Bhimalapuram.co.in
అన్నమాచార్య కీర్తనలు
"య - హ" తో మొదలగు కీర్తనలు

ఇతర పట్టికలు అ-అం :: ఆ -ఇ :: ఈ -ఎ :: ఏ - ఔ :: క - ఘ :: చ - ఙ్ఞ :: త - ద :: :: ప - భ ::

యజ్ఞమూర్తి యజ్ఞకర్త యజ్ఞభోక్త :12943వరాళియిట్టి భాగ్యము గంటిమి యిద్దరూ :12944సాళంగనాట
యిట్టి సింగారము గల యింతి నీకు :12945మాళవిగౌళయిట్టుండ వలదా యెన్నికైన నీ గుణము:12946కాంబోది
యితర సతుల మరి యేమి చెప్పేది:12947ప్రతాపనాటయిది నాకుఁ బదివేలు యెప్పుడూ నీ దాననే:12948భైరవి
యిది యేమయ్యా నీవు యీపె నేల :12949శుద్ధదేశియిదివో కామినిభావ మెఱిఁగించ వచ్చితిమి:12950శోకవరాళి
యిదివో నా వలపే యింత సేసే నన్నును:12951ఆందోళియిదివో నీ కతాననే యింతలాయను:12952గౌళ
యిదివో నీతోడి పొందు యిట్లానే :12953ముఖారియిదివో మా విన్నపము ఇంతి భాగ్య:12954హిజ్జిజి
యిదెవో నా నోముఫల మిఁక నే వెరపు లేదు:12955శ్రీరాగంయిద్దరి భావాలుఁ గంటి మిదెవో నేము:12956శంకరాభరణం
యిద్దరి మేలూ గంటి మిన్నాళ్ళకు నేము:12957మేఁచబౌళియిద్దరూ నిద్దరే మిమ్ము నే మని నుతించేను:12958సాళంగనాట
యిన్నాళ్ళు నెఱుఁగమైతి మిద్దరి :12959కుంతలవరాళియిన్నిటా మన్నించితివి యీ మే లెఱుఁగు :12960మధ్యమావతి
యిన్ని నేరుపుల యాకె యీ యలమేలు:12961సాళంగనాటయిన్ని విన్నపములును యిందులోనే :12962సౌరాష్ట్రం
యిప్ప డే విచ్చేసితి విఁక నేలా:12963సామంతంయిప్పుడు వచ్చితివి మా యింటికి నీవు:12964భైరవి
యిప్పుడే నే నేమన్న నితవయ్యీనా:12965పాడియిప్పు డొక్కటైతిరా యిద్దరు మీరు:12966మాళవిగౌళ
యిరుమొన సూది యాయ నిదివో నీ :12967లలితయివిగో మా విన్నపము లిచ్చగించి :12968సింధురామక్రియ
యివి యే సుద్దులు మరి యేమడిగే విఁక :12969ఆహిరియింక నేల మా విన్నపాలిన్నియు నిందే :12970దేసాళం
యింక నేలే వెఱపు యింత సేసే నా విభుఁడు:12971నాదరామక్రియయింక నేఁటి మేలములు యింతితోడ నీకును:12972బలహంస
యింకనైన రావే యిదే వచ్చె రమణుఁడు:12973సింధురామక్రియయింకా నేల పరాకులు యింకా నేల :12974పూర్వగౌళ
యింకాఁ జిన్నకూఁతురా యింతేలమ్మా:12975దేసాళంయింటికి విచ్చేయవయ్య యేమైనాఁ జేసేఁ :12976మధ్యమావతి
యింతకంటె నేమి సేసు యిది చాలదా నాకు:12977దేసాళంయింత కంటే సుద్దులు నే మెఱఁగము:12978కోకిలపంచమం
యింత చాలదా తనకు నింతులతోడి చలము:12979శంకరాభరణంయింత నీ వుపకారము లే మని పొగడుదు:12980శుద్ధవసంతం
యింత వలపించుకొంటి విదివో నన్ను:12981కన్నడగౌళయింతితో నలుగకు మీ యెన్నఁడూ :12982సామంతం
యింతి నీ చుట్టరికము లెటువంటివి:12983వరాళియింతేసి కోపను నేను ఇచ్చకమే సేసే నీకు:12984దేసాళం
యిందరముఁ జెప్పఁగాను యేల :12985కేదారగౌళయిందరికిఁ గలుగునా యిటువంటి :12986భూపాళం
యిందరిలోనా నిన్ను నింతగా మన్నించెను:12987కాంబోదియిందుకు నవ్వకుమీ యిట్టే నీ :12988భవుళి
యిందుకు నీ చిత్తమున నెంత యెమ్మె :12989నాదరామక్రియయిందుకంటె నున్నదదే యెంచఁగ:12990రామక్రియ
యిందుముఖిఁ గరుణించు మింతట నీవు:12991భైరవియీకె విలాసము చూచి యింతట:12992కన్నడగౌళ
యీడగుఁ బెండ్లి యిద్దరిఁ జేసేము:12993గుండక్రియయీతఁడు దయగలఁడు యెప్పుడును :12994సౌరాష్ట్రం
యీపాటికి పాటియేరా నీవు నే:12995భవుళియీ రమణి చెలువము యేమని :12996నాదరామక్రియ
యీ సతికి నీకే తగు నీ వేడుక:12997అమరసింధుయెక్కడ దిష్టి దాఁకునో యిందుకే :12998బలహంస
యెక్కడనైనాఁ జేయి యెకసక్యాలు:12999ధన్నాసియెక్కడ పరాకు నీకు నెందు చూచేవు:13000దేవగాంధారి
యెక్కడ పరాకు నీకు నెందు చూచేవు:13001రామక్రియయెక్కడ వొయ్యేము మనమింతలోననూ:13002మంగళకౌశిక
యెక్కడి కెక్కడ వల పెందెందు :13003రామక్రియయెక్కడౌతా నెఱఁగవు యిదివో నీవైతేను:13004మాళవిగౌళ
యెగ్గు పట్టేవు సుమ్మీ యెఱుఁగ నేను:13005భైరవియెగ్గే తోఁదుగదా??? యెఱఁగఁ :13006బౌళి
యెగ్గో తప్పో యెఱుఁగ నేమి సేతునయ్య :13007గుమ్మకాంబోదియెచ్చరిక దేవ నీకు నెక్కడ పరాకు:13008రామక్రియ
యెటువలెఁ జేసినాను యిన్నియు:13009నాగవరాళియెటువంటి యాగడీఁడే యీ కృష్ణుఁడు:13010బౌళి
యెటువంటి వేడుకలో యిద్దరికిని:13011బలహంసయెట్టయినానాయఁ గాక యేమాయను:13012భైరవి
యెట్టు చేసినాఁ జేయి యేమీ ననఁజాల :13013కన్నడగౌళయెట్టున్నదో నా భాగ్యమేమి సేతునే:13014తెలుఁగుఁగాంబోది
యెట్టు మఱవఁగ వచ్చు నిటువంటి నీ :13015భూపాళంయెట్టు సేసినాఁ జేయనీ ఇఁకఁ దన చిత్తము:13016బౌళి
యెట్టు సేసినాఁ జేయనీ యింక నే నేమీ :13017ఆహిరియెట్టుండినా నీవే నన్ను నీడేరించుకొంట :13018శంకరాభరణం
యెడమాటల పను లిఁక నేలా:13019శంకరాభరణంయెడమాట లాడించే నెందాఁకాను:13020ద్రావిడభైరవి
యెడమాట లిఁక నేల యెనసిన పనులకు:13021కన్నడబంగాళంయెడమాట లెందాఁక నేమిటికిని:13022సామవరాళి
యెన్ని నేరుచుకొన్నాఁడే యిందుకే :13023లలితయెన్ని మారులు యిట్టె నీపనులు:13024సామంతం
యెప్పుడూ నన్నింతటాను యీడేర్చ నీ :13025కేదారగౌళయెప్పుడూఁ దనకు నాకు నెడసీనా యెంతైనా:13026ముఖారి
యెరవు లే కిద్దరమూ నియ్యకోలై యుంటఁ :13027మేఁచభవుళియెరవు సేసుక యీతఁడేల దూరెనే:13028సామంతం
యెఱపరికము లేల యెంత సేసేవూ:13029సౌరాష్ట్రంయెఱిగించరే పతికి యీ సుద్దు లెల్లాను:13030దేవగాంధారి
యెఱుక సేసుకొందురా యీ పనులు:13031సాళంగనాటయెఱుఁగ కడిగితేను యెగ్గాయనా:13032రామక్రియ
యెఱుఁగనా నే నేమైనా యింతులాల నా :13033భైరవియెఱుఁగమి సేసుకొన నేఁటికే నీకు:13034ముఖారి
యెఱుఁగునో యెఱఁగఁడో యింతులు :13035పూరిభియెఱుఁగఁడా తానే మైనా యేల నన్ను :13036భూపాళం
యెఱఁగనా తనసుద్దు లిన్నియు నే విననా:13037పాడియెవ్వరికిఁ గలుగు నేఁడీ భాగ్యము:13038దేశాక్షి
యెవ్వరివాఁడ వౌతా నెఱుఁగరా దెవ్వరికే:13039కొండమలహరియెవ్వరిఁ బోలుదు నే నీ యింతులలోన:13040దేశాక్షి
యెవ్వరు ని న్నొద్దనేరు యేల నీకు వెఱపు:13041ద్రావిడభైరవియెవ్వరు ముంచినా వారే యెక్కు :13042రీతిగౌళ
యెవ్వరే నీకు సరి యింతులు:13043సామంతంయెశోద నీబిడ్డ నేమందుము:13044దేవగాంధారి
యెంచకు నానేరమి యెంతకోపి నైనాను:13045మేఁచభవుళియెంచుకొంటే నిన్ను నన్ను నెంత కెంత:13046పాడి
యెంత ఆసోదమో(?) యని యెంచేవు సుమీ:13047సామంతంయెంత కాతరపు దని యెంచేవు గనక నీవు:13048గౌళ
యెంత కుచ్చితురాలంటా నేల నన్ను :13049ముఖారియెంత గట్టువాయ యిది యేడ గలిగె నీకు:13050దేశాక్షి
యెంత చెలుబడో కాని ఇదివో తాను:13051గౌళయెంత జాణతనమో నా కెటువంటి :13052గుజ్జరి
యెంత జాణరో యీ కలికి:13053సామంతంయెంతటి నేరుపరివి యేమని పొగడవచ్చు:13054పూర్వగౌళ
యెంత తమకీనని నన్నెలయించేవు:13055రామక్రియయెంతని కొనియాడేనే యీతని నేనూ:13056మంగళకౌశిక
యెంతని చెప్పే నేను యేమని వినేరు మీరు:13057కుంతలవరాళియెంతని చెప్పఁగ వచ్చు నింతి నీపై కూరిమి:13058పాడి
యెంత నే నెఱఁగకున్నా నెప్పుడూ నీవే గతి:13059శ్రీరాగంయెంత పని గలదో యేమౌనో నీ కాపె:13060పూర్వగౌళ
యెంత భాగ్యవంతుఁడవో ఇటువంటి సతి గల్గె:13061నీలాంబరంయెంత మన్నించేవు నే నీ కేమి బాఁతి:13062నాగగాంధారి
యెంత లేదు నా యాసోద మెంచి నీతోఁ:13063ఆహిరియెంత వొడఁబరచీని యీతఁడు నన్ను:13064వసంతవరాళి
యెంతైన నా వోజ మానఁడేమి సేతును:13065బౌళియెంతైన నేను నీయింతి ననరా:13066గుండక్రియ
యెంతైనాఁ దనివోవఁ డిదివో తాను:13067బలహంసయెందరిఁ దాఁ బెండ్లాడినా నితవే కాని:13068శంకరాభరణం
యెందాకా మొగమోట మీతనితోడ:13069దేవగాంధారియెందాఁకా సిగ్గువడే విప్పుడు నీవు:13070రాయగౌళ
యెందుకైన వత్తువు ని న్నెవ్వఁడెఱుఁగు:13071మాళవిగౌళయెందు వోయీ నీ మోహము యేల :13072రామక్రియ
యెందూఁ దప్పించుకో రాదు యేమిటానుఁ :13073కాంబోదియేడ కేడ నా గుణ మెఱఁగనివాఁడవా:13074ద్రావిడభైరవి
యేది నీ జాణతన మిందులోనను:13075ముఖారియేమని చెప్పుదునే యిఁక మీతోను:13076గంభీరనాట
యేమని పొగడవచ్చు నిదివో నీ విలాసము:13077మాళవిగౌళయేమని పొగడుదునే యిటువంటి :13078ఆహిరి
యేమని విన్నవించె నీ వింత సేసితివి నన్ను:13079భైరవియేమని విన్నవించేను యిన్నీ నాతఁడే :13080సామంతం
యేమని విన్నవించేనే యిఁకఁ దనకు:13081గుజ్జరియేమని విన్నవించేము యింతి మోహము :13082శ్రీరాగం
యేమని విన్నవించేము యెవ్వరినిఁ :13083ఆహిరియేమనున్నదో నీ చిత్త మెఱఁగ నేను:13084కాంబోది
యేమయ్య నీకు నాకు నెంత కెంత :13085గంభీరనాటయేమయ్య ప్రియము చెప్పే వెంతేసి నాకు:13086ఆహిరి
యేమయ్య వట్టి కతలేల గడించుకొనేపు:13087మధ్యమావతియేమయ్యా ఆపె మీఁద నింత బత్తి గలిగితేను:13088ఆరభి
యేమయ్యా నా మనసు నీ వెఱుఁగనిదా :13089ఆహిరియేమయ్యా నీ సుద్దు లాకె యెఱిఁగె :13090అమరసింధు
యేమయ్యా యేనుగతోడి యేలాట లిఁక :13091పాడియేమాయ నిందుకు మీ రిద్దరును జాణలే:13092శుద్ధవసంతం
యేమి గొసరేమయ్యా ఇఁక నిన్నును:13093కుంతలవరాళియేమి చెప్పేమయ్యా నీతో నింతి :13094కాంబోది
యేమి చెప్పేరే బుద్దు లెందాఁకా నాకు:13095సౌరాష్ట్రంయేమిటికే చెలులాల యెవ్వరి నేమనేనే:13096అమరసింధు
యేమి విన్నపము సేసే వెంతైనాఁ గలదు పని:13097నాగవరాళియేమి సేతు నమ్మలాల యెవ్వరితోఁ :13098శంకరాభరణం
యేమి సేతు నా తమక మిటువలె నున్నది:13099అమరసింధుయేమి సేతు నీ మీఁద నెంతైనా నాస మానదు:13100శ్రీరాగం
యేమీ వూరకుండే వంటా యేల నన్ను :13101ముఖారియేమే మీ నేరుపెల్ల నిఁక నెన్నఁడే:13102ముఖారి
యేమైనా నిన్ననేనా యింతి నేఁడు:13103దేసాళంయేల తప్పించుకొనేవు యియ్యకోరాదా:13104ఆహిరి
యేల నన్నుఁ బొగడీని యింతకూ నే :13105శ్రీరాగంయేల నీవు వెరచేవు యింతలోనను:13106సామంతం
యేల పెంచేవు చలము లెందాఁకాను:13107కన్నడగౌళయేల బయ లీఁదించేరే యింతులాల:13108వరాళి
యేల బూటకాలు సేసీ యింటికి రమ్మనవే:13109ముఖారియేల మమ్ము రట్టు సేసే విందరిలోన:13110నట్టనారాయణి
యేల మమ్ము రేఁచేవు యేమనవచ్చును :13111రీతిగౌళయేల మమ్ము వేఁడుకొనే వెంత ఱట్టు సేసేవు:13112దేవగాంధారి
యేల మాతో నీడువెట్టే వెవ్వరినైనా:13113ఆందోళియేల మూసీ మంతనాలు యెదిరించి :13114ఆహిరి
యేల రట్టు సేసుకొనే విందరిలో నీకు నీవే:13115ముఖారియేల వొట్లు వెట్టేవు యెంత వేగిరించేవు:13116నాదరామక్రియ
యేల సారె గరిసించే వింతిని నీవు:13117ఛాయానాటయేలినవాఁడు తాను యే మనఁగల నేను:13118పాడి
యేలే నాకు వేగిరము యింక నేమిటికి చింత:13119హిందోళవసంతంయేలే పొగిలేవే యిప్పు డింతిరో నీవు:13120ఆహిరి
యేఁటి కయ్యా నీవు మాతో యేలాటా :13121నారాయణియేఁటికి దాచేవో కాక ఇపుడు నా :13122నాదరామక్రియ
యేఁటికి దూరె విటు నన్ను నీ:13123ఆహిరియోగి భోగి నటనం కురు వుల్లాసానన :13124భవుళి
యం(ఎం?)త చక్కనిది నీకు నెక్కడఁ :13125సామంతంయం(ఎం?)త నేరుపరి యిది యెంతటి:13126ఆహిరి
రచనలనిన్నిట రసికుఁడవు:13127శ్రీరాగంరచ్చ కెక్కితివి పండరంగివిఠలా:13128సాళంగనాట
రచ్చల నన్నెలయించీ రమ్మననే యిటు :13129సౌరాష్ట్రంరచ్చలు సేయక రావయ్యా:13130?---
రచ్చలోఁ బెనఁగుదురా రామల తోడ:13131పాడిరచ్చలఁ బడె వలపు రావయ్యా:13132నాదరామక్రియ
రచ్చలఁబెట్ట కతని రారే మీఁద:13133మాళవిగౌళరచ్చలఁ బెట్టక యిట్టే రావయ్యా:13134సాళంగనాట
రట్టడి కడపరాయఁ డిట్టె వీఁడు:13135దేసాళంరట్టడి మగవాఁడవు రమణి యీకె:13136రామక్రియ
రట్టైతి మన్నిటాను దిట్టవు నీవు:13137దేసాళంరతికెక్కెఁ బనులు నీరపమాయను:13138నాదరామక్రియ
రతి నీపలుకులకు రామ నడపులకు:13139సామంతంరతిరాజగురుఁడవు రమణిని నే నీకు:13140శ్రీరాగం
రతిరాజజనక వో రామామనోహర:13141నాదరామక్రియరతుల యెంగిలిపొత్తు రామలకుఁ దగునా:13142రామక్రియ
రమణికడకు నిట్టె రావయ్యా:13143దేశాక్షిరమణికి నీకుఁ బోదు రావయ్యా:13144మధ్యమావతి
రమణి గుట్టుననుంటే రవ్వసేయనేఁటికి:13145రీతిగౌళరమణి జవ్వనము రామరాజ్య మిక:13146బౌళిరామక్రియ
రమణి నూరడింతువు రావయ్య నీవు:13147శ్రీరాగంరమణి నేర్పు నేరములాయె:13148భైరవి
రమణి భాగ్యము నేఁడు రచ్చలకెక్కె:13149ఆహిరిరమణి సురటిగాఁ జెరఁగు వీచీని:13150కన్నడగౌళ
రమణుని కడ కిటు రావమ్మా:13151సామంతంరమణునికడ కేఁగి రతి సలుపఁగరాదా:13152రామక్రియ
రమణుని చిత్త మింతే రాఁపులు మాతో నేల:13153భూపాలంరమణుని చేఁతలు దక్కెను రాపులు :13154ఆహిరి
రమణునితోడనే రాజసమెల్లాఁ జూపేవు:13155నాదరామక్రియరమణులము నేమింత రవ్వ కోపేమా:13156పాడి
రమణుఁడ ఇంతట రారాదా:13157దేవగాంధారిరమణుఁడ చిత్తగించు రతికెక్కె నీదేవులు:13158ధన్నాసి
రమణుఁడ చెప్పమా రమణి నీ యెడను:13159శ్రీరాగంరమణుఁడట రమణినట రతుల నే :13160శంకరాభరణం
రమణుఁడ నా మనసరయవు గాక:13161శుద్ధవసంతంరమణుఁడ నీమై రచన లివి:13162ఆహిరినాట
రమణుఁడ నేఁడు నీ రపమాయను:13163పాడిరమణుఁడవు నీవు రమణి నేను:13164వరాళి
రమణుఁడు చూచుఁగాని రమ్మనరె యీ:13165శ్రీరాగంరమణుఁడు దానైన రవ్వే నాకుఁ జాలు:13166సామంతం
రమణుఁడు నన్ను నెంత రవ్వచేసీనే:13167కాంబోదిరమణుఁడు నాకుఁ దాను రమణి నేను:13168గుజ్జరి
రమణుఁడు పిలిచీని రావే చెలియ నీవు:13169దేసాళంరమణుఁడు మమ్మేల రవ్వసేసీనే:13170ముఖారి
రమణుఁడు వీఁడివో రాతిరి యీడ :13171సామంతంరమ్మనరే చెలులాల రమణుని నీడకు:13172ఆహిరినాట
రమ్మనవమ్మ విభుని రత్నాలపెట్టె:13173భూపాళంరమ్మనవు పొమ్మనవు రాజసము నెరపేవు:13174ముఖారి
రమ్మనవే ఇఁకను నీ రమణునిని:13175ఆందోళిరమ్మనవే చెలియా రమణుని నీడకు:13176బౌళి
రమ్మనవే చెలియా రమణుని నీడకు:13177దేశాక్షిరమ్మనవే చెలి యా రసికుఁడు తా నెరుఁగు:13178వేళావళి
రమ్మనవే చెలువుని రవ్వ మమ్ముఁ జేయ:13179పాడిరమ్మనవే మాని రచనలు తా:13180పాడి
రమ్మనవే యిఁకనేల రవ్వసేయక:13181మాళవిగౌళరమ్మనవే యిఁక నేలరా రాఁపులు:13182ఛాయానాట
రమ్మనవే యింకనేల రతికెక్కఁ దానిట్టే:13183దేశాక్షిరమ్మనవే రమణుని రతికేలికి:13184శ్రీరాగం
రమ్మనవే రమణుని రాఁపులు సేయఁగనేల:13185వేళావళిరమ్మనవే వద్దనేనా రతివేళకు విభుని:13186కొండమలహరి
రమ్మనవే వాని రమ్మనవే :13187కేదారగౌళరమ్మనవే వొ చెలియా రమణుని మా :13188కాంబోది
రమ్మని పిలువఁగదె రమణునిని:13189వరాళిరమ్మనీ రావయ్య రాఁపు వొద్దు:13190శంకరాభరణం
రమ్మనఁగాఁ దనతో నే రా నంటినా:13191హిందోళంరవ్వ మాని ఆయనాయ రారే మీరు:13192శ్రీరాగం
రవ్వలైనానాయఁ గాని రాఁపైనానైతిఁ గాని:13193సామంతంరసికుఁడ తిరుపతి రఘువీరా:13194రామక్రియ
రసికుఁడ వౌదు పండరంగినాథా నీ:13195దేసాళంరాకు రాకు నీ వంత రవ్వసేయను:13196గౌళ
రాకురాకు మయ్యా మాతో రంతు :13197శ్రీరాగంరాకుంటే దోసము సుమ్మీ రమణివొద్దికి :13198కాంబోది
రాకుంటే మానుఁగాక రంతులేఁటికే:13199కాంబోదిరాగఁదే చూతఁడిదె రసికుఁడగు కెలవాడి:13200రామక్రియ
రాచాజ్ఞ మరలించ రాజే కర్తగాన:13201సామంతంరాజపు నీకెదురేది రామచంద్ర:13202దేవగాంధారి
రాజసపుదాన నంటా రవ్వ సేసేరు గనక:13203సామంతంరాజసపువాని నింత రవ్వసేతురా:13204ధన్నాశి
రాజసమే ఘనమాయ రాఁగా రాఁగా:13205బౌళిరాజసాలే తఱచాయ రావే నీవు । తన:13206శంకరాభరణం
రాజీవనేత్రాయ రాఘవాయ నమో:13207శ్రీరాగంరాజు బొజుఁగై గాజుఁ గడియ మాట రామ :13208గుజ్జరి
రాతిరిఁ బగలనేటి రెంటి నడుమనుఁ జిక్కి:13209రామక్రియరాతిరెల్ల సతులతో రతుల నలసెనేమో:13210భూపాళం
రాతిరే చెప్పియంపితి రమ్మనవే:13211పాడిరాతిఁ బతిమ సేసిన రామచంద్ర నీ:13212రామక్రియ
రాధామాధవరతిచరితమితి:13213రీతిగౌళరాను మీకడకు వో రమణులార పూవుఁ:13214శ్రీరాగం
రామకృష్ణ నీవు నందే రాజ్య మేలుచుండు:13215లలితరామచంద్రా రామభద్రా రఘువీరా:13216పాడి
రామచంద్రుఁ డితఁడు రఘువీరుఁడు:13217శ్రీరాగంరామనుఁ గనుఁగొంటేఁ గరఁగు :13218హిజ్జిజి
రామభద్ర రఘువీర రవివంశతిలక నీ:13219పాడిరామ మిందీవరశ్యామం పరాత్పర:13220బౌళి
రామ రామచంద్ర రాఘవా రాజీవలోచన :13221వరాళిరామ రామచంద్ర రాఘవా రాజీవలోచన :13222వరాళి
రామ రామ రామకృష్ణ రాజీవలోచన నీకు:13223బౌళిరామలకు సహజమే రమణుఁడు నేమిసేసు:13224సాళంగం
రామా దయాపరసీమా అయోధ్యపుర:13225బౌళిరామా దశరథరామా నిజ సత్య:13226పాడి
రామా రామభద్ర రవివంశరాఘవ:13227సాళంగనాటరామా రామా రాజీవనయనా:13228ఆహిరినాట
రామునికి శరణంటె రక్షించీ బ్రదుకరొ:13229సామంతంరాముఁ డిదే లోకాభిరాముఁ డితఁడు:13230సాళంగనాట
రాముఁ డీతఁడు లోకాభిరాముఁ డీతఁడు:13231రామక్రియరాముఁడు రాఘఁవుడు రవికులుఁ డితఁడు:13232పాడి
రాముఁడు లోకాభిరాముఁడు:13233రామక్రియరాముఁడు లోకాభిరాముఁడు త్రైలోక్య:13234పాడి
రాముఁడు లోకాభిరాముఁ డుదయించఁ:13235మాళవిగౌళరాముఁడు లోకాభిరాముఁడు వీఁడిగో:13236రామక్రియ
రాముఁడు లోకాభిరాముఁ డందరికి :13237నాటరాయడికాఁడు గదమ్మ రంతు నేసీని:13238భూపాళం
రాయిడిఁ బెట్టక యింక రారే మీరు:13239దేసాళంరారా చిన్నన్నా రారోరి చిన్నవాఁడ:13240నాదరామక్రియ
రారాదా యింకనైనా రవ్వలు మేలా:13241వరాళిరారాఁపు లిఁకనేల రావే నీవు:13242ముఖారి
రారే ఆతనినేల రవ్వ సేసేరు:13243దేవగాంధారిరారే యింకానతని రవ్వసేతురా:13244పాడి
రావయ్య ఇఁకనైనా రమణి యలమేల్మంగ:13245కాంబోదిరావయ్య చూతువుగాని రమణిలాగు:13246సాళంగనాట
రావయ్య చూతువు రమణిని:13247సామంతంరావయ్య నావద్దికి రమణుఁడ నమ్మి నేఁడు:13248హిజ్జిజి
రావయ్య నీకేల యింత రామలతో బాసలు:13249మధ్యమావతిరావయ్య మా ఇంటికి రచ్చలో నుండఁగ:13250పూర్వగౌళ
రావయ్య మా ఇంటికి రవ్వసేయ :13251పాడిరావయ్య యింకనూ రమణుఁడ లోనికి:13252తెలుఁగుఁగాంబోది
రావయ్య యెక్కడి సుద్ది రవ్వ సేయక:13253నారాయణిరావయ్య వావిలిపాటి రామచంద్ర:13254పాడి
రావయ్యా ఇఁకనేల రవ్వసేసేవు వలపు:13255పళవంజరంరావయ్యా ఇఁకనైనా రమణి వేఁడుకొనీని:13256కాంబోది
రావయ్యా మన వలపు రచ్చల నేల పెట్టేవు:13257కేదారగౌళరావయ్యా యెక్కడి సుద్ది రచ్చలఁ బెట్టక :13258ఆహిరి
రావయ్యా లోనికి నీ రమణి నేను:13259కేదారగౌళరావయ్యా వో రావయ్యా:13260దేవగాంధారి
రావే ఆతఁడు నిన్ను రంతుసేసి పిలిచీని:13261కాంబోదిరావే కోడల రట్టడి కోడల:13262పాడి
రావే చూతువుగాని రమణి నీ భాగ్యమా:13263సామంతంరావే యీతని కడకు రమణి నేఁడు:13264వరాళి
రావే యెక్క డిసుద్ది రాఁపుసేతురా పతిని:13265ధన్నాసిరావే వో చెలియా రమణుని వద్దకి:13266గుజ్జరి
రాసబలుపువాఁడు రామ నాతఁడు వాఁడే:13267రామక్రియరాఁగదవే అన్నిటాను రవ్వయితిమి:13268ఆందోళి
రాఁగదవే యిఁకనేల రాపుబీరాలు:13269నాదరామక్రియరాఁగదె పాయము రచ్చలఁ బెట్టక:13270సామంతం
రాఁగదె వో చెలియా రమణుఁడున్నాడకు:13271శ్రీరాగంరాఁగదే నీవొప్పు రమణుని కిట్టె:13272సామంతం
రాఁగదే యింటిలోనికి రాఁపు సేయక:13273కురంజిరాఁగదే యెక్కడిసుద్ది రమణుఁడు:13274తోండి
రాఁగా రాఁగా వలపులు రచ్చబడీని:13275గౌళరాఁడాయ నతఁ డిందు రాఁపులనె పొద్దు :13276తెలుఁగుఁగాంబోది
రాఁడుగాక సరుగన రసికుఁడు యిట్టే:13277ముఖారిరాఁడంటా నుంటివి రమణుఁడు నీవద్దికి:13278శ్రీరాగం
రాఁపులు సేయక ఇఁక రావయ్యా:13279పాడిరాఁపు సేయక చెలులు రారే మీరు:13280లలిత
రుచులు నే నిటు గొనని వేడవి రోఁతలయ్యె :13281మాళవిగౌళరూకలై మాడలై రువ్వలై తిరిగీని:13282గుండక్రియ
రెక్కలకొండవలె మీరిన బ్రహ్మాండమువలె:13283మాళవిగౌళరెప్పలమరఁ గదె రేపును మాపును:13284లలిత
రెప్పవేసి లోకమెల్ల రేయుఁ బగలుఁ జేయ:13285సామంతంరెంటికినిఁ గొరగాని రేవనికత గా కిట్టి:13286గుండక్రియ
రెంటికి వచ్చుఁ గదే నీరీతులు చెలి:13287సామంతంరెండుమూలికలు రేయిఁబగలు నున్నవి:13288గౌళ
రేపయ్యీ మాపయ్యీ రేసులు వోనివే:13289సామంతంరేసులు వాసులును రెండు గలవా:13290ముఖారి
రంగ రంగ రంగపతి రంగనాథ :13291బౌళిరంగ రంగ రంగపతి రంగనాథా :13292శంకరాభరణం
రంటదెప్పరపు రచన మా బదుకు:13293వసంతంరంటికి నొక్కటి యాయ రాఁపుల యీ:13294ముఖారి
రంటికి(?) నొక్కటే మాట రమణుఁడ :13295గౌళరండూ నేరుతువే రమణి నీవు:13296వరాళి
రంతు శా(సే?)య కిఁకరావయ్య:13297లలితఱట్టు సేయక రావె యిట్టె నీవు:13298సింధురామక్రియ
ఱట్టుసేయ కిఁక నీవు ఇట్టె రాఁగదే:13299రామక్రియఱట్టు సేసుకొనకు మాఱడియేల నీకు నీవే:13300బౌళి
ఱట్టు సేసెఁగాక మమ్ము ఱాతిగుండెతో:13301రామక్రియఱాలు దింటా మలిగండ్లాఱడి రాసిగా :13302శుద్ధవసంతం
లకిమమ్మ కాఁగిలిచ్చి లావుల మెచ్చీ:13303మాళవిలకిమినాయకురాలి లలివిూఁదఁ బెండ్లాడి:13304బౌళి
లక్ష్మీకల్యాణము లీలతోఁ బాడే మిదే నేము:13305ఆహిరిలలన నీకెంతైనా లాఁతిదా యేమి:13306శుద్ధదేశి
లలనల సఁ(సం?)తలోని లాబగాఁడవు:13307మాళవిగౌళలలితలావణ్య విలాసముతోడ:13308ఆహిరి
లలితాంగి నింతటను లాలించవయ్యా:13309ఆహిరిలలితాంగి యౌవనము లావణ్యముల ప్రోవు:13310హిందోళవసంతం
లాలించి కూడఁగరాదా లలన :13311రామక్రియలావణ్యశృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ:13312శ్రీరాగం
లెస్స బుద్ధి చెప్పరే లేమ లిందరుఁ గూడి:13313శంకరాభరణంలెస్సాయఁగా నేఁడు నీ లెక్కలేని సరసాలు:13314శంకరాభరణం
లెండో లెండో మాటాలించరో మీరు:13315రామక్రియలేదు బ్రహ్మవిద్యామహాసుఖము తమ:13316దేవగాంధారి
లేదు భయము మఱి కాదు భవము:13317శంకరాభరణంలే దందువల్లఁ దెలివి యెన్నటికిని:13318శుద్ధవసంతం
లేని భ్రమ లుడిగి లేవయ్యా:13319భూపాళంలేని విచారములేల లేవే యింక:13320బౌళి
లేరా దేవతలూ లేరా లావరులూ:13321గౌళలేలే యాపె తిట్లు లెక్కసేసే విప్పు డిట్టె:13322రామక్రియ
లేలే యిది యంత లేదు లేమలాల:13323మధ్యమావతిలేలే యెక్కడిసుద్ది లేమమాట వినవయ్య:13324పాడి
(లే)లేవయ్య యేమి చెప్పేవు లెక్కలేని :13325లలితలేలే వేసాలమాటలే యాడే వప్పటిని:13326శుద్ధదేశి
లేవయ్య నీ కెంతలేదు లేమతోడను:13327భైరవిలేవే యెక్కడ సుద్ది లెస్సాయను:13328శంకరాభరణం
లేవే యెంత లేదు యీ లేఁతమాయలు:13329హిజ్జజిలేవే యెందాఁకాను లెక్కలు వెట్టేవు:13330సౌరాష్ట్రం
లేఁతచిగురిదె పవ్వళించవయ్య కానికె:13331దేశిలేఁతచెమటలనె తెలిసె మాకు నీకు:13332శంకరాభరణం
లేఁత మాయలు నీకు నింతేసి:13333ఆహిరిలోకపు నీ చేఁతలకు లోనే కాదా:13334కన్నడగౌళ
లోకమింతా నిండె లోచూపు వెలిచూపు:13335దేసిలోకముల జాడలివి లోనాయ విభుఁడు నీకు:13336మధ్యమావతి
లోకము లోపల లూటిబెట్టు :13337సామంతంలోకమెల్లా మెచ్చ నీకు లోనైతిని:13338అమరసింధు
లోక మేలఁ బొద్దు లేదో లోన నుండఁ :13339శ్రీరాగంలోకులు మెచ్చవలసి లోఁగితిఁగాని ఆతఁ:13340పాడి
లోకు లేమందురోయని లోఁగేఁ గాక:13341శ్రీరాగంలోనికి రావయ్యా లోకమెల్లా రట్టాయ:13342నాగవరాళి
లోనివారి మొఱఁగేటి లోకదొంగవు కనిఁ:13343శుద్ధవసంతంలోలో నాతనిచేఁత లోక మెఱఁగదు గాని:13344ముఖారి
లంకెలూడుటే లాభము :13345నాటలంజకాఁడవౌదువురా:13346ఆహిరి
లంపుగుబ్బు గొల్లెతల లంజకాఁడ నీ:13347ఆహిరివక్కణించి చూడ మగవాఁడవు నీవై తేనేమి:13348నాదరామక్రియ
వచ్చినవార మిదివో వాకిటనె వున్నారము:13349సాళంగనాటవచ్చి యెంత దడవాయ వనిత :13350ముఖారి
వచ్చి వచ్చి చెనకేవు వద్దన్నా మానవు:13351కురంజివచ్చి వచ్చి మూడీఁ జొచ్చి వాత వెళ్ల:13352ముఖారి
వచ్చి వచ్చి రమణుఁడు వాకిట నేల నిలిచె:13353వరాళివచ్చు నట పోవు నట వాసి దప్పినా:13354ఆహిరి
వచ్చె(చ్చే)రా మా యమ్మతోడు వన్నెలు:13355పాడివచ్చె నదివో రమణుఁడు వాకిటి :13356దేసాళం
వచ్చెను నీ రమణుఁడు వసంతమాధవుఁడై:13357నాదరామక్రియవచ్చేనని రాకుందురా యేమే నీవు:13358శ్రీరాగం
వచ్చేవో రావో నీవు వాదు లేఁటికే:13359వసంతంవట్టి కాతరాన నీవు వసివాడే రింతేకాక:13360మంగళకౌశిక
వట్టి కుచ్చితము వలదే నీకు:13361కేదారగౌళవట్టి గజరుల (?) నెంత వలపులఁ బొరలేరు:13362గంభీరనాట
వట్టిగుట్టు దాఁచేవు వద్దనేనా నే నిన్ను:13363ఆహిరివట్టిగుట్టు సేసుకొని వలపించ వచ్చితిని:13364సామంతం
వట్టి చనవులఁ బోతే వాసిగలదా:13365ఆహిరివట్టి చింత నీకు నేల వంచిన శిరసులేల:13366భైరవి
వట్టి చుట్టరికములు వడిగాఁ జేసే వదేమే:13367సాళంగనాటవట్టి చేఁతలు సేయఁగ వచ్చేదేమి:13368ఆహిరి
వట్టిజాలిఁ బడవలదిఁకను:13369మేఘరంజివట్టి జోలికిఁ బిలువవద్దు గాని:13370రామక్రియ
వట్టి జోలి దవ్వనేల వచ్చేవో లేదో:13371కాంబోదివట్టిజోలి యిఁక వద్దేలే:13372సామంతం
వట్టిజోలి యెంత లేదు వైరాగ్యమే సుఖము:13373కన్నడగౌళవట్టి జోలిఁ బొరలేవు వద్దన్నా మానవు:13374ఆహిరి
వట్టి జంపు లిఁక మాతో వద్దు :13375శుద్ధవసంతంవట్టితగవులఁ బెట్టీ వద్దన్నా మానఁడు:13376శుద్ధవసంతం
వట్టి దీమసములేలే వనిత నీకు:13377మాళవివట్టి దూరు మాకేల వద్దయ్యా:13378ముఖారి
వట్టి దూరులు దూరీ వద్దన్న మానఁడు :13379రామక్రియవట్టిదూరులేల వేసీ వద్దే యింత । తన:13380సాళంగనాట
వట్టి దూసకములేల వాదులేల నాకిఁక:13381నాదరామక్రియవట్టిదోసాలు గట్టేవు వద్దన్నాఁ బోవు:13382నాదనామక్రియ
వట్టినవ్వు లంత యాల వావాతను:13383దేసాళంవట్టి నిష్టూరమే ఇంతే వద్దే యింత:13384పాడి
వట్టి నిష్టూరమేఁటికే వనితలకు:13385సాళంగనాటవట్టి నేరాలెంచ కిఁక వచ్చేవో రావో:13386సామంతం
వట్టి నేరాలే యెంతురు వలపులు చాలకున్న:13387వరాళివట్టిపరాకులు సేయవద్దు నీకు నిఁకనేల:13388బౌళి
వట్టి పరాకు సేయఁగ వచ్చే దేమి:13389పాడివట్టి పారుపత్యములు వదలక :13390నారాయణి
వట్టి పెద్దరికా లీడ వడినేల చెప్పేవు:13391సామంతంవట్టి పెనఁగులాటల వలపు చవులు గాదు:13392బౌళి
వట్టి పంతములనేల వసివాడువాడ నీకు:13393కాంభోదివట్టిపంతములు మాతో వద్దు వద్దయ్యా:13394రామక్రియ
వట్టిబాఁతిపడి నీపై వలపులు చల్లేముగాక:13395రామక్రియవట్టి బీరపుమాటలు వద్దు నాతోను:13396రామక్రియ
వట్టి బూటకాన వడి నన్ను దూరేవు:13397తెలుఁగుఁగాంబోదివట్టిమాట లిఁక నేల వాసి గల కాంతలకు:13398హిందోళవసంతం
వట్టిమాటలఁ బోదు వలపు పేరడియైతే:13399రీతిగౌళవట్టిమోపు మోయనేల వడిఁ ములుగఁగనేల:13400బౌళి
వట్టి మండాటము లేల వద్దన నేలా:13401దేసాళంవట్టి యనుమానమేల వద్దనున్నాఁ డితఁడు:13402పూర్వగౌళ
వట్టియలుకల నీకు వచ్చినదేమి:13403తెలుఁగుఁగాంబోదివట్టియలుకల నీవే వలఁబడితివి గాక:13404కేదారగౌళ
వట్టియలుక లేలే వద్దే నీకు:13405ఆహిరివట్టి యాఱడిఁ బడేవు వలపు లోనఁ బెట్టుక:13406హిజ్జిజి
వట్టియాసలకు లోనై వదలక :13407వరాళివట్టియాసల జిక్కి వడిఁబడుటే కాక:13408సాళంగనాట
వట్టియాసఁ బొరలేము వలచి పాయఁగలేక:13409కుంతలవరాళివట్టి యిచ్చకము మాతో వలెనా యింత:13410సామంతం
వట్టి యెమ్మెలు చెప్పఁగా వచ్చేదేమే:13411సాళంగనాటవట్టి లంపటము వదల నేరదు గాన:13412భూపాళం
వట్టి లంపటాలఁ బడి వడఁ బొరలుటకంటే:13413శంకరాభరణంవట్టి వలపులుచల్లి వనితలఁ గొసరేవు:13414పాడి
వట్టి వాదులకునేల వచ్చీనే తాను:13415దేసాళంవట్టి విచారములేల వగపులేల:13416దేసాళం
వట్టి విచారములేల వడఁబడ నిఁక నేల:13417ఆహిరినాటవట్టి విచారము లేల వలవని చింత లేల:13418గుండక్రియ
వట్టి విచారములేల వాడలు దిరుగనేల:13419మేఁచబౌళివట్టి విచారములేల వాదు లడువఁగ నేల:13420రామక్రియ
వట్టి వెఱపేలా నీకు వద్దనేనా నే నిన్ను:13421లలితవట్టి వేసాలీడనేల వద్దనరే యమ్మలాల:13422లలిత
వట్టివేసాలు సేసుక వాదులకు దూరేవు:13423రామక్రియవట్టివేసాలు సేసేవు వనితలెల్లాఁ జూడఁగా:13424ఆహిరినాట
వట్టి సటలకు తల వంచ నేలే:13425ఛాయానాటవట్టి సటలకు నింత వాసు లేల:13426ముఖారి
వట్టి సటలు గాక నాకు వలతు ననెడి :13427ఆహిరివట్టి సటలు సేసేవు వద్దికి రమ్మనుచును:13428మాళవిగౌళ
వట్టి సటలు సేసేవు వాడికె మా ముందరను:13429నట్టనారాయణివట్టి సిగ్గులిఁకనేల వద్దనున్నది:13430భైరవి
వట్టి సిగ్గు లిఁకనేల వనితెల యెదుటను:13431దేసాక్షివట్టి సిగ్గు లిఁకనేల వరవాతాను:13432లలిత
వట్టి సిగ్గు లిఁకనేల వలపులు దైవారె:13433ఆహిరివట్టిసిగ్గులు వడనేల వనితలలోన నెల్లా:13434గౌళ
వట్టి సిగ్గు లేఁటికి వద్దికి వచ్చె విభుఁడు:13435దేశాక్షివట్టి సిగ్గులఁ బొరలి వాసుల నలయనేల:13436కాంబోది
వట్టి స్వతంత్ర మిందు లేదు వావాద మిందు :13437వసంతవరాళివడి నీ జవ్వనానకు వసంతకాలము వచ్చె:13438శుద్ధవసంతం
వత్తలూరికేశవా వన్నె లీడఁ జేసేవా:13439బౌళివదలవు నా కొంగు యెవ్వతెను నేను:13440దేశాక్షి
వద్దనకురే నన్నునేల వలలఁబెట్టీనే:13441సామంతంవద్దని తోయఁగరాదు వడిఁ దమకించరాదు:13442రామక్రియ
వద్దని మానుపరమ్మ వలదాఁక పొలము:13443కాంబోదివద్దనున్నారము నేము వాడికవార:13444మంగళకౌశిక
వద్ద నుండి మీరు చూడ వలసి కాక:13445నాదరామక్రియవద్దనుండే చెనులతో వట్టిబీరము లేఁటికి:13446గౌళ
వద్దనేనా నే నిన్ను వలసీ(చీ?) నొల్లము వైతే:13447సామంతంవద్దనేనా నేఁ దన్ను వలపెంత చవియైనా:13448గుజ్జరి
వద్దనేమా తానే మాతో వచ్చి వొడఁబరచితే:13449బౌళివద్దనేమా నిన్నును వడి నెందు దిరిగిన:13450దేసాళం
వద్దనేమా నిన్నును వలపు దాఁచవచ్చునా:13451పళవంజరంవద్దనేమా నిన్ను నేము వట్టిగజ రీడనేల:13452దేవగాంధారి
వద్దనేమా నేము నిన్ను వట్టి దూరులేల :13453సాళంగనాటవద్దనేమా నేము నిన్ను వట్టిమాట లేలా:13454రామక్రియ
వద్దనేమా నేము మాతో వర్ణించే వాకెను:13455గౌళవద్దనేమా నేము మీరు వావిగూడితేఁ జాలు:13456వరాళి
వద్దనేమా నేము వలవని జోలైతే:13457కాంబోదివద్దనేమా నేము వలసిన పనులకు:13458భైరవి
వద్దనేమా మమ్ముఁ దాను వాసి రేఁచవద్దు:13459లలితవద్దనేమా మిమ్ము నేము నట్టి దూరు మాకేల:13460ఆహిరి
వద్దనేమో నేము నిన్ను వట్టి సట వొద్దు:13461సౌరాష్ట్రంవద్దనే వారెవ్వరు వలపు నీకుఁ గలితే:13462సింధురామక్రియ
వద్దన్న మానవైతి వాని నిట్టె చెనకితి:13463రామక్రియవద్దన్న వారెవ్వరు ఆ వక్కణలేల చెప్పేవు:13464వసంతవరాళి
వద్దన్నా మానదు చెలి వలపులు తోడంటి:13465మాళవిగౌళవద్దికి నేనిట్టే రావలె నంటాను:13466ఆహిరి
వద్దివారి నెఱఁగదు వలపులు నీమీఁద:13467మాళవిగౌళవద్దు చలమింతటను వనితఁ గావఁగరాదా:13468ఆహిరి
వద్దు నన్నుఁ జెనకకుర వాదేఁటికి:13469గుండక్రియవద్దు నాతో బొంక నిటువలె నీకు నీ:13470సామంతం
వద్దు నాతో వెచ్చీ వేవని మాయలు:13471రామక్రియవద్దు నీకు నా తోడి వట్టిమాటలు:13472శ్రీరాగం
వద్దు నీకు వగవఁగ వడి నలసితి వని:13473గౌళవద్దు మమ్మింత నెవ్వగల నలయించ:13474ఆహిరి
వద్దు రావయ్యా యేల వాసులకుఁ :13475సాళంగనాటవద్దు వద్దమ్మా యింతవాదు లాతని:13476రామక్రియ
వద్దువద్దు అంతేసి వైతాళాలు:13477హిందోళవసంతంవద్దు వద్దు కొంత గుట్టు వలె నింకాను:13478రామక్రియ
వద్దు వద్దు కోపము వదినె నింతే నీకు:13479ముఖారివద్దువద్దు తడవితే వాదులే సుమ్మీ । నీవు:13480కాంబోది
వద్దువద్దు దోసము వలచివచ్చినవారిఁ:13481ఆహిరినాటవద్దువద్దు దోసమూ వావిగాదు నీకు నాకు:13482సాళంగం
వద్దు వద్దు నవ్వ కలవాటయ్యీ నేఁడు:13483మంగళకౌశికవద్దు వద్దు నాతోను వట్టి యెమ్మెలు :13484ఆహిరినాట
వద్దు వద్దు నీకింత వట్టిబింకము:13485సామంతంవద్దు వద్దు నీ కింతేసి వట్టి సొలపు:13486బౌళి
వద్దు వద్దు నీ కింతేసి వలసీనొల్లములు:13487ముఖారివద్దు వద్దు నీ కేల వట్టిభయము:13488వరాళి
వద్దువద్దు నీకేల వట్టివాసులు:13489గౌళవద్దు వద్దు నీవంత వాదు వెట్టుకోకు మిఁక:13490ముఖారి
వద్దు వద్దు నీ వంతేసి వైతాళాలు నీ:13491సాళంగనాటవద్దు వద్దు బలిమి వచ్చె మాకుఁ జెలిమి:13492భైరవి
వద్దువద్దు మమ్ము నీవు వట్టిజోలిఁ బెట్టనేల:13493సాళంగంవద్దు వద్దు మాతోడ వైతాళాలు:13494వరాళి
వద్దు వద్దు మాతోను వట్టిమాయలు యీ:13495రామక్రియవద్దు వద్దు మాతోను వట్టిసట లిఁకను:13496సాళంగం
వద్దు వద్దు మాతో వాదులుఁ బోదులు:13497శంకరాభరణంవద్దు వద్దు మీలోన వట్టివాదులు:13498గౌళ
వద్దు వద్దు యిస్సీ నా వలపెంత నేనెంత:13499శ్రీరాగంవద్దు వద్దు యిఁక నేల వట్టిమాయల నీ:13500బౌళిరామక్రియ
వద్దువద్దు యెన్నఁడూను వాదులు మీకు:13501వరాళివద్దు వద్దు రమ్మనవే వలవని జాగు లేల:13502భైరవి
వద్దు వద్దు వలపులు వాఁటములు సేయక:13503వరాళివద్దు వద్దు వేగిరాలు వనితతోను:13504ఆహిరినాట
వద్దు వద్దు సట లింక వామనా నీ:13505పాడివద్దు వద్దు సతి నింత వలలఁ బెట్టకు మిఁక:13506వసంతవరాళి
వద్దు వెఱవకు తోడు వచ్చేఁగాని నీకు:13507మాళవిగౌళవద్దు వేఁడుకొనవయ్య వనిత చేతిలోనిది:13508కాంబోది
వద్దు వోరా నీవు గడు వచ్చి తడవాయనేరు:13509శ్రీరాగంవద్దు సుమీ చెప్పితిమి వాసిగల దొరవు:13510బౌళి
వద్దు సుమ్మీ ఇది నీవు వలచిన నీ రమణి:13511కేదారగౌళవద్దు సుమ్మీ చెప్పితిని వలలఁ బడఁగ వద్దు:13512గుజ్జరి
వద్దె చలము విన్నవారి కెంత (?):13513కేదారగౌళవద్దే గొల్లెత వదలకువే :13514రామక్రియ
వద్దే మామాట విన వచ్చేవో రావో:13515గౌళవద్దే యింతేసి మాతో వట్టిసణఁగు:13516రామక్రియ
వద్దేలె బలిమి వసముగాఁ డిఁక:13517శంకరాభరణంవననిధిఁ గురిసిన వానలివి:13518ఆహిరి
వనితకు నెంతమేలువాఁడవో కాక:13519బౌళివనితకుఁ బతి కిదె వసంతము:13520హిందోళం
వనిత జవ్వనమున వసంతకాలము వచ్చె:13521దేశాక్షివనిత నిన్నిటా నీవు వహించుకోక పోదు:13522ముఖారి
వనిత నీకుఁ గడవారము గాము:13523ఆహిరివనిత నీ పతి నేఁడె వచ్చీఁగాక:13524ఆహిరి
వనితపాలికిని దేవరవు నీవు:13525శ్రీరాగంవనితభాగ్యంబు దేవరచిత్తము :13526భైరవి
వనితరో పతితోడ వట్టిగుట్టు చెల్లునటవే:13527ధన్నాసివనితలకుఁ బతికి వలుపే కీలు:13528బలహంస
వనితల జాడలు వద్దంటే మానరు:13529బౌళిరామక్రియవనితల తలఁపులు వడ్డికిఁ బారీ నీమీఁద:13530?---
వనితలతో నేల వట్టిగుట్టు:13531రామక్రియవనితల సొలపులె వలపుల పంటలు:13532ఆహిరి
వనిత లిట్టయితేను వలచి వత్తురు నీకు:13533లలితవనితలు నీకే వలచు టేమరుదు:13534శ్రీరాగం
వనితలఁ గరఁగించు వన్నెకాఁడవు యిట్టె:13535శ్రీరాగంవన్నెకాఁడ వన్నిటాను వల్లభరాయ:13536దేసాళం
వన్నెమాటల వలతువా నీవు నా మనసు:13537ముఖారివయసు మొయిలువంటిది వట్టిజాగేల:13538దేసాళం
వరుసకు నీ మగఁదు వచ్చీఁగాక:13539బౌళివరుసకు మాపటంత వచ్చేఁ గాని:13540శంకరాభరణం
వరుసకు రాకుంటే వావి దప్పీనా:13541సౌరాష్ట్రంవరుసగాని వరుస వత్తురా తాను:13542శుద్ధవసంతం
వరుసతో నిద్దరికి వలపు వంచిపెట్టేవు:13543గౌళవరుసతోనె వచ్చితే వలపులు చవులౌను:13544శ్రీరాగం
వరుసతో రమణుని వలపించవలెఁ గాక:13545శుద్ధవసంతంవరుసతో సాసముఖా వసంతపూర్ణిమ నేఁడు:13546వరాళి
వరుస దప్పిన మీఁద వాదులేలిఁక:13547శంకరాభరణంవరుస నెఱుఁగనట్లా వచ్చి :13548ముఖారి
వరుస నే నెరుఁగుదు వాని గుణము:13549రామక్రియవరుసలు వెట్టుక వైపుగను:13550శంకరాభరణం
వర్ణాశ్రమములాల వడిఁ జిత్రగుప్తులాల:13551లలితవలచితి నంటా నాడి వట్టి సట లాతనితో:13552శుద్ధదేశి
వలచిన కొలఁదే వాడికెలెల్లా:13553కాంబోదివలచినదాని కింత వాసులెంచ నున్నదా:13554ముఖారి
వలచినదాని కెందు వాదు చెల్లదు:13555సామంతంవలచినదానికేలే వాసులెంచను:13556పాడి
వలచినదానఁ గాన వడినే లోనైతిఁ గాక:13557పాడివలచినదానఁ దొల్లే వడి మనసు మెత్తన:13558కన్నడగౌళ
వలచిన పతితోడ వాఁడి మాట లాడనోప:13559భైరవివలచిన పతి వాఁడే వచ్చినదాన నే నిదె:13560బౌళి
వలచిన యాఁటదాని వద్దంటే:13561పాడివలచిన యంగనల వాఁడవు గాక:13562గంభీరనాట
వలచిన వలవెల్లా వడి నీకే నెలవు:13563ఆహిరివలచినందుకు నిటువంటిదా గురి:13564శంకరాభరణం
వలచి పై కొనఁగరాదు వలదని :13565సామంతంవలచి వచ్చితి నేను వానికిఁగాను:13566దేసాళం
వలచుటే దోసమా వనిత నీ కాతఁడు:13567ధన్నాసివలతునందువు నాకు వడినెప్పుడును నేఁ:13568ఆహిరి
వలదన నొరులకు వసమటవే:13569సామంతంవలదనేమా మిమ్ము వట్టి సట లేలయ్య:13570గౌళ
వలపారగించవమ్మ వనిత నీ:13571దేశివలపించ నేరుతువు వడి నేఁచనేరుతువు:13572కేదారగౌళ
వలపించి తిప్పేవు వాడవాడలను మమ్ము:13573రామక్రియవలపించఁబోయి నీవే వలచితి వతనికి:13574పళవంజరం
వలపించఁబోయి నీవే వలచితివి:13575సామంతంవలపు కొలఁది గాదు వద్దు వద్దయ్యా:13576శుద్ధవసంతం
వలపు గొట్టానఁ బెట్టి వనిత లుండఁగాఁ గడ:13577వసంతవరాళివలపు గొరబు సేయ వద్దే యింత:13578గుండక్రియ
వలపు గంపలబెట్టి వడి నెందాఁకా నుండీ:13579దేసాళంవలపు గంపలఁ బెట్టి వడిఁ దలకెత్తవయ్య:13580మాళవిగౌళ
వలపు చప్పఁ జేసెటి వగకాఁడ నీ:13581సామంతంవలపు చల్లుదుఁగాని వాడిక నే నొల్లనయ్య:13582సాళంగం
వలపు తొలుకరించె వనితపై నిదె నేఁడు:13583ముఖారివలపు దాఁచనియ్యదు వడి నెట్టివారినైనా:13584సామంతం
వలపు దాఁచవచ్చునా వడి నెవ్వరికైనాను:13585వరాళివలపు నిలుపలేనివారము :13586ఆహిరి
వలపు నిలుపలేవు వట్టిబీరాలే కాని:13587ఆహిరివలపు నీరువంటిది వాడరాదు:13588వరాళి
వలపు పచారాల వనితలము:13589భైరవివలపు పైకొసరైతే వడి మొగచాటు గాదా:13590పాడి
వలపు మొగచాటైనవారికి నిట్టేకాదా:13591పాడివలపుల కలగంప వాని కేమె:13592శంకరాభరణం
వలపులకు గురైనవాఁడే మన్నించీఁ గాక:13593పాడివలపుల దాడి వచ్చె వనితలారా మరుం:13594కాంబోది
వలపు లధికము సేయు వైభవములు:13595శ్రీరాగంవలపులలో నీకీవన్నె లివి ఇన్నియును:13596దేసాళం
వలపుల వసంతము వనితపై నాడేవు:13597శుద్ధవసంతంవలపుల సొలపుల వసంతవేళ యిది:13598శుద్ధవసంతం
వలపులా గటువంటిదివో:13599శ్రీరాగంవలపు లిద్దరివిని వన్నె కెక్కెను:13600సింధురామక్రియ
వలపులు వలపులు వయ్యాళి:13601శంకరాభరణంవలపులె కాఁడి పారి వరుస నిద్దరికిని:13602ఆహిరి
వలపులేని జోలి వట్టి విరాలి:13603ఆహిరివలపు లొడిఁగట్టుక వచ్చితి :13604రామక్రియ
వలపు విసికితేను వాసన గద్దా:13605శ్రీరాగంవలపు వేఁచి కొరుకవద్దే నేఁడు:13606శంకరాభరణం
వలపు వో కారణము వైభవంబులకుఁ దమ:13607సామంతంవలపు సిగ్గెఱఁగదు వడి నేమిసేయవచ్చు:13608రామక్రియ
వలపెల్లా రాసివడే వనితి వేఁడుకొనీని:13609భైరవివలపెందుఁ జల్లినా వద్దనకువే:13610లలిత
వలపేడఁ గలిగెనే వామలోచనకు దీని:13611కాంభోదివల పేమి గంపఁ గమ్మవచ్చునా యెందైన:13612శ్రీరాగం
వలపేమి దాఁగునా వన్నెకాఁడ:13613వరాళివలపేమి వెగటా వనితలకు:13614శ్రీరాగం
వలపేల దాఁచేవే వనిత నీవు:13615సాళంగంవల పొకచోట నుండ వట్టి బయ లీఁదనేల:13616వరాళి
వలవకుండునా నీకు వలరాజగురుఁ డిట్టె:13617సామంతంవలవ కెట్టుండునే నీవంక చూచి:13618శ్రీరాగం
వలవని జోలింక వద్దనరే । తన:13619రామక్రియవలవని మోహావస్థలఁ బొరలెడి :13620లలిత
వలవ నేరుతుఁగాని వాదించ నేరరా:13621ముఖారివలవు రచ్చల వేసేవారు గలరా:13622నాగవరాళి
వలవఁగలట్టెల్లా వలచినది:13623బౌళివలసితే రేపు మాపు వచ్చేవు గాని:13624శ్రీరాగం
వలసినట్టాడవయ్య వన్నెలెల్లాఁ :13625మంగళకౌశికవలసినట్టు సేయు నావల్లఁ గల గుణ మిది:13626సాళంగనాట
వలసినప్పుడు తానే వచ్చీఁ గాని:13627మధ్యమావతివలసినప్పుడు నీవే వచ్చేవు గానీ:13628హిందోళం
వలసినప్పుడు నేనే వచ్చేఁగాని:13629శంకరాభరణంవలసినప్పుడు మేము వచ్చేముగాని:13630సౌరాష్ట్రం
వలసిన వారికి వై పులివి:13631గౌళవలసి నొల్లమి గాదు వనిత మోహం బిదియే:13632నాదరామక్రియ
(వలె?) గా యివి గొన్ని వట్టి మాయలు:13633కురంజివలెగా యివి గొన్ని వట్టివేసాలు:13634సామంతం
వలెననువారిదె వైష్ణవము యిది:13635మలహరివలెనా అతనితో వాదులు నీకు । వో:13636శ్రీరాగం
వలెనా నీకింత దూరు వనితలతో నేఁడు:13637సామంతంవలెనా యింకా నంత వలపు గలయఁ బెట్ట:13638బౌళి
వలె వలెనని వలచితినట తన వలలకు :13639దేశిసూళాదివలెఁగా యివి గొన్ని వైతాళాలు:13640శంకరాభరణం
వలెఁ గా వేసాలు వద్దన్న మానఁడు:13641మాళవిగౌళవసివాడ నీకేల వనితలలో నెల్లా:13642వరాళి
వసుధలో నిటువంటివారూఁ గొందరు :13643మాళవిగౌళవసుధఁ జూడ బిన్నవానివలె నున్నవాఁడు:13644బౌళిరామక్రియ
వాకిట కాతఁడు రాఁగా వద్దంటినా:13645వరాళివాకిట నీవుండనేల వనిత లోన నుండగ:13646ముఖారి
వాకిట నుండి యెంత వాడికలు సేసేవు:13647లలితవాకిట నుండే యేమి యడిగేవు వలవని :13648రామక్రియ
వాకిట నేమి సేసేవు వనిత నీకు మేలుది:13649సామంతంవాకిట నేల వున్నాఁడు వద్దికి రమ్మనవే:13650సామంతం
వాకిట నే లున్నాఁడవు వనితమాటలె యివి:13651భైరవివాకిట నందరుండఁగా వడిగా లోనికి నేఁగి:13652లలిత
వాకిట రమణుఁడే వచ్చి యున్నాఁడు:13653ముఖారివాకిట వచ్చివున్నాఁడు వాఁడివో నీ :13654సామంతం
వాకిటి కప్పటనుండి వచ్చివున్నదాన :13655బౌళివాకిటికి వచ్చిఁనాడు వనిత నీ రమణుఁడు:13656శుద్ధవసంతం
వాకిటఁ గాచుకున్నది వచ్చినదాఁకా నీవు:13657రీతిగౌళవాకిలి గాచుకొనివుండే వనితలము నేమెల్లా:13658కురంజి
వాకిలిగా చేయట్టి వనితలమిదె నేము:13659ముఖారివాకిలి దెరవయ్యా వద్ద నెవ్వరున్నా నేమి:13660గుజ్జరి
వాగె బలువు దైవపురాయా :13661కాంబోదివాడల వాడల వెంట వసంతము:13662శ్రీరాగం
వాడల వాడల వెంట వాఁడివో వాఁడివో:13663వరాళివాడవారి మెప్పించవలెఁగా నీకు:13664శ్రీరాగం
వాడిక నీ మతికిని వలపు వేఁగా:13665నాదరామక్రియవాడిక లాయె నీ పొందు వాసుదేవుఁడా:13666గౌళ
వాతరొట్టుదనమేలే వనితలకు:13667రామక్రియవాదము లేఁటికి వలసిన వారికి:13668మలహరి
వాదమేల సారెసారె వడి ముక్తి లేదంటా:13669దేసాళంవాదమేల సారె సారె వడి ముక్తి లేదంటె:13670రామక్రియ
వాదులు మాతోనేల వాకిట నున్నార మిదే:13671వేళావళివాదులేల చదువులు వారు చెప్పినవే కావా:13672లలిత
వాదులేల మాతోను వట్టి సటలకు నీవు:13673సామంతంవాన గురియక తొల్లె వరదలేల:13674సాళంగం
వానికి ముదుల యిచ్చి వద్దని మానుపవే:13675దేవగాంధారివానివాని సహజము వద్దననేల:13676దేసాళం
వానివాని స్వభావము వద్దనరాదు:13677భైరవివామన నృసింహ వాసుదేవ హరి:13678శ్రీరాగం
వారిగో వీరిగో వాడల వాడల:13679సామంతంవారిదే పో జన్మము వడి నిన్నుఁ దెచ్చిరి:13680దేసాళం
వారిధివంటిది యీ వలపే కాదా:13681భైరవివారిధిశయన వో వటపత్రపరియంక:13682దేవగాంధారి
వారి బత్తి ఇయ్యకొనవలెఁగాక:13683బౌళివారివారి కర్మములే వారిఁ జుట్టుకొనఁగాను:13684శ్రీరాగం
వారి వారి భాగ్యములు వ్రాసి వున్నవి నొసళ్ల:13685రామక్రియవారివారి భాగ్యము వలపుల కొలఁది:13686వరాళి
వారివారి వోజ లింతే వద్దన నేలే:13687పాడివారివారి సహజపు వరుస లివి:13688పాడి
వారి వారి సహజాలు వన్నెకెక్కివుండుఁ :13689బౌళివారీఁ జూచె దాని వలుపే చూచుట గాక:13690శంకరాభరణం
వారు చెప్పినట్టు సేసేవారి వారము:13691వరాళివారేమి సేతురు వనితలింతే:13692కాంభోది
వావి గాదు నీకు నాకు వద్దు వద్దు నీ:13693ఆహిరివావి లేనిదాననా వాసిదాన నింతే కాక:13694సామంతం
వాసికి బతుకుటింతే వనితలయినవారు:13695శ్రీరాగంవాసికే బతికేవారు వనితలెల్లా:13696హిజ్జిజి
వాసితో నుండుటే మేలు వనితకు:13697సామంతంవాసితో నుండఁగా నీవే వచ్చేవుగాక:13698శంకరాభరణం
వాసితో బ్రదికేయట్టి వనిత నేను:13699కన్నడగౌళవాసియు వన్నెయుఁగల వనిత నేను నీవు:13700శంకరాభరణం
వాసి వంతుకుఁ బెనఁగే వనితలము:13701సాళంగంవాసివంతు విడిచినవాఁడే యోగి; :13702సాళంగనాట
వాసుదేవ నీవు నెలవరివి మగుడునేల:13703దేసాళంవాసులకే బతికేటి వనితలము:13704హిజ్జిజి
వాసులు రేసులు వద్దికను:13705శంకరాభరణంవాఁడి గలవాఁడ వౌత వడి నే మెఱుఁగుదుము:13706సామంతం
వాఁడిగో దగ్గరి వచ్చె వద్దే యింత:13707పాడివాఁడివో కంటిరటరే వన్నెలవాఁడు:13708నాట
వాఁడివో తాఁ గొసరఁగా వద్దనేనటే:13709దేసాళంవాఁడివో నీ రమణుఁడు వచ్చివున్నాఁడు:13710దేసాళం
వాఁడివో నీ రమణుఁడు వలసినట్టు సేయనీ:13711గౌళవాఁడివో వీఁడివో హరి వలసినవారికెల్లా:13712పాడి
వాఁడు గదె ప్రహ్లాదవరదుఁడు:13713మాళవివాఁడు నాకు నిక్కముగా వలచినను:13714శ్రీరాగం
వాఁడు నాపైఁ గల ప్రేమ పడి నందె తెలిసెను:13715ఆహిరివాఁడువో నీ రమణుఁడు వరుసకు :13716పాడి
వాఁడె బీర మాడఁగా వలదు మాను మనదు:13717సామంతంవాఁడె వాఁడె వీఁడె వీఁడె వాడలలో మెరసీని:13718సాళంగనాట
వాఁడె వేంకటాద్రిమీఁద పరదైవము:13719లలితవాఁడె వేంకటేశుఁడనేవాఁడె వీఁడు:13720భూపాళం
వాఁడె వో ప్రహ్లాదవరదుఁడు:13721నాటవాఁడే నీపతి వాఁడే సరసుఁడు :13722కన్నడబంగాళం
వాఁడే వాఁడే అల్లరివాఁ డదివో:13723బౌళిరామక్రియవిచారపరులాల వివేకులాల:13724లలిత
విచార మెన్నఁడు లేదు వీరిడి జీవులకును:13725లలితవిచారించవద్దు మరి విన్నపాలుఁ జేయ నేను:13726పళవంజరం
విచారించవలె నాకు వేడుకకత్తెవు నీవు:13727రామక్రియవిచారించుకొనేవారి వివేకాల కొలఁదులు:13728మాళవిగౌళ
విచారించుకొనేవారి వెఱ్ఱితన మింతేకాక:13729బౌళివిచారించుకొమ్మనవే వేడుక నింకాఁ దానె:13730శంకరాభరణం
విచారించుకోనివారి వెఱ్ఱితన మింతె కాని:13731సాళంగనాటవిచారించుకో నీవే వింతలు నాతోనేల:13732ఆహిరి
విచారించుకో నీవే వెనకా ముందరా నించి:13733బౌళివిచారించుకోరో యిది వి??? కులాల :13734ధన్నాసి
విచారించుకోవు గాక వెనకముందు:13735బౌళివిచారించుకోవుగాక వేడుకకాఁడవు నీవు:13736లలిత
విచారించు హరి నావిన్నప మవధరించు:13737కాంబోదివిచ్చనవిడాయ నేఁడు వెర పేల యిఁక నీకు:13738కేదారగౌళ
విచ్చనవిడిని యిఁక వీడేలు సేసుఁగాని:13739కేదారగౌళవిచ్చనవిడినీ యాడీ వీఁడె కృష్ణుఁడు:13740దేవక్రియ
విచ్చలవిడై మీరు వినోదింతురుగాక:13741మధ్యమావతివిచ్చి చెప్ప నెట్టు వచ్చు విరహుల:13742భైరవి
విచ్చి చెప్పరాదు వింతలు యీ భావాలు:13743రీతిగౌళవిచ్చి చెప్పె నిదె నీకు వివరముగా నేఁడు:13744ఆహిరి
విచ్చేయరాదా వెలఁదికడకు నీవు:13745వరాళివిచ్చేయరాదా వెలఁదిఁ జూతువుగాని:13746పాడి
విచ్చేయవమ్మా వెన్నెలబొమ్మా:13747రామక్రియవిచ్చేయవయ్య నీవు వేగమె యింతటనైన:13748లలిత
విచ్చేయవయ్యా వెలఁదిఁ జూతువు గాని:13749వరాళివిచ్చేయవయ్యా వేగమే అక్కడికి:13750ధన్నాసి
విచ్చేయవయ్యా వేఁగుదాఁకా జాగు లేల:13751పాడివిచ్చేయవయ్యా వేంకటాచలముపొంత:13752రామక్రియ
విచ్చేయుమనఁగదే విభునిఁ జెలికడకు:13753ఆహిరివిచ్చేయు మాయింటి కిట్టె వింతవాఁడవా:13754మంగళకౌశిక
విజయపుటమ్ము వేసె వేంకటేశుఁడు:13755సామంతంవిజాతులన్నియు వృథా వృథా:13756లలిత
విట్టలయ్య వీధికేఁగి వేగవచ్చెవో:13757సామంతంవిడిచితి మనరాదు అవి మరి విడువమనఁ:13758భవుళి
విడుమనవో రోలు విడుమనవో :13759శ్రీరాగం.html">విడువదు తన్ను విడువఁ జూచిన తన్ను:13760బౌళి
విడువరా దెంతైనా వెఱ్ఱివాఁడనైన నీకు:13761ఆహిరివిడువ విడువ నింక విష్ణుఁడ నీపాదములు:13762సౌరాష్ట్రం
విడువవో మాయా విష్ణువధీనము:13763మంగళకౌశికవిడు విడరే యీ విధ మేల సతి:13764కాంబోది
విడు విడు యీ సుద్ది విననోపా:13765దేవగాంధారివిడువుము మనసా వీరిడి చేఁతలు:13766శోకవరాళి
విడువు వేసాలు పదివేలు వచ్చెను:13767నాగవరాళివిడె మందుకొనవయ్య వెస నంది యిచ్చీని:13768నాట
విత్తొకటి వెట్టితేను వేరొకటి మొలచునా:13769వరాళివిత్తొకటి వెట్టఁగాను వేరొకటి మొలచీనా:13770రామక్రియ
విత్తొకటి వెట్టఁగా వేరొకటి మొలచునా:13771శుద్ధవసంతంవిదురుని విందా విజయీభవ:13772బౌళి
విధినిషేధములకు వెఱవఁగఁ బనిలేదు:13773దేవగాంధారివిననేమి దప్పిపోయ వెనకముందు :13774దేశాక్షి
వినయమే నెరపితే వేడుక వుట్టీఁగాక:13775భైరవివినయమే మేలు విఱ్ఱవీఁగుకంటె:13776శంకరాభరణం
వినయమే మంచిది విభునితోను:13777నాదరామక్రియవినయాన వేఁడుకొనే వెసఁ దెరవేయరే:13778మధ్యమావతి
వినయాలు సేసేవు వేంకటేశుఁడ:13779సాళంగనాటవినరమ్మ చెలులాల వేడుక లివిన్నియును:13780భైరవి
వినరమ్మ యీ సుద్దులు వెలఁదులాల:13781శ్రీరాగంవినరయ్య నరసింహవిజయము జనులాల:13782నాట
వినరాదు నీ సుద్దులు విని వూరకుండరాదు:13783లలితవినరో భాగ్యము విష్ణుకథ:13784దేవగాంధారి
వినవమ్మ జానకి నీవిభుఁ డింత సేసినాఁడు:13785రామక్రియవినవమ్మ యశోద గోవింద కృష్ణుఁడు:13786దేసాక్షి
వినవయ్య నీదేవుల వేడుకైన సుద్దులు:13787వరాళివినవే చెలియ నేఁడు విభుని నా చందములు:13788ఆహిరి
విన వేడుకయ్యీ నాకు వెస నిద్దరి సుద్దులు:13789భైరవివిన వేడుకయ్యీ మాకు వింతలైన మీ :13790హిజ్జిజి
వినవేడుకయ్యీ మాకు వింతవింత మీ :13791సామంతంవినవే నాబుద్ది యిఁక వెలఁది:13792నాదరామక్రియ
వినవే నామాఁటలు వివేకించుకొనవే:13793భైరవివినవే యా మాఁట వెలది నీకు నీవె:13794సామంతం
వినవే యిఁకనైనా నా విన్నపములు:13795దేసాళంవినవే యెక్కడి సుద్ది వేగ మామాట:13796వసంతవరాళి
వినవే విభునిమాట వింతదానవా:13797లలితవినిపించవే యీ సుద్ది వినే నేను:13798శంకరాభరణం
వినుకలి మాటలకు విభుని నేల దూరేవే:13799గుండక్రియవినుమా ఆపెచేతనే వింతలుగఁ గాకుచేసి:13800ముఖారి
వినుఁ డిదె రఘుపతి విజయములు:13801శంకరాభరణంవినే మానతియ్యవయ్య వేడుకలయ్యీ :13802మాళవిగౌళ
వినోదకాఁడ వౌదువు విఠలేశ్వరా:13803శంకరాభరణంవినోదకాఁడైనాఁడు విట్ఠలేశుఁడు:13804మాళవి
వినోదాన కోపవట విరహాన కోపేవా:13805రామక్రియవినోదించవయ్యా ఇందు వేడుక సేసీ నీకు:13806వరాళి
వినఁగదవే చెలుల విన్నపము లిఁకనైన:13807వరాళివినఁగదవే మా విన్నపము:13808తెలుఁగుఁగాంబోది
విన్న కన్నవారికెల్లా వెరగయ్యీని:13809లలితవిన్న కన్న వారికెల్లా వెరగయ్యీని:13810ధన్నాసి
విన్నదాఁకా తహతహ విడువదేమోకాని:13811ఆహిరివిన్నదాఁకా వేగిర మిదె నాకుఁ:13812బౌళి
విన్నప మిదియే వేవేలకు గోవిందా గోవిందా:13813గుజ్జరివిన్నపమిది యొకటి వేవేలు మారులకును:13814కేదారగౌళ
విన్నపమిదె నీకు వినుము వద్దు పరాకు:13815ఆహిరివిన్నపమిదె పో వింటివో వినవో కాని:13816సామంతం
విన్నపమిదే నీకు వేవేలు విధముల:13817శ్రీరాగంవిన్నపము నేఁ జేసేది వింటివా వోయి:13818దేసాళం
విన్నపము నొకటే విచ్చే సేదీ నొకటే:13819ముఖారివిన్నపము లాలకించి వినవయ్యా:13820ఆహిరి
విన్నపము లిఁకనేల వేగినంతాను:13821దేసాళంవిన్నపము లిఁక నేల వేఁడుకో నేల:13822మలహరి
విన్నపము లింకనేల వేమారును:13823శంకరాభరణంవిన్నపము లింత విన్నవించవలెనా:13824మాళవిగౌళ
విన్నపములెల్ల నాచే విందువు గాక:13825భైరవివిన్నపములేమి సేసే వేగినంతాను:13826దేవగాంధారి
విన్నపము లేమి సేసే వేగినంతాను:13827ఆహిరివిన్నపము వినవయ్య వేసరుకోకువయ్య:13828శ్రీరాగం
విన్నపము సేయమనె వేడుకతో నీకు :13829అమరసింధువిన్నపము సేయ మాకు వేసటయ్యీని:13830వరాళి
విన్నపము సేయవమ్మా విభునికి:13831దేశాక్షివిన్నప మేమి సేసేము వేగినంతాను:13832దేసాళం
విన్నప మేవిూఁ జేయకు విభుఁడు :13833భైరవివిన్నప మేఁటికి వేమారు:13834నాదరామక్రియ
విన్నప మొక్కటే నీకు వేవేలకు:13835సామంతంవిన్నపాల కెవ్వరికి వేళ గాదు:13836భైరవి
విన్నపాలు నేఁ జేసితే వెంగెమై తోఁచు:13837నాదరామక్రియవిన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు:13838భూపాళం
విన్నపాలు సేయకురే వేగుదాఁకాను:13839శంకరాభరణంవిన్నమాట యిదె సుమ్మీ వెల్లవిరిగా నేము:13840బౌళి
విన్నమాఁట కన్నమాఁట విన్నవించితిమి :13841రామక్రియవిన్నవారు నవ్వేరు వెఱపు లిఁకేఁటికి:13842వరాళి
విన్నవిఁ గన్నవిఁ గావు నీ పగట్లు:13843సాళంగంవిన్నవించనెట్టు వచ్చు వెలఁదియున్న :13844శంకరాభరణం
విన్నవించ నేమిటికి వేగినంతాను:13845సౌరాష్ట్రంవిన్నవించ నేమున్నది విచ్చి విచ్చి :13846భైరవి
విన్నవించనేమున్నది వేగినంతాను:13847కేదారగౌళవిన్నవించనేల యిందు వేమారుఁ దనతో:13848సామంతం
విన్నవించ నేఁటికి విచారము లేఁటికి:13849శ్రీరాగంవిన్నవించరే పతికి వెలఁదులాల:13850ఆహిరి
విన్నవించరే పతికి వెలఁదులాల:13851కాంబోదివిన్నవించరే యీమాట విభునికిని:13852శ్రీరాగం
విన్నవించరే యీమాట విభునికిఁ జెలు:13853ఆహిరివిన్నవించరే యీ మాట విభునికిఁ:13854వరాళి
విన్నవించరే యీమాట విభునితోను:13855కాంబోదివిన్నవించరే యీమాట వెలఁదులాల:13856ఆహిరి
విన్నవించరే యీమాఁట విభుడు తానే :13857భైరవివిన్నవించరే యీ మాఁట విభుఁడెదుట :13858ఆహిరి
విన్నవించరే యీమాఁట వీనులఁ బట్టీఁ గాని:13859రామక్రియవిన్నవించరే వెలయ నీతనికి:13860తెలుఁగుఁగాంబోది
విన్నవించవలెనా వీరూ వారు నిందులకు:13861సామంతంవిన్నవించవలె నీకు వేడుకఁ దొలుదొలుతే:13862పాడి
విన్నవించ వసగాదు వెలఁది భావములెల్లా:13863శ్రీరాగంవిన్నవించవే యీమాఁట విభునికిని:13864మంగళకౌశిక
విన్నవించవే వో రమణి విభునికి వింత :13865మధ్యమావతివిన్నవించితి నా విధమెల్లా నీకు నేఁడు:13866పాడి
విన్నవించితిమి నీకు వెలఁది భావములెల్లా:13867రామక్రియవిన్నవించితిమి నీకు వెలఁది భావములెల్లా:13868శ్రీరాగం
విన్నవించితిమి నీకు వెలఁది భావములెల్లా:13869నాగగాంధారివిన్నవించితిమి నీకు వేడుకవేళ:13870ఆహిరి
విన్నవించితిమి నీకు వేడుకైన దీమాట:13871పళవంజరంవిన్నవించితిమి నీవిద్యలెల్లాను:13872సామంతం
విన్నవించితిమి ముందే వెనక నెఱఁగరాదు:13873లలితవిన్నవించి రమ్మనెను వెలఁది నీతో మమ్ము:13874నాగవరాళి
విన్నవించుమనె మమ్ము వెలఁది నీకు నీవు:13875ధన్నాశివిన్నవించేమని వచ్చి వెరగంది :13876తోండి
విన్నవించే మిద్దరికి వినవయ్య చెలులము:13877ఆహిరివిన్నవించఁగరాదు విచ్చేయుమనరాదు:13878ఆహిరి
విపరీతము లివి వినరాదు:13879నాగగాంధారివిభునికి నీమాటె విన్నవించరా:13880ముఖారి
విభునితో నలుగక విడె మియ్య వే:13881శంకరాభరణంవిభునితో నిఁకనేలే వేసాలు:13882శుద్ధవసంతం
విభుని వినయములు వినవమ్మా నిను:13883పాడివిభునిఁ దోడుకవచ్చే వెస నన్నీ :13884నాదరామక్రియ
విభుఁడ వింతటికి వెరవుతో ననుఁగావు:13885పాడివిభుఁడవు నీవందుకు వేసరుదురా:13886సౌరాష్ట్రం
విభుఁడు నీపై భక్తితో వీఁడె వున్నాఁడు:13887మాళవిగౌళవిభుఁడు వద్ద నున్నాఁడు వేవేలు చందాలాను:13888లలిత
విరతి గలుగవలె విష్ణుభక్తుఁడు గావలె:13889దేసాళంవిరహతాపముచేత విసిగె నిందాఁకాను:13890భైరవి
విరహతాపము మాన్పవే నీవు:13891తెలుఁగుఁగాంబోదివిరహపు రాజదె విడిదికి రాఁగా:13892సామంతం
విరహమునకు నీవు వెరవవద్దు:13893తెలుఁగుఁగాంబోదివిరహము మీఁదనే వేడుక వెల్లివిరిసీ:13894శ్రీరాగం
విరహము వలవదు రసికులు వినరో :13895శ్రీరాగంవిరహమే కూడైన వెఱ్ఱివారము:13896మనోహరి
విరహ మేడదే నాకు వెస నీ కరుణ గద్దు:13897శ్రీరాగంవిరహమే తోఁచదు విభుఁడ నీతో నాకు:13898ఆహిరి
విరహ మొక్కందమాయ విచ్చేయవయ్యా:13899శ్రీరాగంవిరహమొ సంభోగంబుల :13900శ్రీరాగం
విరహాన నినుఁబాసి వేఁగేను:13901సామంతంవిరహాన నిన్నుఁ బాసి వేగిరించె నిందాఁకా:13902దేవగాంధారి
విరహాన నుండినాను వేడుకలే పుట్టే నాకు:13903తెలుఁగుకాంబోదివిరహాన బడలెను విభుఁడు యిందాఁకాను:13904ఆహిరి
విరహిణి మొదలనే వీరి వొట్లిఁక నేల:13905శ్రీరాగంవిరహంపుఁ గోమలికి వెలయంగఁ గలవెల్ల:13906శ్రీరాగం
విరహంబు వేఁడాయ విరుల మొన :13907ఆహిరివిరిగినట్టి బండివారే వెఱ్ఱివారుగాక నీవు:13908ముఖారి
విరిదమ్మివాఁడేయ విరహము వేఁడేయ:13909తెలుఁగుఁగాంబోదివిరులదండలతోడి విట్ఠలేశా । నీవు:13910దేసాళం
విరుల యమ్ములు వాఁడి వెన్నెల వేఁడి:13911ఆహిరివిఱిగినట్టి బండివారు వెఱ్ఱివారు గాక నీ:13912ముఖారి
విఱిగి పారెడియట్టి వీరిడి యో రిపులాల:13913నాటవిఱిగిరి దానవవీరు లదె:13914సాళంగనాట
వివరము మాలినట్టి వెఱ్ఱిదేహి తొల్లి:13915గుండక్రియవివరించి చూడఁబోతే వెఱఁగయ్యీ నాకు :13916గుండక్రియ
వివరించి చెప్పరాదు వేరే నీకు దాఁచరాదు:13917వరాళివివరించి చెప్పవయ్యా వినవేడుకయ్యీ :13918సౌరాష్ట్రం
వివరించుకోనివారి వెఱ్ఱితనమింతే కాక:13919గౌళవివా(చా?)రించుకొమ్మననే విభునిఁ :13920సౌరాష్ట్రం
వివేకమెఱఁగని వెఱ్ఱులము గాక నేము:13921బౌళివివేకించ వేళ లేదు విజ్ఞానమార్గమందు:13922శ్రీరాగం
వివేకించుకొనవయ్యా వింతవింత లాగులు:13923సౌరాష్ట్రంవిశ్వప్రకాశునకు వెలి యేడ లో నేడ:13924కన్నడగౌళ
విశ్వమెల్ల నీ విరాడ్రూపము:13925మలహరివిశ్వరూప నీ మూర్తి వివేకించలేను నేను:13926దేసాళం
విశ్వరూప మిదివో విష్ణురూప మిదివో:13927భైరవివిశ్వాత్మ నీ కంటె వేరేమియునుఁ గాన:13928లలిత
విష్ణుదేవు పాదములే విద్యాబుద్ధీ మాకు:13929లలితవిష్ణుఁడ వచ్యుతుఁడవు విశ్వపరిపూర్ణుఁడని:13930ముఖారి
విష్ణుఁడే యింతానని భావించుటే బుద్ధి:13931పాడివిష్ణుఁడొక్కఁడే విశ్వాత్మకుఁడు:13932నాట
విసిగేవు సుమ్మీ నీవు విడువనంటా నాపై:13933లలితవింటా నున్నాఁడు నీ పతి వీనుల :13934దేశి
వింటి దన సుద్దులెల్ల వింతలా నాకు:13935దేసాళంవింటి నేఁ గొన్ని సుద్దులు వీరి వారి :13936మధ్యమావతి
వింటిమయ్యా నేఁడు నీ వేడికెలు:13937శంకరాభరణంవింటిమి ఇవీఁ గొన్ని వింతలు నేఁడు:13938నాట
వింటిమి కంటిమి తన వేడుకకారితనాలు:13939వరాళివింటిమి కంటిమి నాఁడే వీనులఁ :13940సామవరాళి
వింటి మిదిగో నేము వీనుల పండువగాను:13941వరాళివింటిమి నీ కతలు కంటిమి నీమాయలు:13942లలిత
వింటిమి మీ కతలెల్లా వీనుల పండుగగాను:13943సామంతంవింటిమి యీ కొత్తలు వీనులు చల్లఁగాను:13944కేదారగౌళ
వింటిమే నీ చేఁతులు వీనుల పండువగాను:13945శంకరాభరణంవింటిరటె యీ సుద్దులు వెలఁదులాల:13946లలిత
వింటిరటే చెలులార వింతసుద్ది ఇదొకటి:13947గౌళవింటిరటే చెలులాల వేడుక సంతోసవార్త:13948పళవంజరం
వింటిరా వో చెలులాలా విభుని తగవులెల్లా:13949దేశాక్షివింటివటె మగువా విభుఁడు నీవు నుండఁ:13950లలిత
వింటివటే యీతని వేసాల సుద్లులు నేఁడు:13951శుద్ధవసంతంవింటివా నామాట నీవు విభుఁడవు:13952వరాళి
వింటివా వో చెలియ నా విన్నపములు:13953కురంజివింటివా వోయి నీ వీనులు చల్లఁగాను:13954మాళవిగౌళ
వింటివో వినవో కాని వేడుకతో నున్నదాన:13955దేశాక్షివింటే దయవుట్టి యిట్టె విచ్చేసీ నీడకు:13956ఆహిరి
వింటేఁ గోపమురేఁగీ విన్నవారికి:13957పాడివింతగా నానతీవయ్య వినే నేను:13958దేశి
వింతచెలి వద్దనుంటే వెలదికి సిగ్గుగాదా:13959ముఖారివింతదాననా నేను నేమరు నింత సేయను:13960హిందోళవసంతం
వింతనా నేఁ దనకు వేసాలవాఁడు:13961ముఖారివింత నీతనిఁ జూడవే వేడుకయ్యీని:13962నట్టనారాయణి
వింత లాపెవద్దనుండి వినీఁ గాని:13963సామంతంవింతలేల సేసేవే విభుఁడు నీకు నితఁడు:13964బలహంస
వింతవారమా నేము విచారించుకొనవయ:13965వరాళివింతవారా నీకు వీరు విడువ వింకా గుట్టు:13966రామక్రియ
వింతవారివల్లనైతే వెసనిన్నీ సమ్మతౌను:13967ముఖారివింతవారు నిన్నేమన్నా వినఁజాలము:13968దేసాళం
వింతవారైతే నిన్ను వెంగెమాడరా:13969నారాయణివింతవాఁడా తానేమి వేగిరించ నేమిటికి:13970సామంతం
వింతవాఁడా తానేమి వేమరుఁ జెప్పించు:13971ముఖారివింత వింత బాగులెల్లా వెలయ:13972దేసాళం
వింత వింత మాట లివి వింటిమి నేము:13973వరాళివింత వింత రుచులనె వేడుక వుట్టించవలె:13974ముఖారి
వింతవింత వలపుల నిటుకులాఁడి:13975రామక్రియవింత వింత వింతలూ:13976సామంతం
వింత వింత సతులాల వినరమ్మా:13977నాదరామక్రియవిందము దన సుద్దులు వేగిర మేలే:13978నట్టనారాయణి
విందువు రావయ్యా వేడుక నీకుఁ గలిగితే:13979దేశాక్షివీడుదోడాయ వలపు వెలఁదికి నీకును:13980నాగవరాళి
వీడెపుఁ బెదవితోడి విట్ఠలేశుఁడు:13981లలితవీడెమిత్తువు రావమ్మా వీఁడె పానుపుపై:13982మంగళకౌశిక
వీడె మియ్యఁ గదవె విభునికిని:13983హిజ్జిజ్జివీడెమియ్యఁ గదవే విభునికిని:13984భైరవి
వీడెమింద కోవయ్య వింతవారమా:13985బౌళివీడెము చేతఁ బట్టుక వీఁడె వున్నాఁడు:13986వరాళి
వీదిలోన నదేకదే విష్ణుపదము:13987లలితవీది వీది జెప్పఁగానే వింటిమి నేము:13988తెలుఁగుఁగాంబోది
వీది వీది వాఁడే వాఁడే వీఁడే వీఁడే చెలఁగీని:13989నాటవీదులనెల్లాఁ దానే గోవిందరాజు:13990సామంతం
వీదుల వీదుల నెల్ల వీఁడె కృష్ణుఁడు:13991బౌళివీదుల వీదులనెల్లా విష్ణుఁడు సంచరించీని:13992మాళవిగౌళ
వీదుల వీదుల నేఁగే విట్ట(ట్ఠ)లేశా । వట్టి:13993గౌళవీధుల వీధుల విభుఁ డేఁగీ నిదె:13994సౌరాష్ట్రం
వీనికేలే వెఱవ నీకును విభుని పొందే సేయు :13995ఆహిరివీనిఁ జూచియైన నేము విరతిఁ బొందగలేము:13996దేసాళం
వీనులారా నీవే ఇటు విందువు రావే:13997భైరవివీనులు చల్లఁగా ఇట్టె వినేఁగాక:13998ఆహిరి
వీరట నీవట యిఁక విచ్చనవిడి:13999లలితవీరి వారివలె నేను వింతదాననా:14000శుద్ధదేసి
వీరు వారనేటి వింతేల:14001లలితవీఁడిగో నిలుచున్నాఁడు విజనగరములోన:14002బౌళి
వీఁడివో అల విజయరాఘవుఁడు:14003శుద్ధవసంతంవీఁడివో కలశాపుర వీరహనుమంతుడు:14004బౌళిరామక్రియ
వీఁడివో కొలువున్నాఁడు విట్ఠలేశుఁడు:14005రామక్రియవీఁడివో నా రమణుఁడు వింటాఁ :14006గౌళ
వీఁడివో నీయెదుట నున్నాఁడు వేవేలు:14007రామక్రియవీఁడివో యిదె వింతదొంగ:14008భైరవి
వీఁడివో లక్ష్మీపతి వీఁడివో సర్వేశుఁడు:14009రామక్రియవీఁడు గదే శేషుఁడు శ్రీవేంకటాద్రిశేషుఁడు:14010మాళవి
వీఁడె చూడరే యెంత వేడుకకాఁడు:14011సాళంగనాటవీఁడె వీఁడె కూచున్నాఁడు వేడుకతో గద్దె:14012ధన్నాసి
వీఁపు గానరాఁగా దాఁగే విద్య లేఁటికే:14013ముఖారివీఁపు గానరాఁగా దాఁగేవిధము:14014సాళంగం
వీఁపు గానరాఁగా దాఁగే విధమేఁటికే:14015ముఖారివుత్తమ నాయకుఁడవు వోరుపు గలవు నీవు:14016బంగాళం
వుప్పతిల్లీ జవ్వనము వొళ్ళి మీఁదను:14017శ్రీరాగంవూరకున్నదాని నేల వుడికించేవు:14018పాడి
వూరకుండ నేఁటికే వువిద నీకు:14019ముఖారివూరకే దక్కుదువా వువిదలకు:14020శుద్ధవసంతం
వూరకే దక్కు నటవే వుడివోని వలపు:14021శుద్ధవసంతంవెక్కసపు నీ కతలు విని విని వెగటయ్యీ:14022రామక్రియ
వెక్కసపు వలపుల విఱ్ఱవీఁగేవు:14023సాళంగనాటవెక్కసమగుఁ గుచవిభవములు:14024శంకరాభరణం
వెగ టాయనో కాక విరసమో తమలోన:14025హిజ్జిజివెగ్గల మింతా వృథా వృథా:14026నాగవరాళి
వెగ్గళపుఁ గూరిములు విభునికిఁ జూపవే:14027నాటవెగ్గళించఁ జూచితేను వేసటలైను :14028పూరిభి
వెట్టిచెలులము నేము వేడుకేకాదా:14029దేశాక్షివెట్టిమోపువంటి మేను విడనాడి :14030పాడి
వెట్టి వలపుచల్లకు విష్ణుమూరితి నాతో:14031శ్రీరాగంవెడకూటములకంటె విరహమే మేలు:14032సామంతం
వెడమంత్ర మిఁకనేల వేరువెల్లంకులు నేల:14033ముఖారివెడలె వెడలె నదె వీధులవీధుల:14034నాట
వెడ విచారాలు వద్దు విష్ణు డితఁడే:14035గౌళవెడవిన్నప మిఁక నేఁటికి వెస మా :14036శ్రీరాగం
వెడ్డువెట్ట కంత నీవు వెఱతు నేను:14037పాడివెడ్డువెట్టి నేమెల్లా వేసరితిమి:14038బౌళి
వెదకనేఁటికి నేయి వెన్న చేతఁ బట్టుకొని:14039వరాళివెదకరే చెలులాల వీదివీదులను వీని:14040మేఁచబౌళి
వెదకవో చిత్తమా వివేకించి నీవు:14041దేసాళంవెదకితే నీవంటి వేల్పు లెవ్వరున్నారు:14042నాట
వెదకిన నిదియే వేదాంతార్థము:14043బౌళివెదకినఁ దెలియదు వెనక ముందరలు:14044లలిత
వెదకి వెదకి చొప్పు లెత్తుచును విచారించితి :14045సాళంగనాటవెదకెద నిను నే వేదము చెప్పఁగ:14046మాళవిగౌళ
వెనకటి నేరములు వేయైనాఁ దడవను:14047శ్రీరాగంవెనకటిపొందు గద్దు వెఱపేల నీకును:14048ఆందోళి
వెనకటివలె నిఁక వేసరేనా నీతో:14049శుద్ధవసంతంవెనకటివలె నేను వెరతు వెరతునిఁక:14050ఆహిరి
వెనక తియ్యనేఁటికి వేసారఁగ నేఁటికి:14051లలితవెనక నప్పటి దూరి వేసరించ నేనోప:14052ఆహిరి
వెనక నీకు మొక్కి వేఁడుకొనీఁగాని చెలి:14053రామక్రియవెనక నీవు చెప్పినట్టు వినేఁగాని:14054భైరవి
వెనక మమ్మన వద్దు వెతలఁ బొరల వద్దు:14055హిందోళంవెనక ముందరికిఁ బెద్దలకెల్లను వివరపు :14056సామంతం
వెనక ముం దెంచఁబోతే వేడుక నీ గుణములు:14057ఆహిరివెనకేదో ముందరేదో వెఱ్ఱి నేను నా:14058ముఖారి
వెనకఁ జేతువుగాని వినోదాలన్నియును:14059లలితవెనకఁ జేతువుగాని వేసాలప్రియములెల్లా:14060సామంతం
వెనుబల మైననుఁ గావఁగ వేరీ విష్ణు:14061గుజ్జరివెన్న చేతఁబట్టి నేయి వెదకనేలా:14062లలిత
వెన్న చేతఁబట్టి నేయి వెదకినట్టు:14063సాళంగంవెన్న చేఁతబట్టుకొని వేఁడనేలే నేతికి:14064సామంతం
వెన్నతోఁ బెట్టిరి నీకు వేసాలెల్లాను:14065భూపాళంవెన్న పట్టుకొని నేయి వెదకనేల:14066భైరవి
వెన్నముద్దకృష్ణుఁడు వేవేల చేఁతలవాఁడు:14067దేసాక్షివెన్నలు దొంగిలునాటి వెఱ్ఱివా నీవు:14068పాడి
వెన్నలు దొంగిలునాటి వెఱ్ఱివా నీవు:14069బౌళివెన్నలు సెలవిఁ గారే విఠ్ఠలేశా:14070ముఖారి
వెన్నవట్టుక నేయి వెదకనేలా మరియు:14071శ్రీరాగంవెన్న వేసినట్టివారి వెస రాతవేసినట్టు:14072రామక్రియ
వెన్నెలల బయట వేడుకకాఁడ:14073శుద్ధదేశివెన్నెలలు గడు వేఁడి విరులు వాఁడి:14074కన్నడగౌళ
వెన్నెలఁ గాయఁగాను వేసవందురా:14075శ్రీరాగంవెరగయ్యీ నీచేఁతకు విట్ఠలేశ్వరా:14076శంకరాభరణం
వెరగయ్యీ నీపె సేసే వేసాలకు:14077పళవంజరంవెరగుతో మరచితే వెనక లేదు:14078గుండక్రియ
వెరగుపడి చూచీ విభుఁడు ని న్నందుకే:14079కాంబోదివెరగంది వున్న దాన విభు నేమీ ననలేక:14080హిందోళవసంతం
వెరతుమయ్య చూపు వేఁటకాడ:14081ముఖారివెరపు దెలుపు నీ వేగిరిమే నీ:14082శ్రీరాగం
వెరపులు నొరపులు వృథా వృథా:14083ముఖారివెరవకువే యింత వెరగేలా నీకు:14084ముఖారి
వెరవుతోనింకాఁ జూచే విశేషాలు:14085రామక్రియవెరవు లెరుఁగుదువు వేవేగ రావయ్య:14086భైరవి
వెరవు విచారించుకొంటే వేగిరించేవు:14087ముఖారివెఱగే మనకు వెడమంకు దనకు:14088సామంతం
వెఱతుమయ్యా నీకు వింత లింకానేమైనా:14089సావేరివెఱతు వెఱతు నిండువేడుకపడ నిట్టి:14090శ్రీరాగం
వెఱపించబోయి తానె వెఱచెఁ దల్లి యశోద:14091పళవంజరంవెఱపించితిగా వోయి వేడుకకాఁడ:14092వరాళి
వెఱపించఁ బోయి మరి వెఱచినట్టయ్యీఁ :14093సామంతంవెఱపేల రమ్మనవే వింతవాఁడా తా నాకు:14094గౌళ
వెఱవక యింత విన్నవించఁగలమా నీ:14095రామక్రియవెఱవక లోనికి విచ్చేయవయ్యా:14096వసంతవరాళి
వెఱవకు చెప్పవయ్యా వెనక వేసుకొనేను:14097గుండక్రియవెఱవకు నిన్ను నంత వేసరించను:14098దేసాళం
వెఱవకు నేఁ గూడి వెస నందుకూ నంపేను:14099శుద్ధవసంతంవెఱవకు మనసా విష్ణుని యభయము:14100లలిత
వెఱవకువయ్య నిన్ను వేసరించను:14101రీతిగౌళవెఱవకువే చెలియా విభుఁడు బత్తిగలఁడు:14102వరాళి
వెఱవకువే నీవు వెలఁది వీని కివెల్లా:14103నాదరామక్రియవెఱవకుఁడీ యిందుకుఁగా విశ్వహితుఁడ:14104రామక్రియ
వెఱ్ఱితనమున నిన్ను వేసరించేఁగాక నీవు:14105దేసాళంవెఱ్ఱి దెలిసి జగము వెస రోఁకలి చుట్టేను:14106భూపాళం
వెఱ్ఱి దెలిసి మరియు వేఁదురు దవ్వేము :14107దేసాక్షివెఱ్ఱి దెలిసి రోఁకలి వెసఁ జుట్టుకొన్నట్టు:14108ధన్నాసి
వెఱ్ఱి మానుప రెవ్వరు వేఁదురు నాయంత :14109గుజ్జరివెఱ్ఱివారిఁ దెలుపుట వేవేలు సుకృతము:14110భైరవి
వెఱ్ఱివాఁడ వెఱ్ఱివాఁడ వినియుఁ గనియుఁ :14111బౌళివెఱ్ఱివాఁడు వెఱ్ఱిగాఁడు విష్ణుని దాస్యము లేక:14112బౌళి
వెఱ్ఱులాల మీకు వేడుక గలితేను:14113రామక్రియవెలయ నాగుణమెల్లా విన్నవించితి నీకు:14114దేవగాంధారి
వెలయ నానతీవయ్యా వినే నేను:14115పాడివెలయ ముందటెత్తు విచారించుకొనవయ్య:14116మధ్యమావతి
వెలయునిన్నియును వృథా :14117రామక్రియవెలయు నీకల్యాణవేదిగా మతినుండి:14118వరాళి
వెలయఁగఁ దెర యిఁక వేయఁగదే:14119శ్రీరాగంవెలయఁ జేపట్టితివి విడువరా దిఁక నీకు:14120కాంబోది
వెలయఁ బెండ్లాడితివి వెఱపేఁటికి:14121ముఖారివెల(ర?)సె నహోబలాన విదారణ:14122రామక్రియ
వెలలేని గుణముల విభుఁ డాతఁడు:14123మంగళకౌశికవెలలేని గొల్లెతలే వేడుక గాక:14124సామవరాళి
వెలలేని మహిమల వేసాలవాఁడు:14125సామవరాళివెలలేని వలపుల వెనకముం దెంచుకోవు:14126వరాళి
వెలికీ వెళ్ళఁడు చలికీ వెరవఁడు:14127కన్నడగౌళవెలినుండి లోనుండి వెలితిగాకుండి:14128కాంభోది
వెలినుండు లోనుండు విశ్వమింతటనుండు:14129సాళంగనాటవెలిఁదోఁచే దొకటి వేసము నీలో నొకటి:14130కాంబోది
వెలుపల మఱవక లోపల లేదు వెలుపలఁ :14131రామక్రియవెలుపల వెదకితే వెస నాత్మఁ గనునా:14132ముఖారి
వెలుపలెల్ల తనలోను గాక తను విడువదు :14133లలితవెలుపలఁ బెట్టి మాతో వేసాలేల సేసేవు:14134శుద్ధవసంతం
వెలఁది చక్కఁదనము వేరొకటి గాదు సుండి:14135మధ్యమావతివెలఁది చందములెల్లా విన్నవించితి:14136ముఖారి
వెలఁది చందము లెల్లా విన్నవించితిమి :14137వరాళివెలఁది నిన్నీడకే విచ్చేయిమనె:14138కన్నడగౌళ
వెలఁది నింక లేపవెఱతుము నేమైతే:14139ముఖారివెలఁది నింతటే నీవు వేఁడుకోవయ్యా:14140దేసాళం
వెలఁది నీ చెమటలె వెళ్ల వేయఁగా:14141సామంతంవెలఁది నీ రతుల వీఁగ దిఁక:14142కేదారగౌళ
వెలఁది భావము నీకు విన్నవించితి:14143శంకరాభరణంవెలఁది యిట్టుండితేను విభుని చిత్తము :14144ఆహిరి
వెలఁది యీకె ఇదిగో వీఁడిగో :14145పాడివెలఁది యీమాఁటె విన్నవించ నంపె:14146భవుళి
వెలఁది రచనలకు విసుగకుమీ:14147శంకరాభరణంవెలఁదివిరహ మెంతో విన్నవించితిమి నీకు:14148బౌళి
వెలఁది సింగారము వింతవింత బాగులాయ:14149శ్రీరాగంవెలఁది సొబగులివి విన్నవించితిమి:14150పాడి
వెలఁదిఁ జూతువు గాని విచ్చేయవయ్యా:14151ఆహిరివెల్లవిరాయ వలపు వేసాలేలే:14152ముఖారి
వెల్లవిరాయఁ బనులు విట్ఠలేశ్వరా:14153దేసాళంవెల్లవిరాయఁ బనులు వేసాలేలే:14154శుద్ధదేశి
వెల్లవిరి సేతురటే వెక్కసపు మగవాని:14155శ్రీరాగంవెల్లవిరులాయ నేఁడు వేడుక నీ చేఁతలెల్లా:14156సామంతం
వెల్లవిరులై యిఁక వెలసివుందువుగాక:14157ఆహిరివెల్లివిరిసీ వలపు వెంట వెంట రాఁగాను:14158సామంతం
వెల్లివిరులాయనోయి వేడుకలు నీకు నేఁడు:14159ఆహిరివెస నిటమీఁది మాట విచారించవయ్యా నీవే:14160రామక్రియ
వెసఁ గాఁపురము సేయ విచ్చనలి(వి?)డి:14161మంగళకౌశికవెంగెమాడ నెంత లేదు వేగినంతాను:14162కురంజి
వెంగెమాడేనా నిన్ను వినవా నాజాడ :14163పాడివెంగెమాడేనా నిన్ను వేగినంతాను:14164మాళవిగౌళ
వెంగెమాడఁ బనిలేదు వెస నొకరొకరికి:14165వరాళివెంగెము లాడకురే విభునితోను:14166గౌళ
వెంగెములు నిన్నాడను వేసరించను:14167తెలుఁగుఁగాంబోదివెంగెము సేయదు సుమ్మీ వెలఁది:14168రామక్రియ
వేగమె రావయ్యా నీవు వెలఁది దినదినము:14169పాడివేగమే యానతీవమ్మా విన :14170దేసాళం
వేగమే రాఁగదవయ్య వెలఁదిఁ జూతువు:14171రామక్రియవేగినంతా నిన్ను నేల వేసరించను:14172ఆహిరి
వేగినంతా నీరాకకే వేడుక నెదురుచూచె:14173ఆహిరివేగినంతా నేమి చెప్పే వెలుమ జోలి:14174సాళంగనాట
వేగిరకానికి నేఁడు వెసఁ బెట్టుమన్నట్టు:14175వరాళివేగిరకాఁడవు నీవు వెసలఁ బెట్టుమనేవు:14176మాళవి
వేగిరమా నీవు విభుఁడవు నీ వెలఁదిని నేను:14177నాదరామక్రియవేగిరమా యిప్పుడేమి విభుఁడవు నీవు :14178ఆహిరి
వేగిరమా యిప్పుడేమి వేఁడి వలపు:14179నాదరామక్రియవేగిర మిప్పుడే యేల వింతవారమా:14180బౌళి
వేగిర మింతలో నేల విసుగునేల:14181దేసాళంవేగిరమేల వేయనీవోలా:14182శంకరాభరణం
వేగిర మేలే కొసరు వేరే వుండఁగా నా:14183ఆహిరివేగిర మేఁటికి నాకు వేయైనాను:14184సింధురామక్రియ
వేగిర మేఁటికిని వేసట లేఁటికిని విష్ణుని :14185పాడివేగిరించకురే మీరు వెలఁదులాల:14186కేదారగౌళ
వేగిరించకురే మీరు వెలఁదులాలా:14187పాడివేగిరించకురే వెలఁదులాల:14188ఆహిరి
వేగిరించకురే వో వెలఁదులాల:14189పాడివేగిరించ కంతేసి త్రివిక్రము:14190ముఖారి
వేగిరించ నాకేల వేసరనేల:14191కన్నడగౌళవేగిరించనేమిటికి వెలఁదులాల:14192పాడి
వేగిరించనేల నీతో వేమారును:14193నాదరామక్రియవేగిరించనేల విష్ణుఁడే యింతకుఁ గర్త:14194మాళవశ్రీ
వేగిరించనేఁటికే వెలఁది నీవు:14195పాడివేగిరించ మనకేల వింతవారమా:14196మాళవిగౌళ
వేగిరించి చూచితేను విరసమౌ వలపెల్లా:14197ఆహిరివేగిరించి యాతనికి వేసట సేయకురే:14198ఆహిరి
వేగిరించేనా నీవు వింతవాఁడవా:14199బౌళివేగిరించే విదియేమి వేవేలుసతు లుండఁగ:14200వరాళి
వేగిరించేవిదే నీకు వెంగెమాయనా:14201శంకరాభరణంవేగిరించఁ బనిలేదు విభునితోను:14202వరాళి
వేగిరింతునా యెంత వేసట గలిగినాను:14203గౌళవేగిరింతు నిన్నాళ్ళు వెఱ్ఱిదాననై నిన్ను:14204హిందోళం
వేగిరింతురటే నీవు విభునితోను:14205సాళంగనాటవేగి లేచి సేసేదెల్లా వెలఁదులతోడి పొందే:14206వేళావళి
వేగుదాఁకా జాగరాల వేసారితిమి:14207ముఖారివేగునంతానేల జాలి వెలుమజోలి:14208మధ్యమావతి
వేడుకకాఁడవు నీకు వెరపేఁటికి:14209భైరవివేడుకకాఁడవు నీకు వెరుపేలయ్యా:14210వరాళి
వేడుకకాఁడవు నీకు వెఱపేఁటికి:14211శుద్ధవసంతంవేడుకకాఁడవై విడివడి తిరిగేవు తుమ్మెదరో:14212శ్రీరాగం
వేడుకకాఁడవౌదు నీవింతలెల్లాఁ గంటిమి:14213నాదరామక్రియవేడుకకాఁడవౌదువు విట్ఠలేశా నాకు:14214లలిత
వేడుకకాఁడ వౌదువు వింతమాసటీఁడ వౌదు:14215సాళంగనాటవేడుకకాఁడ వౌదువు వెఱపేఁటికి:14216వరాళి
వేడుకకాఁ డితఁడు విట్ఠలేశుఁడు:14217రామక్రియవేడుకకాఁడు గదమ్మ విజనగరములోన:14218సామంతం
వేడుకకాఁడు గదమ్మ విట్టలుఁడు:14219లలితవేడుకకాఁడు గదమ్మ విట్ఠలేశుఁడు:14220సాళంగనాట
వేడుకకాఁడైనయట్టి విభుఁడు గాక:14221రామక్రియవేడుకకు వెలలేదు విభునితో ననరాదు:14222మధ్యమావతి
వేడుకకు వెలలేదు విభుఁడ వాకెకును:14223శుద్ధవసంతంవేడుకగలట్టెల్లాను వినోదింతువుగాక:14224గుండక్రియ
వేడుక గలవారికి వెంగెములే హితవౌను:14225సాళంగంవేడుక చూడవద్దటే వేగిరించే వింతలోనె:14226పళవంజరం
వేడుకతో నుండుఁ గాని వేసరీఁ జుమ్మీ:14227వరాళివేడుక నెవ్వతెరా విడుపక నిన్నంటి:14228ఆహిరి
వేడుక నేఁ జేసితేను వెంగెమందురా:14229దేసాళంవేడుకపడేముగాక వెంగెమాడేమా నిన్ను:14230రామక్రియ
వేడుక మదనుని విద్యలివి:14231సామంతంవేడుక మీ వలపులు వెల్లవిరాయ:14232వరాళి
వేడుకయ్యీ నాకు నేఁడు వెరవ మీకేఁటికి:14233దేసాళంవేడుకయ్యీ మీయిద్దరి వినోదాలుఁ జూడ :14234రీతిగౌళ
వేడుకయ్యీఁ బలుకవే వేగమే:14235పాడివేడుకలింతేకాని వెంగెము గాదు:14236కురంజి
వేడుకలెటువంటివో వెలఁదిఁ జూడఁగరాదా:14237నాదరామక్రియవేడుక లెట్టివో మీకు విన వేడుకయ్యీ మాకు:14238దేసాళం
వేడుకలే మీఁద మీఁద వెలయుఁగాక:14239దేసాళంవేడుక వసంతము వేళ నిదే:14240వసంతం
వేడు కిది దాఁచరాదు వెల్లవిరిఁ జేయరాదు:14241శంకరాభరణంవేడుకైతే మా యిండ్లకు విచ్చేయవయ్యా:14242కాంబోది
వేడుకొనవయ్య ఆపె వెత దీరను:14243లలితవేదనఁ బొరలే వెరవేలా:14244శ్రీరాగం
వేదము దీర్చదు వేరే శాస్త్రములు:14245శంకరాభరణంవేదములు నుతించఁగ వేడుకలు దైవారఁగ:14246శంకరాభరణం
వేదములే నీ నివాసమట విమలనారసింహా:14247దేశాక్షివేదవట్టి యిఁక నేమి వెదకేరు చదివేరు:14248సాళంగనాట
వేదవేద్యులు వెదకేటి మందు:14249దేసాక్షివేదాంతవిదులాల వివేకులాల:14250ముఖారి
వేదం బెవ్వని వెదకెడిని:14251పాడివేమారు నెంతలేదు వెలుమజోలి:14252హిందోళం
వేరా నాకు నీకు వింతదాననా:14253భూపాళంవేరె నే నేమి సేసినా వెంగె మయ్యీని:14254సాళంగనాట
వేరె యిఁక నంతేసి విచ్చి చెప్పవలెనా:14255లలితవేరే నిన్నుఁ బాసినట్టి విరహమే యరఁగదు:14256నాదరామక్రియ
వేరే నేము సేసేటి విన్నపము లేమున్నవి:14257దేసాళంవేరేపొందు వలెనా వింతవారితో:14258పళవంజరం
వేరొక్కరూ లేరు విశ్వ మింతా నీ మహిమే:14259పాడివేఱే నేమూరకుండిన వెంగెమే కాదా:14260గౌళ
వేఱొకచోట లేఁడు వీఁడివో హరి:14261లలితవేఱొకటిగాఁ జూడకు వేడుక నా వూడిగము:14262దేసాళం
వేఱొకటిఁ గాదు సుమ్మీ వెలఁది నీకు :14263ఆహిరివేఱొక భావనలేల వీనితోఁ బెనఁగనేల:14264పాడి
వేఱొక యాఁటదైతే వేసరు నీ పొందులకు:14265సింధురామక్రియవేలఁ గట్టినట్టి వేవేలు చకిలాలు:14266దేవగాంధారి
వేళ గాదు పోకురే వెలఁదులు లోపలికి:14267శ్రీరాగంవేళగాదు సిగ్గులకు విచ్చనవిడింతే కాని:14268పాడి
వేళగానివేళ వచ్చి వెదకేవు:14269రామక్రియవేళ రానీ మీకు నిట్టే వేగిర మేలే:14270బౌళి
వేళ లేదు జాడ లేదు వీని తోడిదే పాటు:14271బౌళివేళలేదు పొద్దులేదు వేగిరించీని:14272సాళంగనాట
వేళలేదు పొద్దులేదు వేగిరించే వింతలోన:14273వరాళివేళావేళలు లేవా వినోదములకైనాను:14274పాడి
వేళైనదాఁకా మా విడిదికిఁ బోయివచ్చే:14275సాళంగంవేవేగన రానివిభునితోడి పొందు:14276శ్రీరాగం
వేవేగఁ బ్రియాలు చెప్పి వేఁడుకొనీఁ గాక:14277కన్నడబంగాళంవేవేలకు నీకు నీవే విచారించి మన్నించు:14278సావేరి
వేవేలకు నీకు మొక్కి వేఁడుకొనేము:14279బౌళివేవేలకు నే నిన్ను వేఁడుకొనేను:14280రామక్రియ
వేవేలకు నొకటే విన్నప మిదే:14281ఆహిరినాటవేవేలకు మాకు నిఁక వెఱవఁగఁ బనిలేదు:14282పళవంజరం
వేవేల చందాలవాఁడు విఠలేశుఁడు:14283లలితవేవేలు గొసరి వేరితి:14284సామంతం
వేవేలు చేఁతలవాఁడు వీఁడె వీఁడె:14285నాదరామక్రియవేవేలు జాగు లిఁక విడవయ్యా:14286శుద్ధవసంతం
వేవేలు తప్పులు గల్లా వెనక వేసుకొనుమీ:14287వరాళివేవేలు దండాలు నీకు విడరా నన్ను:14288సామంతం
వేవేలు నీ సుద్దులు విననేటికి:14289వరాళివేవేలు బంధములు విడువ ముడువఁబట్టె:14290శంకరాభరణం
వేవేలు విన్నపాలేల వేగినంతాను:14291నాటవేవేలు సతులు గల విభుఁడవు:14292నాగవరాళి
వేవేలు సతులు గల విభుఁడవు నీవైతే:14293మంగళకౌశికవేవేలు సతులుగల వేడుకకాఁడవు నీవు:14294భైరవి
వేసరక తగిలేటి వెఱ్ఱిదానను:14295భైరవివేసరక సారె నన్ను వేఁడుకొనే విందరిలో:14296ముఖారి
వేసరకు చెలియా వేగమె :14297ఆహిరివేసరకు వీఁడేల యనకుము విడువ :14298పాడి
వేసరని వలపుల విభుఁ డాతఁడు:14299శుద్ధవసంతంవేసరితి మన్నిటాను వేడుకొనేమిఁక నిన్ను:14300వసంతవరాళి
వేసరితి మెట్ల నీవెంటఁ దిరిగి:14301దేసాక్షివేసరితేనే లేదు విచారించితేఁ గద్దు:14302దేవగాంధారి
వేసరి వున్నారు తొల్లె వెలఁదులిందరు నీతో:14303పాడివేసరించేదానఁ గాను వేగినంతా నిన్నును:14304గౌళ
వేసరింతురా చెలిని విట్ఠలేశ్వరా:14305దేసాళంవేసవి యెండలుండునా వేరె వానకాలానకు:14306ధన్నాసి
వేసాలకు మమ్ము నేల వేఁడుకొనేవు:14307శుద్ధదేశివేసాల నేఁడు నాకుఁగా వెరవ నేల:14308ఛాయానాట
వేసాలవాఁడు గదవే విట్ఠలేశుఁడు:14309సామంతంవేసాలు వేయఁగనేలే వేడుకకాఁడు:14310కాంబోది
వేసాలెల్లాఁ జేసేవు వింతవానివలెనే:14311మాళవివేసంగికాలమున వేడ్క సలుపు (లిపె?):14312కాంబోది
వేఁకునఁ దిరుపళచ్చి విష్ణునికిఁ జేయరో:14313భూపాళంవేఁగిరమా కోనతిరువెంగళేశ । నిండెఁ:14314రామక్రియ
వేఁటకాఁడనంటా నా వెంటఁ బాయవు :14315శంకరాభరణంవేఁటలాడి వచ్చేనంటా వేసాలు సేసేవు :14316కాంబోది
వేఁడుకొనవయ్యా యీపె వెల్లవిరి :14317లలితవేఁడుకొని వేఁడుకొని వేసారితి మిద్దరిని:14318భైరవి
వేఁడుకొనఁ గదవయ్య వేగమె నీవు:14319మధ్యమావతివేఁడుకోఁగాఁ జెలులతో విఱ్ఱవీఁగే వింతేకాక:14320సామంతం
వేఁడుకోఁగాఁ దన మాట విన ననేనా:14321పాడివేంకటగిరి గోవిందుఁడా:14322శోకవరాళి
వేంకటాద్రివిభునిఁ బాసి విరహియైన :14323భైరవివైకుంఠపతి నిన్ను వడిఁ గానవలెఁ గాక:14324వరాళి
వైష్ణవులసొమ్ము నేను వారు నీ సొమ్ములింతే:14325సాళంగనాటవైష్ణవులుగానివార లెవ్వరు లేరు:14326ధన్నాసి
వొక్క గరిడీలోనే వోటపంతా లిఁక నేల:14327ప్రతాపనాటవొగ్గి నామాట వినవే వో వదినె:14328బౌళి
వొడివట్టే వేమోయి వో బావ యింత:14329సాళంగనాటవొడిఁ బెట్టుకొనరాదా వువిద నేపొద్దు నీవు:14330వరాళి
వొడఁబరచఁగ నేలే వొద్దే యిఁక:14331కేదారగౌళవొద్దనేమా నిన్ను నేము వూరకే యేల :14332సాళంగనాట
వొద్దిక నోపము వట్టి స్వతంత్రము:14333భవుళివొద్దివా రెల్లా సాక్షి ఉపేంద్రుఁడా మన:14334దేసాక్షి
వొద్దు నీవు నాకెదురా వోరి కంసుఁడా:14335నాటవొద్దఁ గూచుండఁ గదవే వొడి వట్టి తీసీని:14336వరాళి
వోజకు వచ్చినవాని నొడికానఁ గూడరాదా:14337నాదరామక్రియవోజ దప్పకుండా వలె నొయ్యారపు దానికి:14338నట్టనారాయణి
వోవలఁ బుచ్చే వూరకిటు:14339ఆహిరివోవో రాకాసులాల వొద్దు సుండి వైరము:14340గౌళ
వంచకునే శిరసు వలవని నెరుసు:14341సామంతంవంచన ప్రియములవారే కాక:14342కన్నడగౌళ
వంచిన పన్నీటఁ బో వాడె నీ మోము:14343ముఖారివందే వాసుదేవం:14344శ్రీరాగం
వందేహం జగద్వల్లభం దుర్లభం:14345బౌళిశతాపరాధములు సహస్రదండన లేదు:14346శంకరాభరణం
శమము చాలనియట్టి జన్మం బిదేమిటికి:14347కాంభో(బో)దిశమించుకోవయ్య సర్వాపరాధాలు:14348శంకరాభరణం
శరణని బ్రదుకరో జనులాల:14349సాళంగనాటశరణన్న విభీషుణుఁ గరుణఁ గాచినవాఁడు:14350శంకరాభరణం
శరణ మాతనికే సర్వభావాల:14351భైరవిశరణాగత వజ్రపంజర బిరు దది నీది:14352ధన్నాసి
శరణాగత వజ్రపంజరుఁ డీతఁడు :14353ధన్నాసిశరణాగతినే యెంచఁగ నిత్యులైరి గాక:14354దేవగాంధారి
శరణాగతుఁడను విచార మింత వలెనా :14355దేశాక్షిశరణు కపీశ్వర శరణం బనిలజ:14356శంకరాభరణం
శరణు నేఁ జొచ్చినది సరి నీవు :14357బౌళిశరణు వేఁడెద యజ్ఞసంభవరామ:14358శ్రీరాగం
శరణు శరణు దేవ సర్వపోషక:14359కన్నడగౌళశరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ:14360మాళవిగౌళ
శరణు శరణు నీకు జగదేకవందిత:14361చాయశరణు శరణు నీకు సర్వేశ్వరా నీ:14362రామక్రియ
శరణు శరణు రామచంద్ర నరేంద్రా:14363శ్రీరాగంశరణు శరణు విభీషణవరదా:14364సాళంగనాట
శరణు శరణు వేదశాస్త్రనిపుణ నీకు:14365సాళంగనాటశరణంటి మాతని సమ్మంధమునఁ జేసి:14366లలిత
శరణంటే నీవు దిక్కు సర్వేశ్వరా:14367భూపాళంశరణంటేఁ జాలు సర్వేశ్వరునికి:14368సాళంగనాట
శరణం బితఁడే సకలము నాకును:14369మలహరిశిన్నెక తేవే శెలువుని తా:14370మేఁచబౌళి
శిరసు వంచకు మిఁక శ్రీనరసింహా । నీ:14371శంకరాభరణంశిరసుండ మోకాల సేసవెట్టినయట్లు:14372లలిత
శిరసుండ మోకాలికి సేసలు చల్లినయట్లు:14373వరాళిశిరసుండ మోఁకాలికి సేసలు వెట్టఁగనేల:14374గౌళ
శిరసుండఁగా మోకాల సేస వెట్టవచ్చునా:14375వరాళిశిరసెత్తి చూడవయ్యా సిగ్గువడకా:14376నారాయణి
శిరసెత్తఁ గదవయ్య శ్రీనారసింహ నీ:14377భూపాళంశిరసేల వంచేవు సిగ్గువడనేమిటికి:14378సామంతం
శిరండ మోకాల శేస యేఁటికి:14379ఆహిరిశిఱుత నవ్వులవాఁడు శిన్నెకా వీఁడు:14380ఆహిరి
శిష్టరక్షణమును దుష్టనిగ్రహమును:14381పాడిశిష్టులను మన్నించే శిశు వీతఁడు:14382గౌళ
శునక సూకరాదులు సుక మందే :14383సాళంగనాటశోభనమే శోభనమే:14384వసంతం
శంకమ నీవు సాక్షి చక్రమ నీవు సాక్షి:14385బౌళిశ్రావణబహుళాష్టమి జయంతి నేఁడు:14386సాళంగనాట
శ్రావణబహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను:14387మాళవశ్రీశ్రీపతి నీ కెదురుచూచే నాకు నిట్లనే:14388వరాళి
శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో:14389రామక్రియశ్రీపతి నీవు సిద్ధించుటే సిద్ధులన్నియు:14390వరాళి
శ్రీపతి నీ సేవ చిత్తము గోరదు:14391గుజ్జరిశ్రీపతిపురనాయకా జయచింతితాభీష్ట:14392మాళవిగౌళ
శ్రీపతి యీతఁడుండగాఁ జిక్కినవారి :14393లలితశ్రీపతియె రక్షించుఁ గాక మరి:14394శ్రీరాగం
శ్రీపతి యొకఁడే శరణము మాకును:14395లలితశ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ:14396మాళవి
శ్రీవేంకటేశుఁడు శ్రీపతియు నితఁడే:14397బౌళిశ్రీ వేంకటేశ్వరునికి చెలి యలమేలుమంగ:14398సౌరాష్ట్రం
శ్రీవేంకటేశ్వరుని సింగారము వర్ణించితే:14399రామక్రియశ్రీవేంకటేశ్వరుఁడు చేరి విజయముఁ బొంది:14400బౌళి
శ్రీవేంకటేశ్వరుఁడు శ్రీయలమేల్మంగతోడ:14401సాళంగనాటశ్రీశోఽయం సుస్థిరోఽయం:14402ముఖారి
శ్రీసతికరుణే దిక్కు జీవుల కెల్లా:14403గుండక్రియశ్రీసతీశ బహుజీవచైతన్యుఁడవు నీవు:14404వరాళి
శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ:14405భైరవిశ్రీహరి సేసిన చిహ్నలివి యీ:14406పాడి
షోడశకళానిధికి షోడశోపచారములు:14407లలితసకలజీవులకెల్ల సంజీవి యీమందు:14408దేసాక్షి
సకలదేవతలు నీ శరీరమని సర్వేశ్వర నిను :14409రామక్రియసకలపురాణములు చాటి నినుఁ బొగడఁగా:14410లలిత
సకల బలంబులు నీవే సర్వేశ్వర నాకు:14411లలితసకల భూతదయ చాఁలఁగ గలుగుట:14412సామంతం
సకలము నెరిఁగిన జాణఁ డితఁడు:14413సామంతంసకలముఁ జదివిన శాస్త్రము లెఱిఁగిన:14414మలహరి
సకలమైనవారికి సహజ మిది:14415కన్నడగౌళసకలలోకనాథుఁడు జనార్దనుఁ డితఁడు:14416శ్రీరాగం
సకల లోకేశ్వరులు సరుసఁ జేకొనువాఁడు:14417సామంతంసకలశాస్త్రజ్ఞాసంపన్నుఁడట చిత్త:14418శ్రీరాగం
సకలశాంతికరము సర్వేశ నీపై భక్తి:14419పాడిసకలసంగ్రహము సకలసంచయము:14420లలిత
సకలసందేహమై జరగుచున్నది యెకటి:14421శ్రీరాగంసకలాపరాధము శమియించుకోవయ్య:14422భైరవి
సకలోపాసకులకు నందును సగుణంబే :14423సాళంగనాటసకలం హే సఖి జానామి తత్:14424నాదరామక్రియ
సకియకు నీకును సరి పంతంబులు:14425మంగళకౌశికసగము గర్వము నీకు సగము ప్రియము:14426ముఖారి
సగము మానిసిరూపు సగము:14427నాటసచరాచరమిదె సర్వేశ్వరుఁడే:14428పాడి
సటకాఁడు మిక్కిలిని సరసుఁ డీతఁ :14429పూర్వగౌళసటకాఁ డేమిటికి వేసాలు సేసీనే:14430శుద్ధవసంతం
సటలకు జంపు నాతో జరపీఁ గాక యిట్టె:14431సాళంగనాటసడిబెట్టెఁ గటకటా సంసారము చూడ:14432భైరవి
సడి సన్నయట్టి నెరజాణ నందువు:14433సాళంగంసతతము నేఁ జేయు ననాచారములకుఁ గడ :14434ఆహిరి
సతతవిరక్తుఁడు సంసారి గాఁడు:14435కన్నడగౌళసతతం శ్రీశం:14436సామంతం
సతమైనదానఁగాక సటలా నేను । నీ:14437ఆహిరిసతికి నిటువంటి రాజస మేల కలిగెనే:14438ఆహిరి
సతికినిఁ బతికిని చలములేల:14439నారాయణిసతికిఁ బంతము చూపఁ జనదు రమణుని :14440సౌరాష్ట్రం
సతి గర్వమిది నీ తేజము :14441ముఖారిసతి చక్కఁదన మెంతో సరసుని :14442తెలుఁగుఁగాంబోది
సతి చేఁతలకు నన్ను సంతోసించు :14443పాడిసతితోడ సారెసారెకు సరసము:14444కాంబోది
సతి నిన్నింత చేసిన జాణనిఁ జెప్పేదిగాక:14445సామంతంసతి నిన్ను గెలిచెను జవ్వనపు గరిడీలో:14446దేశాక్షి
సతి నీకు మేలుది జాణవు నీవు:14447రామక్రియసతి నీఁ జేసెనంటా సాకిరులేల పెట్టేవు:14448ముఖారి
సతి యిట్టిదైతేనే సంసారఫలము:14449హిజ్జిజిసతివిధము నేర్పు వెదచల్లినటులాయ:14450సామంతం
సతి వెఱపు దెలిపి చనవింక నియ్యరాదా:14451ఆహిరినాటసతులకు నిటువంటి చండితనము గలదా:14452రామక్రియ
సతులకుఁ బతులకు సహజమిది:14453మనోహరిసతులకుఁ బతులకు సాజము :14454శంకరాభరణం
సతులకుఁ బతులకు సాజము లీవి:14455సామంతంసతులకుఁ బతులకు సాజమె యిది:14456పాడి
సతుల గబ్బితనాలే చవులు గావా:14457సౌరాష్ట్రంసతుల పట్టుకు నింతచండి సేతురా:14458మాళవి
సతుల మిందరమును సంతోసించేము:14459రామక్రియసతులాల చూడరే శ్రావణబహుళాష్టమిఁ:14460సాళంగనాట
సతు లిందరితోడాను సాములు సేసే నీతో:14461బౌళిసత్యభామ సరసపు నగవు:14462పాడి
సత్యము సేయఁగవచ్చును సర్వేశ్వర యీ:14463బౌళిసదయ మానససరోజాత మాదృశ వశం:14464పాడి
సదరమా ధైర్యంబు సతులకునుఁ :14465ఆహిరిసదానందము సర్వేశ్వర నీ:14466దేవగాంధారి
సదా సకలము సంపదలే:14467శుద్ధవసంతంసన్నపు నవ్వుఁజూపుల చల్లులాఁడి యిప్పు:14468ముఖారి.html">
సమ తారుకాణ లైతే చల మెంత యెక్కునో:14469సాళంగంసమబుద్ధే యిందరికి సర్వవేదసారము:14470సామంతం
సమమతినని నీవే చాటుదువు:14471వరాళిసమ మోహములతోడ సంగడి భ్రమత:14472ముఖారి
సమసె రావణుఁడు సమరములోపల:14473సామంతంసముఖా అవధారు సర్వేశ రాఘవేంద్ర:14474సాళంగనాట
సముఖా యెచ్చరిక వో సర్వేశ్వరా:14475సామంతంసమ్మటూరి చెన్నుఁడా జాణఁడ :14476బౌళిరామక్రియ
సమ్మతిలఁ జెప్పేవు సారెసారెకు:14477ఆహిరినాటసమ్మతించి కనుకొండ సరుస నిశ్చలబుద్ది:14478ముఖారి
సమ్మతించి నా చోటికి చవిగా దొకరి బుద్ది:14479భైరవిసరకు గొనేవా నీవు సవతులను:14480నాదరామక్రియ
సరవులు దెలియఁగఁ జనుఁ గాకా:14481కన్నడగౌళసరవు లెరఁగ మయ్య చాలు నింత కోపము:14482సామంతం
సరస మాకొకపొత్తే చంద్రమందానిలాదులు:14483శ్రీరాగంసరసములలోనికి జగడాలేల:14484భైరవి
సరసములాడఁగానే సరి వయసు వోయీని:14485హిందోళంసరసుఁడ వన్నిటాను చతురుఁడవు:14486ఆహిరి
సరసుఁడ వన్నిటాను జాణవు నీవు:14487ఆహిరిసరసుఁడ వన్నిటాను సర్వజాణవు:14488లలిత
సరసుఁడ వన్నిటాను సర్వజాణవు:14489దేవగాంధారిసరసుఁడ వవుదువు జాణ వవుదువు:14490లలిత
సరసుఁడ విన్నిటాను చలమేఁటికి:14491మాళవిగౌళసరసుఁడ విన్నిటాను జాణవు నీవు:14492మేఁచబౌళి
సరసుఁడవు నీవైతే చదురాలు నీ కాపె:14493శ్రీరాగంసరికి బేశాయ నిది చాలదా నేఁడు:14494మంగళకౌశిక
సరికి బేసి కవె పగ సాధించుఁ గాని:14495బౌళిసరికి బేసికి మీ చదురుఁదనాలు మించె:14496వరాళి
సరికి బేసికి మీరు చలము లింకానేలే:14497శంకరాభరణంసరికి బేసికి మీరె జాణలైతిరి:14498గౌళ
సరిగా మన్నించవద్దా సవతుల నందరిని:14499మాళవిగౌళసరిగాఁడు వీఁడనవలదు జగమున రాజు :14500సామంతం
సరి నిచ్చకమాడితే చాయకు వచ్చుఁ :14501రీతిగౌళసరి నెఱిఁగించవయ్య జాడతో నడచేఁగాని:14502ఆహిరి
సరిబేసి వలపులు చవులే కావా:14503పళవంజరంసరిబేసు లవి యివి సరిసరియే:14504సాళంగం
సరిబేసులాయను మీ సరసము నిద్దరికి:14505శుద్ధవసంతంసరిమేలు గలిగితే సంతోసించఁగఁ బాడీ:14506సాళంగం
సరిమోహా లిద్దరికి సాటికిఁ బెనఁగఁ జొచ్చె:14507శంకరాభరణంసరిలేని వలపుల జాణకాఁడవు:14508మాళవిగౌళ
సరిలే రితనికి సాహస విక్రముఁ డీతఁ :14509నాటసరివచ్చెఁ గదవే చల్లేటి నీవలపులు:14510దేసాక్షి
సరివయసు లిద్దరికి సతములై వొనగూడె:14511బౌళిసరివారమా నీతో సరసములాడఁగా:14512గౌళ
సరుస దిషములకు సాకి రేలరా:14513సామంతంసరుసఁ గూచుండవే సరసములాడవే:14514పళవంజరం
సర్వజ్ఞత్వము వెదకఁగనొల్లను :14515దేవగాంధారిసర్వరక్షకుఁడైన సర్వేశుఁడే కాక:14516లలిత
సర్వశక్తివి నీవే సకలలోకేశ్వరా:14517భూపాళంసర్వశబ్దవాచ్యుఁడవు సర్వేశ యిన్నిటా నీవే:14518సాళంగనాట
సర్వసులభుఁ డితఁడు సర్వేశ్వరుఁడు:14519లలితసర్వాత్మకుఁడవు సర్వేశ్వరుఁడ నా:14520బౌళి
సర్వాంతరాత్ముఁడవు శరణాగతుఁడ నేను:14521లలితసర్వేశ్వరా నీకు శరణుచొచ్చితి మిదే:14522మలహరి
సర్వేశ్వరా నీతో సరి యెవ్వరు:14523ముఖారిసర్వేశ్వరుఁడవు స్వతంత్రుఁడవు నీవు:14524లలిత
సర్వేశ్వరుఁడే శరణ్యము:14525సామంతంసర్వోపాయముల జగతి నాకితఁడే:14526మలహరి
సర్వం విష్ణుమయం బను భావము :14527గుజ్జరిసల్లుసూపుల సలమారి యిఁక:14528శంకరాభరణం
సవతిగనక నీ జాడలెల్లాఁ గానవచ్చె:14529మధ్యమావతిసవతి చుట్టరికాలు జగతిలోఁ గలవా:14530మంగళకౌశిక
సవతిపై మచ్చరాన సాదించకువే యాతిని:14531శ్రీరాగంసవతిపోరుల కోపఁజాలనయ్యా:14532సాళంగనాట
సవతి మచ్చరమున సతుల దూరితి నేను:14533శుద్ధవసంతంసవతివి నీ విన్నిటా జాణవైతివి:14534నాదరామక్రియ
సవతుల కీమాఁట సమ్మతిగాదు గాని:14535పాడిసవతుల కెల్ల నీవు చాటి చెప్పింతువు గాక:14536మంగళకౌశిక
సవతుల మింతే నేము సటలకు :14537రామక్రియసవతుల మింతే సరుసల నుంటిమి:14538వరాళి
సవతుల మిందరము సంగడినుంటే :14539భైరవిసవతులమైన నేము సాదించక మానరాదు:14540హిజ్జిజి
సవతులమైనాను సంగతి దప్పఁ దగునా:14541ముఖారిసవతులమైనా నేమి సమ్మతించితిమి నేము:14542శంకరాభరణం
సవతు లిందరు నిన్ను సంతోసించేరిదె:14543ఆహిరిసవతులైనవారు సడ్డసేతురా:14544గౌళ
సవతైనా నాపె మేలు సరి నీకంటె:14545శుద్ధవసంతంసహజ వైష్ణవాచార :14546సామంతం
సహజాచారములెల్లా సర్వేశ్వరుని యాజ్ఞే:14547మలహరిసాకిరి మీరే సుండి సతులాలా:14548దేసాళం
సాకిరులు నేము నేమే సతులు మీరడుగరే:14549రామక్రియసాకిరులేల పెట్టేవు సతివల్ల నేరమేది:14550దేసాళం
సాగిన సబలలోన సరివారిలోన నెల్లా:14551ఆహిరిసాదించనేఁటికి నీవు సారెసారెకు:14552దేసాళం
సాదించరాని దొక్కటే సత్యమైన మోక్షము:14553సాళంగనాటసాదించితివి విద్యలు సంకరుషణా మంచి:14554మధ్యమావతి
సాదించఁ బొద్దులేదు జంకించ వేళలేదు:14555హిందోళంసాదుఁగొయ్య వైనాఁడవు సరికి బేసికి నీవు:14556పాడి
సామాన్యమా పూర్వసంగ్రహంబగు ఫలము:14557ధన్నాసిసామాన్యమా వలపు సతులుఁ :14558శ్రీరాగం
సాము సేతువుగా నీవు సరుస రాముఁడవై:14559ధన్నాశిసాము సేసినవాఁడవు జగజెట్టివి నీవు:14560తెలుఁగుఁగాంబోది
సార దూరఁజాలనూ చలముల కోపనూ:14561మంగళకౌశికసారపు నవ్వులతోడి సటకాఁడా:14562దేవగాంధారి
సారెకు నానవెట్టకు సంగతి గాదు:14563సాళంగనాటసారెకు నంటకురే జడనందురు:14564శంకరాభరణం
సారెకు మగనాలి సంగాత మిది ఱట్టు:14565ఆహిరిసారెకు వలవఁ బోతే చప్పనే కాదా:14566మధ్యమావతి
సారె జారుఁబయ్యదతో సతినేల వేల వ్రాసి:14567వరాళిసారె నాచే వెళ్ళనాడించఁగ నేల:14568సామంతం
సారె నాటి సుద్ది నేఁడు చవులనవే:14569పళవంజరంసారె నిన్నలమేల్మంగ జవ్వనవనమునను:14570బౌళి
సారె నిన్ను వేసరించ సంగతే నాకు:14571గుండక్రియసారె నెట్టు మెచ్చేము నీ జాణతనాలు:14572పూర్వగౌళ
సారెనేలే జగడము సారెనేలే సణఁగులు:14573రామక్రియసారె వలపందరిపైఁ జల్లుచున్నాఁడు:14574సామంతం
సారె విన్నపము లేల చవులు వుట్టించ నేల:14575భవుళిసారె వేరేపను లేడ సంతోసమే కాక:14576వసంతం
సారె వేసరించ నేల చప్పని వలపు లేల:14577దేసాళంసారెసారెకును నేల జంపుమాఁటలు:14578శ్రీరాగం
సారెసారె నన్నంత జరయకురే:14579రామక్రియసారె సారె నితనితో సరసము లాడేవు:14580పాడి
సారె సారె మన్నించేవు చనవు లిచ్చేవు నాకు:14581ముఖారిసారె సారె మమ్మునేల సాకిరివెట్టేవు నీవు:14582గుజ్జరి
సారె సారె మీరేల సందడిఁ బెట్టేరే:14583ముఖారిసారెసారె విన్నవించఁ జాలమిఁక నీవు:14584సామంతం
సాలు సాలు మాటలు సక్కనుండవు:14585లలితసాసముఖా నడె సాసముఖా:14586బౌళి
సిగ్గరికాఁడతఁడు చెప్పఁడు మనతో నేవి:14587మాళవిశ్రీసిగ్గరికాంతల నింత చిమ్మి రేఁతురా:14588కేదారగౌళ
సిగ్గరి చెలులము నీచిత్తము వచ్చునో రాదో:14589రామక్రియసిగ్గరి పెండ్లికూఁతుర సీతమ్మ:14590సాళంగనాట
సిగ్గరి పెండ్లికూఁతురు చెలియ నింతసేతురా:14591ఆహిరిసిగ్గరిపెండ్లికొడుక చెలువరాయ । నన్ను:14592భైరవి
సిగ్గరి పెండ్లికొడుకు చెలుల ముందరనెల్లా:14593సాళంగనాటసిగ్గరి పెండ్లికొడుకుఁ జేరి చూతము:14594రామక్రియ
సిగ్గుగల యాఁటదైతేఁ జేర వచ్చునా:14595సామంతంసిగ్గుగ లాఁటదానికి చెప్పించుకో నింత యేల:14596పాడి
సిగ్గుతోడ గొంకితేను చిక్కునా మగవాఁడు:14597సాళంగనాటసిగ్గుతో నున్న దాన నంటా చేరి యాలాన:14598దేసాళం
సిగ్గున దాఁచఁగరాదు చెప్పకపోదు:14599మాళవిగౌళసిగ్గున నీవలె నేఁ జెప్పుకొనఁ గాకా:14600శంకరాభరణం
సిగ్గున నూరకుండితే సేసినవాఁడవే నీవు:14601నాదరామక్రియసిగ్గున మునిఁగెను చింతలఁ బొరలెను:14602రామక్రియ
సిగ్గుపడితేఁ బోదు చెప్పేము నీకుఁ బ్రియము:14603అమరసింధుసిగ్గుపడి నీవు నాతోఁ జెప్ప జాల వింతే కాక:14604సామంతం
సిగ్గుమాలిన జీవుఁడు దా:14605గుజ్జరిసిగ్గులనే పొరలీని చింత నొడిఁ గట్టుకొని:14606ముఖారి
సిగ్గులు పడకువయ్య చెక్కుచెయి దీయ:14607పాడిసిగ్గులు వడకువే చెలియ నీవతనితో:14608నాదరామక్రియ
సిగ్గులు వడనేఁటికి చెంది నా మొగము :14609దేసాక్షిసిగ్గులు వడుదువు నే మివి చెప్పిన :14610శ్రీరాగం
సిగ్గులు వడఁగనేల సెలవి నవ్వఁగనేల:14611రీతిగౌళసిగ్గులు విడుతురా చెల్లఁబో యెంతైనా:14612కాంబోది
సిగ్గులు సింగారాలు చెల్లునే నీకు:14613గుండక్రియసిగ్గులేల లోనికి విచ్చేయవయ్య:14614భైరవి
సిగ్గువడ కప్పటిని చెయివట్టే వాతని:14615మంగళకౌశికసిగ్గువడ కిఁక నేల చెప్పవయ్యా:14616వరాళి
సిగ్గువడ కింకానేల చెలువునిఁ దడవీని:14617సామంతంసిగ్గువడకు మిఁక చెలియకు వలపులు:14618శంకరాభరణం
సిగ్గు వడ కేఁటి పని సేసే నేను:14619పాడిసిగ్గువడ కంత నీవు చిత్తమెఱుఁగుదు నేను:14620సామవరాళి
సిగ్గు వడ దప్పటి నా చిత్తము నన్నుఁ గొసరీ:14621భైరవిసిగ్గువడ దించుకంతా చెలులెల్లా :14622పాడి
సిగ్గువడ దించుకంతా చెలులెల్లాఁ:14623పాడిసిగ్గువడ నిఁకనేల చెప్పరాదా:14624శంకరాభరణం
సిగ్గువడ నిఁకనేల శిరసు వంచఁగనేల:14625భైరవిసిగ్గువడ నించుకంతా చెలరేఁగేవు నీవైతే:14626ఆహిరినాట
సిగ్గువడ నీకేల చింతలేలా:14627ముఖారిసిగ్గువడ నేమిటికి చెలువమె యిది నీకు:14628దేసాళం
సిగ్గువడ వెఁ(వెం?)తైనా చెల్లఁబో నీవు:14629ఆహిరిసిగ్గువడి నీలో నీవే చిరునవ్వేల నవ్వేవు:14630సామంతం
సిగ్గువడి మూల నేమిసేసేవు నీవు:14631బౌళిసిగ్గువడి యిందాఁకా చెలువుఁడు నన్ను :14632లలిత
సిగ్గువడీ సుమ్మీ చిన్నవయసుది:14633శంకరాభరణంసిగ్గువడుదురా చెవుల వినేమిదె:14634శంకరాభరణం
సిగ్గువడఁ డిదివో చెలులాల:14635సాళంగనాటసిగ్గువడఁ బోతేను చింతలెక్కీని:14636ఆహిరి
సిగ్గువడ్డ(డ?) నిఁకనేలే చెక్కుచేతితో:14637కాంబోదిసిగ్గువాసి కూటికే చీరగట్టినవారము:14638ఆందోళి
సిగ్గువిడిచినమీఁద చెల్లదు పోదు:14639మంగళకౌశికసిగ్గువిడిచి పనులు సేతురా నీవు:14640మంగళకౌశిక
సి(చి)న్న వాఁడవని నమ్మ సెల్లదు నిన్ను:14641భైరవిసిబ్బితి పడఁగనేల చింతలఁ బొరలనేల:14642గుండక్రియ
సిరి దొలంకెడి పగలు చీకఁటా యితఁడేమి:14643ముఖారిసిరిమగఁడే మొగసిరి రక్ష:14644లలిత
సిరిఁ దొడపై నిడి శ్రీనరసింహుఁడు:14645సాళంగనాటసింగారపు మేనిచెలువరి యింత:14646మేసబౌళి
సింగారమూరితివి చిత్తజగురుడఁవు:14647సామంతంసింగారరసములోనఁ జీకాకులేలే:14648హిందోళవసంతం
సింగారరాయనిఁ దిట్టీఁ జెంచెత వేలి:14649సామంతంసింగారరాయుఁడ వౌదు చెన్నకేశా యింకఁ:14650నాదరామక్రియ
సింగారాల మించీ నరసింహదేవుఁడు:14651సాళంగనాటసింగారించుకోనీరాదా చెనకే విప్పుడే :14652మాళవి
సీతక పడుసు దోసిటి పాల మగఁడు:14653మాళవిగౌళసీతారమణ వో శ్రీరామచంద్ర దా:14654శంకరాభరణం
సీతాశోక విఘాతక వో:14655దేశాక్షిసీతాసమేత రామ శ్రీరామ:14656సాళంగనాట
సుఖమును దుఃఖమును జోడుకోడెలు:14657బౌళిసుగ్రీవనారసింహ సులభుఁడ వందరికి :14658తోడి
సుగ్రీవనారసింహుని జూడరో వాఁడె:14659పాడిసుతుని నరకునిఁ జంప జూచినాఁడవు :14660పాడి
సుదతికి మీరిందరూఁ జుట్టాలైన ఫలము:14661భైరవిసుదతికి రాజసము చూపవలెనా:14662సామంతం
సుదతి చందము నీవే చూడవయ్యా:14663భైరవిసుదతితో నింతేలని చూపి చెప్పరమ్మా:14664భూపాళం
సుదతి నీ కింతవంటా చూచెఁ గాని:14665ఆహిరిసుదతి నీచరితలు చూచీఁగాక:14666శ్రీరాగం
సుదతి నేర్పు లెవ్వరికినిఁ జూపిచెప్ప :14667పాడిసుదతి నొకటొకటనే చూడరే దిష్టంబు:14668కాంబోది
సుదతి భావము నేఁడు చూడవయ్య:14669కేదారగౌళసుదతి లాగులన్నీఁ జూడవయ్యా:14670బౌళిరామక్రియ
సుదతి వున్నభావము చూడఁగరాదా నీవే:14671ఆహిరిసుదతి సింగారాలు చూడరమ్మ చెలులాల:14672ముఖారి
సుదతులకితనికి సోబనవేళ:14673నాగవరాళిసుదతుల మెల్లాను సోబానఁ బాడేము:14674మంగళకౌశిక
సుదతులాల చూడరమ్మ సోద్య మిదియే:14675శ్రీరాగంసుదతులు లేరే సోబనము సేయ:14676పాడి
సుద్దులేమి యడిగేవు చూచిచూచి నవ్వు:14677రామక్రియసుముఖ మంగళము శుభమంగళము:14678లలిత
సురలకు నరులకు శుభమాయె:14679నాటసురలు సంతోషించి రసురలెల్లా నడఁగిరి:14680దేసాళం
సులభపు మార్గములు చుట్టిరానే వుండఁ:14681ముఖారిసులభమా మనుజులకు హరిభక్తి:14682సామంతం
సులభమా యిందరికిఁ:14683రామక్రియసులభమున నున్నది సుజ్ఞానము:14684కేదారగౌళ
సులభము యిదియే చూచిన దుర్లభ మిదే:14685దేశాక్షిసులభుఁ డీతఁ డిదివో సుగ్రీవనార:14686ఆహిరి
సులభుఁడు మధుసూదనుఁడు మన:14687రామక్రియసులభుఁడై వున్నాఁడు సుగ్రీవ:14688బౌళి
సువ్వి సువ్వి సువ్వని:14689కేదారగౌళసువ్వి సువ్వి సువ్వలమ్మ:14690భూపాళం
సుసరాన మంచిదాయ సుదతులాల:14691పాడిసూటిగా నన్నేమి చూచేవు:14692శుద్ధవసంతం
సూటిగాఁ దప్పక మోము చూడవయ్యా:14693మాళవిగౌళసూడగదవమ్మ సొక్కి యేల తంగీ:14694శ్రీరాగం
సూడు పట్టేనని మిమ్ము సుదతి:14695శ్రీరాగంసూడుబంటునే బలాలు చూపించ :14696ముఖారి
సెలవిచ్చితి నీకు నీచేఁతలకెల్లా లోను:14697బౌళిసెలవి నవ్వులతోడ సిగ్గయ్యా నాకు:14698ఆహిరి
సెలవి నవ్వులతోడ సిగ్గులతోడ:14699నాదనామక్రియసెలవి నవ్వులతోడఁ జింత లేలయ్యా:14700కన్నడగౌళ
సెలవుల నవ్వనేల సిగ్గులు వడఁగనేల:14701గౌళసెలవుల నవ్వనేల సిగ్గులు వడఁగనేల:14702రామక్రియ
సెలవుల నవ్వులాడ సిగ్గులు వడఁగనేల:14703తెలుఁగుఁగాంబోదిసెలవుల నవ్వే నేఁ జేసిన చేఁతల కెల్ల:14704కన్నడగౌళ
సెల్లునంటా నేమైన చేయవచ్చేవు నే:14705ముఖారిసేతునో నీ మేన నెల్ల జీరలుగాను:14706ఆహిరి
సేతుఁ గాక వూడిగేలు చెప్పినట్టెల్లా:14707ఆహిరిసేయనివాఁ డెవ్వఁడు చేరి చిల్లరదోషాలు:14708రామక్రియ
సేయనీవే అతఁడిట్టె సేసినంతాను:14709దేసాళంసేయనీవే దానికేమి చేఁతలెల్లాను:14710గంభీరనాట
సేయనీవే యెమ్మెలెల్లాఁ జేసెవెల్లా:14711దేసాళంసేయరాని చేఁతలెల్లాఁ జేసితి నేను నీ:14712ఆహిరి
సేయవయ్య నీకు నేఁడు చెల్లినంతాను:14713దేసాళంసేయవయ్య నీవు నీచిత్తము వచ్చినట్టల్లాను:14714బౌళి
సేయవయ్య నీవు సేసే చేఁత లెల్లాను మా:14715కన్నడగౌళసేయవయ్యా ఇంకా నీకుఁ జెల్లినట్లెల్లా:14716ఆహిరినాట
సేయవయ్యా చేయఁగల చేఁతలెల్లాను:14717దేసాళంసేయవే మగనిసేవ చేతులారాను:14718పాడి
సేయవే యాతనిసేవ చిత్తము రాను:14719సామంతంసేయఁగల చేఁతలు నీ చేతి విఁకను:14720మాళవిగౌళ
సేయఁగలట్టల్లా నీవు సేతువు గాక:14721బౌళిసేయఁగల పని నాకుఁ జెప్పు మనరే:14722మంగళకౌశిక
సేయఁగల పని మరి చెప్పవుగాని:14723భైరవిసేయఁగల పని మాకు జెప్పవమ్మా:14724లలిత
సేయఁగల విన్నపము సేసితిమి నీతోడ:14725కేదారగౌళసేయఁగల విన్నపాలు సేసితి మిదివో నీకు:14726భైరవి
సేయఁగల వూడిగాలు సేసేము గాక:14727భైరవిసేయఁగలవెల్లాఁ జేసి చెవిఁబెట్టఁ డేమాట:14728మాళవిగౌళ
సేవ చేసే బలిమింతే చెలులకెల్ల:14729మంగళకౌశికసేవ లెప్పుడూఁ జేసి నే చెప్పితిఁగాక:14730శ్రీరాగం
సేవించరో జనులాల చిత్తజగురుఁ డీతఁడు:14731ముఖారిసేవించరో జనులాల చేతులెత్తి మొక్కరో:14732సాళంగనాట
సేవించరో మొక్కరో చెలులాల నరులాల:14733సాళంగనాటసేవించి చేకొన్నవారి చేతి భాగ్యము:14734పాడి
సేవించుఁడీ మొక్కుఁడీ శ్రీపతి యితఁడు:14735మేచబౌళిసేవింతురా యితనిఁ జెలఁగి పరు; లిట్లనే:14736ముఖారి
సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో:14737సాళంగనాటసేవే భావే శ్రీబృందం:14738సాళంగనాట
సేసతో బెండ్లాడితివి చెల్లుబడి కాకపోదు:14739కన్నడగౌళసేసపాలవారము చెల్లుబడి గల???:14740నాదరామక్రియ
సేసవెట్టవయ్యా ఇట్టె చెలిమీఁదను:14741బౌళిసేసవెట్టి నాపె యేమిసేసినాఁ జెల్లు:14742దేసాళం
సేసవెట్టి పెండ్లాడి సిగ్గులు వడితేఁ బోదు:14743నాదరామక్రియసేసవెట్టి పెండ్లాడె చెనకి తొల్లే నన్ను:14744బౌళి
సేసవెట్టి మోము చూపి చెలిసిగ్గు దేర్చితివి:14745భైరవిసేసవెట్టెను విభుఁడు సిగ్గులిఁక నేమిటికి:14746ముఖారి
సేసితి నిప్పడే నేను సేయఁగల విన్నపాలు:14747సామంతంసేసిన చేఁతలు చెల్లె నిఁక:14748శంకరాభరణం
సేసిన చేఁతులు చెల్లె చెప్పిన మాఁటలు :14749ఆహిరిసేసినట్టి తప్పు గాచినదే దొరతనము:14750సామంతం
సేసినట్టు సేయవయ్య చిత్తము నా భాగ్యము:14751బౌళిసేసినట్టెల్లా నీకుఁ జెల్లదా నేఁడు:14752సౌరాష్ట్రం
సేసినట్టె వానిఁ జేయనీరే:14753దేవగాంధారిసేసినది చేఁతగాక చేతికి లోనైనవేళ:14754రామక్రియ
సేసినదెల్లాఁ జేఁత చెల్లుఁబడాయ మీకు:14755ముఖారిసేసిన నా చేఁతలెల్లాఁ జెల్లుఁగాక:14756దేసాళం
సేసినపాటే చాలు చెల్లాటాలు:14757ఆహిరిసేసిన పాపము నేఁడు చెప్పకపోదు:14758ముఖారి
సేసినవారికి మరి సేసినంతే పుణ్యము:14759వేళావళిసేసినవె చేఁత లిఁకఁ జెలఁగరే మీ రిద్దరు:14760బౌళి
సేసిరా నేను నీవు చెప్పిన ట్టెల్లా:14761పాడిసేసి సేయించుకోనేల చెల్లఁబో వో రమణుఁడ:14762నారాయణి
సేసెఁగా దైవము నీచేతిమీఁదుగా నేఁడు:14763పాడిసేసేటి మా సేఁతలెల్ల సింగారాలే:14764సామంతం
సేసేటి వూడిగములు సేఁతలు వేరై వున్నవి:14765సామంతంసేసే దేమిక మన మిటు చెలియకు:14766ఆహిరి
సేసే దేమే యిఁక వాని చిత్తము నాభాగ్యము:14767సింధురామక్రియసేసే వుపచారా లేవి చెప్పవయ్యా:14768లలిత
సొగియునా మఱియు ముచ్చుకుఁ బండు:14769బౌళి.html">సొమ్ము గలవాఁడవు సోఁపు గని యిచ్చె :14770వరాళి
సొమ్ము గలవాఁడు తన సొమ్ము చెడనిచ్చు:14771లలితసొరిది నీ జాడ లెల్లఁ జూచుట గాక:14772మంగళకౌశిక
సొరిది నీపంతాలెల్లాఁ జూచేరా నేను:14773ఆహిరినాటసొరిది నీ సరితలు చూచితిఁ గాక:14774ముఖారి
సొరిది నే మిందరము సోబానఁ బాడేము:14775దేసాళంసొరిది మమ్మిట దయఁజూతువు గాకా:14776సామంతం
సొరిది మీ సరితలు చూతము గాక:14777సామంతంసొరిది మీ సరితెలు చూతుముగాక:14778గుజ్జరి
సొరిది సంసారంబు సుఖమా యిందరికి:14779ముఖారిసొలయక మలయక సోఁకనాడక:14780దేవక్రియ
సొలసితే పాయరాని చుట్టమవు నీవు నాకు:14781సౌరాష్ట్రంసొంపుల నీ వదనపు సోమశిల కనుమ:14782వరాళి
సోదించి చూడఁబోతే చూచి మఱపు:14783దేసాక్షిసోదించిరిదియె సురలును మునులును:14784లలిత
సోబనము సోబనము చూడరే పేరటాండ్లు:14785లలితసోబానఁ బాడేము మేము సుదతులము:14786లలిత
సౌమిత్రిసహోదర దశరథరామా:14787పాడిసంకెలెల్లాఁ దీరె చనవు లీడేరెను:14788ముఖారి
సంకె లేక తలఁచిన జాణలకు:14789మలహరిసంగడికి రాఁగదవే సరిచూచేను:14790శ్రీరాగం
సంగడిజాణతనాల సటకాడ:14791సామంతంసంగడి నట్టే వుంటే చవివుట్టీనా:14792తోండి
సంగడినున్నవారము సాకిరి చెప్పకపోదు:14793శుద్ధవసంతంసంగడిఁ గూచుండ నీ సరివారమా:14794సౌరాష్ట్రం
సంగతిగాని పనికి సాకిరున్నారా:14795భైరవిసంగతిగా మాఁటలాడ జాణ వౌదువె । నీ ।:14796శ్రీరాగం
సంగతి యెఱఁగవద్దా జాణకాఁడవు:14797కురంజిసంగతెఱగవు చీ జాణనందువు:14798ఆహిరి
సంగతెఱఁగవద్దా జాణలకును:14799శుద్ధవసంతంసంగరహితుఁడైనఁ కాక శాంత మాత్మ కేల :14800బౌళి
సంతకూటాలవారెల్లా సతమయ్యేరా:14801సాళంగనాటసంతత దుఃఖపు జడులాల శ్రీ:14802సామంతం
సంతలే చొచ్చితిఁగాని సరకుఁ గాననైతి:14803కాంబోదిసంతలోని జాణవు జాజరలో వాఁడవు:14804ఆహిరి
సంతోషించితిమి నిన్ను చల్లఁగాఁ :14805సాళంగనాటసంతోసమాయ మీ సరితలు చూచి మాకు:14806హిందోళం
సంతోసములాయ మాకు సరి :14807శంకరాభరణంసంతోసాన నుండరో సతులాల:14808సాళంగనాట
సంతోసించుకొనుటే చాలదా సారెసారెకు:14809ఆహిరిసంతోసించుకొందుఁగాక సతినై నేను:14810కాంబోది
సంతోసించే అందు కిట్టె సవతినైతే నేమి:14811ముఖారిసందడికిఁ జొర నేల చలము సాధించ నేల:14812సాళంగనాట
సందడి పెండ్లి నీకు సమకూడెను:14813నారాయణిసందడిలో నెందాఁకా సారెకు గుబ్బతిల్లేవు:14814శ్రీరాగం
సందడి విడువుము:14815ధన్నాసిసందడి సొమ్ములతోడి సాకారమిదె వీఁడె:14816భైరవి
సందడించీ వలపు నీ సముకానను:14817రామక్రియసందడెంతైనాఁ గలదు సతులలో నీకు:14818శంకరాభరణం
సందు గలిగితేఁ జాలు చంకఁ బెట్టేవు:14819ఛాయానాటసందుసుడికత్తెల జాణతనా లిట్టివౌనె:14820సామంతం
సందుసుడికత్తెవు జాణవు నీవు:14821రామక్రియసందుసుడిదానఁ గాను సతమైనదాన నీకు:14822సామంతం
సందుసుడి నేమికి సరి నింత సేసేవు:14823లలితసందుసుడి వనితవు జాణవమ్మా:14824కురంజి
సందు సుడివలపుల జాజరకాఁడ:14825సామంతంసందెకాడఁ బుట్టినట్టి చాయలపంట యెంత :14826రామక్రియ
సందేహ మెక్కడా లేదు సంతోషించుకొంటి :14827పాడిసంసారమే మేలు సకలజనులకును:14828సామంతం
సంసారికిఁ గల సహజమిది మతిఁ:14829లలితసంసారినైన నాకు సహజమే:14830గుజ్జరి
స్వతంత్రుఁడవు నీవు సరిలేని దొరవు నే :14831తోడిహత్తి నీకె దక్కెనటె ఆతఁడు నేఁడు:14832రామక్రియ
హత్తి రాజసపువాఁడవయినాఁ గాని:14833కన్నడగౌళహరికి మొరవెట్టితె అన్నిపనులు లెస్సవును:14834మలహరి
హరికి లంకిణీహంత కంతర మిట్టున్నది:14835సాళంగనాటహరికృష్ణ మేలుకొను ఆదిపురుషా:14836భూపాళం
హరికే మెుఱవెట్టు టంతేకాక:14837వరాళిహరి గోవిందా హరి గోవిందా :14838గుండక్రియ
హరి దగ్గరనే వున్నాఁ డందాఁకాఁ బారనీదు:14839బౌళిహరిదాసులతోడ నల్పులు సరెనరాదు:14840ధన్నాసి
హరిదాసుల మహి మల్లదివో:14841సాళంగనాటహరిదాసులే మాకు నడ్డమై కాతురు గాక:14842సౌరాష్ట్రం
హరిదాసుఁ డగుటే యది తపము:14843మలహరిహరినామము కడు నానందకరము:14844భైరవి
హరి నారాయణ ఆదిమపరుషుఁడ:14845మలహరిహరి నారాయణ కృష్ణ అదివో మా:14846పాడి
హరి నిను నెరఁగని యలమటలింతే శాయ:14847లలితహరి నిన్నుఁ బిలిచీని అదిగో వమ్మా:14848దేవగాంధారి
హరి నీకేనే రుణ మత్తుఁగాక తగవైతే:14849దేవగాంధారిహరి నీకే శరణని గెలుచుట గాక:14850గుండక్రియ
హరి నీదాసులభాగ్య మిది యెంతని చెప్పేము:14851శ్రీరాగంహరి నీ దాస్యమునకు నది యేమి సరిగావు:14852ధన్నాసి
హరి నీ ప్రతాపమున కడ్డమేది లోకమున:14853సామంతంహరి నీ మయమే అంతాను:14854లలిత
హరి నీయనుమతో అది నాకర్మమో:14855లలితహరి నీవాఁడనే కానా ఆదికాలమున నేను:14856గౌళ
హరి నీవు నాకు లంచ మేమిచ్చేవు అన్ని :14857బౌళిహరి నీవు మాలోన నడు(డఁ?)గు టరుదు :14858ధన్నాసి
హరి నీవు లేవా అన్నిచోట్లను తొల్లి:14859శుద్ధవసంతంహరి నీవే దిక్కు గాని యట వుపాయము:14860సాళంగనాట
హరి నీవే బుద్ధి చెప్పి యాదరించు నా మనసు:14861లలితహరి నీవే సకలలోకారాధ్యుఁడవు గాక:14862శుద్ధవసంతం
హరి నీవే సర్వాత్మకుఁడవు:14863దేశిహరి నెఱఁగని జన్మ మది యేలా ఆ:14864మాళవి
హరినెఱఁగని పుణ్య మంటేరు గాన:14865ఆహిరిహరి నే నిన్నిందులకుఁ గా దర్చించి :14866దేవగాంధారి
హరినే యడుగరో ఆమాఁట:14867పళవంజరంహరి పరతత్వంబగుటకు గురి యిది:14868గుండక్రియ
హరిపూజే బ్రహ్మాండ మవ్వలి కవ్వల గాని:14869శుద్ధవసంతంహరిబంట హరిబంట హరిబంటను మాపైఁ:14870లలిత
హరిభక్తి గలిగితే అన్నియు ముఖ్యము గాక:14871శుద్ధవసంతంహరిభక్తివోడ యెక్కినట్టివారలే కాని:14872గుండక్రియ
హరిముద్ర ధరించక అర్చించఁ బాత్రుఁడు :14873గుజ్జరిహరి యవతారమీతడు అన్నమయ్య:14874శ్రీరాగం
హరియవతారమె ఆతఁ డితఁడు:14875సౌరాష్ట్రంహరి యిచ్చిన వరము లటువలెఁ గావుగా:14876సాళంగనాట
హరియు నొక్కఁడే గురి ఆత్మలో నొక్కటే :14877శంకరాభరణంహరియు సిరియు నేఁగే రదివో తేరు:14878గౌళ
హరి యేమనెనే అలిగెనో:14879బౌళిహరి యేమనెనే హరి యేమనెనే అలిగెనో:14880శ్రీరాగం
హరియే యెరుఁగును అందరి బ్రతుకులు:14881సామంతంహరియే సకలక్రియలై తృప్తి యిచ్చుఁగాక:14882ముఖారి
హరి రసమవిహారి స తు:14883కన్నడగౌళహరివల్ల కడమలే దంతనంత నున్నవాఁడు:14884సాళంగం
హరివారమైతిమి మమ్మవుఁ గాదనఁగరాదు:14885భూపాళంహరి విశ్వాత్మకుఁడు అందరిలో :14886భూపాళం
హరిశరణాగతి యాతుమది:14887నారాయణిహరిశరణాగతి యందుల కౌషధ:14888భైరవి
హరి "సర్వపాపేభ్యో అహం త్వా" యనె:14889శుద్ధవసంతంహరి సర్వాత్మకుఁ డాదిమపురుషుఁడు:14890బౌళి
హరి సేవొకటే యనంతము:14891భవుళిహరి హరి జగమెఱుంగ నీ వాతుమలోనే :14892భైరవి
హరి హరి నాబదుకు ఆశ్చర్యమాయ :14893వరాళిహరిహరి నిను సకలాంతర్యామివి :14894గుజ్జరి
హరిహరి నీమహిమ లనంతములు:14895లలితహరిహరి నీమాయాజగమిది అండనే :14896గుండక్రియ
హరి హరి నీ మాయామహిమ:14897నారాయణిహరిహరియని వెరగందుటఁ గాక:14898రామక్రియ
హరిహరి యిందరికి నబ్బురముగాని :14899లలితహరిఁ గొలిచినఁ గాని ఆపద లణఁగవని:14900వరాళి
హరిఁ గొలిచియు మరీ నపరములా:14901భైరవిహరిఁ గొలువని ఫల నునుభవించుట గాక:14902శంకరాభరణం
హా సమీచీన మపహాసం తే:14903మాళవిహితమిదియే కాకిఁక లేదు :14904లలిత
హిత విదె తెలుసుకొమ్మీ:14905మలహరిహితవే సేసుఁ గాకాతఁడేల మానును:14906బౌళి
హీనదశలఁ బొంది యిట్ల :14907దేసాక్షిహీనాధికము లింక నేడ నున్నవో కాని:14908లలిత
హీనుఁడైన నన్నుఁ దెచ్చి యింతగా :14909దేవగాంధారిహేయము తన వాసనలేల మానును:14910ముఖారి
హేయ మేమీలేదు జగమింతా రుచికరమే:14911గుజ్జరి

కీర్తన విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగులిపిలేదు

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!