులేనిపొలిమేరపేరు
ఎక్కగారాగారాగాలలితఎక్కగారాగారాగా
ఎక్కడచొచ్చెడిదీభవబౌళిఎక్కడచొచ్చెడిదీభవ
ఎక్కడనున్నానీతడుముఖారిఎక్కడనున్నానీతడు
ఎక్కడనెఱుగమమ్మబలహంసఎక్కడనెఱుగమమ్మ
ఎక్కడికంసుడుయికరామక్రియఎక్కడికంసుడుయిక
ఎక్కడిదుర్వస్థలేటిదేహములలితఎక్కడిదుర్వస్థలేటిదేహము
ఎక్కడినరకముఎక్కడినీతిమతిఎక్కడినరకముఎక్కడి
ఎక్కడిపాపములెక్కడిగుజ్జరిఎక్కడిపాపములెక్కడి
ఎక్కడిమతములింకనేమిసావేరిఎక్కడిమతములింకనేమి
ఎక్కడిమానుషజన్మంబౌళిఎక్కడిమానుషజన్మం
ఎక్కువకులజుడైనహీనసామంతమ్ఎక్కువకులజుడైనహీన
ఎచ్చోటికేగినయెప్పుడూవరాళిఎచ్చోటికేగినయెప్పుడూ
ఎటువంటిమచ్చికలోశంకరాభరణమ్ఎటువంటిమచ్చికలో
ఎటువంటిరౌద్రమోఆహిరిఎటువంటిరౌద్రమో
ఎటువంటివలపోయెవ్వరిమద్యమావతిఎటువంటివలపోయెవ్వరి
ఎట్టివరికినెల్లనిట్టిసాళంగనాటఎట్టివరికినెల్లనిట్టి
ఎట్టుగూడెబెండ్లియోగగౌళఎట్టుగూడెబెండ్లియోగ
ఎట్టుచేసినజేసెనేమిసేయగబౌళిఎట్టుచేసినజేసెనేమిసేయగ
ఎట్టుదరించీనిదెయీముఖారిఎట్టుదరించీనిదెయీ
ఎట్టుదొరికెనెచెలియసామంతమ్ఎట్టుదొరికెనెచెలియ
ఎట్టునదోనీమనసునాగస్వరావళిఎట్టునదోనీమనసు
ఎట్టువేగించేదిందుకేశ్రీఎట్టువేగించేదిందుకే
ఎట్టుసేసినాజేయికాంభోజిఎట్టుసేసినాజేయి
ఎట్టైనాజేయుముయికమలహరిఎట్టైనాజేయుముయిక
ఎట్లునమ్మవచ్చునేఖరహరప్రియఎట్లునమ్మవచ్చునే
ఎట్లైనజేసుకోఇకనీఆహిరిఎట్లైనజేసుకోఇకనీ
ఎండగానినీడగానిఝుంఝుటిఎండగానినీడగాని
ఎడమపురివెట్టెపరఆహిరిఎడమపురివెట్టెపర
ఎండలోనినీడయీమనసుఆహిరిఎండలోనినీడయీమనసు
ఎంతగాలమొకదాయీశ్రీఎంతగాలమొకదాయీ
ఎంతచదివిననేమివినినయదుకులకాంభోజిఎంతచదివిననేమివినిన
ఎంతచేసినతనకేదిఖరహరప్రియఎంతచేసినతనకేది
ఎంతజాణరోయీకలికిసామంతమ్ఎంతజాణరోయీకలికి
ఎంతటివాడవునిన్నేమనిహరికాంభోజిఎంతటివాడవునిన్నేమని
ఎంతటివారలునెవ్వరునుగుండక్రియఎంతటివారలునెవ్వరును
ఎంతనేర్చెనేఈకలికిశ్రీరంజనిఎంతనేర్చెనేఈకలికి
ఎంతపాపకర్మమాయభైరవిఎంతపాపకర్మమాయ
ఎంతబొధించియేమినాటఎంతబొధించియేమి
ఎంతభక్తవత్సలుదశంకరాభరణమ్ఎంతభక్తవత్సలుద
ఎంతమాత్రముననెవ్వరుబౌళిఎంతమాత్రముననెవ్వరు
ఎంతమానుమన్నజింతలేలముఖారిఎంతమానుమన్నజింతలేల
ఎంతమీదకట్టెనోయింతినీకులలితఎంతమీదకట్టెనోయింతినీకు
ఎంతమోహమోనీకీఇంతిమీదనుపాడిఎంతమోహమోనీకీఇంతిమీదను
ఎంతవిచారించుకొన్నారామక్రియఎంతవిచారించుకొన్నా
ఎంతవిభవముగలిగెధన్యాసిఎంతవిభవముగలిగె
ఎంతసదివిననేమితోడిఎంతసదివిననేమి
ఎంతసేయగలేదుయిటువంటిముఖారిఎంతసేయగలేదుయిటువంటి
ఎంతసేసినానెడయకేకన్నడగౌళఎంతసేసినానెడయకే
ఎంతైనదొలగవైతేదైనదేశాక్షిఎంతైనదొలగవైతేదైన
ఎత్తరేఆరతులీపైకింతులాలశ్రీఎత్తరేఆరతులీపైకింతులాల
ఎందరివెంటనెట్లదిరుగవచ్చుదేవగాంధారిఎందరివెంటనెట్లదిరుగవచ్చు
ఎదితుదదీనికేదిమొదలుబౌళిఎదితుదదీనికేదిమొదలు
ఎందుకానేచిత్తమేతలపోశ్రీఎందుకానేచిత్తమేతలపో
ఎందుజూచినదనకుశుద్ధవసంతంఎందుజూచినదనకు
ఎదుటనున్నాడువీడెభుజంగిణిఎదుటనున్నాడువీడె
ఎదుటనెవ్వరులేరుయింతాపాడిఎదుటనెవ్వరులేరుయింతా
ఎదుటినిధానమువెటుజూచినశుద్ధవసంతంఎదుటినిధానమువెటుజూచిన
ఎందునీకుబ్రియమోయీతెప్పలలితఎందునీకుబ్రియమోయీతెప్ప
ఎందుబొడమితిమోయెఱుగముముఖారిఎందుబొడమితిమోయెఱుగము
ఎదురుగుదురుగానుమేలఫలమంజరిఎదురుగుదురుగానుమేల
ఎనుపోతుతోనెద్దునేరుగట్టినలలితఎనుపోతుతోనెద్దునేరుగట్టిన
ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్లసామంతమ్ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్ల
ఎన్నటిచుట్టమోభైరవిఎన్నటిచుట్టమో
ఎన్నడికోనేతెలిసిఎక్కుడైముఖారిఎన్నడికోనేతెలిసిఎక్కుడై
ఎన్నడుజెడనియీవులిచ్చీనిదేశాక్షిఎన్నడుజెడనియీవులిచ్చీని
ఎన్నడుపక్వముగాదిదెమలహరిఎన్నడుపక్వముగాదిదె
ఎన్నడువిఙ్ఞానమికనాకుసామఎన్నడువిఙ్ఞానమికనాకు
ఎన్నాళ్ళదాకదానిట్టెవుండుటఆహిరిఎన్నాళ్ళదాకదానిట్టెవుండుట
ఎన్నాళ్ళున్నానిట్టెకదాసావేరిఎన్నాళ్ళున్నానిట్టెకదా
ఎన్నిబాఢలబెట్టిశ్రీఎన్నిబాఢలబెట్టి
ఎన్నిమహిమలవాడేఈదేవుడుహిందోళవసంతంఎన్నిమహిమలవాడేఈదేవుడు
ఎన్నిలెవునాకిటువంటివిగౌళఎన్నిలెవునాకిటువంటివి
ఎపుడుగానిరాడోయెంతకాంభోజిఎపుడుగానిరాడోయెంత
ఎమినెరుగ్నిమమ్మునెక్కువఆహిరిఎమినెరుగ్నిమమ్మునెక్కువ
ఎమిసేతువుదేవదేవయింతకాంభోజిఎమిసేతువుదేవదేవయింత
ఎమైనానాడేవారినేమందునుశంకరాభరణమ్ఎమైనానాడేవారినేమందును
ఎఱుకగలుగునాబిలహరిఎఱుకగలుగునా
ఎఱుగుదురిందరునెఱిగీశంకరాభరణమ్ఎఱుగుదురిందరునెఱిగీ
ఎవ్వరికిగలదమ్మయింతకల్యాణిఎవ్వరికిగలదమ్మయింత
ఎవ్వరికైననుయివ్రాతననుముఖారిఎవ్వరికైననుయివ్రాతనను
ఎవ్వరిగాదన్ననిదినిన్నుబౌళిఎవ్వరిగాదన్ననిదినిన్ను
ఎవ్వరిభాగ్యంభైరవిఎవ్వరిభాగ్యం
ఎవ్వరివాడోఈదేహియివ్వలదేశాక్షిఎవ్వరివాడోఈదేహియివ్వల
ఎవ్వరివాడోయెఱుగరాదుగుండక్రియఎవ్వరివాడోయెఱుగరాదు
ఎవ్వరుగర్తలుగారుగుండక్రియఎవ్వరుగర్తలుగారు
ఎవ్వరులేరూహితువుచెప్పవరాళిఎవ్వరులేరూహితువుచెప్ప
ఎవ్వరెవ్వరివాడోయీనాటఎవ్వరెవ్వరివాడోయీ
ఎవ్వరెవ్వరివాడోయీనాటఎవ్వరెవ్వరివాడోయీ
ఏకతానవున్నవాడుయిదిమలహరిఏకతానవున్నవాడుయిది
ఏకత్మవాదులాలయిందుకేదిశంకరాభరణమ్ఏకత్మవాదులాలయిందుకేది
ఏటికిదలకెదరిందరునుఆహిరిఏటికిదలకెదరిందరును
ఏటికినెవ్వరిపొందుయిచ్చిరోపాడిఏటికినెవ్వరిపొందుయిచ్చిరో
ఏటిబ్రతుయేటిబ్రదుకుశ్రీఏటిబ్రతుయేటిబ్రదుకు
ఏటివిఙ్ఞామేటిచదువుగుండక్రియఏటివిఙ్ఞామేటిచదువు
ఏటిసుఖముఏటిసుఖమువరాళిఏటిసుఖముఏటిసుఖము
ఏడవలపేడమచ్చికేడనాటఏడవలపేడమచ్చికేడ
ఏడసుఙ్ఞానమేడతెలివిబౌళిఏడసుఙ్ఞానమేడతెలివి
ఏదికడదీనికేదికన్నడగౌళఏదికడదీనికేది
ఏదిచూచినతమకుయిన్నియునుమణిరంగుఏదిచూచినతమకుయిన్నియును
ఏదిచూచిననుగడువంటిశ్రీఏదిచూచిననుగడువంటి
ఏదినిజంబనిఎటువలెసావేరిఏదినిజంబనిఎటువలె
ఏదియులేనిదేటిజన్మమునాటఏదియులేనిదేటిజన్మము
ఏదైవముశ్రీపాదనఖముననాటఏదైవముశ్రీపాదనఖమున
ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరిసామంతమ్ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరి
ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరిసామంతమ్ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరి
ఏపనులుసేసినానిటుఆహిరిఏపనులుసేసినానిటు
ఏపాదమేకదాయిలయెల్లశ్రీఏపాదమేకదాయిలయెల్ల
ఏపురాణములనెంతగుండక్రియఏపురాణములనెంత
ఏమందునుయీమాటకువరాళిఏమందునుయీమాటకు
ఏమనిపొగడుదుమేయికనినుశంకరాభరణమ్ఏమనిపొగడుదుమేయికనిను
ఏమనిపొగడేమిదెనీరమణినిశంకరాభరణమ్ఏమనిపొగడేమిదెనీరమణిని
ఏమిగలదిందునెంతవరాళిఏమిగలదిందునెంత
ఏమిగలిగెనుమాకిందువలనఆహిరిఏమిగలిగెనుమాకిందువలన
ఏమిచేచేమికనేముకాంభోజిఏమిచేచేమికనేము
ఏమిటికిచలముఎందాకదేశావళిఏమిటికిచలముఎందాక
ఏమినడుగనొల్లహెచ్చుబౌళిఏమినడుగనొల్లహెచ్చు
ఏమినెఱుగనినాకేదముఖారిఏమినెఱుగనినాకేద
ఏమిఫలముదానిన్నియునుదెలిసిననుదేవగాంధారిఏమిఫలముదానిన్నియునుదెలిసినను
ఏమివలసిననిచ్చుబౌళిఏమివలసిననిచ్చు
ఏమివలసిననిచ్చుబౌళిఏమివలసిననిచ్చు
ఏమివొరలేదుయేమిశుద్ధవసంతంఏమివొరలేదుయేమి
ఏమిసేతునిందుకుబలహంసఏమిసేతునిందుకు
ఏమిసేయగవచ్చుఆహిరిఏమిసేయగవచ్చు
ఏమిసేయువారమికనువరాళిఏమిసేయువారమికను
ఏమిసేసిననీరుణలలితఏమిసేసిననీరుణ
ఏమొకోచిరుగుటతిల్లాంగ్ఏమొకోచిరుగుట
ఏమోతెలిసెగానియీజీవుడుభూపాలంఏమోతెలిసెగానియీజీవుడు
ఏరీతినెవ్వరునిన్నునెట్టుముఖారిఏరీతినెవ్వరునిన్నునెట్టు
ఏలపొరలేవులేవేముఖారిఏలపొరలేవులేవే
ఏలమోసపోయిరొకోయెంచియాకాలపులలితఏలమోసపోయిరొకోయెంచియాకాలపు
ఏలరాడమ్మాయింతిరోకాంభోజిఏలరాడమ్మాయింతిరో
ఏలవచ్చీయేలపోయీభూపాలంఏలవచ్చీయేలపోయీ
ఏలసమకొనుసుకృతమెల్లఆహిరిఏలసమకొనుసుకృతమెల్ల
ఏలేయేలేమరదలాచాలుపాడిఏలేయేలేమరదలాచాలు
ఏవంశ్రుతిమతమిదమేవసామంతమ్ఏవంశ్రుతిమతమిదమేవ
ఒకటిబోలిచినవేరొకటిసాళగభైరవిఒకటిబోలిచినవేరొకటి
ఒకపరికొకపరిఖరహరప్రియఒకపరికొకపరి
ఒక్కడేఅంతర్యామివుపకారిరామక్రియఒక్కడేఅంతర్యామివుపకారి
ఒప్పులైనొప్పులైవుండుదేశాక్షిఒప్పులైనొప్పులైవుండు
ఒరసిచూడబోతేనొకటీనిజముదేవగాంధారిఒరసిచూడబోతేనొకటీనిజము
ఒసగతివిన్నయుఒకమాటేబిలహరిఒసగతివిన్నయుఒకమాటే
ఓహోడేండేంవొగిరామక్రియఓహోడేండేంవొగి
ఔనయ్యజాణడువుప్రహ్లాదతిల్లాంగ్ఔనయ్యజాణడువుప్రహ్లాద
కటకటాజీవుడకాలముపాడికటకటాజీవుడకాలము
కటకటాదేహంబుగాసికన్నడగౌళకటకటాదేహంబుగాసి
కటకటాయిటుచేసెగర్మసామంతమ్కటకటాయిటుచేసెగర్మ
కంటినఖిలాండతతికర్తబిలహరికంటినఖిలాండతతికర్త
కంటినిదేయర్థముఘనసామంతమ్కంటినిదేయర్థముఘన
కంటిమైయ్యనీచేతలుదేశాక్షికంటిమైయ్యనీచేతలు
కంటిశుక్రవారముఆనందభైరవికంటిశుక్రవారము
కంటిశుక్రవారముశంకరాభరణమ్కంటిశుక్రవారము
కంటేసులభమిదికానకముఖారికంటేసులభమిదికానక
కడగనుటేసౌఖ్యముగాకపాడికడగనుటేసౌఖ్యముగాక
కడలుడిసినీరాడగాశుద్ధవసంతంకడలుడిసినీరాడగా
కడుజంచలములుకడుగుండక్రియకడుజంచలములుకడు
కడునడుమచొరనేలకాళ్ళుశంకరాభరణమ్కడునడుమచొరనేలకాళ్ళు
కడుపెంతతాగుడుచుగుండక్రియకడుపెంతతాగుడుచు
కంతిమినేడిదెకాంభోజికంతిమినేడిదె
కదిసియాతడుమమ్ముగాచుగాకశంకరాభరణమ్కదిసియాతడుమమ్ముగాచుగాక
కంద్ర్పజనకగరుడగమనపున్నగవరాళికంద్ర్పజనకగరుడగమన
కనినవాడాగానుకాననిబౌళికనినవాడాగానుకానని
కనియుగాననిమనసుభూపాలంకనియుగాననిమనసు
కనుగొనకజీవుడెరుగుశ్రీకనుగొనకజీవుడెరుగు
కన్నవిన్నవారెల్లకాకుహిందోళంకన్నవిన్నవారెల్లకాకు
కన్నులెదిటిదేఘనవైకుంఠములలితకన్నులెదిటిదేఘనవైకుంఠము
కపటాలువద్దుగాకకాంతలశుద్ధవసంతంకపటాలువద్దుగాకకాంతల
కంబమునవెడలిఘనహరికాంభోజికంబమునవెడలిఘన
కమ్మఓటేగావాకాగలయదుకులకాంభోజికమ్మఓటేగావాకాగల
కరుణానిధింగదాధరంకన్నడగౌళకరుణానిధింగదాధరం
కరుణించుమికనైనాలలితకరుణించుమికనైనా
కలదిగలట్టేకర్మలలితకలదిగలట్టేకర్మ
కలదింతెమాటకంతునియాటలలితకలదింతెమాటకంతునియాట
కలదిదివోసుఖముగలిగిననుగుజ్జరికలదిదివోసుఖముగలిగినను
కలలోనిసుఖమేకలియుగమాశుభపంతువరాళికలలోనిసుఖమేకలియుగమా
కలిగినదియొక్కటేకమలామలహరికలిగినదియొక్కటేకమలా
కలిగినమతివృధాగాకుండాదేవగాంధారికలిగినమతివృధాగాకుండా
కలిగెనిదిమాకుసైవల్యంలలితకలిగెనిదిమాకుసైవల్యం
కల్లగాదునీవుమాకుఖరహరప్రియకల్లగాదునీవుమాకు
కాకమరియింతేలకలుగుఆహిరికాకమరియింతేలకలుగు
కాకున్నసంసారవరాళికాకున్నసంసార
కానర్టేపెంచరటేదేశికానర్టేపెంచరటే
కానవచ్చునిందులోనశంకరాభరణమ్కానవచ్చునిందులోన
కామధేనువిదేకల్పవృక్షకురంజికామధేనువిదేకల్పవృక్ష
కామయాగముచేసెగ్గాఅలికితనకన్నడగౌళకామయాగముచేసెగ్గాఅలికితన
కామించినీవరుగగలయుఆహిరికామించినీవరుగగలయు
కాయమనేవూరికిగంతలుబౌళికాయమనేవూరికిగంతలు
కాయముజీవుడుగలనాటకాయముజీవుడుగల
కాలముకాలముగానుసావేరికాలముకాలముగాను
కాలవిశేషమోలోకముసామంతమ్కాలవిశేషమోలోకము
కాలాంతకుడనువేటకన్నడగౌళకాలాంతకుడనువేట
కింకదీరనదైవంకేశవాధన్యాసికింకదీరనదైవంకేశవా
కిన్నజానేహంకేశవాముఖారికిన్నజానేహంకేశవా
కిమ్కరిష్యామికిమ్కరోమిబిలహరికిమ్కరిష్యామికిమ్కరోమి
కుడుచుగాక్తనకొలదిరామక్రియకుడుచుగాక్తనకొలది
కులుకకనడవరోకొమ్మలారాదేశాళంకులుకకనడవరోకొమ్మలారా
కూడులేకయాకటికిగూరదిన్నట్లుఆహిరికూడులేకయాకటికిగూరదిన్నట్లు
కూడువండుటగంజిశ్రీకూడువండుటగంజి
కూరిమిగల్గితేజాలుకోపించినాకేదారగౌళకూరిమిగల్గితేజాలుకోపించినా
కొంచెమునుఘనముశ్రీకొంచెమునుఘనము
కొండలలోనెలకొన్నకోనేటిసామంతమ్కొండలలోనెలకొన్నకోనేటి
కొండోనుయ్యోకుమతులాలదేశాక్షికొండోనుయ్యోకుమతులాల
కొదరికివిసమ్మతిబౌళికొదరికివిసమ్మతి
కొనరోకొనరోమీరుశంకరాభరణమ్కొనరోకొనరోమీరు
కొనుటవెగ్గళముదాదినుటగుండక్రియకొనుటవెగ్గళముదాదినుట
కొమ్మదనముత్యాలకొంగుహుస్సేనికొమ్మదనముత్యాలకొంగు
కొలనిలోనమునుగోపికలుఖమాచ్కొలనిలోనమునుగోపికలు
కొలిచినవారలకొంగుకేదారకొలిచినవారలకొంగు
కొలువరోమొక్కరోకోరినరామక్రియకొలువరోమొక్కరోకోరిన
కొలువుడీభక్తికొండలకేదారగౌళకొలువుడీభక్తికొండల
కొలువైవున్నాడువీడేదేవగాంధారికొలువైవున్నాడువీడే
కోటిమమ్మధాకారగోవిందసామంతమ్కోటిమమ్మధాకారగోవింద
కోడదవ్వుటయెలుకబౌళికోడదవ్వుటయెలుక
కోరికెదీరుటయెన్నడుగుణమునుశ్రీకోరికెదీరుటయెన్నడుగుణమును
కోరుదునామదిమలహరికోరుదునామది
కోరువంచరోకొటారులలితకోరువంచరోకొటారు
క్షీరాబ్ధికన్యకకుకురంజిక్షీరాబ్ధికన్యకకు
గడ్డపారమింగితేనాకలిదీరీనాకాంభోజిగడ్డపారమింగితేనాకలిదీరీనా
గతులన్నిఖిలమైనకలియుగదేశాళంగతులన్నిఖిలమైనకలియుగ
గద్దరిజీవిడుకామధేనువుసామంతమ్గద్దరిజీవిడుకామధేనువు
గంధముపూసేవేలేబౌళిగంధముపూసేవేలే
గరుడగమనగరుడధ్వజబౌళిగరుడగమనగరుడధ్వజ
గరుడాద్రివేదద్రికలిమిరీతిగౌళగరుడాద్రివేదద్రికలిమి
గాలినేపోయగలకాలముకన్నడగౌళగాలినేపోయగలకాలము
గురుతెరిగినదొంగకూగూగుశంకరాభరణమ్గురుతెరిగినదొంగకూగూగు
గుఱ్ఱాలగట్టనితేరుకొంకమాళవిగుఱ్ఱాలగట్టనితేరుకొంక
గెలిచితిభవములుగెలిచితిశహనగెలిచితిభవములుగెలిచితి
గోవిందాశ్రితగోకులబృందాఆరభిగోవిందాశ్రితగోకులబృందా
ఘనుడాతడేమముగాచుగాకలలితఘనుడాతడేమముగాచుగాక
ఘనుడీతడొకడుగలుగగశుద్ధవసంతంఘనుడీతడొకడుగలుగగ
ఘన్మనోరాజ్యసంగతిముఖారిఘన్మనోరాజ్యసంగతి
ఘుమ్మనియెడిపూర్వీకల్యాణిఘుమ్మనియెడి
ఘోరదురితములచేగుణధన్యాసిఘోరదురితములచేగుణ
ఘోరవిదరణనారసింహనాటఘోరవిదరణనారసింహ
ఙ్ఞనులాలయోగులాలసావేరిఙ్ఞనులాలయోగులాల
ఙ్ఞానయఙ్ఞమీగతిమోక్షధన్యాసిఙ్ఞానయఙ్ఞమీగతిమోక్ష
చక్కదనములవారసామంతమ్చక్కదనములవార
చక్కనితల్లికిచాంగుపాడిచక్కనితల్లికిచాంగు
చక్రమాహరిచక్రమాపాడిచక్రమాహరిచక్రమా
చందమామరావోజాబిల్లిసౌరాష్ట్రంచందమామరావోజాబిల్లి
చదివెబోప్రాణిసకలముధన్యాసిచదివెబోప్రాణిసకలము
చదువులోనేహరినిమాయమాళవగౌళచదువులోనేహరిని
చలపాదిరోగమీసంసారముసింధుభైరవిచలపాదిరోగమీసంసారము
చల్లనైకాయగదోచందమామధన్యాసిచల్లనైకాయగదోచందమామ
చాటెదనిదియేసత్యమురామక్రియచాటెదనిదియేసత్యము
చాలదాబ్రహ్మమిదిసింధుభైరవిచాలదాబ్రహ్మమిది
చాలదామాజన్మమునీపాలింటిసామంతమ్చాలదామాజన్మమునీపాలింటి
చాలదాహరినామశ్రీచాలదాహరినామ
చాలదాహరిసంకీర్తనాంగలసామంతమ్చాలదాహరిసంకీర్తనాంగల
చాలనొవ్విసేయునట్టిభైరవిచాలనొవ్విసేయునట్టి
చాలుచాలునీజాతరసామంతమ్చాలుచాలునీజాతర
చాలునుచాలునుభోగకేదారగౌళచాలునుచాలునుభోగ
చిత్తజగురుడనీకునవరోజుచిత్తజగురుడనీకు
చిత్తజుగురుడశ్రీనరసింహమద్యమావతిచిత్తజుగురుడశ్రీనరసింహ
చిత్తజుమేడుకొనరేచెలియలాశ్రీచిత్తజుమేడుకొనరేచెలియలా
చిత్తమతిచంచలముచేతవరాళిచిత్తమతిచంచలముచేత
చిత్తములోనిన్నుజింతింపముఖారిచిత్తములోనిన్నుజింతింప
చిత్తమెందుండెనోయంటాదేశిచిత్తమెందుండెనోయంటా
చిత్తమోకర్మమోజీవుడోబౌళిచిత్తమోకర్మమోజీవుడో
చిరంతనుడుశ్రీవరుడుల్ముఖారిచిరంతనుడుశ్రీవరుడుల్
చీచీనరులదేటిజీవనముశంకరాభరణమ్చీచీనరులదేటిజీవనము
చూచితిదనసరితకాంభోజిచూచితిదనసరిత
చూచేచూపొకటిసూటిగురిపాడిచూచేచూపొకటిసూటిగురి
చూడజూడమాణిక్యాలుచుక్కలవరాళిచూడజూడమాణిక్యాలుచుక్కల
చూడరమ్మతిటువంటిసుదతులురామక్రియచూడరమ్మతిటువంటిసుదతులు
చూడరమ్మసతులారాసోబానమద్యమావతిచూడరమ్మసతులారాసోబాన
చూడరెవ్వరుదీనిఖరహరప్రియచూడరెవ్వరుదీని
చూడవయ్యనీసుదతివిలాసమునాటకురంజిచూడవయ్యనీసుదతివిలాసము
చూడుడిందరికిసులభుడుభైరవిచూడుడిందరికిసులభుడు
చూతమేయీసంతోసాలుసొరిదికేదారగౌళచూతమేయీసంతోసాలుసొరిది
చెక్కిటిచేయికనేలశంకరాభరణమ్చెక్కిటిచేయికనేల
చెదరకవెలుగేచేనుమేయగబౌళిచెదరకవెలుగేచేనుమేయగ
చెప్పినంతపనినేజేయగలవాడముఖారిచెప్పినంతపనినేజేయగలవాడ
చెప్పుడుమాటలేచెప్పుకొనుటదేవగాంధారిచెప్పుడుమాటలేచెప్పుకొనుట
చెలినేడుతానేమిఆహిరిచెలినేడుతానేమి
చెలియనాకునీవుసేసేఆరభిచెలియనాకునీవుసేసే
చెలియరోనీవేకదేసృష్టివరాళిచెలియరోనీవేకదేసృష్టి
చెలులారాచూడరేయీచెలిమాళవిగౌళచెలులారాచూడరేయీచెలి
చెలులాలయీమేలుచెలువుడేపాడిచెలులాలయీమేలుచెలువుడే
చెల్లబోయీజీవులిలశ్రీచెల్లబోయీజీవులిల
చెల్లుగాకిట్టునీకేఆహిరిచెల్లుగాకిట్టునీకే
చెల్లునంటావచ్చివచ్చిశ్రీచెల్లునంటావచ్చివచ్చి
చేతులెత్తిమొక్కరమ్మచేరిశంకరాభరణమ్చేతులెత్తిమొక్కరమ్మచేరి
చేరికొల్వరోఈతడుశ్రీచేరికొల్వరోఈతడు
చేరియశోదకుమోహనచేరియశోదకు
జగడపుజనవులజాతరఝుంఝుటిజగడపుజనవులజాతర
జగతివైశాఖశుద్ధగుండక్రియజగతివైశాఖశుద్ధ
జగమంతానీమయముసర్వంగుజ్జరిజగమంతానీమయముసర్వం
జడమతిరహంకర్మశ్రీజడమతిరహంకర్మ
జనులునమరులుజయముఖారిజనులునమరులుజయ
జయజయజయరామమణిరంగుజయజయజయరామ
జయజయనృసింహనవరోజుజయజయనృసింహ
జయముజయముఇకజనులాలసావేరిజయముజయముఇకజనులాల
జయలక్ష్మివరలక్ష్మిలలితజయలక్ష్మివరలక్ష్మి
జయలక్ష్మివరలక్ష్మిలలితజయలక్ష్మివరలక్ష్మి
జలజనాభహరిజయబౌళిజలజనాభహరిజయ
జవ్వాదిమెత్తినదితనశంకరాభరణమ్జవ్వాదిమెత్తినదితన
జీవుడెంతటివాడుదేశిజీవుడెంతటివాడు
జోఅచ్యుతానందజ్యోజ్యోకాపిజోఅచ్యుతానందజ్యోజ్యో
డోలాయాంచలడోలాయాంఖమాచ్డోలాయాంచలడోలాయాం
తగుతగునీదొరతనముఖరహరప్రియతగుతగునీదొరతనము
తతిగనితతినేలతమ్ముఖారితతిగనితతినేలతమ్
తందనానఅహితందనానబౌళితందనానఅహితందనాన
తనకర్మమెంతచేతయుసాళంగమ్తనకర్మమెంతచేతయు
తనకర్మవశంబించుకకన్నడగౌళతనకర్మవశంబించుక
తనకేడచదువులునాటతనకేడచదువులు
తనదీగాకయిందరిదీగాకసామంతమ్తనదీగాకయిందరిదీగాక
తనవారనియాసదగిలివరాళితనవారనియాసదగిలి
తనవారలుపెరవారలుదాననిఆహిరితనవారలుపెరవారలుదానని
తనివిదీరకననుతమకముశ్రీతనివిదీరకననుతమకము
తనిసితినన్నిటనుతాలిమేమేచబౌళితనిసితినన్నిటనుతాలిమే
తప్పదుతప్పదుదైవములలితతప్పదుతప్పదుదైవము
తప్పదోయవేదైవశ్రీతప్పదోయవేదైవ
తప్పించుకొనరానిదిధన్యాసితప్పించుకొనరానిది
తరుంఇనీయలుకకెంతటిదిశంకరాభరణమ్తరుంఇనీయలుకకెంతటిది
తరుణిమేనికినినీతనువెగౌళతరుణిమేనికినినీతనువె
తలగరోలోకులుతడవకురోహిందోళవసంతంతలగరోలోకులుతడవకురో
తలచినవన్నియుదనదేవగాంధారితలచినవన్నియుదన
తలచినహృదయముధన్యాసితలచినహృదయము
తలపవెనకనుయ్యితోడితలపవెనకనుయ్యి
తలపోతబాతెతలపులకుశంకరాభరణమ్తలపోతబాతెతలపులకు
తలమేలకులమేలతపమేధేనుకతలమేలకులమేలతపమే
తలుపులోపలితలపుసామంతమ్తలుపులోపలితలపు
తహతహలిన్నిటికితానేలలితతహతహలిన్నిటికితానే
తానెకాకెవ్వరుమాకుదాతసామంతమ్తానెకాకెవ్వరుమాకుదాత
తానెట్లున్నాడోతరుణిశంకరాభరణమ్తానెట్లున్నాడోతరుణి
తానెతానేయిందరిగురుడుసామంతమ్తానెతానేయిందరిగురుడు
తానేతెలియవలెతలచిడేహిగుండక్రియతానేతెలియవలెతలచిడేహి
తాపలేకమేడలెక్కదలచేములలితతాపలేకమేడలెక్కదలచేము
తారక్బ్రహ్మముతానైవున్నాడుఆభోగితారక్బ్రహ్మముతానైవున్నాడు
తిరుమలగిరిరాయదేవరాదేశాళంతిరుమలగిరిరాయదేవరా
తిరువీధులమెరసీశ్రీతిరువీధులమెరసీ
తీపనుచుచేదుతెగదనిబౌళితీపనుచుచేదుతెగదని
తుదసమస్తమునులలితతుదసమస్తమును
తుదిలేనిబంధముతోడుగుండక్రియతుదిలేనిబంధముతోడు
తెప్పగామఱ్ఱాకుమీదలలితతెప్పగామఱ్ఱాకుమీద
తెలియకవూరకతిరిగేముసావేరితెలియకవూరకతిరిగేము
తెలియచీకటికిదీపమెత్తకగుండ్రక్రియతెలియచీకటికిదీపమెత్తక
తెలియదెవ్వరికినిదేవశ్రీతెలియదెవ్వరికినిదేవ
తెలియనివారికితెరమరుగుబేగడతెలియనివారికితెరమరుగు
తెలియరాదుమాయాదేహమాభైరవితెలియరాదుమాయాదేహమా
తెలిసిచెప్పేనంటేతేటరీతిగౌళతెలిసిచెప్పేనంటేతేట
తెలిసినతెలియుడుతెలియనిసరసాంగితెలిసినతెలియుడుతెలియని
తెలిసినబ్రహ్మోపదేశమిదెశ్రీతెలిసినబ్రహ్మోపదేశమిదె
తెలిసినవారికిశంకరాభరణమ్తెలిసినవారికి
తెలిసినవారికితెరువదేమరిధన్యాసితెలిసినవారికితెరువదేమరి
తెలిసియునత్యంతబౌళితెలిసియునత్యంత
తెల్లవారనియ్యరోతెరువుయీకాంభోజితెల్లవారనియ్యరోతెరువుయీ
తేశరణమ్తేశరణమంగళకైశికతేశరణమ్తేశరణ
తొక్కనిచోట్లుదొక్కెడిమనసుసామంతమ్తొక్కనిచోట్లుదొక్కెడిమనసు
తొలుబాపపుణ్యాలతోడసాళంగమ్తొలుబాపపుణ్యాలతోడ
తొల్లికలవేయివియుతొల్లితానుపాడితొల్లికలవేయివియుతొల్లితాను
తొల్లియునుమఱ్ఱాకుతొట్టెలనెపాడితొల్లియునుమఱ్ఱాకుతొట్టెలనె
తోరణములేదోవెల్లామూరటఆహిరితోరణములేదోవెల్లామూరట
త్వమేవశరణమ్త్మవేవశ్రీత్వమేవశరణమ్త్మవేవ
దండనున్నచెలులమిందరముకురంజిదండనున్నచెలులమిందరము
దిక్కందరికినైనదేవుడుఆహిరిదిక్కందరికినైనదేవుడు
దిబ్బలుపెట్టుచుదేలినకాంభోజిదిబ్బలుపెట్టుచుదేలిన
దీనుడనునేనునీలాంబరిదీనుడనునేను
దురితదేహులేతొల్లియునుశుద్ధవసంతందురితదేహులేతొల్లియును
దెవదెవోత్తమునితిరుతేరుబౌళిదెవదెవోత్తమునితిరుతేరు
దేదేవమ్భజేదివ్యఆభేరిదేదేవమ్భజేదివ్య
దేవదేవుడెక్కనదెదివ్యసాళంగనాటదేవదేవుడెక్కనదెదివ్య
దేవదేవోత్తమతేనమోనమోకల్యాణిదేవదేవోత్తమతేనమోనమో
దేవనీదయయెంతునోదేశాక్షిదేవనీదయయెంతునో
దేవనీమాయతిమిరఆహిరిదేవనీమాయతిమిర
దేవనీవిచ్చేయందుకులలితదేవనీవిచ్చేయందుకు
దేవయీతగవుదీర్చవయ్యాసావేరిదేవయీతగవుదీర్చవయ్యా
దేవరగుణములుదెలియవుదేవగాంధారిదేవరగుణములుదెలియవు
దేవశిఖామణిదివిజులువొగడగనాటదేవశిఖామణిదివిజులువొగడగ
దేవుడుగలవారికిదిగులుశంకరాభరణమ్దేవుడుగలవారికిదిగులు
దేవునికిదేవికినితెప్పలగుండ్రక్రియదేవునికిదేవికినితెప్పల
దేహంబొకటేదేహియునొకడేబౌళిదేహంబొకటేదేహియునొకడే
దేహముదానస్థిరమటశ్రీదేహముదానస్థిరమట
దైవకృతంబటచేతటకన్నడగౌళదైవకృతంబటచేతట
దైవమానీకువెలితాతలపుసాళంగభైరవిదైవమానీకువెలితాతలపు
దైవమాపరదైవమాలలితదైవమాపరదైవమా
దైవమునీవేగతిమాగుజ్జరిదైవమునీవేగతిమా
దైవముపుట్టించినట్టిముఖారిదైవముపుట్టించినట్టి
దొరకునయితనికృపసామంతమ్దొరకునయితనికృప
దొరకెగాపూజకందువపూజముఖారిదొరకెగాపూజకందువపూజ
దొరకెమాపాలికిగందువయర్థముసాళంగనాటదొరకెమాపాలికిగందువయర్థము
దొరతోసంగాతముదొరికినశంకరాభరణమ్దొరతోసంగాతముదొరికిన
దోమటివిన్తెరుగరాతొల్లిటిలలితదోమటివిన్తెరుగరాతొల్లిటి
నకునందుకేమివోదునన్నుసాళంగనాటనకునందుకేమివోదునన్ను
నగధరనందగోపఆరభినగధరనందగోప
నగవులునిజమనినమ్మేదాముఖారినగవులునిజమనినమ్మేదా
నగుబాట్లబడేనాజిహ్వాముఖారినగుబాట్లబడేనాజిహ్వా
నగుమొగముతోడిఅఠాణనగుమొగముతోడి
నటనలభ్రమయకునామనసాలలితనటనలభ్రమయకునామనసా
నతప్పులోగొనవేననునాటకురంజినతప్పులోగొనవేనను
నందకధరనందగోపసావేరినందకధరనందగోప
నందనందనవేణుధన్యాసినందనందనవేణు
నదులొల్లవునాముఖారినదులొల్లవునా
నమాంయహమ్మానవమాళవశ్రీనమాంయహమ్మానవ
నమోనమోజగదేకనాథకాంభోజినమోనమోజగదేకనాథ
నమోనమోదశరథనందనఖమాచ్నమోనమోదశరథనందన
నమోనమోదానవవినాశకసాళంగనాటనమోనమోదానవవినాశక
నమోనమోరఘుకులనాటనమోనమోరఘుకుల
నమోనమోలక్ష్మీనరసింహపూర్ణచంద్రికనమోనమోలక్ష్మీనరసింహ
నమోనారాయణయనమహ్శ్రీనమోనారాయణయనమహ్
నమోనారాయణాయనమోశ్రీనమోనారాయణాయనమో
నరులారానేడువోనారసింహముఖారినరులారానేడువోనారసింహ
నరులాలమునులాలనానాదెవతలాలరామక్రియనరులాలమునులాలనానాదెవతలాల
నల్లనిమేనినగవుపూర్వీకల్యాణినల్లనిమేనినగవు
నవనారసింహానమోనాటనవనారసింహానమో
నవనీతచోరనమోనమోఝుంఝుటినవనీతచోరనమోనమో
నవరసములదీనళినాక్షిదేశినవరసములదీనళినాక్షి
నవరూపప్రహ్లాదనరసింహబేగడనవరూపప్రహ్లాదనరసింహ
నవ్వవేయెక్కడిసుద్దినీలాంబరినవ్వవేయెక్కడిసుద్ది
నాటకమింతానవ్వులకేగుండక్రియనాటకమింతానవ్వులకే
నాటికినాడేనాచదువుసామంతమ్నాటికినాడేనాచదువు
నానాటిబతుకురేవతినానాటిబతుకు
నానాదిక్కుస్నరులెల్లాఆహిరినానాదిక్కుస్నరులెల్లా
నాపాలిఘన్దైవమవుగుజ్జరినాపాలిఘన్దైవమవు
నారాయణతేనమోనమోనాటనారాయణతేనమోనమో
నారాయణనీనామముబుద్ధిసామంతమ్నారాయణనీనామముబుద్ధి
నారాయణనీనామమెగతియికరేవతినారాయణనీనామమెగతియిక
నారాయణాచ్యుతగోవిందహరిమాయమాళవగౌళనారాయణాచ్యుతగోవిందహరి
నారాయణాచ్యుతానంతకేదారగౌళనారాయణాచ్యుతానంత
నారాయణానమోనమోరామక్రియనారాయణానమోనమో
నిక్కించీగర్ణములునాటనిక్కించీగర్ణములు
నిగమనిగమాంతవర్ణితఖరహరప్రియనిగమనిగమాంతవర్ణిత
నిచ్చనిచ్చసోబనాలుశుద్ధవసంతంనిచ్చనిచ్చసోబనాలు
నిజమోకల్లోనిమిషములోబౌళినిజమోకల్లోనిమిషములో
నిత్యపూజలివివోమాళవిగౌళనిత్యపూజలివివో
నిత్యాత్ముడైయుండినిత్యుడైరామక్రియనిత్యాత్ముడైయుండినిత్యుడై
నిత్యానందధరణీధరధరాశ్రీనిత్యానందధరణీధరధరా
నిత్యులుముక్తులునిర్మలమాళవినిత్యులుముక్తులునిర్మల
నిందలేనిపతివిదెనీవుసామంతమ్నిందలేనిపతివిదెనీవు
నిన్నుదలచినీపేరుదలచిదేశాక్షినిన్నుదలచినీపేరుదలచి
నిన్నుబాసినయట్లునెలతకుకాపినిన్నుబాసినయట్లునెలతకు
నీకథమృతమునితరభూపాలంనీకథమృతమునితర
నీకేమయ్యనీకునీవేశుద్ధవసంతంనీకేమయ్యనీకునీవే
నీకేలభయమునీకుధన్యాసినీకేలభయమునీకు
నీదాసులభంగములుతోడినీదాసులభంగములు
నీమహత్త్వంబులోనికికన్నడగౌళనీమహత్త్వంబులోనికి
నీయఙ్ఞదలమోచినీరామక్రియనీయఙ్ఞదలమోచినీ
నీయంతటివారెవ్వరుకల్యాణినీయంతటివారెవ్వరు
నీవనగనొకచోటనిలిచిసామంతమ్నీవనగనొకచోటనిలిచి
నీవెరుగనిదిలేదునీరేవగుప్తినీవెరుగనిదిలేదునీ
నీవేకాచెప్పజూపనీవెలలితనీవేకాచెప్పజూపనీవె
నీవేకానియింకనేనయ్యభైరవినీవేకానియింకనేనయ్య
నీవేకావింకనేనయ్యశ్రీనీవేకావింకనేనయ్య
నీవేనేరవుగానినిన్నుదేశాక్షినీవేనేరవుగానినిన్ను
నీవేమిసేతువయ్యనీవుభైరవినీవేమిసేతువయ్యనీవు
నీవేమూలమువోనేరిచిసాళంగమ్నీవేమూలమువోనేరిచి
నీవేలసిగ్గుపడేవునెట్టనహిందోళంనీవేలసిగ్గుపడేవునెట్టన
నీవేలికపుమాకునీలలితనీవేలికపుమాకునీ
నెయ్యనిపోసుకోరాదునీళ్ళనిరీతిగౌళనెయ్యనిపోసుకోరాదునీళ్ళని
నెయ్యములతోనేరెళ్ళోదేశాళంనెయ్యములతోనేరెళ్ళో
నెరవాదిసాహసులునిత్యశంకరాభరణమ్నెరవాదిసాహసులునిత్య
నెలతచక్కదనమేనిండుఖరహరప్రియనెలతచక్కదనమేనిండు
నెలమూడుశోభనాలునీకువరాళినెలమూడుశోభనాలునీకు
నేననగనెంతవాడఖరహరప్రియనేననగనెంతవాడ
నేనెంతచిన్ననైనానీకేబౌళినేనెంతచిన్ననైనానీకే
నేనెంతనీవెంతనిక్కెమాశుద్ధవసంతంనేనెంతనీవెంతనిక్కెమా
నేనెంతవాడనునిన్నడిగిహైమావతినేనెంతవాడనునిన్నడిగి
నేనేబ్రహ్మముకోనేరముముఖారినేనేబ్రహ్మముకోనేరము
నేనేమిసేయుదునునీవుగుండక్రియనేనేమిసేయుదునునీవు
నేనొక్కడలేకుండితేనీశుద్ధబంగాళనేనొక్కడలేకుండితేనీ
నేరిచిబ్రదికేవారునీసాళంగమ్నేరిచిబ్రదికేవారునీ
నేరుపరిననుకోనునెరజాణపాడినేరుపరిననుకోనునెరజాణ
నేర్పుకంటెబెన్నిధిముఖారినేర్పుకంటెబెన్నిధి
నేలమిన్నునొక్కటైనగౌళనేలమిన్నునొక్కటైన
పంకజాక్షులుసొలసిపలికిధన్యాసిపంకజాక్షులుసొలసిపలికి
పటుశిష్టప్రతిపాలసాళంగనాటపటుశిష్టప్రతిపాల
పట్టముగట్టితివింకసాళంగనాటపట్టముగట్టితివింక
పట్టవసముగానిబాలుడాభైరవిపట్టవసముగానిబాలుడా
పట్టినచోనేవెదకిబౌళిపట్టినచోనేవెదకి
పట్టినదెల్లాబ్రహ్మములలితపట్టినదెల్లాబ్రహ్మము
పండియుబండదుచిత్తముమలహరిపండియుబండదుచిత్తము
పనిమాలినట్టివట్టితోడిపనిమాలినట్టివట్టి
పనిలేనిధనవాంఛలలితపనిలేనిధనవాంఛ
పనివడియింద్రియాలేపరువులులలితపనివడియింద్రియాలేపరువులు
పరగీనిదివోగద్దెపైశంకరాభరణమ్పరగీనిదివోగద్దెపై
పరగుబహుజన్మపరిపక్వహరికాంభోజిపరగుబహుజన్మపరిపక్వ
పరదేశిపట్టణమునపదుబౌళిపరదేశిపట్టణమునపదు
పరమఙ్ఞానులకుప్రపన్నులకువాచశ్పతిపరమఙ్ఞానులకుప్రపన్నులకు
పరమపాతకుడభవభంధుడసామంతమ్పరమపాతకుడభవభంధుడ
పరమపురుషహరిపరాత్పరకల్యాణిపరమపురుషహరిపరాత్పర
పరమయోగీశ్వరులభూపాలంపరమయోగీశ్వరుల
పరమాత్మనిన్నుగొల్చిముఖారిపరమాత్మనిన్నుగొల్చి
పరమాత్ముడైనహరిశుద్ధధన్యాసిపరమాత్ముడైనహరి
పరమాత్మునినోరకేదారగౌళపరమాత్మునినోర
పరిపూర్ణగరుడాద్రినాటపరిపూర్ణగరుడాద్రి
పరులకైతేనిదేపాసముగాదానాదనామక్రియపరులకైతేనిదేపాసముగాదా
పరులసేవలుచేసిఖరహరప్రియపరులసేవలుచేసి
పరుసముసోకకపసిడౌనాకేదారపరుసముసోకకపసిడౌనా
పరుసముసోకియుబ్రతుకశంకరాభరణమ్పరుసముసోకియుబ్రతుక
పరుసమొక్కటేకదాపైడిగాషద్విధమార్గిణిపరుసమొక్కటేకదాపైడిగా
పలికెటివేదమెప్రమాణముబౌళిరామక్రియపలికెటివేదమెప్రమాణము
పలుకుతేనియలఅభేరిపలుకుతేనియల
పలుమరుపుట్లముఖారిపలుమరుపుట్ల
పలువిచారములేలషణ్ముఖప్రియపలువిచారములేల
పసలేనియీబ్రదుకుఆసలుముఖారిపసలేనియీబ్రదుకుఆసలు
పసిడిచీరవాడవుపాలుబౌళిపసిడిచీరవాడవుపాలు
పసిడియక్షింతలివెపట్టరోఆనందభైరవిపసిడియక్షింతలివెపట్టరో
పాడరేసోబనాలుపడతులారాఆనందభైరవిపాడరేసోబనాలుపడతులారా
పాపపుణ్యములపక్వమిదెరుగనుపాడిపాపపుణ్యములపక్వమిదెరుగను
పాపపుణ్యములరూపమునాదనామక్రియపాపపుణ్యములరూపము
పాపములేసంబళమెపుడూశంకరాభరణమ్పాపములేసంబళమెపుడూ
పాపమెరుంగనిబ్రాహ్మడుమాళవగౌళపాపమెరుంగనిబ్రాహ్మడు
పాపినైననాపాలగలిగితోవసామంతమ్పాపినైననాపాలగలిగితోవ
పాయకమతినుండిపరగకన్నడగౌళపాయకమతినుండిపరగ
పాయనికర్మముంబులెకడుసామంతమ్పాయనికర్మముంబులెకడు
పాయపుమదములబంధమాసామంతమ్పాయపుమదములబంధమా
పారకుమీవోమనసఆహిరిపారకుమీవోమనస
పారితెంచియెత్తివేసిపారభూపాలంపారితెంచియెత్తివేసిపార
పాలదొంగవద్దవచ్చిమలహరిపాలదొంగవద్దవచ్చి
పిడికిటతలంబ్రాలపెండ్లిశ్రీపిడికిటతలంబ్రాలపెండ్లి
పిలువాగదరేప్రియునినిశంకరాభరణమ్పిలువాగదరేప్రియునిని
పుటుభోగులమునేముభువిపాడిపుటుభోగులమునేముభువి
పుట్టుగులమ్మీభువీధన్యాసిపుట్టుగులమ్మీభువీ
పుట్టుమాలినబరుసాళంగమ్పుట్టుమాలినబరు
పుండుజీవులకెల్లబుట్టకకన్నడగౌళపుండుజీవులకెల్లబుట్టక
పురుషుండనిశ్రుతివొగడీనటబౌళిపురుషుండనిశ్రుతివొగడీనట
పురుషోత్తమనీవేబుద్ధిచ్చిగౌరీమనోహరిపురుషోత్తమనీవేబుద్ధిచ్చి
పురుషోత్తముడనీవెపుణ్యముసౌరాష్ట్రపురుషోత్తముడనీవెపుణ్యము
పురుషోత్తముడవీవురేవగుప్తిపురుషోత్తముడవీవు
పృధులహేమకౌపీనబిలహరిపృధులహేమకౌపీన
పెక్కులంపటలమనసుపేదవైతివిఆహిరిపెక్కులంపటలమనసుపేదవైతివి
పెంచబెంచమీదబెరిగేటిఆహిరిపెంచబెంచమీదబెరిగేటి
పెట్టనికోటిందరికిబెండ్లిబౌళిపెట్టనికోటిందరికిబెండ్లి
పెద్దలుమీరంతేసిపెనగహిందోళంపెద్దలుమీరంతేసిపెనగ
పెనుబండలుసేసిపిలిపించెదేశాళంపెనుబండలుసేసిపిలిపించె
పెరుగపెరుగబెద్దలుబౌళిపెరుగపెరుగబెద్దలు
పేరంటాండ్లుపాడరేపెండ్లిశ్రీపేరంటాండ్లుపాడరేపెండ్లి
పొడగంటిమయ్యమిమ్ముపురుషోత్తమశంకరాభరణమ్పొడగంటిమయ్యమిమ్ముపురుషోత్తమ
పొడమినిందిరబట్టేవరాళిపొడమినిందిరబట్టే
పొడవైనశేషగిరిబౌళిపొడవైనశేషగిరి
పొత్తులమగడవుపొరుగునమలహరిపొత్తులమగడవుపొరుగున
పొద్దికనెన్నడువొడుచునోహుస్సేనిపొద్దికనెన్నడువొడుచునో
పొరినీకునువిరిగిపోయిననాటపొరినీకునువిరిగిపోయిన
పోయంగలమువృధయైపుట్టినగుండక్రియపోయంగలమువృధయైపుట్టిన
పోయగాలంబడవికిగాయుకన్నడగౌళపోయగాలంబడవికిగాయు
పోయబోయగలమెల్లపూటరేవతిపోయబోయగలమెల్లపూట
పోరాకపోయితలపుగుండక్రియపోరాకపోయితలపు
పోరొపోరొయమ్మలారబొమ్మవరాళిపోరొపోరొయమ్మలారబొమ్మ
ప్రతిలేనిపూజదలపంగసురటిప్రతిలేనిపూజదలపంగ
ప్రపన్నులకునిదిపరమాచారమునాదరామక్రియప్రపన్నులకునిదిపరమాచారము
ప్రలపవచనైహ్ఫలమిహమోహనప్రలపవచనైహ్ఫలమిహ
ప్రాణులనేరమిగాదిదిగుండక్రియప్రాణులనేరమిగాదిది
ఫలనేత్రానలప్రబలశ్రీఫలనేత్రానలప్రబల
బండివిరచిపిన్నపాపలతోధన్యాసిబండివిరచిపిన్నపాపలతో
బయలుపందిలివెట్టిపరగశ్రీబయలుపందిలివెట్టిపరగ
బలులతోవీధుల్లోబరాడుపాడిబలులతోవీధుల్లోబరాడు
బలువగుకర్మములివివోసామంతమ్బలువగుకర్మములివివో
బలువగుదనరూపముచూపెన్పాడిబలువగుదనరూపముచూపెన్
బాపుదైవమామాపాలిభవమాకురంజిబాపుదైవమామాపాలిభవమా
బృవంతిభౌద్ధబుద్ధిఖరహరప్రియబృవంతిభౌద్ధబుద్ధి
బొధకులెవ్వరులేకకన్నడగౌళబొధకులెవ్వరులేక
బ్రహ్మకడిగినపాదముముఖారిబ్రహ్మకడిగినపాదము
భక్తసులభుడుపరతంత్రుడుమలయమారుతమ్భక్తసులభుడుపరతంత్రుడు
భక్తికొలదివాడేరామక్రియభక్తికొలదివాడే
భక్తినీపైదొకటెపరమశహనభక్తినీపైదొకటెపరమ
భమశృంగారించుభావమేకేదారగౌళభమశృంగారించుభావమే
భళిభళిరామపంతపునాటభళిభళిరామపంతపు
భవములోనశుద్ధధన్యాసిభవములోన
భామనోచిననోముఫలముభైరవిభామనోచిననోముఫలము
భారమైనవేపమానుపాలువోసిదేవగాంధారిభారమైనవేపమానుపాలువోసి
భావమునపరబ్రహ్మమిదెసామంతమ్భావమునపరబ్రహ్మమిదె
భావయామిగోపాలబాలంధన్యాసిభావయామిగోపాలబాలం
భావించితెలుసుకొంటేబంగాళభావించితెలుసుకొంటే
భోగిశయనమునుబుసకొట్టెడిషణ్ముఖప్రియభోగిశయనమునుబుసకొట్టెడి
భోగీంద్రులునుమీరుబోయిముఖారిభోగీంద్రులునుమీరుబోయి
మంగళముగోవిందునకులలితమంగళముగోవిందునకు
మంచిదివోసంసారములలితమంచిదివోసంసారము
మదమత్సరముమనసుఆహిరిమదమత్సరముమనసు
మందరధరమధుసూదనకురంజిమందరధరమధుసూదన
మందులేదుదీనికినాటమందులేదుదీనికి
మనసిజగురుడితడోమరియుశ్రీమనసిజగురుడితడోమరియు
మనసుకుమనసెమర్మముగాకమంగళకైశికమనసుకుమనసెమర్మముగాక
మనసుననెప్పుడుమానదిదిలలితమనసుననెప్పుడుమానదిది
మనసుబండరౌమగువమేనుశంకరాభరణమ్మనసుబండరౌమగువమేను
మనుజుడైపుట్టిమనుజునిసేవించిసామంతమ్మనుజుడైపుట్టిమనుజునిసేవించి
మరచితిమంతేమరిలేదుకల్యాణవసంతంమరచితిమంతేమరిలేదు
మరలిమరలిజయమద్యమావతిమరలిమరలిజయ
మరిగివీరెపోమాగుండ్రక్రియమరిగివీరెపోమా
మరిహరిదాసుడైదేశాక్షిమరిహరిదాసుడై
మరుడుసేసినమాయమగలకుకుంతలవరాళిమరుడుసేసినమాయమగలకు
మఱియుమఱియునివెపాడిమఱియుమఱియునివె
మఱియేపురుషార్థముశ్రీమఱియేపురుషార్థము
మలసీజూడరోమహసింహముశంకరాభరణమ్మలసీజూడరోమహసింహము
మహినింతటివారువోరామక్రియమహినింతటివారువో
మహిమెల్లాదొప్పదోగెలలితమహిమెల్లాదొప్పదోగె
మాకెల్లరాజనుమతోధర్మలలితమాకెల్లరాజనుమతోధర్మ
మాదృశానాంభవమముఖారిమాదృశానాంభవమ
మాధవకేశవమోహనమాధవకేశవ
మాధవాభూధవామదనవైరాగిభైరవిమాధవాభూధవామదన
మాధవునకుమంగళంసురటిమాధవునకుమంగళం
మానడెన్నడుశరీరిదునాటమానడెన్నడుశరీరిదు
మానుషముగాదుమరిదైవికముగుండ్రక్రియమానుషముగాదుమరిదైవికము
మాపుదాకరేపకాడహిందోళంమాపుదాకరేపకాడ
మాయపుదనుజులమదవైరిసామంతమ్మాయపుదనుజులమదవైరి
మాఱుమోవొదేటికిమంకుదనమేటికికేదారగౌళమాఱుమోవొదేటికిమంకుదనమేటికి
మికిలిమేలుదిఅలమేలుమంగదేవగాంధారిమికిలిమేలుదిఅలమేలుమంగ
మిక్కిలిపుణ్యులుహరిమీదేవగాంధారిమిక్కిలిపుణ్యులుహరిమీ
మిక్కిలివిచ్చిచెప్పితేకల్యాణిమిక్కిలివిచ్చిచెప్పితే
మిన్నకవేసాలుమానిభూపాలంమిన్నకవేసాలుమాని
మీకుమీకునమరునుమిక్కిలిబేహాగ్మీకుమీకునమరునుమిక్కిలి
మీదమీదవలపెక్కెసింధుభైరవిమీదమీదవలపెక్కె
ముగురువేలుపులకుమూలమీతడుబౌళిముగురువేలుపులకుమూలమీతడు
ముంచినవేదుకతోడమొక్కుటసాళంగనాటముంచినవేదుకతోడమొక్కుట
ముచ్చుగన్నతల్లిచేరిమూలకుశ్రీముచ్చుగన్నతల్లిచేరిమూలకు
ముద్దుగారేయశోదకురంజిముద్దుగారేయశోద
మూడేమాటలుమూడుమూండ్లుహిందోళవసంతంమూడేమాటలుమూడుమూండ్లు
మూసినముత్యాలకేలేఆహిరిమూసినముత్యాలకేలే
మెచ్చెనొకరాగంబుమీదసావేరిమెచ్చెనొకరాగంబుమీద
మెరుగువంటిదియలమేలుమంగసాళంగనాటమెరుగువంటిదియలమేలుమంగ
మెఱవకుమనసావిష్ణునినాటభైరవిమెఱవకుమనసావిష్ణుని
మేడలెక్కినిన్నుజూచికూడెననేదేశాళంమేడలెక్కినిన్నుజూచికూడెననే
మేదినిజీవులగావభూపాలంమేదినిజీవులగావ
మొక్కరేమొక్కరేమీరుసాళంగనాటమొక్కరేమొక్కరేమీరు
మొత్తకురేఅమ్మలాలముద్దుకాంభోజిమొత్తకురేఅమ్మలాలముద్దు
మొదలుండగొనలకుమోచిభైరవిమొదలుండగొనలకుమోచి
మొఱపెట్టెదముమీకుమొగసాళంగమ్మొఱపెట్టెదముమీకుమొగ
మోపులచిగురులచిమ్ములవరాళిమోపులచిగురులచిమ్ముల
మోసమునమాయావిమోహితుడైముఖారిమోసమునమాయావిమోహితుడై
మోహంపురతిముదముఆహిరిమోహంపురతిముదము
మోహమువిడుచుటేమోక్షమదిఆహిరిమోహమువిడుచుటేమోక్షమది
రమ్మనగాదనతోనేరానంటిహిందోళంరమ్మనగాదనతోనేరానంటి
రమ్మననేఇకనునీరమణునినిఆందోళికరమ్మననేఇకనునీరమణునిని
రలపుకామారుతత్త్వముమీదవరాళిరలపుకామారుతత్త్వముమీద
రసికుడతిరుపతిరఘువీరారామక్రియరసికుడతిరుపతిరఘువీరా
రాజీవనెత్రాయరాఘవాయమోహనరాజీవనెత్రాయరాఘవాయ
రామచంద్రుడితడురఘువీరుడుశ్రీరామచంద్రుడితడురఘువీరుడు
రామభద్రరఘువీరరవిఆనందభైరవిరామభద్రరఘువీరరవి
రామమిందీవరశ్యామమ్మణిరంగురామమిందీవరశ్యామమ్
రామరామఋఅమకృష్ణకల్యాణిరామరామఋఅమకృష్ణ
రామరామచంద్రరాఘవావరాళిరామరామచంద్రరాఘవా
రామాదయాపరసీమశహనరామాదయాపరసీమ
రాముడిదేలోకాభిరాముసాళంగనాటరాముడిదేలోకాభిరాము
రాముడురాఘవుడురవికులధర్మావతిరాముడురాఘవుడురవికుల
రాముడులోకాభిరాముడుముఖారిరాముడులోకాభిరాముడు
రావేకోడలరట్టడికోదలపాడిరావేకోడలరట్టడికోదల
రూకలైమాడలైగుండక్రియరూకలైమాడలై
రెండుమూలికలురేయిగౌళరెండుమూలికలురేయి
లంకెలూడుటేలాభముయీసామంతమ్లంకెలూడుటేలాభముయీ
లాలనుచునూచేరురాగమాలికలాలనుచునూచేరు
లేదుబ్రహ్మవిద్యామహాదేవగాంధారిలేదుబ్రహ్మవిద్యామహా
లేదుభయముమరికాదుతోడిలేదుభయముమరికాదు
లోకపునీచేతలకుకన్నడగౌళలోకపునీచేతలకు
వట్టియాసలకులోనైవరాళివట్టియాసలకులోనై
వడెవోప్రహ్లాదవరదుడుగౌళవడెవోప్రహ్లాదవరదుడు
వందేవాసుదేవమ్శ్రీవందేవాసుదేవమ్
వందేహంజగద్వల్లభమ్హంసధ్వనివందేహంజగద్వల్లభమ్
వద్దేగొల్లెతవదలకురామక్రియవద్దేగొల్లెతవదలకు
వననిధిగురిసినవానలివిఆహిరివననిధిగురిసినవానలివి
వనితపాలికినిదేవరవుశ్రీవనితపాలికినిదేవరవు
వనితభాగ్యంబుదెవరభైరవివనితభాగ్యంబుదెవర
వనితలకుబతికివలపేబలహంసవనితలకుబతికివలపే
వలచినపతివాడేవచ్చినబౌళివలచినపతివాడేవచ్చిన
వలచిపైకొనగరాదుసామంతమ్వలచిపైకొనగరాదు
వలచుటేదోసమాధన్యాసివలచుటేదోసమా
వలదననొరులకుకల్యాణివలదననొరులకు
వలపులధికముసేయువ్శ్రీవలపులధికముసేయువ్
వలవనిమోహావస్థలలలితవలవనిమోహావస్థల
వలెననువరిదెవైష్ణవముమలహరివలెననువరిదెవైష్ణవము
వాడవాడలవెంటవాడివోవరాళివాడవాడలవెంటవాడివో
వాడెవేంకటాద్రిమీదలలితవాడెవేంకటాద్రిమీద
వాడెవేంకటేశుడనేవాడెవీడుభూపాలంవాడెవేంకటేశుడనేవాడెవీడు
వాసివంతువిడిచినవాడేసాళంగనాటవాసివంతువిడిచినవాడే
విచ్చినవిడినెయాడేవేడెదేవక్రియవిచ్చినవిడినెయాడేవేడె
విచ్చేయవమ్మావెన్నెలబొమ్మారామక్రియవిచ్చేయవమ్మావెన్నెలబొమ్మా
విజాతులన్నియువృధావృధాలలితవిజాతులన్నియువృధావృధా
విడుమనవోరోలువిడుమనశ్రీవిడుమనవోరోలువిడుమన
విడువరాదెంతైన ఆహిరి విడువరాదెంతైన
వింతలేలసేసేవేవిభుడుబలహంసవింతలేలసేసేవేవిభుడు
విధినిషేధములకువెరువగదేవగాంధారివిధినిషేధములకువెరువగ
వినుడిదెరఘుపతివిజయములుశంకరాభరణమ్వినుడిదెరఘుపతివిజయములు
విన్నపాలువినవలెవింతభూపాలంవిన్నపాలువినవలెవింత
విరహపురాజదెతోడివిరహపురాజదె
విరహానబడలేనుఆహిరివిరహానబడలేను
వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముబౌళివివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులము
వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముగుండక్రియవివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులము
విశ్వప్రకాశునకుకన్నడగౌళవిశ్వప్రకాశునకు
విశ్వరూపమిదివోముఖారివిశ్వరూపమిదివో
వీడివోయిదెవింతభైరవివీడివోయిదెవింత
వీడెవీడెకూచున్నడువేడుకతోధన్యాసివీడెవీడెకూచున్నడువేడుకతో
వీనిజూచియైననేమువిరతిహిందోళంవీనిజూచియైననేమువిరతి
వెట్టిమోపువంటిమేనుపాడివెట్టిమోపువంటిమేను
వెట్టివలపుచల్లకువిష్ణుహుస్సేనివెట్టివలపుచల్లకువిష్ణు
వెడమంత్రమికనేలముఖారివెడమంత్రమికనేల
వెదకిననిదియేవేదార్థమువసంతభైరవివెదకిననిదియేవేదార్థము
వెనకేదోముందేదోహుస్సేనివెనకేదోముందేదో
వెన్నలుదొంగిలునాటిపాడివెన్నలుదొంగిలునాటి
వెన్నవట్టుకనేయివెద్కనేలాశ్రీవెన్నవట్టుకనేయివెద్కనేలా
వెరపులునొరపులువృధాముఖారివెరపులునొరపులువృధా
వెరవకుమనసావిష్ణునినాటభైరవివెరవకుమనసావిష్ణుని
వెర్రివాడువెర్రివాడువిష్ణుబౌళివెర్రివాడువెర్రివాడువిష్ణు
వెఱతువెఱతునిండువేడుకశ్రీవెఱతువెఱతునిండువేడుక
వెలయునిన్నయునువృధావృధారామక్రియవెలయునిన్నయునువృధావృధా
వెలికీవెళ్ళడుచలికీకురంజివెలికీవెళ్ళడుచలికీ
వెలుపలెల్లతనలోనులలితవెలుపలెల్లతనలోను
వేంకటగిరిగోవిందుడాయింకావరాళివేంకటగిరిగోవిందుడాయింకా
వేడుకొందామావేంకటగిరికురంజివేడుకొందామావేంకటగిరి
వేదనబొరలేవెరవేలశ్రీవేదనబొరలేవెరవేల
వేదంబెవ్వనివెదకెడివిపాడివేదంబెవ్వనివెదకెడివి
వేదములేనీనివాసమటమద్యమావతివేదములేనీనివాసమట
వేదవేద్యులువెదుకేటిమందుపూర్వీకల్యాణివేదవేద్యులువెదుకేటిమందు
వేళగాదుసిగ్గులకువిచ్చినపాడివేళగాదుసిగ్గులకువిచ్చిన
వేవేలచందాలవాడువిఠలేశుడుఖరహరప్రియవేవేలచందాలవాడువిఠలేశుడు
వేసరించేదానగానువేగినంతాకేదారగౌళవేసరించేదానగానువేగినంతా
వేసరితిమెట్లనీవెంటదేశాక్షివేసరితిమెట్లనీవెంట
వైష్ణవులుగానివారలెవ్వరుధన్యాసివైష్ణవులుగానివారలెవ్వరు
వోబదుకాసిగ్గులేనిబౌళివోబదుకాసిగ్గులేని
శతాపరాధములుశంకరాభరణమ్శతాపరాధములు
శమముచాలనియట్టికాంభోజిశమముచాలనియట్టి
శరణంటిమాతనిలలితశరణంటిమాతని
శరణంబితడేసకలమునాకునునాటశరణంబితడేసకలమునాకును
శరణాగతవజ్రపంజరుసావేరిశరణాగతవజ్రపంజరు
శరణువేడెదయఙ్ఞసంభవఆనందభైరవిశరణువేడెదయఙ్ఞసంభవ
శరణుశరణుఝుంఝుటిశరణుశరణు
శోభనమేశోభనమేసౌరాష్ట్రంశోభనమేశోభనమే
శ్రీమన్నారాయణశ్రీమన్నారాయణబౌళిశ్రీమన్నారాయణశ్రీమన్నారాయణ
శ్రీవేంకటేశుడుశ్రీపతిబౌళిశ్రీవేంకటేశుడుశ్రీపతి
శ్రీవేంకటేశ్వరునిసింగారమురామక్రియశ్రీవేంకటేశ్వరునిసింగారము
శ్రీశోయంసుస్థిరోయాంముఖారిశ్రీశోయంసుస్థిరోయాం
శ్రీహరిసేసినచిహ్నాలివిపాడిశ్రీహరిసేసినచిహ్నాలివి
షోదశకళానిధికిలలితషోదశకళానిధికి
సకలజీవులకెల్లసంజీవిదేశాక్షిసకలజీవులకెల్లసంజీవి
సకలభూతదయచాలగఆనందభైరవిసకలభూతదయచాలగ
సకలశస్త్రసంపన్నుడటశ్రీసకలశస్త్రసంపన్నుడట
సకలశాంతికరముసర్వేశబహుదారిసకలశాంతికరముసర్వేశ
సకలసంగ్రహమ్సకలలలితసకలసంగ్రహమ్సకల
సకలసందేహమైజరుగుశ్రీసకలసందేహమైజరుగు
సకలంహేసఖిజానామికీరవాణిసకలంహేసఖిజానామి
సజజవైష్ణవాచారవర్తనులసామంతమ్సజజవైష్ణవాచారవర్తనుల
సజజాచారములెల్లమలహరిసజజాచారములెల్ల
సడిబెట్టెగటకటాసంసారముభైరవిసడిబెట్టెగటకటాసంసారము
సంతగాడవికమమ్ముసారంగసంతగాడవికమమ్ము
సతతమునేజేయుఆహిరిసతతమునేజేయు
సతతమ్శ్రీశమ్హితంసామంతమ్సతతమ్శ్రీశమ్హితం
సతతవిరక్తుడుసంసారికన్నడగౌళసతతవిరక్తుడుసంసారి
సంతలేచొచ్చితిగానికాంభోజిసంతలేచొచ్చితిగాని
సతినిన్నుగెలిచెనుజవ్వనపుదేశాక్షిసతినిన్నుగెలిచెనుజవ్వనపు
సత్యభామసరసపునగవుపాడిసత్యభామసరసపునగవు
సందడివిడువుముసాసముఖాధన్యాసిసందడివిడువుముసాసముఖా
సదాసకలముసంపదలేశుద్ధవసంతంసదాసకలముసంపదలే
సముఖఎచ్చరికతోసర్వేశ్వరోకాంభోజిసముఖఎచ్చరికతోసర్వేశ్వరో
సరిచక్కదన్మెంతోసరసునిమోహనసరిచక్కదన్మెంతోసరసుని
సర్వఙ్ఞత్వమువెదకగదేవగాంధారిసర్వఙ్ఞత్వమువెదకగ
సర్వాంతరాత్ముడవుశరణగతుడలలితసర్వాంతరాత్ముడవుశరణగతుడ
సర్వేశ్వరుడవుస్వతంత్రడువులలితసర్వేశ్వరుడవుస్వతంత్రడువు
సర్వేశ్వరుడేశరణ్యముసాళంగమ్సర్వేశ్వరుడేశరణ్యము
సర్వోపాయములుజగతినాకితడేమలహరిసర్వోపాయములుజగతినాకితడే
సంసారమేమేలుసకలసామంతమ్సంసారమేమేలుసకల
సంసారినైననాకుసహజమేగుజ్జరిసంసారినైననాకుసహజమే
సామాన్యమాపూర్వసంగ్రహంధన్యాసిసామాన్యమాపూర్వసంగ్రహం
సారెదూరజాలనూమంగళకైశికసారెదూరజాలనూ
సారెనిన్నమేలంగజవ్వనమునకుబౌళిసారెనిన్నమేలంగజవ్వనమునకు
సాసముఖానడెసాసబౌళిసాసముఖానడెసాస
సింగారమూరితివిఖమాచ్సింగారమూరితివి
సిరిదొలంకెడిపగలూచీకటాముఖారిసిరిదొలంకెడిపగలూచీకటా
సిరుతనవ్వులవాడుసిన్నెకాకురంజిసిరుతనవ్వులవాడుసిన్నెకా
సీతాశోకవిఘాతవోఅఠాణసీతాశోకవిఘాతవో
సుఖమునుదుహ్ఖమునుజోడుబౌళిసుఖమునుదుహ్ఖమునుజోడు
సుగ్రీవనారసింహసులభుడతోడిసుగ్రీవనారసింహసులభుడ
సులభమామనుజులకుసామంతమ్సులభమామనుజులకు
సులభమాయిందరికిబిలహరిసులభమాయిందరికి
సులభుడుమధుసూదనుడురామక్రియసులభుడుమధుసూదనుడు
సువ్విసువ్విసువ్వాలమ్మభూపాలంసువ్విసువ్విసువ్వాలమ్మ
సువ్విసువ్విసువ్విసువ్వనికేదారగౌళసువ్విసువ్విసువ్విసువ్వని
సేవించరోజనులాలచేతుసావేరిసేవించరోజనులాలచేతు
సేవింతురేయితనిజెలిగిముఖారిసేవింతురేయితనిజెలిగి
సేసపెట్టవయ్యాయిట్టిచెలిబౌళిసేసపెట్టవయ్యాయిట్టిచెలి
సొగియునామఱియుముచ్చుకుబౌళిసొగియునామఱియుముచ్చుకు
సొరిదిసొంసారంబుసుఖమాముఖారిసొరిదిసొంసారంబుసుఖమా
హరికృష్ణమేలుకొనుభూపాలంహరికృష్ణమేలుకొను
హరిగొలిచియుమరీనపరముభైరవిహరిగొలిచియుమరీనపరము
హరిదాసుండగుటేయదితపముఅమృతవర్షిణిహరిదాసుండగుటేయదితపము
హరిదాసుడైమాయలదేశాక్షిహరిదాసుడైమాయల
హరిదాసులతోడధన్యాసిహరిదాసులతోడ
హరినామముకడునానందకరముభైరవిహరినామముకడునానందకరము
హరినీయనుమతోఆదిలలితహరినీయనుమతోఆది
హరినీవెబుద్ధిచెప్పిలలితహరినీవెబుద్ధిచెప్పి
హరినెరుగనిపుణ్యమంటేఆహిరిహరినెరుగనిపుణ్యమంటే
హరిభక్తివోడయెక్కిగుండక్రియహరిభక్తివోడయెక్కి
హరియవతారమీతడుహుస్సేనిహరియవతారమీతడు
హరిశరణాగతియాతుమదినారాయణిహరిశరణాగతియాతుమది
హీనదశలబోందియిట్లుదేశాక్షిహీనదశలబోందియిట్లు