Bhimalapuram.co.in
అన్నమాచార్య కీర్తనలు
"మ" తో మొదలగు కీర్తనలు

ఇతర పట్టికలు అ-అం :: ఆ -ఇ :: ఈ -ఎ :: ఏ - ఔ :: క - ఘ :: చ - ఙ్ఞ :: త - ద :: :: ప - భ :: య - హ

మక్కువ నామీఁదఁ గల మాయలవాఁడు:11923లలిత మక్కు వలర జేరులైన మంచిపండు చూచి :11924కాంబోది
మగటిమిగల హనుమంతరాయ:11925రామక్రియ మగనాండ్లము మమ్ము మన్నించవయ్య:11926ప్రతాపనాట
మగనికి నాలికిని మర్మము లివి:11927నీలాంబరి మగని చిత్త మెరిఁగి మట్టుతో సేవ :11928వరాళి
మగనితో నేమిటికి మచ్చరములు:11929భూపాళం మగనితో నేమిటికే మందెమేళాలు:11930సాళంగనాట
మగనితో మమ్ముఁ గొంత మాటలాడనీఁ:11931సాళంగం మగరూపు గైకొన్న మగువవంటివాఁడవు:11932పాడి
మగరూపు నాఁడురూపు మక్కళించి ఇట్టె :11933పాడి మగరూపు నాఁడురూపు మారుచుకొని :11934వరాళి
మగవాడు భ్రమసితే మగువలు దెలిపేరా:11935మధ్యమావతి మగవాని కలుకేల మగువలతో:11936నట్టనారాయణి
మగవాని కింతయేల మరి కొంకను:11937నాగవరాళి మగవాని కేడ సిగ్గు మగువల కింతేకాక:11938శుద్ధవసంతం
మగవాని కేఁటి యెగ్గు మాపు దాఁకాను:11939మంగళకౌశిక మగవానితో నింత మారుకొందురా:11940దేసాళం
మగవానితో నింత మంకు గలదా:11941రీతిగౌళ మగవానితోనేల మందెమేళాలు:11942ముఖారి
మగవానితో నేలే మందెమేళాలు:11943సామంతం మగవానితో బలిమి మగువల కమరునా:11944ముఖారి
మగవాని మాయలు మరి యెందుకైనా :11945ముఖారి మగవారయినవారు మగరీతినుంట గాక:11946సామంతం
మగవారి కేఁటి మేలు మరతురు వేగిరమే:11947నాదరామక్రియ మగవారితోడుత మగువకును:11948హిందోళవసంతం
మగవాఁడట తన ఇచ్చట మారుకొనేనా; :11949పాడి మగవాఁడ విన్నిటాను మరిలేదు వెరపు:11950తెలుఁగుకాంబోది
మగవాఁడవు నీతో మల్లువోరేమా:11951బౌళి మగవాఁడవు నీవు మగువను నేనైతే:11952గౌళ
మగవాఁడ వౌదువు మరి నిన్ను మెచ్చితిని:11953నాగవరాళి మగవాఁడిది యెరిఁగి మగువల నేలవలె:11954కాంబోది
మగవాఁడు గూళ యైతే మరి చేతఁ బట్ట రాదు:11955గుండక్రియ మగవాఁడు తనకే యమరుఁగా కేమి సేసి:11956హిందోళం
మగవాఁడు తాను మగువను నేను:11957వరాళి మగవాఁడు తాను మానిని నేను:11958వసంతవరాళి
మగవాఁడు ధీరుఁడు మన విప్పఁగ మోపు:11959శ్రీరాగం మగవాఁడు భ్రమసిన మరి తెలుపఁగరాదు:11960వరాళి
మగవాఁడు మాయకాఁడు యీ:11961శ్రీరాగం మగవాఁడు మెత్తనైతే మరి యపకీర్తి గాదా:11962బౌళి
మగవాఁడు వలచితేను మగువల జాడ లిట్టె:11963మాళవశ్రీ మగవాఁడు వలచితే మరి చేతఁ బట్ట రాదు:11964రామక్రియ
మగవాఁ డెటుండినా నమరుగాక:11965బౌళి మగవాఁడైతేనే సిగ్గు మానవలెనా:11966వరాళి
మగవాఁ డొకరిసొమ్మా మరఁగులేల పెట్టేవే:11967లలిత మగువకు దిక్కెవ్వరు మరియును నీవే కాక:11968ఆహిరి
మగువకు నిన్నియును మంచివై :11969మధ్యమావతి మగువకు లోఁగనేల మగవాఁడవు:11970మంగళకౌశిక
మగువకుఁ జనవిచ్చి మన్నింతువు గాక :11971దేశాక్షి మగువకుఁ బతితోడ మందెమేళ మింత :11972కాంబోది
మగువ గుంపెన నీకు మంచిదాయను:11973రామక్రియ మగువ నిన్నే కాని మరి యన్య మెఱఁగదు:11974తెలుఁగుఁగాంబోది
మగువ నీ కెదు రేదీ మాటలాడఁబోతేను:11975పాడి మగువ నీవే మాతో మాటలే యాడవుగాని:11976పాడి
మగువను దయఁజూడు మగపాడి:11977శోకవరాళి మగువ నేను నీవు మగవాఁడవు:11978ముఖారి
మగువ నేమీ నెఱఁగ మన్నించవయ్యా:11979భైరవి మగువ నేరుతువే మాఁటలు । నీవు:11980తెలుఁగుఁగాంబోది
మగువ భావము చూచి మన్నించవయ్యా:11981తెలుఁగుఁగాంబోది మగువమాటలే గురుమంత్రము నీకు:11982దేవగాంధారి
మగువ యప్పటనుండి మనికితమున నవ్వీ:11983ధన్నాశి మగువ యెంతటిదైనా మగవానికిఁ గిరుదే :11984రామక్రియ
మగువరో ఇందుకే నీ మగఁడు వెూహించి:11985శ్రీరాగం మగువరో యీగతినే మగని వలపించవే:11986బౌళిరామక్రియ
మగువరో సిగ్గువడను మరి వేళ లేదా:11987గౌళ మగువలకు బలిమి మంచితనమె:11988కాంబోది
మగువలకుఁ బతులకును తొల్లె మరుఁడు :11989రామక్రియ మగువల కొసరులు మగఁడె చేకొనవలె:11990నాదరామక్రియ
మగువలతో డిదేల మందెమేళాలు:11991సామంతం మగువలాల బుద్దు లీమానినికిఁ జెప్పరే:11992బౌళి
మగువలాలా సందిమాట లేలే యింకా:11993పాడి మగువలు చూడరమ్మా మరుఁడు సేసిన:11994బౌళి
మగువ లెంత మేటైనా మగవానికే లోను:11995ఆహిరినాట మగువలఁ జేకొనక మానవచ్చునా:11996దేసాళం
మగువ వూర్పులనైన మనుఁగా చలిగాలి:11997శ్రీరాగం మగువా నీవూ నొక్కటే మమ్ము :11998నాదరామక్రియ
మగఁడట ఆలట మాఁటలెన్నైనా నాడితే:11999ఆహిరి మగఁడ వన్నిటి కోర్చి మన్నించరాదా:12000భైరవి
మగఁడు చెప్పిన పని మగువకుఁ జేయవలె:12001కాంబోది మగఁడు త న్నొల్లకుంటే మరి మమ్మేల :12002ముఖారి
మగఁడు విడిచినా మామ విడువనియట్టు:12003మలహరి మగఁ డేమీ ననఁడంటా మలసేవు కెలసేవు:12004మంగళకౌశిక
మచ్చ కూర్మ వరాహ మనుష్యసింహ :12005బౌళి మచ్చరపుదానఁగాను మన్నించు చిత్తానఁ :12006భైరవి
మచ్చరములుఁ గపటంబులు మానినంత :12007గుజ్జరి మచ్చరించి మాపు దాఁకా మాఁటలేఁటికి:12008గౌళ
మచ్చికగల పతివి మంచిదయ్యీని:12009నారాయణి మచ్చిక గలిగితేనేమి మరఁగు వద్దా:12010ముఖారి
మచ్చికతో నన్నుఁ జూచి మన్నించెఁ:12011భైరవి మచ్చికతో నేలవయ్య మదనసామ్రాజ్య:12012పాడి
మచ్చికల మఱపులకు మదనబాధల మేను:12013శంకరాభరణం మచ్చికల మొగసిరి మందులాఁడ నీ:12014ఆహిరి
మచ్చి కెఱుఁగుదుఁ గాని మన సెఱుఁగ:12015సాళంగం మచ్చికెంతగలిగినా మఱఁగు మొఱఁగు:12016భైరవి
మచ్చికఁ బందిలి వెట్టే మాయకాఁడ:12017కాంబోది మచ్చికఁ బ్రపంచపుమరుపే బ్రహ్మానంద:12018బౌళి
మట్టుతో నుండుటే మేలు మగువలకు:12019శంకరాభరణం మట్టుతోనే సొలయవే మగనితోను:12020ముఖారి
మట్టుమీర నేమిటికి మాకు నీసేవే చాలు:12021నాదరామక్రియ మట్టు మీరిన చేతల మగవాడవు:12022దేవగాంధారి
మట్టుమీరి మెలఁగితే మరేమున్నది:12023సామంతం మట్టుమీరఁ జాలక నేమానితిఁ గాక :12024సాళంగనాట
మతకరితనములు మాతో నేమిటికి:12025బౌళి మతకాలు నేరిచిన మాయదారివి:12026పాడి
మతికంటె వెలినున్న మంట (మాట?) మేలు:12027ముఖారి మతంగపర్వతమాడ మాల్యవంతము నీడ:12028శంకరాభరణం
మతంగపర్వతము మాల్యవంతము నడుమ:12029లలిత మదనగురుని మంచి మజ్జనవేళ:12030దేసాళం
మదనజనకునికి మజ్జనవేళ:12031శంకరాభరణం మదనరాగము నీకు మదనాతురము నాకు:12032లలిత
మదనుని తండ్రికి మజ్జనవేళ:12033శ్రీరాగం మదనుని బలాలివి మర్మములు గరఁచీని:12034తెలుఁగుఁగాంబోది
మదను బండారము మగువ మేను:12035శంకరాభరణం మదమత్సరము లేక మనసు:12036ఆహిరి
మదము దొలఁకెడియట్టి మంచివయసున :12037సామంతం మదవికారములు మానేవో:12038దేశాక్షి
మదించిన యేనిగెకు మావటీఁడువంటి దాపె:12039నాట మదించిన యేనుగను మావటీఁడు దిద్దినట్టు:12040భూపాళం
మదించిన వలపుల మత్తురాలను:12041శుద్ధదేశి మద్దకా సిన్నెకా మనకు నేమి బాఁతి యింక:12042సామంతం
మనకు మనసే మరి తారుకాణ గాక:12043దేసాళం మన చేతికిఁ జిక్కెను మగువలాల:12044లలిత
మన మింత దడవాయ మంకు వాపలే మైతిమి:12045సామంతం మనములోని విభుఁడు మఱవఁడే కాలంబు:12046నాదరామక్రియ
మన మెఱిఁగినవె మాయ లిన్నియును:12047నాదరామక్రియ మనలోని మాఁటా మనసులో తీఁట:12048లలిత
మనలో నెక్కడివిఁక మంకుదనాలు:12049ఆహిరి మనలోనే యింతగద్దా మాఁటి మాఁటికి:12050సౌరాష్ట్రం
మనవారే యందరును మతి నెంచి :12051తెలుఁగుఁగాంబోది మనవి చెప్పితిని మఱవకుమీ:12052సామంతం
మనసిచ్చి యాతనితో మాటాడరాదా:12053లలిత మనసిజ గురుఁడితఁడో మరియుఁ :12054శ్రీరాగం
మనసిజసముద్ర మద(థ?)నమిదె:12055శంకరాభరణం మనసుకు మనసే మరి తారుకాణగాదా:12056పాడి
మనసుకు మనసే మరి తారుకాణవచ్చె:12057పళవంజరం మనసుకు మనసే మరి సాక్షి:12058సౌరాష్ట్రం
మనసుకు మనసే మర్మము గాక:12059మంగళకౌశిక మనసుకుఁ గమ్మటి నీమనసే తారుకాణ:12060సాళంగనాట
మనసుకుఁ జల్లన నీమక్కువ తలఁపులె:12061సామంతం మనసు తనపాలిఁటి మమకారభూతమై:12062కన్నడగౌళ
మనసున నెప్పుడు మానదిది:12063లలిత మనసు నమ్మనేర్చితే మనుజుఁడే దేవుఁడౌను:12064లలిత
మనసునఁ బొడమిన కోపము మనసున:12065సామంతం మనసు పట్టఁగరాదు మాని :12066సాళంగనాట
మనసు మర్మముగన్న మగఁడు తాను:12067లలిత మనసుమెత్తనిదాన మరిగినదాన నీకు:12068శ్రీరాగం
మనసుమెత్తనిదాన మరి నీకు మోహింతు:12069నాదరామక్రియ మనసు రానిది యాల మానఁగరాదా:12070భైరవి
మనసులు చూచే మతమేల:12071శంకరాభరణం మనసు లేకములైన మనలోని వలపులకు:12072సామంతం
మనసు లొక్కటులైతే మరి యేల మఱఁగూ:12073మధ్యమావతి మనసులో గుబ్బతిల్లీ మర్మము లెల్లా:12074వరాళి
మనసులో తమకము మాకు నిట్టె :12075ఆహిరి మనసులోనే దేవుఁడున్నవాఁడు మరి :12076పాడి
మనసులో మర్మమై మరలఁ బారుచునుండు:12077గుండక్రియ మనసులోఁ దనమేలు మఱవ ననరే మీరు:12078దేశాక్షి
మనసూ నిలుపరాదు మగనిఁ దడవరాదు:12079నాదరామక్రియ మనసెరిఁగిన కల్ల మానుపరాదు:12080హిందోళవసంతం
మనసె వశమైతేఁ గా మరి మీఁదటి పనులు:12081మాళవిగౌళ మనసొకటి కోరికలు మాలు గలపుచు(?):12082లలిత
మనుజు లూరకే తాము మరఁగులంటా :12083లలిత మనుజుఁడై పుట్టి మనుజుని :12084సామంతం
మనోభావకుఁడవు మగువ మిక్కిలి జాణ:12085కన్నడగౌళ మన్నించవయ్యా ఇఁక మానినికి :12086ఆహిరి
మన్నించవయ్యా యిఁక మగువను:12087ఆహిరి మన్నించవయ్యా యీమగువ నిట్టె:12088బౌళి
మన్నించవయ్యా యీ మగువను:12089ఆహిరి మన్నించవోయి మమ్ము మంచివాఁడ:12090ముఖారి
మన్నించి నన్నేలుకోర మచ్చికతోడ:12091నాదరామక్రియ మన్నించీఁ బదారువేల మగఁడు తాను:12092సౌరాష్ట్రం
మన్నించు నే నిలుచుండే మఱి:12093నట్టనారాయణి మన్నించుమనవే మమ్మేల పైకొనుమనీ:12094కన్నడగౌళ
మన్నించు మా మాటలు మగువను :12095సామంతం మన్నించుఁగాక వట్టి మరఁగులేలే:12096కన్నడగౌళ
మమ్ము నిన్నిటా నిఁక మన్నించుఁ గాక:12097లలిత మమ్ము నింకఁ దడవక మానేవయ్యా:12098సౌరాష్ట్రం
మమ్మునెట్టు దలఁచేవు మనసునను:12099గౌళ మమ్ము నేమి యడిగేరు మాటిమాటికి:12100నాదరామక్రియ
మమ్ము నేమియడిగేవు మాపు దాఁకాను:12101సాళంగనాట మమ్మునేమి యడిగేవు మాపు దాఁకాను:12102మాళవిశ్రీ
మమ్ము నేమి యడిగేవు మాపు:12103సౌరాష్ట్రం మమ్ము నేల చెనకేవు మాటి మాటికి:12104పాడి
మమ్ము నేల తడవేరు మాటిమాఁటికి:12105గుండక్రియ మమ్మునేల తడవేవు మాటి మాటికి:12106ముఖారి
మమ్మునేల దూరేవే మాఁటిమాఁటికి:12107ఆహిరి మమ్మునేల యడిగేవు మరి నీ :12108బౌళి
మమ్ము మన్నించి విచ్చేయు మగువ:12109శ్రీరాగం మమ్ము సాకిరివెట్టేవు మాటిమాటికి:12110సౌరాష్ట్రం
మమ్ముఁ జూచి నీకేల మఱఁగులు సేయ :12111సామంతం మమ్ముఁ జూడ నేమున్నది మావంక నీకే :12112బౌళి
మమ్ముఁ జూడనేల నీ మహిమే చూతువు:12113మంగళకౌశిక మమ్మేమడిగేవు నీ మతకములు:12114సాళంగనాట
మమ్మేమి చూచేవు నీవు మాఁటిమాఁటికి:12115శుద్ధదేశి మమ్మేమి చెప్పేవు మానినులము:12116శుద్ధవసంతం
మమ్మేమి బుజ్జగించేవు మాకేమి:12117సౌరాష్ట్రం మమ్మేమి యాడుకొనేవు మర్మములు :12118నాదరామక్రియ
మమ్మేల దూరేవు నీవు మాఁటిమాఁటికి:12119ఆహిరి మమ్మేల పొగడేవు మాఁటిమాఁటికి:12120గుజ్జరి
మమ్మేల వినుమనేరు మాటలు మీ ఇద్దరిని:12121గౌళ మమ్మేల వుప్పతించేవు మంచముపైకి :12122భవుళి
మమ్మేల సాదించేవు మాటిమాటికి:12123పాడి మరగి నా పొందె నీకు మాటుమందు:12124శంకరాభరణం
మరగించితి వాతని మాయలఁబెట్టి:12125ముఖారి మరల విచారించితే మంచము కిందే నుయ్యి:12126సౌరాష్ట్రం
మరలి మరలి జయమంగళము:12127రామక్రియ మరలి యేపనియైన మమ్మడుగవే । మీరు:12128సామంతం
మరలి యేఁటిమాట మనమున్నచోటి:12129పాడి మరిగితి నేమి సేతు మగిడి నేనెందు వోదు:12130బౌళి
మరిగితిమి గనక మనభాగ్యమే యింతా:12131వేళావళి మరిగితి మిదె నిన్ను మా భాగ్యము:12132ఆహిరి
మరిగినచోటికి మంచితనమే మేలు:12133ఆహిరి మరిగిన నీకే కాక మాకేలరా:12134తోండి
మరిగినమీఁదనయ్యీ మనమెంచుకొన్నట్టె:12135దేవగాంధారి మరిగి పాయకుండితే మంచివై తోఁచు:12136ముఖారి
మరిగి మరిగి తాను మగనాలి వలెనే:12137కాంబోది మరిగి మూసి దాఁచ మన కేల:12138పిసాళం
మరిగి వలచితేను మరి వేసరఁగరాదు:12139నాగవరాళి మరిగి వీరె పో మాదైవంబులు:12140గుండక్రియ
మరిగేమీ నెఱఁగను మంకు గొల్లదాన నేను:12141మాళవిగౌళ మరిగేల కొసరేవు మగువను సారెసారె:12142ముఖారి
మరిగే విప్పుడును ఆమాట లింకాను:12143భైరవి మరిఁగించ మరి లేవా మాటలు మాపు దాఁక:12144నాదరామక్రియ
మరుగుచుఁ జేసీ మానదుద్యోగము:12145రామక్రియ మరుతంత్రములలోన మరఁగేఁటికి:12146ఆహిరి
మరుని నగరిదండ మా యిల్లెఱఁగవా:12147శ్రీరాగం మరుని బలములెల్లా మగువకుఁ జుట్టాలే:12148శంకరాభరణం
మరుని బలాలమీఁద మనకేల వైరము:12149ఆహిరి మరుని సంపదలును మగువ సింగారము:12150కాంబోది
మరులుకొలుపఁ జోటులేదు మాకు బొంక :12151సామంతం మరులు దెలివియునాయ మాటలైన :12152సామంతం
మరుఁడు సేసిన మాయ మగలకు నాండ్లకు:12153కుంతలవరాళి మరుఁడు సేసిన మాయ మరి తెలియదు గాక:12154కన్నడగౌళ
మరుఁడు సేసినయట్టి మాయ లివి:12155భూపాళం మరుఁ డేడ నున్న వాఁడె మనసు లోపలఁ :12156పాడి
మరఁగుల మాటలేల మాపు దాఁకాను:12157కురంజి మర్ద మర్ద మమభంధాని:12158నాట
మర్మము నీవె యెఱిఁగి మన్నింతువుగాక :12159దేశాక్షి మర్మములే వేరుగాని మనసు లొక్కటే పో:12160సామంతం
మఱచితిననక యేమఱివుంటిననక:12161భూపాళం మఱచితినంటా నీవు మమ్మెంత బుజ్జగించే:12162మంగళకౌశిక
మఱచితిమంటే మరి లేదు:12163లలిత మఱచితివేమో కాక మగువలనెల్లాఁ జూచి:12164వరాళి
మఱచితే నేమాయ మగువల సందడిలో:12165సామంతం మఱచినపని రేఁచ మాకేలే:12166సాళంగం
మఱచినవారి నేల మఱవ నియ్యవు మమ్ము:12167కొండమలహరి మఱచిన వెఱచిన మఱి లేదు:12168బౌళి
మఱచి వున్నాఁడేమో మగువలాల:12169తెలుఁగుఁగాంబోది మఱచి వుండఁగ రాదు మఱి తలఁచుకో :12170ఆహిరి
మఱచి వూరకుండితే మనసే కఱకుపడు:12171హిజ్జిజి మఱచేమా నేమిఁక మాఁటిమాఁటికి:12172దేసాళం
మఱపైన నొకకొంత మాటుగాదా:12173కన్నడగౌళ మఱవకు నీ గుణము మనసులోదాన నేను:12174సౌరాష్ట్రం
మఱవకుమీ మాట మతిలోనను:12175శ్రీరాగం మఱవకువయ్య నీవు మాట లెన్నైనాఁ గలవు:12176నాగవరాళి
మఱవకువే చెలియ మదనరహస్య మిది:12177కాంబోది మఱవరే మాట మనసొకలాగయ్యీ:12178ఆహిరి
మఱవఁగ నియ్యదు రేఁచును మాయా:12179మలహరి మఱవఁగఁ బోలుదురు మనసులోపల :12180పాడి
మఱి ఇంతేకదవయ్య మనలో మాట:12181పాడి మఱిగితి మిదె బ్రహ్మానందము:12182మలహరి
మఱి తనుభోగములు మాయా:12183వరాళి మఱి తనుఁ బాసిన మము బోఁటికిఁ గా:12184పాడి
మఱి తరువాతఁ దానే మన్నించీ నన్ను:12185సాళంగం మఱి నీ వెప్పుడు నాకు మంచివాఁడవే కావా:12186కురంజి
మఱి నీవే కరుణించి మన్నించితి వింతే:12187కన్నడగౌళ మఱి నీవేమిసేసినా మంచిదేకాక:12188సౌరాష్ట్రం
మఱి నేను వేడుకతో మాఁటలెల్లా నాడేఁ:12189పాడి మఱి నేనే చెప్పేనంటే మందెమేళ మందురు:12190రామక్రియ
మఱి నేనేమి సేయఁగలను మాధవ నా శక్తి:12191రామక్రియ మఱి నే మెంతడిగినా మాకుఁ జెప్పదు:12192మేఁచబౌళి
మఱి మీకు వేళలేదా మగువలాల:12193దేసాళం మఱి యాఁడుఁ బోడెడ్డెఁడు మగపోడిమా :12194నాదరామక్రియ
మఱియు మఱియు నివె మాపనులు:12195పాడి మఱియు మఱియుఁ బలుమారు నీకే శరణు:12196బౌళి
మఱియెందూ గతిలేదు మనుప నీవే దిక్కు:12197భైరవి మఱి యే పురుషార్థము మా వంక లేదు :12198శ్రీరాగం
మఱి యేమనునే నన్ను మాటిమాటికి:12199సామంతం మఱియేమి చెప్పేమయ్య మాటలింకాను:12200శుద్ధవసంతం
మఱి యేమిటికిఁ గాదు మతినేల పదరేవు:12201రామక్రియ మఱి యేమి యెఱఁగను మాటలు నేను:12202రామక్రియ
మఱి యేమి విన్నవించే మాపు దాఁకాను:12203లలిత మఱి యేమి సేసునే మంచివే యన్నిపనులు:12204భైరవి
మఱియేల చెప్పేవే మాతో నీవు:12205లలిత మఱి యేల దాఁచేవూ మాకు నీ వలపులు:12206లలిత
మఱి యేఁటిమాటలు మాపు దాఁకాను:12207ముఖారి మఱి యేఁటివిన్నపము మాపు దాఁకాను:12208భైరవి
మఱి యేఁటివిన్నపము మాపు దాఁకాఁ :12209ముఖారి మఱి యేఁటి విన్నపాలు మాపు దాఁకాను:12210కురంజి
మఱి యేఁటి విన్నపాలు మాపు దాఁకాను:12211దేవగాంధారి మఱి యేఁటి సుద్దులు మమ్మేమడిగేవు నీవు:12212మాళవశ్రీ
మఱి యేఁటి సుద్దులు మాపుదాఁకాను:12213గౌళ మఱి విచారించఁబోతే మంచంము:12214మలహరి
మఱి వెనక నాతోను మాటలాడుదువు:12215ముఖారి మఱివేళ లేదా మనసు నిలుపరాదా:12216హిజ్జిజి
మఱి హరిదాసుఁడై మాయలఁ జిక్కువడితే:12217దేసాక్షి మఱఁగులు వెట్టకువే మాతో నీవు:12218ముఖారి
మఱఁగులేఁటి కింతట మన్నించవయ్యా:12219ఆహిరి మఱఁది యనుచు ధర్మజుఁడు భ్రమసునట:12220శుద్ధవసంతం
మలఘునినిన్నపెరుమాళ్ళు వీఁడే:12221సామంతం మలసిన తుమ్మిద మగవాఁడు:12222నాదనామక్రియ
మలసి వాదు లడువ మాకేఁటికే:12223సామంతం మలసీఁ జూడరో మగ:12224శంకరాభరణం
మహి నింతటివారువో మనవారు:12225రామక్రియ మహి నుద్యోగి గావలె మనుజుఁడైనవాఁడు:12226వరాళి
మహిమెల్లా దొప్పఁ దోఁగె మజ్జనవేళ:12227లలిత మహి మెల్లాఁ దొప్పఁ దోఁగె మజ్జనవేళ:12228లలిత
మా కాపని గాదు మానివిపైఁ దప్పులేదు:12229బౌళి మాకు నిట్టె తోఁచీ నీమర్మము నేఁడు:12230మాళవిగౌళ
మాకు నీవు వెఱచేవా మాటమాటలా:12231ధన్నాసి మాకు నేమీఁ బనిగాదు మరి యేమిగలిగినా:12232ఆహిరి
మాకు వింతలా నీ మతకములు:12233గంభీరనాట మాకుఁ జూడ నిదిమేలు మనసు నీ :12234దేసాళం
మాకుఁ జూడ వెరగాయ మగువచందము :12235?--- మాకుఁ దెలియవు మీ మర్మము :12236సింధురామక్రియ
మాకుఁ దెలియవు మీలో మర్మములివి:12237వరాళి మా కెల్ల 'రాజానుమతో ధర్మ' యిది నీ:12238లలిత
మాకేమి చూపేవు మగువ చేఁత లెల్లా:12239ముఖారి మాకేమి నీకరుణ మహాప్రసాద మనేము:12240గుజ్జరి
మా కేమి నీ వెంత మట్టు మీరి తిరిగిన:12241శంకరాభరణం మాకేమి పని నీ మర్మాలెత్తను:12242లలిత
మాకేమి బుద్ధి చెప్పేవు మాటి మాటికి:12243రామక్రియ మాకేమి విూ కెట్టున్నా మంచిదే నేఁడు:12244పాడి
మాకేల అవుఁగాదన మగవాని తోడ నింత:12245సామంతం మాకేల అంతలేసి మందెమేళాలు:12246రామక్రియ
మాకేల అంతేసి నీతో మారుమలయ:12247సాళంగనాట మాకేల గరిసించ మాటికి :12248పాడి
మాకేల దాఁచేవే మగువ నీ మోహము:12249ముఖారి మాకేల యిటువంటివి మగనాండ్లము:12250కుంతలవరాళి
మాకేలయ్యా ఇంత నీతో మారుకొనను:12251పాడి మాకేల వాదులడువ మాఁటిమాఁటికి:12252తోండి
మాకేల విన్నవించ మాపు దాఁకా నీతోను:12253హిందోళవసంతం మా కేల వెఱపు మగఁడవు నీ వుండఁగా:12254కన్నడగౌళ
మాకేలే ఇటువంటి మందెమేళాలు తనతో:12255పాడి మాకేఁటికి దాఁచేరు మర్మములు మీలోనివి:12256దేశాక్షి
మాకేఁటి కోపములు మగవారితోడ నేఁడు:12257సామంతం మా జహిహి దుష్టమనాయితి:12258సామంతం
మాటకు మాఁటె యాడి మంచితనము :12259వరాళి మాటకు మునుపనే మంకు లేఁటికి:12260కురంజి
మాట లాడనేరని రమణిఁ బో నేను:12261సామంతం మాటలాడవచ్చుఁగాని మరి లేదనఁగరాదు:12262నాదరామక్రియ
మాటలాడించకువయ్య మగువఁ :12263హిజ్జిజి మాటలాడఁగదవె మంకులేఁటికి:12264సౌరాష్ట్రం
మాటలాడఁగదె మగనితో:12265శంకరాభరణం మాటలాడఁబోయి చెలి మంద:12266వరాళి
మాటలు నేరుతువుగా మాయమ్మా:12267ముఖారి మాటలు నేరుతువే మాపుదాఁకాను వోరి:12268సామంతం
మాటలు యింకానా మానరు మీరు:12269శ్రీరాగం మాటలెన్ని యాడేవే మాపు దాఁకాను:12270నాదరామక్రియ
మాటలేమి గలిగినా మరి విన్నవించేను:12271శంకరాభరణం మాటలేల మూటలేల మాపుదాఁకా :12272గుండక్రియ
మాటలేల రావయ్య మాయింటికి:12273సామంతం మాటలైనా నాడరాదా మనసిచ్చి:12274ఆహిరి
మాటి మాటికి నానలు మరేలయ్యా:12275దేసాక్షి మా తోడి గొడవేల మాపు దాఁకా నీకును:12276తోండి
మాతోడి గొడవేల మాపు దాఁకాను:12277హిందోళవసంతం మాతోడి నవ్వులు మఱి యాల చే:12278సాళంగనాట
మాతోడఁ దనకేల మచ్చరములు:12279గుజ్జరి మాతో దాఁచే వింకా మగువరో యిఁక నేలే:12280శంకరాభరణం
మాతోనింకానా మజ్జాతాయను మాకు (?):12281మాళవిగౌళ మాతో నింతేశాల మందెమేళము:12282కుంతలవరాళి
మాతో నీవు యేమనినా మాటలాడే :12283ముఖారి మాతో నేమిచెప్పేరే మగువలాల సుద్దులు:12284మధ్యమావతి
మాతో నేమి చెప్పేవు మాపు దాఁకాను:12285సోమరాగం మాతో నేమి చెప్పేవు మాపు దాఁకా సుద్దులు:12286దేవగాంధారి
మాతో నేమిచెప్పేవే మాపు దాఁకాను:12287బౌళిరామక్రియ మాతోనే యాడఁగరాదా మాటలేమి :12288దేసాళం
మాతో నేల చెప్పేవు మాటి మాటికి:12289దేశాక్షి మాతో నేల తన కింత మచ్చరాలు నీవె:12290దేసాళం
మాతో నేల దాఁచేవు మర్మాలు నే:12291మలహరి మాతో నేల పంతపుమాట లాడేవు:12292నాదరామక్రియ
మాతోనేల బీరాలు మాపు దాఁకా నెరపేవు:12293సామంతం మాతో నేల లేదనేవు మాటిమాటికి:12294శుద్ధవసంతం
మాతోనేఁటికి నీవు మరిఁ బంతాలాడేవు:12295మధ్యమావతి మాతో నేఁటికి నేను మగువ నింతే । నీ:12296ముఖారి
మాతోనైతే మారు మలసేవు:12297సాళంగం మాతో మాఁటలు మరి యేలాడేవు:12298రామక్రియ
మాతోఁ జెప్పఁగదవే మగువ నీ సుద్దులెల్లా:12299బౌళి మాతోఁ బంతాటాడేవు మరి నీవు:12300శుద్ధదేశి
మా దిక్కేమి చూచేవు మాటిమాటికి:12301వరాళి మా దురితములు వాపి మమ్ముఁ గాచుట:12302బౌళి
మాదృశానాం భవామయదేహినాం:12303ముఖారి మాధవ కేశవ మధుసూదన విష్ణు:12304లలిత
మాధవ భూధవ మదనజనక:12305సాళంగం మాధవునకు మంగళము:12306లలిత
మానక నాతో నవ్వేవు మంచిదే కాదా:12307శంకరాభరణం మానదు మతిమఱపునుఁ దెలివియు:12308బౌళి
మానని పుండ్లు మానిన:12309సామంతం మాననీఁడు పుంటినోవి మరఁది వీఁడే:12310ఆహిరి
మానరమ్మ చెలులాల మరి పను లింకనేల:12311కాంబోది మానరాదా యిఁకనేల మతకములు:12312సామవరాళి
మానరాదు నీ కింక మముఁ గావవలెను:12313కుంతలవరాళి మానరాదు నేఁ దప్పులు మఱి యెన్ని:12314సౌరాష్ట్రం
మానరా నవ్వు మానవా వద్దు మానవా:12315సామంతం మానరా నారో(తో?) నింక మరఁగులు:12316పాడి
మానరాని చుట్టమవు మధుసూదనా నీ:12317రామక్రియ మానరాని మాయలు:12318హిజ్జిజి
మానరె మాయలు మగువలు నేఁ:12319రామక్రియ మానరే ఆతనినేల మండాడేరు:12320బౌళి
మానరో వో లోకులాల మాకు మీకు నేమి :12321మలహరి మానలేను నీ పొందు మరి నిన్నుఁ :12322కన్నడగౌళ
మానలేనే పొందు మానలేనే నిన్ను :12323సామంతం మానవచ్చునా నీవు మన్నించఁగా:12324హిజ్జిజి
మానవయ్య ఇటువంటి మతకము:12325బౌళి మానవయ్య మాతోడి మందెమేళాలు:12326దేసాళం
మానవయ్యా యింతేసి మంకుఁదనము:12327సామంతం మానవుగా మమ్ము నేల మగనాలిఁ జెనకేవు:12328శంకరాభరణం
మానవుగా మాతోడ మందెమేళాలు:12329సామంతం మానవు జగడము మాతోను:12330లలిత
మానవుని వోజలు మరి యెవ్వరు చెప్పినా:12331కురంజి మానవు నీ వోజ లింకా మా కేల యింత:12332లలిత
మాన వెపుడు నీ మతకములు:12333శంకరాభరణం మాన వెప్పుడును నీ మాయ లెల్లాను:12334పాడి
మానవే మానవే నీమంకుఁదనము:12335కాంబోది మానవే యెక్కడిసుద్ది మంకుదనాలు:12336దేసాళం
మానాపతివై(నై?) వుండఁగా మన్నింతువు:12337కాంబొది మానాపతులతో నింత మంకులుఁ:12338గౌళ
మానితినే తనతోడి మచ్చరములు:12339ఆహిరి మానిని జోలి మాని నేఁడు వాని:12340కాంబోది
మానినినింతే నేను మన్నించవలదా:12341ఆహిరి మానినిభావము చూచి మాకు వెరగాయ నిదె:12342ముఖారి
మానినుల మీఁదనేల మదములు చల్లేవు:12343పాడి మానిపండ్లు మఱి మానికిందనే వుండు:12344భౌళి
మానుప వశమా మాయ లివన్నియు:12345శంకరాభరణం మానుమనవే ఇట్టివి మాయింటి‌కి రమ్మనవే:12346పాడి
మానుమన్నా మానఁడు మాఁటి మాఁటికి:12347దేసాళం మానుమంటే మీమాటలకు మానఁ:12348వేళావళి
మానుషము గాదు మఱి :12349గుండక్రియ మానుసులకుఁ దరమా మరి యివి నీకె కాక:12350బౌళి
మానెఁ బోరా మాటల కిఁక నేలా :12351పాడి మానఁగదె ఇంతట నీ మంకువిద్యలు:12352గుండక్రియ
మానఁ డెన్నఁడు శరీరి దు:12353నాట మాపు దాఁకా జోలి మరి యేఁటికి:12354దేసాక్షి
మాపు దాఁకా జోలి యేల :12355కాంబోది మాపు దాఁకా జోలి యేల మానఁగదవే:12356వరాళి
మాపు దాఁకా నమర నీ మాయలేలా:12357గౌళ మాపు దాఁకా నేమిచెప్పే మఱియును నేనిఁక:12358దేశాక్షి
మాపు దాఁకానేల జోలి మంచివాఁడవే నీవు:12359కేదారగౌళ మాపు దాఁకా నేల నీ మనసు వచ్చితేఁ జాలు:12360మంగళకౌశిక
మాపుదాఁకా నొడఁబాటుమాటలు గద్దా:12361కాంబోది మాపు దాఁకా మాటలేల మాతోఁ జాల:12362మాళవి
మాపు దాఁకా మాటలేలే మర్మము చేత :12363గంభీరనాట మాపు దాఁకా మాతోడి(డ?) మాటలేఁటికి:12364దేసాళం
మాపు దాఁకా యేమనిన మంకుదేరేవా:12365శుద్ధవసంతం మాపు దాఁకా రేపకాడ మాటకు మాటాడఁ:12366హిజ్జిజి
మాపు దాఁకా రేపకాడ మానఁజాల మింతే :12367ఆహిరి మాపు దాఁకా రేపకాడ మాయలేల:12368మేఁచబౌళి
మాపు దాఁకా వట్టిజోలి మాతో నేఁటికి:12369వరాళి మాపుదాఁకా వట్టిమాటలేమిటికి నిఁక:12370శ్రీరాగం
మాపు దాఁకా విన్నపాలు మరియేఁటికి:12371వసంతం మాపు దాఁకా సుద్దులేల మఱఁగు మొఱఁగు:12372కాంబోది
మాపుదాఁకాఁ గొరిన మాను మానే రాయి :12373ధన్నాసి మాపులే మరణములు రేపులే పుట్టువులు:12374దేసాక్షి
మాపై నింత కరుణైతే మంచిదాయను:12375మాళవిగౌళ మాపై నింత కరుణైతే మంచిదాయను:12376మాళవిగౌళ
మాపై బారాలు వేయకు మతకానను:12377దేశాక్షి మా పొందు సేయుమా మచ్చికలతోడ:12378శ్రీరాగం
మా పంతము లీడేరెను మనసొక్కటాయ :12379సాళంగనాట మా పంతము లీడేరె మరి నీ కోరికె చెల్లె:12380తెలుఁగుకాంబోది
మా మనసేల సోదించి మాటలాడించేవు :12381సౌరాష్ట్రం మామనునేతు మాగతవానసి:12382శ్రీరాగం
మా మాట నమ్మదు నీ మతకానకు :12383శుద్ధదేశి మామాట లేల వినేవే మగువ నీవు:12384దేసాక్షి
మా మాట వినవె కొంత మన్నించి నీవు:12385భైరవి మా మాట వినవే మగువా:12386మనోహరి
మామాట విని నీవు మచ్చికలు దైవార:12387దేశాక్షి మా మాట వినఁగదవే మంకు లేఁటికే:12388రామక్రియ
మామాట సరకు గాదు మగువ నీకు:12389ముఖారి మామీఁది తప్పు లన్నీ మన్నించితివి:12390గౌళ
మాముందర నింత యాల మతకాలు :12391ఆహిరినాట మా ముందర నింతేసి మతకము లేమిటికి:12392సాళంగనాట
మా ముందర నీవేల మఱఁగులు వెట్టేవు:12393పూర్వగౌళ మా ముందర నేల సేసీ మతకములు:12394శంకరాభరణం
మా ముందరఁ దెచ్చి యెంత మట్టుమీర :12395రామక్రియ మాయ కిదె సహజము మాయను గెలువ:12396శుద్ధవసంతం
మాయదారిచేఁత లింకా మానవయ్యా:12397సాళంగనాట మాయపు దనుజుల మదవైరి కపి:12398సామంతం
మాయమానుషమహిమ యిది:12399సాళంగనాట మాయల కగపడి మతి చెడి ప్రాణులు:12400ఆహిరి
మాయలు మాని నాతో మాటలాడరా:12401పాడి మాయలేల చూపేవు మా ముందరనే:12402పాడి
మాయలేల రారా మనకేఁటి కలుక:12403కేదారగౌళ మాయలేల సేసేవు మన్నించరాదా:12404సామంతం
మాయలో మునుఁగ నేల మమత లేల:12405రామక్రియ మాయలో మోహమున మరచితివిదే హరి:12406రామక్రియ
మాయలోఁ బడి మా పాటు మఱచితి :12407దేసాళం మాయలఁ బొరలఁగనేఁటికి మనసా కల:12408దేవగాంధారి
మాయామయములివి మాయకు నీ వేలిక:12409సామంతం మాయామోహము మానదిది:12410దేవగాంధారి
మా యింటికి రావయ్యా మాటలేఁటికి:12411భైరవి మాయింటికి రావోయి మాధవా:12412ఆహిరి
మా యింటికి విచ్చేసిన మన్నన యిది :12413సామంతం మా యింటికిఁ దానే వచ్చి మన్నించుఁ గాక:12414భైరవి
మారుకు మారు నీవూ మగువనుఁ :12415బౌళి మారుకు మారు సేయ మఱచి నీ :12416పాడి
మారుకు మారు సేసితే మరికొంత :12417బౌళిరామక్రియ మారుకొనేదాననా మచ్చరించి నీతోను:12418సౌరాష్ట్రం
మారుమాట లాడకురే మగుడి :12419సాళంగనాట మారుమాట లాడరాదు మరి నేరా :12420సామంతం
మారుమాట లంత నేర మరి విన్నపాలు :12421ఆహిరి మాఱుమో మిదేఁటికి మంకుఁదన మేఁటికి:12422కేదారగౌళ
మావలె నుండవలదా మనసు మనసుఁ :12423పాడి మావలె నోర్వదు మంకు యీ వనిత:12424పాడి
మావల్ల మంచితనాలు మరి చూడఁగలవా:12425సౌరాష్ట్రం మా వసమా బుద్దిచెప్ప మరి నీయెంత:12426ఆహిరి
మావంటివారికెల్లా మాటల లోనయ్యేవా:12427తోండి మావంటివారి దీవెన మరి యేకాలము గద్దు:12428దేసాళం
మావంటివా రేమన్నా మర్మాలు సోఁకి:12429భైరవి మాసటీలా మీరేదైనా మగిడి మగిడి నేఁడు:12430మాళవిగౌళ
మాఁజితేను జవ్వనము మట్టున నిలుచునా:12431సామంతం మాఁటలనే చలివాప మనకేలే:12432సామంతం
మాఁటలాడవయ్య ఇఁక మగువ నీవుత :12433బౌళి మాఁటలు నీతో మా కేల:12434దేసాక్షి
మాఁటలు నీవాడినవి మరవమయ్యా:12435నట్టనారాయణి మాఁటలేల మనసుకు మనసే సాక్షి:12436ఆహిరి
మాఁటలేల యిఁక మాఁటలేల:12437శంకరాభరణం మాఁటిమాఁటికిఁ జూచి మరపులేలె:12438వరాళి
మాఁటొకటి చేఁతొకటి మతకమై :12439దేసాళం మిక్కిలి కళ దేరేవు మేలుగా నీవు:12440ముఖారి
మిక్కిలి కోమలమైన మెలుఁత యీకె:12441వరాళి మిక్కిలి చక్కఁదనాల మేలుదానవు:12442మధ్యమావతి
మిక్కిలిజాణలు తొల్లె మీరిన్నీ నేరుతురు:12443పళవంజరం మిక్కిలి జాణవు నీవు మే మేమి బాఁతి:12444బలహంస
మిక్కిలి జాణ వౌదువు మెచ్చి రిందరు నిన్ను:12445ముఖారి మిక్కిలి తా నధికుఁడు మేలుదాన నే నైతి:12446మాళవిగౌళ
మిక్కిలి నేరుపరివి మేలు మేలోయి:12447ఆహిరి మిక్కిలి నేరుపరివి మేలెల్లా నెరుఁగుదువు:12448కన్నడగౌళ
మిక్కిలి నేర్పరి యలమేలుమంగ:12449సామంతం మిక్కిలిపుణ్యులు హరి మీ దాసులే హరి:12450దేవగాంధారి
మిక్కిలి పంతాలు నేఁడు మీతోనేలే:12451సామంతం మిక్కిలి మేలుదానవు మెలుఁత నీ వాతనికి:12452నాదరామక్రియ
మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగ:12453దేవగాంధారి మిక్కిలి విచ్చి చెప్పితే మేడిపంటి :12454వేళావళి
మిక్కిలి వేడుకయ్యీని మెచ్చల :12455పాడి మిక్కుటపు సరసాలు మించి మొగచాట:12456శ్రీరాగం
మిక్కుటపు సుద్దులు నీమీఁద నున్నవి:12457రామక్రియ మిగిలిన దే మిఁకమీఁదట దేహికి:12458శంకరాభరణం
మిగులాఁ గామినులెల్లా మేలిలోనివారు గాక:12459కన్నడగౌళ మిన్నక వేసాలు మాని మేలుకోవయ్యా:12460భూపాళం
మిన్ను నేల మోచె నదె మేటిదైవము:12461సాళంగనాట మిన్నునేలా నొక్కటైన మేటితేరు:12462సాళంగనాట
మిము దూర నోపను మించతనిఁ బాయ లేను:12463శంకరాభరణం మిమ్మే యలుగనిచ్చు మీవలపులు:12464మధ్యమావతి
మించి ఇన్నిటికి మీకు మీరే జోడు:12465మంగళకౌశిక మించి కాలము కిందుమీఁదాయనే:12466శ్రీరాగం
మించి దేవాంగన లిట్టె మెచ్చేరమ్మ:12467రామక్రియ మించిన తలపోఁతలే మీఁద మిక్కిలి:12468పాడి
మించిన నా పంతములు మీ రెరఁగరా:12469రామక్రియ మించి నా చేఁతకు నన్నే మెచ్చుట గాక:12470శంకరాభరణం
మించి నా రమణుఁడవు మేనవాఁడవు:12471కాంబోది మించి నీవే సేతుగాక మీఁదమిక్కిలి పనులు:12472సామంతం
మించి యెప్పుడును నేము మీవారమే:12473శంకరాభరణం మించు సన్నలుఁ జాయలు మీకే కాక:12474నట్టనారాయణి
మించెనివె సింగారాలు మెలుఁతలాల:12475మధ్యమావతి మించె మందెమేళములు మేలుమేలు నే:12476వరాళి
మీ కిద్దరికిఁ దగవు మేము :12477వరాళి మీకిద్దరికే తెలుసు మీరివచ్చే పనులు:12478గౌళ
మీకిద్దరికే తెలుసు మీలోని మర్మములు:12479సాళంగనాట మీకు మీకు నమరును మిక్కిలివేడుకలెల్లా:12480సాళంగనాట
మీకు మీకు బుద్దులెల్ల మేము చెప్పేమా:12481రామక్రియ మీకు మీకే కానవచ్చు మిన్నులపై :12482వరాళి
మీకు మీరే తెలుసును మీఁదటెత్తు:12483దేశాక్షి మీకు మీరే వొకటైతే మేలుగాక:12484బళహంస
మీకుఁ గొత్తలింతే కాక మించిన వీని సుద్దులు:12485శుద్ధదేశి మీ కెంత వేడుకలైన మేలే మాకు:12486దేసాళం
మీకే చెల్లునయ్య మీలోని సుద్దులు:12487బౌళి మీకే తెలుసును మీమీ సన్నలు:12488శంకరాభరణం
మీ మతము పరిభాష మీ వల్లనే పుట్టెఁ గాక:12489కేదారగౌళ మీ యిద్దరి విభవాలు నేము చూడవలదా:12490హిందోళవసంతం
మీరిద్దరు నొక్కటే మేమెంతటివారము:12491బౌళి మీరిన నీ తురుము తుమ్మిదమూకలా:12492శ్రీరాగం
మీరు నేరుతురు మీఁద మిక్కిలి గలితే:12493సామంతం మీరు మీరు నేకమే మేమును మీవారమే:12494వేళావళి
మీరు మీరు నొక్కటే మీఁద నన్నీ మంచివే:12495వరాళి మీరు సాక్షి మీరు సాక్షి మే మేమీ ననలేము:12496కేదారగౌళ
మీరు సేసే పనులకు మేము గోరే పను లేమి:12497సాళంగనాట మీరెఱఁగరటరే మెలుఁతలాల:12498కేదారగౌళ
మీరెంత బ్రమయించేరే మీతోఁ బొందు సేసె:12499ఛాయానాట మీరేమి దూరకురే మెలుఁతలాల:12500శ్రీరాగం
మీరేమి బుద్ధిచెప్పేరే మెలుఁతలాలా:12501మధ్యమావతి మీరే యెరఁగరా యిన్ని మేటిజాణలు:12502నాదరామక్రియ
మీరే యెఱఁగవలె మీ వలపులు:12503పాడి మీరేల పదరేరే మెలుఁతలాల:12504పాడి
మీరైతే నెఱఁగరు మీలోని వేడుకలు:12505నట్టనారాయణి మీరైనా బుద్ది చెప్పరే మెలుఁతలాల:12506మధ్యమావతి
మీరైనా బుద్దిచెప్పే మెలుఁతలాల:12507పాడి మీఱరాదు దూరరాదు మేనవానివలె:12508దేశి
మీఱితివి గదవమ్మ మెచ్చితిమి నీ :12509సాళంగనాట మీఱితే వారికెదురా మీఁదుఁగిందు :12510సాళంగనాట
మీఱి వచ్చిన పనికి మీరె సాక్షి:12511దేసాళం మీలోనే కలిముదిరి మేడి దాయను:12512సామంతం
మీలో మీలో మేలే పెంచిన:12513రామక్రియ మీవలెనే వుండవద్దా మేటియైన జాణలెల్లా:12514పాడి
మీవంటిదాన నటె మీరఁగ నేను:12515వరాళి మీఁటితే నవిసీ నవె మిక్కిలి మీ :12516గౌళ
మీఁద మిక్కిలి పనులు మీ చిత్తము:12517పాడి మీఁద మిక్కిలి సన్నలు మీరే:12518వరాళి
మీఁదమీఁద వలపెక్కె మేలుమేలోయి:12519దేసాళం ముక్కుననే వున్నది ముంగోపమైతేను:12520శుద్ధదేశి
ముక్కు మీఁది వేలి తోడ ముందట నుండేఁ :12521లలిత ముగియదు కాలము ముందరికి కింకాఁ:12522శంకరాభరణం
ముగుద ముగుదతనమునఁ బుచ్చెఁ గాల:12523వసంతం ముగురము జాణలమే మోహమెవ్వరి దనేది:12524దేసాళం
ముగురువేలుపులకు మూలమితఁడు:12525బౌళి ముగురు వేలుపులకు మూల విూతఁడు:12526బౌళి
ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు:12527ఆహిరి ముచ్చటాడేనంటే ముంచేవు పరవశాలు:12528భైరవి
ముచ్చుఁగన్న తల్లి చేరి మూలకు నొదిగినట్టు:12529శ్రీరాగం ముట్టకు ముట్టకు మొక్కేను:12530శంకరాభరణం
ముట్టితినో ముట్టనో ముక్కుననే కోపగించి:12531నాదరామక్రియ ముట్టితేనె ముయిముచ్చటలూ:12532శ్రీరాగం
ముట్టితేనే మూయైఁ బట్టితేనే పంతమయీ:12533మంగళకౌశిక ముట్టివచ్చిన పనికి మొక్కేనయ్యా:12534సింధురామక్రియ
ముదమలర కాలముల మీరిటు మోసపోక:12535భూపాళం ముదిత చిత్తమునకు మొక్కరమ్మా:12536దేశి
ముద్దరాలవైతేనేమి వెూహము చూపఁగవద్దా:12537కాంబోది ముద్దు గారీఁ జూడరమ్మ మోహన మురారి :12538పాడి
ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము :12539సాళంగనాట ముద్దుగారఁగా నిదె ముంగిట :12540భూపాళం
ముద్దులుగారీ మోమునను:12541శంకరాభరణం ముద్దులు మోమున ముంచఁగను:12542పాడి
మునిముచ్చు వలపుల ముసగస లేమిటికి:12543నాదరామక్రియ మునుకలుగఁ బీలిచీ మూఁడు లోకాలు:12544సామంతం
మునుకొని పయిఁడికి ముద్ర వాసి గతి:12545మలహరి మునుకొన్న సిగ్గులతో మోము :12546ముఖారి
మునుపనే వేఁడుకొని మొక్కితి నీకు:12547ఆహిరి మునుపే యెరఁగవద్దా ముందరెత్తులు:12548ముఖారి
మునుపఁ బదరితేను వెనక వేఁడుకోవలె:12549కాంబోతి మునుల తపము నదె మూలభూతి యదె:12550శంకరాభరణం
మునులాల జనులాల ముంచిన దేవతలాల:12551సాళంగనాట మున్నిటి తానెకాఁడా మోన మింకానా:12552కాంబోది
మున్నే పులుకడిగిన ముత్తెమువంటి వాని:12553పాడి మున్నే వేదాలు భూమి మోచుక:12554శ్రీరాగం
ముప్పిరిగొనెఁగా మేలు ముదితలాల:12555ముఖారి ముయికి ముయాయ నిదే ముచ్చట:12556శంకరాభరణం
మురిపెములెల్లా నీముందరనే పచరించీ:12557ఆందోళి ముల్లు ముంట నే కాక ముసలానఁ దీరీనా:12558రామక్రియ
ముసిముసి నవ్వులతో ముసుఁగులు :12559హిజ్జిజి ముసి ముసి నవ్వులతో మోములు :12560సామంతం
ముంచి కతలకుఁ గాళ్లు ముంతకుఁ జెవు :12561పాడి ముంచిన వేడుకతోడ మొక్కుట గాక:12562సాళంగనాట
ముంచిన సంతసమున మోహించు టింతే:12563మంగళకౌశిక ముంచి ని న్నేమనఁజాల మొక్కేమయ్యా నీ:12564గౌళ
ముంచి ముంజేయీ నాడితే మోచేయీ :12565పాడి ముంచుకొంటే పొందులెల్లా మొగచాటౌనో :12566ముఖారి
ముంచుకొంటే వలపులు మొగచా టవును:12567లలిత ముంచుకొంటే వలపులు మొగచాటౌను:12568హిందోళవసంతం
ముందటనె నిలుచుండి మొక్కేము గాక:12569బౌళిరామక్రియ ముందటికి వెనకకు మొక్కేము నీకు:12570దేసాళం
ముందటిజన్మములెల్లా ముంచెఁ బారుబడి :12571గుండక్రియ ముందరనున్న వలపు మొగిచాట్లాయఁ :12572లలిత
ముందర నేఁటిదో ముగుదను నేనిదె:12573భైరవి ముందరి కేది తెరువు ముకుందా :12574నాట
ముందరిదోసము వాయ మొక్కితి మయ్య:12575ధన్నాశి ముందరివారికి నిదే మొదలు గాదా:12576సౌరాష్ట్రం
ముందరెరిగి బదుకు మోహపుదాన నేను:12577ఆహిరి ముందరెంచి మెలఁగవే ముమ్మాటికి:12578సాళంగనాట
ముందరఁ గలదని మోసపోతి నిదె:12579సామంతం ముందరఁ బారెడి దేరు ముంచి వెనకా పులి:12580కాంబోజి
ముందు నిన్నెఱఁగమా యేమూల నుంటివే:12581బౌళి ముందుముందుగా నీవే మొక్కవయ్యా:12582అమరసింధు
ముందు ముందుగాఁ బతికి మొక్కితి :12583శ్రీరాగం ముందుముందె యింకనైన మోసపోకు:12584సామవరాళి
ముందుముందే నిక్కితే మూరెఁడు మాట:12585బౌళి ముందు వెనక లెంచవు మురిపెములే :12586గౌళ
ముందువెన కెఱఁగవు మోహమున నీవతని:12587రామక్రియ ముందెఱఁగక కడు మురిపెము చూపేవు:12588సామంతం
ముందే తొలగఁవలె మోసపోక సంగమెల్ల:12589రామక్రియ ముందే యెఱఁగవలె మోచివచ్చే పనులు:12590ముఖారి
మూపుదాఁకా నూరకే మా మనసరసేవు :12591సాళంగనాట మూరెఁడు గొప్పుతోడి ముద్దరాలికి:12592నాదరామక్రియ
మూలనున్నవారి నీవు ముంగిట వేసితి । :12593శంకరాభరణం మూలనున్నవారి నీవు ముంగిట వేసేవు:12594భూపాళం
మూలనున్నవారినేల ముంగిట వేసేవు; :12595వరాళి మూల నున్న వారి మమ్ము ముంగిట వేసితివి:12596ఆహిరి
మూలనున్నవారి మమ్ము ముంగిట వేసీఁ:12597భూపాలం మూలమూల నమ్ముడుఁ జల్ల ఇది:12598పాడి
మూసి దాఁపిరములేల ముందరికి రాఁగదవే:12599లలిత మూసి దాఁపిరములేవి మునుకొనె వలపులు:12600కాంబోది
మూసిన ముత్యమువలె ముంగిట నున్న:12601గౌళ మూసిన ముత్యమువలె మూల లే లోయి:12602పాడి
మూసిన ముత్యాన కేలే మొరఁగులు:12603ఆహిరి మూసిన ముత్యాలవంటి ముద్దరాండ్లము:12604భైరవి
మూసి మూసి దాఁచనేలే మోహమెల్లాను:12605శ్రీరాగం మూసి మంతనములేల ముసిముసి నవ్వు:12606ముఖారి
మూసి మంతనములేల ముంచి:12607వసంతం మూసి మంతనాలతోడి మోహమేలే:12608సామంతం
మూసి మంతనాలమేలు మూట గట్టేవా:12609బౌళి మూసీ మంతనము వద్దా ముగుద :12610దేసాళం
మూఁకలో నెదుర(రె)దుర ముంగిట :12611సింధురామక్రియ మూఁడు మూరుతులకెల్ల మూల మీతఁడు:12612బౌళి
మూఁడుమూర్తులనైన ముంచుకొను నీ:12613సామంతం మూఁడే మాటలు మూఁడుమూండ్లు తొమ్మిది:12614హిందోళవసంతం
మెచ్చనిదాననా నీవు మితిమీరఁగాఁ గాక :12615శంకరాభరణం మెచ్చరే యీకె నిందుకు మెలుఁతలాల:12616మాళవిశ్రీ
మెచ్చవద్దా నిన్నిందుకు మిక్కిలి జాణఁడ :12617పాడి మెచ్చవద్దా నీవిందుకు మెలుఁత వోజ:12618దేశాక్షి
మెచ్చవలదా నీవు మెలుఁత నేరుపులకు:12619కురంజి మెచ్చాయనయ్యా నేఁడు మీ యిద్దరి :12620భూపాళం
మెచ్చితి నిన్నప్పటి మేలు మేలు:12621శంకరాభరణం మెచ్చితి నిన్నిటాను మేలురా నీవు:12622శంకరాభరణం
మెచ్చితి నీ సుద్దులు మేలువాఁడవౌదువు:12623ముఖారి మెచ్చితి నే నిన్నిందుకు మేలు నీ :12624కన్నడబంగాళం
మెచ్చితి నేనే నీవు మేఁటివౌదువు:12625నాగవరాళి మెచ్చితి బళిరా వోరి మేటిజాణ నన్నుఁ:12626శుద్ధవసంతం
మెచ్చితి మప్పుడే నీకు మిక్కిలి:12627దేవగాంధారి మెచ్చితిమి తమ కిఁక మేలుగానీవే:12628వరాళి
మెచ్చితిమి తొలుతే నీ మేకులెల్లాను నీ:12629రామక్రియ మెచ్చితిమి నిన్నును మేలువాఁడ వౌదువు:12630తోండి
మెచ్చితిరా నిన్ను నేను మేఁటి వౌదువు:12631సాళంగనాట మెచ్చి మెచ్చి పొగడుటే మిక్కిలి:12632ముఖారి
మెచ్చిరి గొల్లెతలెల్ల మీఁద మీఁదను:12633దేసాళం మెచ్చి రిందరును నిన్ను మేలు మేలే:12634పళవంజరం
మెచ్చు; మెచ్చకుంటే మాను; మించి నే :12635రామక్రియ మెచ్చుల దంపతులార మీరే గతి:12636ధన్నాసి
మెచ్చె నొకరాగంబు మీఁద మీఁద కడు:12637సావేరి.html"> మెచ్చేరయ్య నాయకుఁడ మెలుఁత లీవేళ :12638సింధురామక్రియ
మెత్తనిది నా మనసు మేటివి నీవు:12639ఆహిరి మెత్తనిమనసుదాన మిక్కిలి నేనూ:12640నాదరామక్రియ
మెత్తనిమనసుదాన మేలు దాఁచ నే నేర:12641శంకరాభరణం మెత్తని మనసున మేలుదాన నిదె:12642శ్రీరాగం
మెత్తనైతే దిగఁబడే మేకులవాఁడవు నీవు:12643పాడి మెరసి చెప్పఁగఁ బోలే మేడిపంటిబోన:12644పాడి
మెఱుఁగువంటిది యలమేలుమంగ:12645సాళంగం మెఱుఁగుఁజెక్కుల‌ అలమేలుమంగా:12646దేసాళం
మెఱ్ఱో నేననఁగానే మొక్కేవు గాని:12647శంకరాభరణం మెలుఁత కెప్పుడు నీవు మేలువాఁడవు:12648దేశాక్షి
మెలుఁత ధైర్యమునకు మెచ్చవద్దా:12649కాంబోది మెలుఁత నిన్నిటాను మెచ్చితి నేను:12650పాడి
మెలుఁత లిందరుఁ గడి మీ రేల:12651కాంబోది మెలుఁతలు బెళుకుల మెఱసినను:12652ఆహిరినాట
మెలుఁతలందురును మెచ్చిరమ్మా:12653సాళంగనాట మెల్లనె మెల్లనె వచ్చి మేర మీరేవు:12654శుద్ధవసంతం
ఇల్లురికి వత్తురా యెవ్వరైన సవతులు:12655ఆహిరి మేకులాఁడిగదె యలమేలుమంగ:12656బౌళి
మేకులు నావద్దనే మెరసీనా:12657సాళంగనాట మేటి నేరుపరులాల మెలుఁతలాల:12658పాడి
మేటి వేంకటేశునకు మేలుదానను:12659మధ్యమావతి మేడలెక్కి నిన్నుఁజూచి :12660దేసాళం
మేడిపంటిబోన మింతే మేలు విచ్చిచెప్పఁ:12661సామంతం మేదిని జీవులఁ గావ మేలుకోవయ్యా:12662భూపాళం
మేనవార మిద్దరము మెచ్చులాయఁ బనులు:12663లలిత మేనవారినేల మేకులు సేసేవు:12664దేసాక్షి
మేమింత యేఁకరఁగాను మేలా వోయి:12665గౌళ మే మింతేసి కోపము మీకు మీకే యలవాటు:12666మంగళకౌశిక
మేమును నీవారమే మేనవారమే:12667దేసాళం మేము విన్నవించరాదు మీలోని:12668బౌళి
మే మెఱఁగమా తన్ను మెచ్చుల:12669సామంతం మే మెఱఁగమా యేమి మీ సుద్దు:12670సామంతం
మే మెఱఁగ మిటమీఁద మీకే తెలుసును:12671బౌళి మే మేమి సేతుము మాకు మీరే దిక్కు:12672శంకరాభరణం
మేమొక జాడవారము మీరలేము మీ:12673సాళంగం మేరకు మేర నుండుటే మెచ్చుటగాక:12674ముఖారి
మేరకు మేరే కాక మీర నేఁటికే:12675బౌళి మేరకు మేరే కాక మీర వచ్చునా:12676దేవగాంధారి
మేరకు మేరై వుండుట మేలుగాదా:12677శంకరాభరణం మేరతో నే నుండఁగాను మీచేతి బాధ బెట్టు:12678రామక్రియ
మేరమీరకువె యలమేలుమంగను నేను:12679రామక్రియ మేరమీరి నడచితే మెలుఁతలేల మానేరు:12680వరాళి
మేరలేని వలపిది మీకేల తెలుసునే:12681గౌళ మేలము లమరెఁగా మీకు మీకును:12682నాగవరాళి
మేలమ్మా నీ నేరుపు మెచ్చితి మిందరమును:12683దేశాక్షి మేలయ్య నీచేఁతలు మెచ్చితినయ్య:12684దేసి
మేలయ్య మన్నించితివి మెలఁత నీ వేళఁ గాచి:12685రామక్రియ మేలయ్య మిమ్ముఁ జూచి మెచ్చితి నేను:12686శ్రీరాగం
మేలయ్యా నీనేరుపు మెస్తిమి నేము:12687సాళంగనాట మేలయ్యా నీభాగ్యము మెచ్చితి నేను:12688లలిత
మేలయ్యా నీ సుద్దులకు మెచ్చితి నేను:12689ఆహిరి మేలుకు మేలేకాక మిక్కుటమేలా:12690నాగగాంధారి
మేలుకు మేలేకాక మెరమెర లేమిటికే:12691ముఖారి మేలుకొనవే:12692భూపాలం
మేలుకొనవే నీలమేఘవర్ణుఁడా:12693భూపాళం మేలుకో శృంగారరాయ మేటి:12694భూపాళం
మేలు గలచోటఁ గాని మెత్తఁ బడవు మా:12695నాట మేలుగలవారి కెల్ల మీఁద మీఁద నాస లిట్టె:12696వరాళి
మేలు గలితే నిందుకు మెచ్చవద్దా నీవిట్టె:12697ఆహిరి మేలు గలంతాను మెరసేను:12698సింధురామక్రియ
మేలు గాదా నీ భాగ్యము మెఱసె :12699సామంతం మేలుగాని మేకులు నీ:12700బౌళి
మేలుగా నీ మేకులు:12701బౌళిరామక్రియ మేలుదానరా నే నీకు మేలు దానరా:12702వరాళి
మేలు నీకంటే నాకెను మెచ్చితి నేను:12703వరాళి మేలు నీ జాణతనము మెచ్చిరి సతులిందరు:12704ముఖారి
మేలు నీతోడి పొందులు మేకు లాయను:12705ముఖారి మేలుమీఁదా మేలే కాక మెర మెర లిఁక నేలే:12706ముఖారి
మేలుమేలనుచు మిమ్ము మెచ్చేఁ గాని:12707భైరవి మేలు మేలయ్యా నిన్ను మెచ్చితిమి:12708సింధురామక్రియ
మేలు మేలయ్యా నిన్ను మెచ్చితిమి నీ :12709హిందోళవసంతం మేలు మే లీబుద్ది వుట్టె మేఁటివి నీకు:12710వసంతం
మేలు మేలు అన్నిటాను మెచ్చితి నిన్ను:12711దేసాళం మేలుమేలు ఇన్నిటాను మించితివిగా:12712శంకరాభరణం
మేలు మేలు కాంతలకు మేకు సేయ :12713బౌళి మేలు మేలుగా నీవు మెరయుటింత:12714సాళంగనాట
మేలు మేలు చెలులెల్లా మెచ్చిరి :12715ముఖారి మేలు మేలు జవరాలు మెఱసే నీ:12716పాడి
మేలు మేలు జాణవు మెచ్చితి నాపెను నేను:12717లలిత మేలు మేలు జాణవౌదు మెచ్చితి నిన్ను:12718సామంతం
మేలుమేలు జాణవౌదు మెస్తిరా నిన్ను:12719రామక్రియ మేలుమేలు జాణవౌదు మెస్తిరా నిన్ను:12720బౌళి
మేలు మేలు జాణఁడవు మెచ్చితి నిన్ను:12721సాళంగం మేలు మేలు దాని నిట్టె మెచ్చితి నేను:12722సౌరాష్ట్రం
మేలు మేలు దొరవౌదు మెస్తిరా నిన్ను:12723మాళవిగౌళ మేలు మేలు నీ కతలు మెచ్చితిమయ్యా:12724బౌళి
మేలు మేలు నీ గుణము మెచ్చితి నేను:12725సామంతం మేలు మేలు నీగుణాలు మెచ్చితి నేను:12726వరాళి
మేలు మేలు నీ గుణాలు మెచ్చితి నేను:12727రీతిగౌళ మేలుమేలు నీగుణాలు మెచ్చితిమయ్యా:12728మంగళకౌశిక
మేలుమేలు నీగుణాలు మెచ్చితిమయ్యా:12729రామక్రియ మేలు మేలు నీచేఁతలు; మెచ్చితి నిన్ను:12730బౌళి
మేలు మేలు నీజాడ మెచ్చితి నేను । నీ:12731సామంతం మేలుమేలు నీనేరుపు మెచ్చిరి సవతులెల్లా:12732పళవంజరం
మేలుమేలు నీ భాగ్యము మెరసె నిందరి:12733సామంతం మేలు మేలు నీ సతిని మెచ్చి రిందరు:12734లలిత
మేలు మేలు నీ సుద్దులు మేనబావా:12735సింధురామక్రియ మేలు మేలు బాపు బాపు మెచ్చితి నిన్ను:12736సాళంగనాట
మేలు మేలు మగువా మేరదప్పఁ దగవా:12737తెలుఁగుఁగాంబోది మేలుమేలు మీగుణాలు మెచ్చ కెట్లుండ:12738లలిత
మేలు మేలు మెచ్చితిమి మెలుఁతలము:12739శంకరాభరణం మేలు మేలు యిదే బుద్ధి మెలఁతల కెల్లాను:12740పళవంజరం
మేలు మేలు యిద్దరై మేకులకే సేవచేసి:12741శుద్ధవసంతం మేలు మేలు యిన్నిటాను మెరసె :12742ముఖారి
మేలుమేలు యిన్నిటాను మేఁటివైతివి:12743కేదారగౌళ మేలు మేలు యివీఁ గొన్ని మించె బూమి:12744గౌళ
మేలుమేలు యిందుకిట్టే మెచ్చితి నిన్ను:12745కేదారగౌళ మేలు మేలు యిందు కిట్టే మెచ్చితి నేను:12746పాడి
మేలు మేలు యిందుకె నే మెచ్చితె వీని:12747సాళంగం మేలు మేలు యీ కీర్తి మిక్కిలిఁ :12748సాళంగం
మేలు మేలు యీ మెలుఁత చందములు:12749పాడి మేలు మేలు రమణుఁడ మెచ్చితి నిన్ను:12750శ్రీరాగం
మేలు మేలు రాఁగా రాఁగా మెచ్చితి నిన్ను:12751పాడి మేలు మేలు రాఁగా రాఁగా మేటివైతివి:12752రామక్రియ
మేలు మేలు విభుఁడా మెచ్చితి నిన్ను :12753సామంతం మేలుమేలు సతులెల్లా మెచ్చిరి నిన్ను:12754మాళవి
మేలుమేలు సాము సేయ మేఁటిజాణ :12755కురంజి మేలు మేలె నిన్ను నీవె మెచ్చుకొనవే:12756రామక్రియ
మేలు మేలే జవరాలా మెచ్చిరి చెలులు :12757కన్నడగౌళ మేలు మేలే జవ్వని మెచ్చితిఁ బో నిన్నును:12758భైరవి
మేలుమేలే నిన్నుఁ జూచి మెచ్చితి నేను:12759ముఖారి మేలు మేలే నీ కతలు మెచ్చిరి మగువలెల్లా:12760భైరవి
మేలుమేలే నీ కతలు మెరసె నేఁడు:12761రామక్రియ మేలుమేలే నీ పగటు మెచ్చితి మిందరము:12762దేశాక్షి
మేలు మేలే యితఁడు నేర్చును మెచ్చితి :12763భైరవి మేలు మేలే యెంతవాఁడు మిక్కిలి :12764గౌళ
మేలుమేలే వోపుదువే మించి :12765సామంతం మేలుమే లౌరౌర మెచ్చితిర నే నిన్ను:12766భైరవి
మేలురా నీ కతలకు మెచ్చితి నేను:12767నాట మేలురా నీ వుపాయాలు మెచ్చితి నేను:12768మాళవిగౌళ
మేలురా యీ నీ గుణము మెచ్చవచ్చును:12769పాడి మేలు లేదు తీలు లేదు మించీనిదే హరిమాయ:12770దేవగాంధారి
మేలు విచ్చి చెప్పరాదు మేడిపంటి :12771పాడి మేలుసుద్ది చెప్పితేను మెచ్చవద్దా ఇఁక:12772పళవంజరం
మే లెరిఁగి మెలఁగితే మెత్తురు:12773సామంతం మే లెఱిఁగి జవరాలి మెచ్చవద్దా:12774నారాయణి
మేలెఱఁగనిదాననా మిక్కిలి నేను:12775మాళవిగౌళ మేలెల్ల నొక్కటే మించుతీలూ నొకటే:12776సామంతం
మేలే చెలియా మేలుగాల మిది:12777రామక్రియ మేలే జాణతనాలు మిక్కిలి లాబగాఁడౌను:12778గౌళ
మేలే జాణవౌదువు మెస్తినే నిన్ను:12779వరాళి మేలే నీ నేరుపులు మెలఁత:12780నీలాంబరం
మేలే నీభాగ్య మలమేలుమంగా అదె:12781శంకరాభరణం మేలే నీ యగ్గలిక మెచ్చితి నేను:12782ఛాయానాట
మేలే పతి నిన్నిటా మెప్పించితివి:12783మేఁచబౌళి మేలేమి కీడేమి మించిన నీరూపమె:12784శుద్ధవసంతం
మేలే యిన్నియును నామీఁద మోఁపేవు:12785భైరవి మేలే యెట్టుండినాను మేనవారము:12786సింధురామక్రియ
మేలైన నాలైన మెచ్చే నాకు:12787ముఖారి మేఁటులాల బోఁటులాల మీ రెరఁగరా నన్ను:12788బౌళి
మైల వాసి మణుఁగాయ మాటలేలరా:12789లలిత మొకదాకిరిదానను మొదల నేను:12790దేసాళం
మొకదాకిరిదానను మొదల నేను:12791సామంతం మొకదాకిరిని నీపై మోహమే చల్లుఁగాని:12792తెలుఁగుఁగాంబోది
మొకము చూచుటే మొక్కుటే చాలు:12793తెలుఁగుఁగాంబోది మొకమొక మెదుటనె ముంగోప మిఁక నేల:12794రామక్రియ
మొకమోటములకెల్ల మొదలు నేను:12795పాడి మొక్కరమ్మ చెలులాల :12796దేసాళం
మొక్కరయ్య అన్నిటికి మూల మీతఁడు:12797రామక్రియ మొక్కరె మొక్కరే మీరు ముందు ముందే :12798సాళంగనాట
మొక్కరో పరుషలు మోహనమూర్తికి:12799శంకరాభరణం మొక్కరో మీరు మోసపోక :12800ముఖారి
మొక్కరో మొక్కరో మీరు మోమునఁ :12801సాళంగనాట మొక్కరో మొక్కరో వాఁడె ముందర :12802సాళంగనాట
మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల:12803సాళంగనాట మొక్కలీఁడవయ్య నీవు ముద్దు విట్ఠలా మా:12804సాళంగనాట
మొక్కవే చెలువునికి ముమ్మాటికి:12805సామంతం మొక్కవే పాదాలకు మొనసి నీవు:12806కుంతలవరాళి
మొక్కవే యాతనికి మున్నిటినేరమి దీర:12807లలిత మొక్కితి ననవే తన మొక్కలపు చేఁతలకు:12808సాళంగం
మొక్కితినని చెప్పరే మొదలనే తనకును:12809గుండక్రియ మొక్కీఁ జేకొను మోహపు నీ సతి:12810నాదరామక్రియ
మొక్కెద మిదివో మూఁడుమూర్తులును:12811బౌళి మొక్కేటి గోపాంగనల మోహనాకారము:12812బౌళి
మొక్కే నిదివో నీకు ముందు ముందే వట్టి:12813లలిత మొక్కే నిదివో నేను ముమ్మాటికి:12814బౌళి
మొక్కేమయ్యా నీకు ముమ్మాటికి:12815సామంతం మొక్కే మీ వుపకారమునకు మేము నీకు:12816రామక్రియ
మొక్కేము నీకు నిదె మొగిఁ బదివేలు వచ్చె:12817బౌళి మొక్కేము నీకు నీ మోహము గల్ల లంటీనా:12818భూపాళం
మొక్కేము నీకును ముందుముందుగా :12819సామంతం మొక్కేరా నీకంటే ముందుముందే:12820ఆహిరి
మొక్కే లేవయ్య నీ వేల ముసుఁగు :12821మంగళకౌశిక మొక్కేలేవే (వేలే?)యిందులకు మొదల :12822ముఖారి
మొగచాటు సేయకురే ముదితలాల :12823దేసాళం మొగదాకిరివాఁడవు మొదలే నీవు:12824లలిత
మొగమాటదాన నేను మొదలనే తనతోను:12825బౌళి మొగమాయలాఁడివే మొగని నింత సేసితి:12826వేళావళి
మొగమిచ్చదానను మొదల నేను:12827పూర్వగౌళ మొగము చూడఁగానే మొరఁగేటికే:12828వరాళి
మొగములు చూడక ముచ్చ టేల పాయును:12829శోకవరాళి మొగమూ నోడితిమి మొన్ననే కూడితిమి:12830శంకరాభరణం
మొగమేమి చూచేవు ముద్దరాలను:12831వరాళి మొగమోటదాన నేను మొక్కే నీకు:12832బౌళి
మొగమోటదానవు మొదలనే నీవు:12833శంకరాభరణం మొగమోటము దరచు మొదల నాకు:12834శుద్ధదేశి
మొగమోటమున నీకు మొక్కే నేను:12835సాళంగం మొగమోట లేక యెంత మోవనాడేవయ్య:12836భవుళి
మొత్తకురే యమ్మలాల ముద్దులాఁడు వీఁడె:12837కాంబోది మొదల నిన్నుఁ జూచితే మొగవెూటము:12838మేఘరంజి
మొదలనె యెరఁగవా మొగి నీపాటివాఁడు:12839ముఖారి మొదలనే చేతులెత్తి మొక్కినార మల్లనాఁడె:12840నాదరామక్రియ
మొదలనే నేనైతే మొకదాకిరి దానవు:12841వరాళి మొదల నేనైతేను మొకదాకిరిదానను:12842సాళంగనాట
మొదలనే మాతోఁ జెప్పిన మొక్కే మిదె నీకు:12843శంకరాభరణం మొదల నేమి నెఱఁగదాయ ముంచిన దెంత:12844శంకరాభరణం
మొదల నేమీ నెరఁగ మూఢురాలను:12845వరాళి మొదలనే యాతనికి మోహపు దేవులవు:12846లలిత
మొదలనే యీజోక మోసపోక:12847సాళంగం మొదలనే యెచ్చరికెతో మోసపోక యే:12848భూపాళం
మొదల నేఁటికే మోసములూ:12849శ్రీరాగం మొదలివారము నేము మోహమెపుడు :12850సామంతం
మొదలివేల్ప మా మొఱ యాలించవె:12851గౌళ మొదలుండఁ గొనలకు మోచి నీళ్ళువోయనేల:12852భైరవి
మొదలే తెలియవలె మోసపోక మానవలె:12853ముఖారి మొన్నటిచేఁతకు మొక్కేనయ్యా:12854శంకరాభరణం
మొఱవెట్టెదము మీకు మొగసాలవాకిటను:12855సాళంగం మొలనూలి గొల్లెత మురియుచును:12856శుద్ధదేశి
మొల్లలేలె నాకు తన్నె ముడుచుకొమ్మనవె :12857కొండమలహరి మోనాన నుందాన వేమే ముని వైతివా:12858ధన్నాసి
మోనాన నూరకె నీకు మొక్కేఁ గాక:12859గౌళ మోపు మోయనే కాని మూలుగఁగఁ బొద్దు :12860దేసాళం
మోపుల చిగురుల చిమ్ముల వేదము:12861వరాళి మోము చూచితిఁ గనక మొక్కితి నింతే:12862గౌళ
మోముతో మోములోని కళలవే ముచ్చటలు:12863కాంబోది మోవిపై వీడెపు కెంపు ముచ్చటాడఁగ:12864ఆహిరి
మోసపోకు రమ్మలాల ముందెరిఁగి :12865పాడి మోసమున మాయావిమోహితుఁడై పోయి:12866ముఖారి
మోహము విడుచుటే మోక్షమది:12867ఆహిరి మోహము సేయించుకొని మురిసేవు నీ:12868బౌళి
మోహమెంతో కోపమెంతో ముదిత :12869ఆహిరి మోహాంధకారాన నీవు ముందెరఁగ వింతె :12870బౌళి
మోహంపు రతిమదము ముద్దుఁజూపుల :12871ఆహిరి మంకు గొల్లవారైతేనే మానము లేదా:12872హిజ్జిజ్జి
మంకులెల్లఁ బనిలేదే మాపు దాఁకాను:12873కాంభోది మంకు విడిచిన నిదె మంచి బుద్ది:12874లలిత
మంకుఁదన మేదే నాకు మగువలాల:12875ఆహిరి మంకుఁదన మేమిటికి మగువలకు:12876వరాళి
మంకుఁదనంబులు మానఁగదే:12877శంకరాభరణం మంగళము గోవిందునకు :12878లలిత
మంగళసూత్ర మొక్కటే మగనాలికిఁ గట్టేది:12879లలిత మంగాంబుధి హనుమంతుని (తనీ?) శరణ:12880సామంతం
మంచ మదె యిల్లదె మాట లేటికే:12881శ్రీరాగం మంచికాలమాయ మరుని రాజ్యాన:12882హిందోళవసంతం
మంచి గుణములుగల మగువల సాజ మిది:12883సౌరాష్ట్రం మంచితనము లదెట్టు మరచీనయ్యా:12884మాళవిగౌళ
మంచితనములు సేసి వంచుకోనేర వతని:12885దేసాళం మంచితనమువారికి మారుకొననేమిటికి:12886బౌళి
మంచితనము సేయఁగ మారుమలతు రటవే:12887శుద్ధవసంతం మంచితనము సేసితే మచ్చికలు సతమౌను:12888కాంబోది
మంచితనము సేసితే మాకైనాఁ గరఁగును:12889లలిత మంచితనముఁ సేయఁగ మంకుదనా లేఁటి:12890కాంబోది
మంచితనమే మేలు మగవాని తోడుతను:12891వరాళి మంచితనాన వచ్చేది మచ్చరించఁగా :12892ధన్నాశి
మంచితనాలకే లోను మరి సటలకుఁ గాము:12893శంకరాభరణం మంచిదయ్యా వలపులు మారుబేరా :12894వరాళి
మంచిదాన నలమేల్‌మంగ వో మదిరాక్షి:12895లలిత మంచిదానివలెనే మనతోడఁ బొందు సేసి:12896బౌళి
మంచిదాయ దానికేమి మమ్ముఁ గావ నీకే :12897వరాళి మంచిదాయ దానికేమి మాటలు పోట్ల:12898సౌరాష్ట్రం
మంచిదాయ మేలు మేలు మాకు నది :12899ఆహిరి మంచిదాయె దాని కేరా మాను మన్నదానఁ:12900సామంతం
మంచిదాయఁ గానీవే మనభాగ్యమాయ :12901కేదారగౌళ మంచిదివో సంసారము మద:12902లలిత
మంచిదె నీ జన్మము మగువలలో నెల్లా:12903హిందోళవసంతం మంచిముహూర్తమున శ్రీ మంతులిద్దరు:12904సామంతం
మంచిమేలు గలిగితే మానవచ్చునా:12905రీతిగౌళ మంచి వయసుకాలము మాయతో :12906దేసాళం
మంచివానితో నింత మంకులేఁటికి:12907గుజ్జరి మంచివానివలెనె మాట లాడీనె:12908దేసాళం
మంచివానివలెనె మాటలు నాడేవు గాక:12909హిజ్జిజి మంచివానివలెనే మాటలాడీనే:12910దేసాళం
మంచివానివలెనే మాటలాడేవు:12911గౌళ మంచివాయఁ బనులెల్లా మడుఁగులో:12912సామంతం
మంచివాఁడవయ్య నీవు మమ్మేల రట్టు :12913నాదరామక్రియ మంచివాఁడవయ్య నీవు మరిగి సిగ్గువడవు:12914దేశాక్షి
మంచివాఁడ వవుదువు మమ్ముఁ దడవకు :12915దేవగాంధారి మంచివాఁడవువలెనే మతకములు సేసేవు:12916రామక్రియ
మంచివాఁడవే నీవు మావాఁడవు:12917శుద్ధవసంతం మంచివాఁడ వౌదువయ్య మగువ నింత :12918ఆహిరి
మంచివాఁడ వౌదువయ్య మానిని :12919వరాళి మంచివాఁడ వౌదువయ్యా మాటలేఁటికి:12920ముఖారి
మంచివాఁడ వౌదువయ్యా మానవు నీ :12921లలిత మంచివాఁడవంతే పో మాధవరాయా:12922దేసాళం
మంచివాఁడె నా విభుఁడు మగువలాల:12923కన్నడగౌళ మంచం బెక్కిన పిమ్మట మరి వావియు :12924సామంతం
మంజుతనౌ పరిమళతి సతి । సు:12925శంకరాభరణం మంటలంటా బెదరీని మాణిక్యాలు చూచి :12926సామంతం
మండాట మింతటిమీఁద మరిలేదు:12927రామక్రియ మండాటా లిఁకనేల మాపు దాఁకాను:12928ద్రావిళభైరవి
మంతనపు సన్నలేల మానరమ్మ:12929శ్రీరాగం మంతనాన న న్నిట్టె మన్నించుఁగాక:12930నాదరామక్రియ
మంతనాన నాడేరమ్మ మధురలో యీ :12931సాళంగనాట మందరధర మధుసూదన:12932కురంజి
మందలించి యతనికి మంచిదానివలెనే:12933లలిత మందుల మాయలఁ బోదె మంచివలపు:12934సామంతం
మందులు మాఁకులు మఱియేలా:12935సాళంగనాట మందులేదు దీనికి మంత్ర మేమియులేదు:12936నాట
మందులో మంత్రాలో నీకు మరి పంపు :12937సామంతం మందెమేళ మింతయేలే మగనితోను:12938మధ్యమావతి
మందెమేళమె నాకు మన్నింతువు గాన నీతో:12939దేసాక్షి మందెమేళమైన మీఁద మరి చెప్ప నేఁటికి:12940ముఖారి
మందెమేళమై నీవు మన్నించరాఁగాను:12941పాడి మందెమేళా లమరునా మగువలకుఁ :12942సాళంగనాట

కీర్తన విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగులిపిలేదు

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!