Bhimalapuram.co.in
అన్నమాచార్య కీర్తనలు
"ఈ -ఎ" తో మొదలగు కీర్తనలు

ఇతర పట్టికలు అ-అం :: ఆ -ఇ :: ఏ - ఔ :: క - ఘ :: చ - ఙ్ఞ :: త - ద :: :: ప - భ :: :: య - హ

ఈకాలం బెవ్వరి కైన యిచ్చకమే మేలు:3182లలితఈ కాంత నేలిన యీతఁ డెంత :3183కాంబోది
ఈకెకు నప్పుడుగాని యేకచిత్తము గాదు:3184నాటఈకెకు నీకును దగు యిన్నిటా నెంచి :3185బౌళి
ఈకెకు నీకుఁ దగు వీడుజోడులు:3186నాదరామక్రియఈకె గలిగివుండఁగా నింకా నొకరా నీకు:3187బౌళి
ఈకె గలుఁగఁగ గదా యిన్నియును :3188సామంతంఈకె తొల్లి నీకు మొక మెరిఁగినది గాఁబోలు:3189గౌళ
ఈకె నీకు చెలికత్తో యిల్లాలో కాని:3190వరాళిఈకె నీకు వలచును ఇన్నిటా జాణవు నీవు:3191రామక్రియ
ఈకె నీ చుట్టరికము లెఱుఁగుదుము:3192బౌళిఈకెను నీకు నింకా నేమి ప్రియము:3193రామక్రియ
ఈకెను మన్నించవద్దా ఇంతటనైనా:3194ఆహిరిఈకె నెట్టు దగిలితి వింతులెల్లా నుండఁ:3195రామక్రియ
ఈకె నేమూ దేవుళ్ళమై యిట్టె నీ కుండేము:3196బౌళిఈకె నేల పొమ్మనేవు యింటిలోనికి:3197వరాళి
ఈకెమీఁద బత్తిగలఁ డిప్పడే మన్నించీఁ :3198దేశాక్షిఈకె యెంత చనవరో యేకతాన నింతసేసె:3199బౌళి
ఈకెసంది నీసంది నెరవున్నదా:3200వరాళిఈ కోపా లీతాపా లిట్టె వుండీనా:3201రామక్రియ
ఈ గుణాలు మీకె కల విద్దరికిని:3202లలితఈ చనవు లీ వలపు లెందుఁ గన్నవి గావు:3203పాడి
ఈ జీవునకు నేది గడపల తనకు:3204దేవగాంధారిఈడకుఁ బిలువవయ్యా యిన్నియు:3205కాంబోది
ఈడ నిందరికి నేలికై వున్నాఁడు:3206శుద్ధవసంతంఈడనుండె నిందాఁకా నింటి ముంగిట:3207లలిత
ఈడనుండే చుట్టరిక మిది చాలదా:3208నట్టనారాయణిఈడ నెవ్వరి సొలసే వింత సలిగె గలితే:3209రామక్రియ
ఈడనేల మాతోనే యింతబీరాలు:3210మాళవిగౌళఈడ మాతో నింతయేల యెగసక్కేలు:3211పాడి
ఈడా నింతు లున్నారు యెవ్వరై రేమి :3212కేదారగౌళఈడు జోడులాయను మీ యిట్టి :3213దేసాళం
ఈడు జోడైన పోలిక లిందులోనే తెలిసీని:3214వరాళిఈడేరని యట్టి వలపేఁటికమ్మా:3215సౌరాష్ట్రం
ఈడేర వలచితే యేపని సేయఁగ రాదు:3216సామంతంఈడేరిచనవాఁడవు యెప్పుడు నీవు మానేవా:3217శంకరాభరణం
ఈడేరె నీ చలములు యిఁక రావయ్యా:3218సౌరాష్ట్రంఈ తగవు నీమతిలో నెంచుకోవద్దా:3219పళవంజరం
ఈ తగవులడుగుమా యెవ్వరినైనా నీవు:3220భవుళిఈ తగవే నాకు నీకు నెంచి చూచితే:3221సామంతం
ఈతనికి నీకె దగు నీతఁడే యీకెకుఁ దగు:3222శ్రీరాగంఈతనికి మేలుదాన విన్నిటా నీవు:3223దేసాళం
ఈతని కెదురు లేరు యెక్కడ చూచిన నిదె:3224సాళంగనాటఈతని గెలుచుటకు నిదే వుపాయము:3225రామక్రియ
ఈతని దెంతప్రతాప మీతని దెంతవుదుటు:3226సాళంగనాటఈతని నా పొందులు యిఁకఁ జూడవే నీవు:3227పాడి
ఈతని నెఱఁగకుంటే నిల స్వామిద్రోహము:3228లలితఈతని నేల సొలసే వెందాఁకా నీవు:3229బౌళి
ఈతని మనసెల్లా నీ వెఱఁగనిదా:3230ఆహిరినాటఈతని మరచివుంటి మిన్నాళ్లును:3231లలిత
ఈతని మహిమలు యెంతని చెప్పెద:3232లలితఈతనిమూలమెపో యిలఁగల ధనములు:3233బౌళి
ఈతనిఁ గొలిచితేనే యిన్ని గొలలునుఁ దీరు:3234గౌళఈతనిఁ జూడఁగదే యిన్నిటికీ లోనైనాఁడు:3235హిజ్జిజ్జి
ఈతలఁ పెరిఁగి నీవే యీకెను మన్నించ:3236ఆహిరిఈతఁ డఖిలంబునకు నీశ్వరుఁడై :3237శ్రీరాగం
ఈతఁ డిందాఁకా రాఁడఁటా నెదురులు :3238వరాళిఈతఁడు గుట్టుమానిసి యీతఁడు :3239మాళవి
ఈతఁడు చలమరౌత యెఱఁగవా తొల్లి నీవు:3240పాడిఈతఁడు తారక బ్రహ్మమితఁడు మాదేవుఁడు:3241సాళంగనాట
ఈతఁడు నీకె మోహించు నిందరిలోన:3242ఆహిరిఈతఁడు నీ వసమాయ నిఁక నెన్నఁడు:3243ధన్నాసి
ఈతఁడు పంతము నీకు నిచ్చీఁగాని:3244దేశాక్షిఈతఁడు బలువుఁడౌట కివియే సాక్షి:3245పాడి
ఈతఁడు వద్దనుండఁగ యేల యెమ్మెలు :3246మాళవిగౌళఈతఁడు విష్ణుఁడు రిపు లెక్కడ చొచ్చేరు :3247భైరవి
ఈతఁడువో రాముఁడు యేకాంగవీరుఁడు:3248రామక్రియఈతఁ డెట్టుండినా నేమి యింతులాల:3249ఆహిరినాట
ఈతఁడె నీ కెంత చన విచ్చెనో కాక:3250దేవగాంధారిఈతఁడే ద్రిష్టవరము లియ్యఁగాఁ గాఁక:3251సామంతం
ఈతఁడే ముక్తిదోవ యీతఁడే మాయా:3252దేసాళంఈతఁడే యీతఁడే సుండి యెంత యెంచి:3253సాళంగనాట
ఈతఁడే రఘురాముఁ డీతఁ డేకాంగ:3254నాటఈతఁడే హరుఁడు యీతఁడే యజుఁడు:3255?---
ఈతఁడొక్కఁడే యన్నిటా నెన్నిక :3256సాళంగనాటఈ దేవదేవునికి నిందిరారమణునికి:3257రామక్రియ
ఈ దేహవికారమునకు నేదియుఁ గడపల :3258లలితఈ దేహికి నింకాను:3259మంగళకౌశిక
ఈ పనికి నేము వచ్చి యెంతవడైనాఁ గద్దు:3260రామక్రియఈ పాట సుఖమూ యిలలోని జీవునికి:3261కాంభోది
ఈపాటి కీపాటి యిఁక నెంతో:3262పాడిఈపాటి కీపాటి యెంత సేసేవే:3263శంకరాభరణం
ఈపాటిది వలె నీకు నిన్నియునుఁ :3264పాడిఈపాటి మా నేరుపు యెట్టువలసినాఁ :3265లలిత
ఈ పాటి మేలు సేసితి వింత చాలదా:3266మంగళకౌశికఈపాటి వలపులు యెఱఁగనివా:3267శ్రీరాగం
ఈపాటివాఁడవా యిస్సీ నీవు:3268రామక్రియఈపాటివాఁడవు నీ కిఁకనేల వెఱపు:3269సామవరాళి
ఈపాటివాఁడవు మాయింటికే రారాదా:3270నాగవరాళిఈపాటివాఁడవు యెట్టు పొందుసేసితివి:3271లలిత
ఈపాటివాఁడవు యేల కోపగించితివి:3272సామంతంఈపాటివాఁడు తాను యిందాఁకా నేమిసేసె:3273గౌళ
ఈపాటి వుపచార మిది చాలదా:3274దేసాళంఈ పాదమే కదా యిలనెల్లఁ గొలిచినది:3275శ్రీరాగం
ఈపెకు గలుగు బింక మేల నీకు లేదాయ:3276రామక్రియఈపెకు నితఁడు దగు నితని కీపె దగు:3277సాళంగనాట
ఈపెతోడి సాటికి నీ వేల పెనఁగేవు నేఁడు:3278పాడిఈపె యేమి సేసును యింతి గడు :3279కేదారగౌళ
ఈపెవంటి దిట్టతన మేడ నీవు గంటివయ్య:3280సింధురామక్రియఈ భవమునకుఁ జూడ నేది :3281శ్రీరాగం
ఈ మాటకేమి నాకిందరిలో వెరగయ్యీ:3282పాడిఈమాట విని నిన్ను నిందుకే నవ్వితి నేను:3283సాళంగనాట
ఈమాట విన్నవించరే యింతులాల :3284కాంబోదిఈ మేటి తోఁబుట్టేనట మా యలమేలు:3285ముఖారి
ఈ మేలు దలఁచుకో యెప్పుడును :3286ముఖారిఈ యపరాధములు సహించవయ్యా:3287కన్నడగౌళ
ఈ యింతివల్ల నేరమి ఇంచుకంతైన :3288హిజ్జిజిఈ యీ యీ యీ యీ యీ:3289గుజ్జరి
ఈయెడ నేమిసేసినా నేమనే నీ చిత్తము:3290ఆహిరిఈయఁగదవే వీడెమిప్పుడే నీ విభునికి:3291కాంబోది
ఈరీతి దయవుట్టెనా ఇన్నియుఁ జూచి:3292ధన్నాశిఈ రీతి నా వలపులు యెంతని చెప్పుదు :3293శ్రీరాగం
ఈరీతి రతి గొనెను యింతికి నీపై వలపు:3294కేదారగౌళఈ రీతి రాముఁడు కృష్ణుడు యశోద :3295రామక్రియ
ఈరీతి వలపు లొకటి కినుమడాయ । :3296ఆహిరిఈరీతి వలపు లొక టినుమడాయ విభుఁడ:3297ఆహిరి
ఈ రీతి వేరొకతైతే ఇద్దరిని వింతసేసు:3298మంగళకౌశికఈరు దియ్యఁ బేను వచ్చు నేమనఁగా :3299నాదరామక్రియ
ఈరుఁ దియ్య బేనువచ్చు నిదియేఁటిదే:3300వరాళిఈ రూపమై వున్నాఁడు యీతఁడే పర:3301పాడి
ఈలగద్ద మూకఁలోన యించుక కోడిపిల్లకు:3302సాళంగనాటఈలాగు సతి గలిగె నేమి చెప్పేది:3303శంకరాభరణం
ఈ వనిత నీకె తగు నెంత భాగ్యమంతు:3304సామంతంఈ వనితవాఁడవో నీవా వనితవాఁడవో:3305గౌళ
ఈవల కాంతల గుణా లేకమే కావా:3306పాడిఈ వలవు నాకేయో యిందరికి నిట్లానే:3307తెలుఁగుఁగాంబోది
ఈ విన్నపము మఱవ కింకా నీవు:3308శ్రీరాగంఈ విలాసంబులును యీ చక్కఁదనము:3309ముఖారి
ఈ విశ్వాసంబు యెవ్వరికిఁ దోఁప :3310శ్రీరాగంఈవేళ నీమన్నన యిన్నేసి కలిగెఁగా:3311మాళవిగౌళ
ఈశ్వరా నా భావ మిది యెట్టున్నదో నీ :3312మాళవిగౌళఈ సుద్దులు విన్నవించు మెఱఁగడేమో :3313బౌళి
ఈ సుద్దు లెఱుఁగుదునా యిల్లాల నేను:3314మంగళకౌశికఈ సుర లీ మును లీ చరాచరములు:3315నాదరామక్రియ
ఈసులు వాసులు మాకు నేల రేఁచేవు:3316సాళంగనాటఈ సొబగు లెచటఁగల వీపె యందే కాక:3317భైరవి
ఈహీ శ్రీహరిఁ గంటే యింత లేదుగా వట్టి:3318మలహరిఈఁతకు మిక్కిలి లోఁతా ఇంకా నేలే:3319నాట
ఈఁతకు మిక్కిలి లోఁతు యిఁక లేదు:3320సామవరాళిఈఁతగాదు మోఁతగాదు ఇంతేలోతు :3321నాదరామక్రియ
ఈఁదుక రమ్మనవే యిటు నన్నుఁజూచుఁ:3322సాళంగనాటఉగ్గు వెట్టరే వోయమ్మా చె:3323భైరవి
ఉచిత మెఱఁగవద్దా వువిదలకు:3324అమరసింధుఉడివోని వలపులతో నుమ్మగిలుతా నున్నది:3325తెలుఁగుఁగాంబోది
ఉడివోని సంసారాన నున్నారము నట్ట:3326శంకరాభరణంఉత్తమనాయకురాలి కోజ యిదియేకాదా:3327శంకరాభరణం
ఉత్తమనాయకుఁడవు వువిదల యడాటాన:3328ఆహిరినాటఉదయాద్రి తెలుపాయె నుడురాజు కొలువిడె:3329శ్రీరాగం
ఉదయించె నతఁడు నీ వుదయించ వేలయ్య:3330సామంతంఉద్దగిరికృష్ణుఁ డాతఁ డొక్కఁడే జాణఁ:3331పాడి
ఉద్దగిరి కృష్ణుఁడు వుబ్బరికాఁడు వీఁడు:3332శంకరాభరణంఉద్దండము నయమును వొనరి నీయందు:3333భల్లాటి
ఉన్నచోటనే మూఁడులోకా లూహించి :3334శంకరాభరణంఉన్నతిసుఖాన నీ వుండిఁతే జాలు వట్టి:3335పాడి
ఉన్నతోన్నతుఁడు వుడయవరు:3336సామంతంఉన్నదాన నేనూ వొకరీతి నిపుడు:3337కాంబోది
ఉన్నదిందునే వొక్క విచారము:3338బౌళిఉన్నమాట లిక నేల వో దేవా:3339లలిత
ఉన్నమాట లిఁకనేల వూరకే యెందాఁకనైనా:3340ఆహిరిఉన్న మంత్రా లిందు సరా వొగి విచారించు:3341సాళంగం
ఉన్న వల్లా నటుండనీ వొద్ద నిలుచుండనీ:3342కాంబోదిఉన్న వారిలోన నీవూ నొకతె వింతే:3343సింధురామక్రియ
ఉన్నవారిఁ దడవేనా వూరకె నేను:3344వరాళిఉన్న విచారములేల వోవో సంసారులాల:3345సాళంగం
ఉన్నవెల్లా మానరే వువిదలార:3346ముఖారిఉన్న వేమీ గుఱిగావు వొద్దనుండి నీవు నాతో:3347నీలాంబరి
ఉన్న సుద్దులకు నీవు వొనఁగూడేవా:3348సింధురామక్రియఉన్న సుద్దు లేమిచెప్పీ నుద్దవుఁ డేటికి :3349ఆహిరి
ఉన్న సుద్దులేల మాకు వూర విచారములెల్ల:3350హిందోళంఉపకారమింతేకాని వొరటుగాదు:3351దేసాక్షి
ఉపకారముచేయుట ఊహించుకోవద్దా:3352వరాళిఉపకారి దేవుఁడు అపకారి గాఁడు॥పల్లవి॥:3353గుజ్జరి
ఉపచరించవయ్యా వువిదలను:3354నాదరామక్రియఉపచరించఁగరాదా వువిద గడు నలసె:3355కాంబోది
ఉపదేశ మిచ్చెగా వువిద మా కెల్లాను:3356ముఖారిఉప్పవడము గాకున్నా రిందరు:3357ధన్నాసి
ఉప్పవడము గావయ్యా ఉయ్యాల:3358కాంభోదిఉప్పుచిం దునుమడాయ వుండఁగానే నీ :3359రామక్రియ
ఉమ్మగిలేవారి నేల వుడికించీనే:3360ముఖారిఉమ్మడికర్మములాల వుండఁ జోటు :3361సాళంగనాట
ఉమ్మడినే యేమనినా నూరకుండను:3362కాంబోదిఉమ్మడినే వుండినట్టే వుండనియ్యరా:3363శ్రీరాగం
ఉమ్మడి మీ‌ఇద్దరికి నూడిగపుదాన నేను:3364ధన్నాసిఉయ్యాల మంచముమీఁద నూఁచి :3365కాంభోది
ఉయ్యాలా బాలు నూఁచెదరు కడు:3366శంకరాభరణంఉల్లము గలయుదాఁకా వూరకుండుటే మేలు:3367పాడి
ఉల్లములో తలపోఁత నోలలాడు:3368శ్రీరాగంఉవిదకు నీకు నెట్టి వొడఁబాటులో:3369సౌరాష్ట్రం
ఉవిదకు వొకటైతే వొకటిగాదు:3370ముఖారిఉవిద చూడవే యీతఁ డొక టొకటె :3371గౌళ
ఉవిద తనులత యేఁటి కులికిపడెనే:3372ఆహిరిఉవిదలాల చూడరే వుద్దగిరి కృష్ణుఁడు:3373ముఖారి
ఉవిద విరహమున నొంటిపడె । మన:3374శంకరాభరణంఉంగరము సీతవొద్ది కొగి నంపినవానికి:3375లలిత
ఉండనిమ్మననే నన్ను వూరకే యీడ:3376భైరవిఉండనీరా యీపాటి వూరకే నన్ను:3377రామక్రియ
ఉండనీరా యీపాటి వూరకే నన్ను:3378ముఖారిఉండనీవే తానెట్లనుండినాను నే నిమ్మ:3379బౌళి
ఉండనుండఁ జవులౌను వువిదల వలపులు:3380లలితఉండనుండఁ దరితీపు లొగరాయఁగా:3381కాంబోది
ఉండరయ్య వేడుకతో నొక్కమనసున మీరు:3382భైరవిఉండరే యెక్కడి సుద్ది వొడఁబరచకురే:3383సామంతం
ఉండవద్దా యిటువంటి వొడికాలను చను:3384శ్రీరాగంఉండవయ్య ఇఁక నీవు వొబ్బుద్దితోను:3385పాడి
ఉండవయ్య చాలుఁ జాలు వొరయకు :3386మాళవిఉండవయ్య మమ్మునేల వుడికించేవు:3387దేశాక్షి
ఉండవయ్య యించుకంత వుడుకువట్టీ :3388రామక్రియఉండవయ్య యెఱుఁగుదు నూరకే నీవు:3389సాళంగనాట
ఉండినట్టే వుండును వుండకున్న మానును:3390రామక్రియఉండఁ బాసీ నడవిలో వొకతె నేను:3391కాంభోది
ఊడిగపు చెలులము వొద్దనుండేవార మింతే:3392శ్రీరాగంఊడిగపు చెలులార వొద్దనుండి సేవించరో:3393పాడి
ఊడిగపుదానను వువిదకు నీకు నేను:3394వరాళిఊడిగపు నిబ్బరాన వొరపు లెరఁగరు:3395ధన్నాసి
ఊడిగపువారము నీ కొప్పించేము లోనిమాట:3396సామంతంఊడిగపువారము వూరకుండేవారము:3397లలిత
ఊడిగపువారము వొద్దనుండేవారము నే:3398దేసాళంఊడిగపువారినేల వొంటి నాసలు రేఁచేవు:3399రామక్రియ
ఊడిగపు వారెల్లా నొద్దనుండరో:3400శంకరాభరణంఊడిగపు సతులాల వుండరే మీరు:3401మాళవి
ఊడిగాలు సేసుకొంటా నుండనీవయ్యా:3402శంకరాభరణంఊడిగెపువారమై నేముండుట గాక:3403పాడి
ఊడిగేలవారమట వొద్దనే వుండఁగరాదా:3404ధన్నాశిఊరకున్నదానినేల వుబ్బు రేఁచేవు:3405బౌళి
ఊరకున్నదంటా నేల వొరయఁగ వచ్చేవు:3406రామక్రియఊరకున్న నన్ను నేల వుడికించ వచ్చేవు:3407ముఖారి
ఊరకున్న నుండెఁగాక వోరుపునను:3408నాదరామక్రియఊరకున్న యాఁటదాని నొకటాడేవు:3409శుద్ధవసంతం
ఊరకున్న యాఁటదాని నొరయుటెల్ల:3410శుద్ధవసంతంఊరకున్నవానినేల వొడి వట్టుకొమ్మనీనే:3411శ్రీరాగం
ఊరకున్న వానిమీఁద నుడుకులు గట్టేమా:3412సామంతంఊరకున్న వారి కూరోపదన్నట్లు:3413శంకరాభరణం
ఊరకున్న వారికేల వుడుకులు గట్టేవు:3414బౌళిఊరకున్నవారి కేల వుడుకులు గట్టేవు:3415సామంతం
ఊరకున్నవారితోడ నూరెల్లా నోపునటే:3416శుద్ధవసంతంఊరకున్న వారితోడ వూరు నోప దెఱఁగవా:3417దేసాళం
ఊరకున్నవారితోడ వూ రోప దన్నమాఁట:3418ముఖారిఊరకున్న వారినేల వుప్పటించేవే:3419పాడి
ఊరకున్న వారినేల వొకటొక టడిగేవు:3420కేదారగౌళఊరకున్నవారి మమ్ము నుండనీకేల రేఁచీనే:3421దేశాక్షి
ఊరకున్న సతి నిఁక నొరసి అడుగవద్దు:3422లలితఊరకున్నా నెఱఁగఁడు వొడులు :3423రామక్రియ
ఊరకున్నాపెను నీవే వొక్కక్కటే :3424ముఖారిఊరకున్నాపెను నీవే వొక్కొక్కటే:3425గౌళ
ఊరకున్నాఁడ వదేమి వొకటీ నౌఁగాదనవు:3426కేదారగౌళఊరకున్నాఁ బోనీదు వుడివోని జవ్వనము:3427పాడి
ఊరకున్నఁ బోనీవు వొక టొకటే రేఁచేవు:3428రామక్రియఊరకుంటే నన్ను నుండనియ్యవు ఇంత:3429శ్రీరాగం
ఊరకుంటే నెరఁగవు వూరివారి యెదుటనే:3430సామంతంఊరకుంటే నెఱఁగవు వొకటొకటాడేవు:3431దేశాక్షి
ఊరకుంటే నేమందువో వూడిగము :3432బౌళిఊరకుండగానే యేల వొక్కొక్కట :3433సాళంగనాట
ఊరకుండనీరా మమ్ము నుడికించకా:3434శంకరాభరణంఊరకుండవయ్య అంత కోపుదుమా:3435బౌళి
ఊరకుండవయ్య చాలు నోయయ్య:3436భైరవిఊరకుండవయ్య నాకు నొక్క మనసాయ:3437పాడి
ఊరకుండవయ్యా నీవు వువిదతో మారాడక:3438పాడిఊరకుండవయ్యా వుడివోవు వలపులు:3439నాదరామక్రియ
ఊరకుండవే చెలియ వొద్దికతో రమణుఁడు:3440కాంబోదిఊరకుండితే నెఱఁగ(?) వొత్తుక వచ్చేవు నీవు:3441వరాళి
ఊరకుండితే మేలు వూఁకొంటేఁ బైఁడికతౌను:3442సామంతంఊరకుండితేఁ గనక వుడివోవు పాయము:3443నాగవరాళి
ఊరకుండు చాలుఁజాలు వొరలోనఁ బెట్టు :3444సాళంగనాటఊరకుండు చాలుఁ జాలు వోప నింతేసిపనికి:3445నాట
ఊరకుండుటే నాకు వుచిత మీమేళ; గాక:3446ఆహిరిఊరకుండుమనవే వువిదలాల విభుని:3447ఆహిరి
ఊరకుండుమనవే వొక్కటొక్కటే రేఁచక:3448ముఖారిఊరకుండుమనవే వొడఁబాటులిఁక నేలే:3449సోమరాగం
ఊరకుండుమనవే వొద్దు వొద్దు వేగిరము:3450రామక్రియఊరకుండేవే అతనివొరపు లెంచఁగనొద్దు:3451దేసాళం
ఊరకుండేవో లేదో వోసి చెంచెతా । వోరి:3452పాడిఊరకుండఁ గదరే వువిదలాలా:3453కాంబోది
ఊరకుండఁగా నుపమలు చెప్పి:3454మాళవశ్రీఊరకె గుట్టు చేసుక వుండుట గాక:3455రామక్రియ
ఊరకె గుట్టున నిఁక నుండవయ్య:3456రామక్రియఊరకె గుట్టు సేసుక వుండనీ వయ్య:3457ముఖారి
ఊరకె చక్కజాడతో నుండనీరాదా:3458పాడిఊరకె జంకించెనంటా నుప్పతించేవు:3459సామంతం
ఊరకె తా నుండట్టె నుండుఁ గాక:3460సామంతంఊరకె ని న్నింత సేసి వుప్పటించేనా:3461మాళవిగౌళ
ఊరకె యిందరివలె నుందుముగాక:3462వరాళిఊరకె వున్నాఁ డదె వోపిక చూపఁగవద్దా:3463సామంతం
ఊరకె వుండుమనవే వోరుచుకుందాన నేను:3464నాదరామక్రియఊరకే అలుగకు నీ వోయయ్యా:3465దేసాళం
ఊరకే కరఁగునా వుక్కురాతిగుండె నీది:3466ముఖారిఊరకే కలుగునా వున్నతపు మోక్షము:3467ముఖారి
ఊరకే కోపగించకు వోహో నీవు:3468బౌళిఊరకే గడించుకొని వొడ్డు వెట్టే నాపెను:3469శుద్ధవసంతం
ఊరకే గడించుకొనీ నోయమ్మా । తన:3470లలితఊరకే గడించుకొనీ వొక్కటొక్కటే తాను:3471భైరవి
ఊరకే గడించుకోనీ నొకటొకటే తాను:3472దేసాళంఊరకే గుట్టుతోడ నుందువు గాక:3473నాట
ఊరకే గుట్టుతోడుత నుండుటగాక:3474కాంబోదిఊరకే చందము సేసుకుందానఁ గాక:3475శంకరాభరణం
ఊరకే తానేల నన్ను వొత్తుకవచ్చీనే వీఁడు:3476సాళంగనాటఊరకే తెమలునా వుదుటైన నీ మనసు:3477గౌళ
ఊరకే దూరేవుగాక వొద్దనున్న వారిని:3478దేశిఊరకే దొరుకునా వున్నతోన్నతసుఖము:3479గౌళ
ఊరకే నన్నిటు దూరి వుప్పతించేవు:3480శుద్ధవసంతంఊరకే నన్ను మెచ్చీని వొద్దికైనదాననంటా:3481మాళవిగౌళ
ఊరకే నన్ను రేఁచక వుండనియ్యరా:3482బౌళిరామక్రియఊరకే నీ వలలఁ జిక్కున్న దానను:3483భైరవి
ఊరకే నీవు లోగివున్నాడ వింతెకాక:3484హిజ్జిజిఊరకే నీ శరణని వుండుటే నా పనిఁ గాక:3485ధన్నాసి
ఊరకే నే గుట్టు సేసుకున్నదానఁ గాక :3486శంకరాభరణంఊరకే నోరు మూసుక వుండలేము చూచి:3487రామక్రియ
ఊరకే నోరుమూసుక వొంటి నీకు మొక్కే:3488దేశాక్షిఊరకే పాట్లఁ బడి వొడలే నిత్య మనుచు:3489బౌళి
ఊరకే పోనియ్యరా నన్నుద్దండాన:3490సావేరిఊరకే బాఁతిపడి వొడివట్టీఁ గాక మమ్ము:3491కురంజి
ఊరకే మన మిద్దరి నుప్పతించే మింతేకాక:3492శుద్ధదేశిఊరకే మమ్మేల యింత వొరసీఁ దాను:3493భవుళి
ఊరకే మరుని పౌఁజు లూరఁగూటాలు:3494సామంతంఊరకే మీరేలమ్మ వొద్దనాతని సాదించ:3495బౌళిరామక్రియ
ఊరకేల దాఁచేవు వుదుటు నీచేఁతలు:3496రామక్రియఊరకేల దూరేవు వూరివారిని:3497నారాయణి
ఊరకేల దూరేవు వూరివారినెల్లాను:3498సామంతంఊరకేల భ్రమసేవు వొగినేల పొగడేవు:3499నాదరామక్రియ
ఊరకేల సిగ్గువడే వుపాయాలు నేఁ :3500సామంతంఊరకే లోనౌదువా వుడిబడి వారికెల్ల:3501ఆహిరినాట
ఊరకే విఱ్ఱవీఁగేవు వువిదలలోననెల్లా:3502గౌళఊరకే వున్నదాన న న్నొరయకురే:3503లలిత
ఊరకే వున్నాఁ డితఁడు వోరుపుతోడ:3504పాడిఊరకే వుండితే నిన్ను వూరెల్లా నెఱిఁగేరు:3505పాడి
ఊరకే వుండేనంటే వుమ్మగిలీ వలపులు:3506కాంబోదిఊరకే వుండఁగరాదు వొరసి యడుగరాదు:3507ముఖారి
ఊరకే వుండఁగరాదు వోరువరాదు చూచి:3508భైరవిఊరకే వెదకనేల వున్నవి చదువనేల:3509సామంతం
ఊరకైతే నిన్నుఁ గాన మొకకారణానఁ గాని:3510సామంతంఊరికిఁ బోయెడి వోతఁడ కడు:3511ఆహిరి
ఊరి మగనాండ్లకు నుండఁ బాసెను:3512దేసాళంఊరివారి గుణములు వొడ్డి మాకేల చెప్పేవు:3513నాగవరాళి
ఊరివారిఁ జూచి చూచి వూరకే నోరూరనేల:3514సింధురామక్రియఊరు మెచ్చ బతుకవే వొడ్డారమేల:3515సాళంగం
ఊరులేని పొలిమేర పేరు పెంపు లేని బ్రతుకు:3516సౌరాష్ట్రంఎక్కడ గడించుకొంటి వీకెను నీవు:3517నాగవరాళి
ఎక్కడ చూచిన వీరే యింటింటి ముంగిటను:3518దేసాళంఎక్కడ చూచినఁ దానె ఇంతులతో మెరసీని:3519పాడి
ఎక్కడ చొచ్చెడి దీభవమేదియుఁ :3520బౌళిఎక్కడ దాఁగఁగ వచ్చు నింక నీకును:3521నాట
ఎక్కడ దెచ్చితివయ్యా యీపెను నీవు:3522లలితఎక్కడ నీ వుద్యోగ మెటు విచ్చేసేవయ్యా:3523రామక్రియ
ఎక్కడ నున్నదో చిత్తమేమి దలఁచెనో :3524ముఖారిఎక్కడ నున్నదో యెప్పుడు వచ్చీనో చెలి:3525వరాళి
ఎక్కడ నున్నా నీకు నేమాయను:3526సాళంగనాటఎక్కడనున్నా నీతఁడు:3527ముఖారి
ఎక్కడ నున్నారో సురలెవ్వరు భూమికి :3528ఆహిరిఎక్కడనున్నాఁ బోదు యేతులైనఁ బోనీదు:3529సామంతం
ఎక్కడనుండి వచ్చెనో యీపె :3530బౌళిఎక్కడనుండి వచ్చెనో యేఁకరి నీ :3531బౌళి
ఎక్కడ నెదురు లేక యీరేడులోకములందు:3532సాళంగనాటఎక్కడ నెఱుఁగమమ్మ యిటువంటి:3533వరాళి
ఎక్కడ నేరిచితివే యేడలేని వేసాలు:3534బౌళిరామక్రియఎక్కడ నేరుచుకొంటి విటువంటి కతలు:3535పళవంజరం
ఎక్కడ పరాకు నీకు నింతకంటె నేమున్నది:3536భైరవిఎక్కడ పరాకు నీకు నింతిఁ గరుణించరాదా:3537ఆహిరి
ఎక్కడ పరాకు నీకు నెఱఁగరాదా:3538సాళంగనాటఎక్కడ పరాకు నీకు నేమయ్యా:3539కొండమలహరి
ఎక్కడ పరాకు నీకు నేఁటికి వచ్చి సిగ్గులు:3540హిందోళవసంతంఎక్కడ పరాకు నీకు యిటు చిత్తగించరాదా:3541పాడి
ఎక్కడ పరాకు నీకు యెదపై నీకె వున్నది:3542గౌళఎక్కడ పరాకు నీకు యెన్నిలేవు పనులు:3543భూపాళం
ఎక్కడ పరాకు నీకు యేమి సేసేవు:3544లలితఎక్కడ పరాకు యిదివో నీకు:3545సాళంగనాట
ఎక్కడ పరాకుసేసే వెందాఁకాను:3546లలితఎక్కడ పరాకుసేసే వేఁటి సుద్దులు చెప్పేవు:3547మంగళకౌశిక
ఎక్కడ పరాకో నీకు నెఱఁగము:3548దేసాళంఎక్కడలేని మాటలు నేమిచెప్పేవు:3549హిందోళం
ఎక్కడ వోయెనో జాతస్మరత్వము యేమి :3550గుజ్జరిఎక్కడా నెఱఁగమమ్మ యిటువంటి బత్తి:3551బలహంస
ఎక్కడికినెక్కడ యేడకునేడ నే:3552సామంతంఎక్కడికిఁ బోనందువు యెవ్వతె నంట:3553మధ్యమావతి
ఎక్కడికెక్కడ మరుఁడేలికట యిన్నిటికి:3554శంకరాభరణంఎక్కడి కెక్కడ మేకు లేమి చెప్పేది:3555సామంతం
ఎక్కడి కెక్కడ యివిగో వలపులు:3556తెలుఁగుఁగాంబోదిఎక్కడికెక్కడి ఆస యేమి సేసేనే:3557ఆహిరి
ఎక్కడి కెక్కడి సుద్దు లేమనేవురా:3558పాడిఎక్కడి కెక్కడి సుద్దు లేమనేవురా:3559ముఖారి
ఎక్కడి కేఁగితివని యేమి సేసేవని:3560వరాళిఎక్కడి కంసుడు యిఁక నెక్కడి భూభారము:3561రామక్రియ
ఎక్కడి జాలి యేఁటికి నీకు యెవ్వరివంకా :3562ఆహిరిఎక్కడి తారుకాణలు యేల రట్టు సేసేవు:3563హిందోళం
ఎక్కడిది వివేక మెంతవారికిని యిన్నియు :3564సాళంగనాటఎక్కడిదిఁకఁ బరిణామము యీమదనానల:3565ముఖారి
ఎక్కడిదురవస్థ లేఁటిదేహము లోనఁ:3566లలితఎక్కడి నరకములు యెక్కడి మృత్యువు :3567సాళంగనాట
ఎక్కడినుండి వచ్చితి వే వూరే నీవు:3568గౌళఎక్కడి పరాకుననో యిందాఁకా నుండెఁ గాక:3569ముఖారి
ఎక్కడి పరాకు నీకు నెందాఁకాను:3570గుండక్రియఎక్కడి పరాకు లేఁటికయా:3571తెలుఁగుఁగాంబోది
ఎక్కడిపాపము లెక్కడిపుణ్యము:3572గుజ్జరిఎక్కడి పుట్టుగ లిఁక నెక్కడి మరణములు:3573లలిత
ఎక్కడి పురాకృతము యేమి సేసీని:3574సాళంగనాటఎక్కడిమతము లింక నేమి సోదించేము నేము:3575సాళంగం
ఎక్కడిమాటలు యేఁటి విచారము:3576మలహరిఎక్కడి మానుషజన్మం బెత్తిన ఫలమే :3577బౌళి
ఎక్కడి మాయామృగ మేల తెమ్మంటి నేను:3578పాడిఎక్కడి వలపు చల్లే వేమీ నీవు:3579నాదరామక్రియ
ఎక్కడివాదులు నీకు నిద్దరికినేల పోవు:3580లలితఎక్కడి విరతి మాకు నిహమెల్లాఁ దగులు:3581శ్రీరాగం
ఎక్కడి వుద్యోగాలు నేడకెక్కు జీవునికి:3582గుండక్రియఎక్కడి వుపాయముల నే మున్నది:3583గుజ్జరి
ఎక్కడి సుద్ది యీ భ్రమనేల పడేరు:3584సాళంగంఎక్కడి సుద్దు లేలె యిది గొంతా:3585లలిత
ఎక్కడెక్కడో సుద్దుల కెంత సేసేరు:3586మంగళకౌశికఎక్కడో సవతిమాఁట కింత చింత నీకేల:3587హిందోళం
ఎక్కడౌతా నెఱుఁగవు యేమయ్యా:3588మంగళకౌశికఎక్కడౌతా నెఱఁగదు ఇంతి నీమీఁది :3589ఆహిరి
ఎక్కడౌతా నెఱఁగదు యెంత వలచెనో కాని:3590శంకరాభరణంఎక్కడఁ గడచేరీ నరులు:3591సామంతం
ఎక్కడఁ జిత్తమున్నది యెవ్వరితో:3592బౌళిఎక్కడఁ జూచినఁ దానై యీతఁడున్నాఁడు:3593దేసాళం
ఎక్కడఁ జొచ్చెదరింక రక్కసులు:3594నాటఎక్కడఁ దెచ్చుకొంటివి యెన్నఁడు :3595దేసాళం
ఎక్కినవానికిఁ జూడ యేనిగె గుజ్జనుమాట:3596సాళంగంఎక్కినవానికిఁ జూడ యేనుగ గుజ్జై యుండు:3597రామక్రియ
ఎక్కినంతలోననే యేనిగ గుజ్జా:3598గుజ్జరిఎక్కుడు గొసరఁబోతే యే పనికి వచ్చు:3599బౌళి
ఎక్కుడు బ్రహ్మపట్టాన కిదె :3600నాటఎక్కుడేమి సేసినాను యెట్టువచ్చునో :3601ముఖారి
ఎక్కువకులజుఁడైన హీనకులజుఁడైన:3602సామంతంఎక్కువతక్కువ మాట లిఁకనేల:3603బౌళి
ఎక్కువ తక్కువ లెఱఁగ మిదే:3604సింధురామక్రియఎక్కువ తక్కువ లేవి యిందరిలోపల నేను:3605ముఖారి
ఎక్కువతక్కువలేవో యెఱఁగ మిద్దరిలోన:3606సాళంగనాటఎక్కువైతే మొగచాఁటౌ నెందరు గావలె:3607పాడి
ఎక్కువైన దొర దాను యిల్లాల నేను:3608శంకరాభరణంఎక్కెఁగా రాఁగా రాఁగా యిందాఁకాఁ దగులు:3609లలిత
ఎగసక్కీఁడవు నిన్ను నేమి చెప్పేము:3610సాళంగనాటఎగసక్కెపు వల పెందాఁకా:3611సాళంగనాట
ఎగసక్కె మాడితేనె యెంత సేసేవు:3612నారణిఎగసక్కెములు గావు యేల నవ్వే విందుకుఁ:3613పాడి
ఎగసక్కేలకే వచ్చీ నెంత బలువు:3614ముఖారిఎగసక్కే లాడనేర యిచ్చకము లాడనోప:3615ఆహిరి
ఎగసక్కేలు నేర్చిన యింతులము:3616కాంబోదిఎగసక్కేలే సేసీ నిదే మీతఁడు:3617బౌళి
ఎగ్గుపట్ట నీకేలే యిందుకుఁ గాను:3618భూపాళంఎగ్గుపట్టరాదు మరి యెరిఁగిన జాణఁడవు:3619శంకరాభరణం
ఎగ్గు పట్టేవు గనక యెగసెక్కెము లాడ నీతో:3620శుద్ధదేశిఎగ్గుపట్టేవు గనక యెరవా నాకు:3621మధ్యమావతి
ఎగ్గుపట్టఁ బనిలేదు యింతులతోను:3622బౌళిరామక్రియఎగ్గులుగాఁ బట్ట కిఁక నీవూ:3623శంకరాభరణం
ఎగ్గులుఁ దప్పులు నెంచనేఁటికే నాకు:3624కన్నడగౌళఎగ్గు లేల తప్పు లేల యిందులోనే రమణుఁడ:3625రామక్రియ
ఎగ్గు లేల పట్టేవు యిందుకు నీవు:3626బౌళిరామక్రియఎగ్గువట్టీ నిదియేమే యీతఁడు:3627కాంభోది
ఎగ్గువట్టేవు గనక యిదివో వోయి:3628నాదరామక్రియఎగ్గు సిగ్గు దలఁచవు యేరా నీవు:3629సామంతం
ఎగ్గు సిగ్గు లెఱఁగరు యెదుట :3630కాంబోదిఎగ్గో తప్పోకాని యివివో మాచేఁతలు:3631కాంబోది
ఎగ్గో తప్పో నేనెఱఁగనయ్యా:3632బౌళిఎగ్గో తప్పో యెఱఁగ నిది:3633సామంతం
ఎగ్గౌనో తప్పౌనో యేమీననఁగఁజాల:3634కేదారగౌళఎచటనుండి వచ్చితి వెదురుచూచితి నీకు:3635నాదరామక్రియ
ఎచ్చట చూచినాను యివిగో నీ సుద్దులే:3636హిజ్జిజిఎచ్చటఁ జూచిన నితఁడై కృష్ణుడు:3637శంకరాభరణం
ఎచ్చరిక మఱవకు మిన్నిటానమ్మ:3638నాదరామక్రియఎచ్చరి బ్రదుకవలె యెఱిఁగినవారికి:3639సామంతం
ఎచ్చరించవయ్యా నీవు యింతి తన్నుఁ దా :3640నాదరామక్రియఎచ్చరించవైతివంటా యేల నన్ను :3641లలిత
ఎచ్చరించెదననిన యీ జగంబనఁ:3642సామంతంఎచ్చుకుందు లాడకురే యేమీననకురే:3643సింధురామక్రియ
ఎచ్చోటి కేఁగిన యెప్పుడూఁ దమలోని :3644వరాళిఎటులఁ బుట్టించితో నీవెరుఁగుదువు:3645సాళంగనాట
ఎటువలె నమ్మించీనే యిఁకఁ దనచిత్తము:3646నాదరామక్రియఎటువలె నున్నదో యిప్పుడు నీ చిత్తము:3647భైరవి
ఎటువలె బుజ్జగించి యీడేరించేవో కాని:3648ఆహిరిఎటువలె మన్నించినా నియ్యకొందుఁ:3649సౌరాష్ట్రం
ఎటువలె మన్నింతువో యెంత మరిగెనో :3650శ్రీరాగంఎటువలె సిద్ధించు నీ పనులు యెవ్వరు :3651గుజ్జరి
ఎటువలెఁ జేసితివో యెఱఁగ మెన్నఁడును:3652నాదనామక్రియఎటువలెఁ బొగడినా నిన్నిటికిఁ దగినది:3653మాళవిగౌళ
ఎటువంటి కూరిములు యెటువంటి :3654శ్రీరాగంఎటువంటి చుట్టమే నా కెంత కలసినవాఁడే:3655సాళంగనాట
ఎటువంటి చుట్టరిక మెటువంటి పొందులు:3656రామక్రియఎటువంటి జాణకాఁడే యీతఁడు:3657దేశాక్షి
ఎటువంటి జాణతన మిది మేలయ్యా:3658హిందోళంఎటువంటి జాణతన మేమి నేరుచుకొంటివి:3659మధ్యమావతి
ఎటువంటి జాణవు నిన్నేమనేది:3660పళవంజరంఎటువంటి జాణవైతి విదివో నీవు:3661మంగళకౌశిక
ఎటువంటి జాతియ్యమో యేరుపరచఁగ:3662శ్రీరాగంఎటువంటి తగవరి వేమోయి నీవు:3663సామంతం
ఎటువంటి తమకమో యెదుట నల్లదె చూడు:3664ముఖారిఎటువంటిదానవే యెన్నటికే మొగమోట:3665వరాళి
ఎటువంటిదానవే యేమే నీవు:3666కాంబోదిఎటువంటి దొరతన మేమి నేరుచుకొంటివి:3667సామంతం
ఎటువంటి దొరవైతి వేమయ్య నీవు:3668వరాళిఎటువంటి నీపై బత్తో యీకెకు నేఁడు:3669లలిత
ఎటువంటి నీ మాయ యెరఁగమురా:3670సామంతంఎటువంటి నేరుపరి యెంతటి జాణ:3671లలిత
ఎటువంటి పరాకో యెరఁగలేవైతివి:3672బౌళిఎటువంటి పొందులో మీకిద్దరికిని:3673సాళంగం
ఎటువంటి పొందులో మీ యిద్దరికిని:3674కేదారగౌళఎటువంటి పందెగాఁడె యితఁడు:3675బౌళిరామక్రియ
ఎటువంటి బిడ్డఁడె యితఁడు:3676ఆహిరిఎటువంటి భాగ్యమో యీపెకు నేఁడు:3677సామంతం
ఎటువంటి భోగి వీఁడెటువంటి జాణ:3678సామంతంఎటువంటి మచ్చికలో యిద్దరికిని:3679మధ్యమావతి
ఎటువంటి మచ్చికలో యెట్టి తరితీపులో:3680శంకరాభరణంఎటువంటి మర్మములో ఇంతికి నీకు:3681పాడి
ఎటువంటి మోహములో యిద్దరికిని:3682వరాళిఎటువంటి మోహమో యింతి నీపై నతనికి:3683సాళంగనాట
ఎటువంటి మోహమో యింతిపై నీకు:3684భైరవిఎటువంటి మోహమో యీపెకు నాతని :3685నాదరామక్రియ
ఎటువంటి మోహమో యెట్టి తమకమొ :3686సామంతంఎటువంటి మోహమో యెట్టి సంతసములో:3687సాళంగనాట
ఎటువంటి మోహంబు యెటువంటి :3688శ్రీరాగంఎటువంటి యాగడములు యీపె సుద్దులు:3689హిందోళవసంతం
ఎటువంటి యాగడీఁడ వేమి చెప్పేము:3690భూపాళంఎటువంటి యాఁటదైనా ఇంత కోపునా:3691సామంతం
ఎటువంటి రసికుఁడు యేమని సంతోసింతు:3692ఆహిరిఎటువంటి రాతిగుండె యీ చెలియది:3693శ్రీరాగం
ఎటువంటి రౌద్రమో యెటువంటి కోపమో:3694ఆహిరిఎటువంటి వలపులో యిద్దరికిని:3695ఆహిరి
ఎటువంటి వలపులో యెంతభాగ్యమో:3696మధ్యమావతిఎటువంటి వలపో యెవ్వరికొలఁది గాదు:3697మధ్యమావతి
ఎటువంటి వలపో యేమి సేయఁగలదో:3698సాళంగంఎటువంటివాడవయ్య యేమి చెప్పేది:3699భైరవి
ఎటువంటివాడవయ్యా యిచ్చకము :3700మంగళకౌశికఎటువంటివాఁడవయ్య యింటికి:3701కన్నడగౌళ
ఎటువంటి వాఁడవయ్యా ఇదేమయ్య:3702బౌళిఎటువంటివాఁడవయ్యా యెఱఁగవా :3703హిందోళం
ఎటువంటివాఁడవయ్యా యేమయ్యా:3704హిందోళవసంతంఎటువంటివాఁడవయ్యా యేమయ్యా నీవు:3705దేసాళం
ఎటువంటివాఁడవు ఇంత పొందైనచోట:3706వరాళిఎటువంటివాఁడవు యెంత మెత్తనివాఁడవు:3707సాళంగనాట
ఎటువంటివాఁడవు యేమి జాణతనము:3708హిజ్జెజిఎటువంటివాఁడవైతి వేమయ్యా నీవు:3709నారాయణి
ఎటువంటివాఁడె యీతఁడు:3710హిజ్జిజిఎటువంటి విలాసిని యెంతజాణ యీ:3711నాదరామక్రియ
ఎటువంటి వెఱ్ఱినో యేమని విన్నివింతును:3712దేసాక్షిఎటువంటి వేగిరకాఁడీత డోయమ్మా:3713రామక్రియ
ఎటువంటి వేడుకలో ఇద్దరికి మీఁద మీఁద:3714మధ్యమావతిఎటువంటి వేడుకలో యివి మీకే తెలుసును:3715కేదారగౌళ
ఎటువంటి వేడుకలో యెదలోనే గుబ్బతిలీ:3716శ్రీరాగంఎటువంటి వేడుకలో యెలమితో మాకివి:3717మధ్యమావతి
ఎటువంటి వోజ యీపె కెటువంటి :3718సామంతంఎటువంటి సన్నలో ఇంతికి నీకు:3719శంకరాభరణం
ఎట్టకేల కిదేలరా యెన్నఁడులే నలవాటు:3720వరాళిఎట్టయిన నేమి నీవు యేమన్న నేమి నీవు:3721శ్రీరాగం
ఎట్టయినా జేయుము యిఁక నీచిత్తము:3722మలహరిఎట్టయినాఁ జేసుకో ఇఁక నీ చిత్తము నన్ను:3723ఆహిరి
ఎట్టయినఁ జేయరా నీ విఁకనేలా నన్నుఁ:3724సామంతంఎట్టిజాణలో మీరు ఇటువలె నుండవద్దా:3725పాడి
ఎట్టి దేవరవు నీవు యెంతటివాఁడవు మరి:3726సాళంగనాటఎట్టిదో మీమాయావిలాసము యెఱిఁగిన నెఱఁగ:3727లలిత
ఎట్టి నోము నోఁచితివో ఇదివో నీభాగ్యము:3728మాళవిగౌళఎట్టి పరవశమో యెటువంటి తమకమో:3729శ్రీరాగం
ఎట్టి బాలుఁడు పుట్టెనే యశోద నీకు:3730కేదారగౌళఎట్టి మొగమాయకాఁడ వేమని చెప్పుదు :3731వరాళి
ఎట్టి యాసోదకాఁడవు యెందరికి నోపుదువు:3732పాడిఎట్టివారికినెల్ల నిట్టికర్మములు మా:3733సాళంగనాట
ఎట్టి వేగిరికాఁడవు యేమయ్యా నీవు:3734నారాయణిఎట్టి వేసాలు సేయఁగ వద్దు గాక:3735మాళవిగౌళ
ఎట్టి సంతోసపు సుద్దు లిటు వినవే చెలియ:3736వరాళిఎట్టి హితోపదేశకుఁ డెటువంటి దయాళువు:3737దేసాళం
ఎట్టు గడపీనో దైవ మింతికి నీగండ మిఁక:3738ముఖారిఎట్టు గడియించెనమ్మ యీ వలపు:3739సౌరాష్ట్రం
ఎట్టు గడించుకొంటివే ఇవి చక్కఁదనమంటా:3740శంకరాభరణంఎట్టు గడించె దైవము యిందరికిని సుఖము:3741సాళంగనాట
ఎట్టు గల్గెనయ్య యీ యెమ్మెలాఁడి నీకు:3742సామంతంఎట్టుగూడెఁ బెండ్లియోగ మిద్దరికి నీవేళ:3743గౌళ
ఎట్టు గెలుతుఁ బంచేంద్రియముల నేఁ:3744కన్నడగౌళఎట్టు గెలువఁగ వచ్చు నిట్టి వానిని:3745పాడి
ఎట్టు గెలువఁగవచ్చు నింతవాఁడవు:3746దేసాళంఎట్టు గెలువఁగఁ గల వీకెను నీవు:3747సౌరాష్ట్రం
ఎట్టు గెలువంగ వచ్చు నిటువంటివాని నిన్ను:3748దేసాళంఎట్టుచేసినఁ జేసె నేమి సేయఁగవచ్చు:3749బౌళి
ఎట్టు దప్పించుకోవచ్చు యెంతపంతము :3750రామక్రియఎట్టు దరియించవచ్చును యిటువంటివెల్లఁ :3751సౌరాష్ట్రం
ఎట్టు దరించీ నిదె యీజీవుఁడు:3752ముఖారిఎట్టు దరించెనో యిందాఁకాను:3753దేసాళం
ఎట్టు దరించఁగవచ్చు నిల్లాండ్లకు నూరిలోన:3754శ్రీరాగంఎట్టు దెలియఁగవచ్చు నెదలోని మీ సుద్దులు:3755ముఖారి
ఎట్టు దెలుసు మా కింతేసి:3756శంకరాభరణంఎట్టు దొరికెనె చెలియ యిద్దరికి నిటువంటి:3757సామంతం
ఎట్టు దోయవచ్చు విని నెంతటివారికైనాను:3758సామంతంఎట్టు దోయవచ్చు వీని నెంతటివాని కైనాను:3759సామంతం
ఎట్టు ధరియించెనో యీ యింతి :3760శ్రీరాగంఎట్టు ధరించే నింకాను:3761దేసాళం
ఎట్టు ధరింపఁగనగు భువినిట్టి వియోగావస్థ:3762సామంతంఎట్టు నమ్మవచ్చు నిన్ను నిటువంటి :3763శుద్ధదేశి
ఎట్టు నమ్మవచ్చు నిన్ను నిటువంటివానిని:3764బౌళిఎట్టు నమ్మవచ్చు నిన్ను నింత కాతరీఁడవు:3765నాట
ఎట్టు నమ్మవచ్చునే ఇంతి నీ మనసు నేఁడు:3766మాళవిఎట్టు నమ్మ వచ్చురా యిటువంటి నిన్నును:3767శుద్ధవసంతం
ఎట్టు నమ్మి పొందులు సేసే రింతులు నీతోను:3768కన్నడగౌళఎట్టు నమ్మిరొకొ నిన్ను ఇంతక తొల్లిటివారు:3769సాళంగనాట
ఎట్టు నమ్మించవచ్చునే ఇప్పుడు నిన్ను:3770శ్రీరాగంఎట్టు నమ్మించేవో నీవే యెరుఁగుదువు:3771పాడి
ఎట్టు నిద్దిరించెనో యీరేతి రెల్లాను:3772తెలుఁగుఁగాంబోదిఎట్టు నేరిచితివయ్య యిన్ని వాహనములెక్క:3773మాళవి
ఎట్టు నేరుచుకొంటిరి ఇద్దరు మీరు:3774రీతిగౌళఎట్టు నేరుచుకొంటివే యెమ్మెలెల్లాఁ జూపఁగ:3775ముఖారి
ఎట్టు నేసినా నీచిత్త మింతే కాక:3776దేసాళంఎట్టున్నదో నీచిత్తము యెద్దౌతా నెరఁగ:3777బౌళి
ఎట్టున్నదో నీ చిత్తము యెరఁగ విన్నవించేను:3778దేవగాంధారిఎట్టున్నదో నీ చిత్తము యెఱఁగమయ్యా:3779సౌరాష్ట్రం
ఎట్టున్నదో నీచిత్త మెదురాడ నే వెఱతు:3780లలితఎట్టున్నదో నీమనసు యెఱఁగ నేను:3781మాళవి
ఎట్టున్నదో నీమనసు యెఱఁగ నేను:3782సామవరాళిఎట్టున్నదో నీ మనసు యేమి సేతురా:3783నాగవరాళి
ఎట్టున్నదో మీ చిత్తా లెవ్వ రెఱుఁగుదురు:3784శ్రీరాగంఎట్టు భ్రమయకుందుము యిటువంటి:3785వరాళి
ఎట్టు మన్నించేవోకాని ఇదివో నీ చిత్తము:3786ఆహిరిఎట్టు మన్నించేవోకాని యిట తరవాతను:3787కాంబోది
ఎట్టు మన్నించేవో నన్ను యిటువంటి:3788రామక్రియఎట్టు మన్నించేవో యిటువంటిది నా వోజ:3789ముఖారి
ఎట్టు మఱతు నీభాగ మెవ్వతెకుఁ గల దిఁక:3790శ్రీరాగంఎట్టు మఱవఁగవచ్చు నిటువంటి నీ :3791కురంజి
ఎట్టు మఱవఁగవచ్చు యిటువంటి చేఁతలు :3792ఆందోళిఎట్టు మోసపోతి నేను యివియెల్ల నిజమని:3793శంకరాభరణం
ఎట్టు రక్షించేవో కాని యిందిరారమణ నన్ను:3794రామక్రియఎట్టు వలపించితివి యింతగా నన్ను:3795శ్రీరాగం
ఎట్టు వలపించితివి యేమీ నెఱగని నన్ను:3796ద్రావిళభైరవిఎట్టు వలపించితివో యేమని చెప్పేది నిన్ను:3797ఆహిరి
ఎట్టు వలపించితో యాపెను నీవు:3798ధన్నాసిఎట్టు వలసినా వచ్చు నింతులమాట:3799సామంతం
ఎట్టు వలసినాఁ జేయు మేమీ నననేరమయ్య:3800బౌళిఎట్టు వలసినాఁ జేయు మేఁటి విన్నపము లిఁక:3801మాళవిగౌళ
ఎట్టు వలసినఁ జేయు మిన్నియు నీచిత్తమె:3802లలితఎట్టు వలసినఁ జేయు మిఁక నీవు:3803నాగవరాళి
ఎట్టు వేగించీ జీవుఁ డిన్నిటిలో నా చే:3804నాగవరాళిఎట్టు వేగించే దిందుకేగురే సితరకాండ్లు:3805శ్రీరాగం
ఎట్టు వోరిచెనో కాని యింత దడవు :3806సామంతంఎట్టు సమకూడెనో మీకు నిద్దరికిని:3807నాదరామక్రియ
ఎట్టు సాదించవచ్చునే యిటువంటి :3808రామక్రియఎట్టు సింగారింతమమ్మ యీ యింతిని:3809పాడి
ఎట్టుసేయనైన నేర్చు నిందునందు నీతఁడు:3810భూపాళంఎట్టు సేయఁగలవాఁడవో యిఁక నీచేతిది నా:3811లలిత
ఎట్టు సేసిన నాతని నేమీ ననకురమ్మ:3812వరాళిఎట్టుసేసిన నీచేఁత కెప్పుడు లోనే నేము:3813వరాళి
ఎట్టు సేసిననుఁ జెల్లు నిఁకనేల నిన్ను దూర:3814పడవంజరంఎట్టు సేసినా నమరు ఇంతటి దొరవు నీవు:3815ముఖారి
ఎట్టు సేసినా నీకు నెదురాడేనా:3816కన్నడగౌళఎట్టు సేసినా నీ చిత్త మింతే కాక:3817కన్నడగౌళ
ఎట్టు సేసినా నీచిత్త మెదురాడేదానఁ గాను:3818బౌళిఎట్టు సేసినాఁ జేయి యెదురాడను:3819కాంబోది
ఎట్టు సేసినాఁ జేయి యేమనఁగఁగల నిన్ను:3820గౌళఎట్టుసేసినాఁ జేయుమిక నాతఁ డల్లవాడే:3821కాంబోది
ఎట్టు సేసినాఁ జేయు మెున్న నెఱజాణవు నీ:3822దేశాక్షిఎట్టు సైఁతువె వలపు యింతి పరులు:3823శ్రీరాగం
ఎట్టుండునో నీచిత్త మిదియెల్లా గర్వమంటా:3824సామంతంఎట్టుండునో పతిచిత్త మించుకంతా :3825మాళవిగౌళ
ఎట్టుండెనో నీభాగ్య మేనోము నోచెనో ఆకె:3826గౌళఎట్టై(ట్ట?)యినా మేలే ఇన్నిటికిఁ దానె గురి:3827కేదారగౌళ
ఎట్టైనా దయదలఁచి యేలుకోవయ్యా:3828ఆహిరిఎట్టైనాఁ గావకపోదు యే నెంత సేసినాను:3829బౌళి
ఎట్టొకో దైవమా ఇదె నీకు శరణంటి:3830గుండక్రియఎట్టోరుచుకున్నాఁడవో ఇటువంటి :3831ఆహిరి
ఎట్టోరుచుకున్నాఁడవో యాపె సే సే :3832ముఖారిఎట్టోరువవచ్చు యిటువంటివెల్లఁ జూచి:3833ఆహిరి
ఎడ గొల్లకత్తె యీపె యెవ్వతోయి:3834ఆందోళిఎడ గొల్లకత్తెవు నిన్నేమి చెప్పేది:3835శుద్ధవసంతం
ఎడపులవారము నేమే మెరుఁగుదుము మీ:3836మాళవిఎడమపురివెట్టె పరహితవివేకము:3837ఆహిరి
ఎడమాటలాడకురే యింతులాల:3838మధ్యమావతిఎడమాట లాడవే మా ఇద్దరి సందు:3839కాంబోది
ఎడమాట లాడించ నిఁక నేలా:3840కొండమలహరిఎడమాట లిఁకనేల యిద్దరునుఁ గూడితిరి:3841కన్నడగౌళ
ఎడమాట లిఁక నేల యెదురుచూపు లేల:3842నాదరామక్రియఎడమాటలిఁకనేల యెందాఁకాను:3843శ్రీరాగం
ఎడమాటలిఁకనేల యేమనీనే:3844ముఖారిఎడమాటలే బెట్టు యేమి సేసీనే:3845దేసాళం
ఎడమాట లేమిటికి నెందాఁకాను:3846భైరవిఎడ మాటాడించ నేల యెమ్మెలఁ :3847సాళంగనాట
ఎడమాఁట లిఁకనేల యెచ్చరింపు లవేల:3848ఆహిరిఎడమాఁట లిఁకనేల యెదుట నున్నాఁ :3849సాళంగం
ఎడయ నీచుట్టరిక మెప్పుడు మాకుఁ గలదు:3850సామంతంఎడయాట మాటల నేచిన వలపు:3851ఆహిరి
ఎడసి కూడిన పొందు ఇంపులాయను:3852ఆహిరిఎడసితే నొకగుణ మెదుట నొకగుణము:3853సామంతం
ఎడసిన నొకసకి యెనసిన నొకసకి:3854రామక్రియఎడఁ గొల్లకత్తె నీకె నేమందును:3855బౌళిరామక్రియ
ఎత్తరే ఆరతు లీపె కింతులాల:3856శ్రీరాగంఎత్తరే ఆరతులు యియ్యరే కానుకలు:3857బౌళి
ఎత్తుకొన్న బహురూప మిఁక మరి మానరాదు:3858నాటఎత్తూ నొరాఁ గల దిటువంటిది వలపు:3859నాదరామక్రియ
ఎదిటికి రమ్మనవే యేమిచెప్పినాఁ జేసే:3860గౌళఎదిటి పంతము లేల ఇంటిలోనికి రారాదా:3861ముఖారి
ఎదిరికి మాకును యెక్కుడుతక్కువ లివి:3862దేశాక్షిఎదిరి నిన్నెంచుకోవు యేమీ నీవు:3863శుద్ధవసంతం
ఎదిరి నెఱఁగవు నీ యితవే చూచేవుగాని:3864రామక్రియఎదిరివారి మనసు లెఱఁగవద్దా:3865రామక్రియ
ఎదిరిఁ దన్నెరుఁగఁడు యెవ్వఁడే వీఁడు:3866ధన్నాశిఎదిరిఁ దన్నెరఁగదు యెప్పుడూ:3867రామక్రియ
ఎదిరిఁ దన్నెరఁగని దేఁటియాఁటది:3868హిందోళంఎదిరించి పోట్లాడ నెవ్వరితరము లిఁక:3869రామక్రియ
ఎదుట నున్నది యీపె యెడమాటలాడే :3870గుండక్రియఎదుటనున్నాఁ డతఁడు ఇదివో నా :3871గౌళ
ఎదుట నున్నాఁ డితఁడు యేల సిగ్గులు :3872ఆహిరిఎదుట నున్నాఁడు వీఁడె ఇఁక నేఁటిదే:3873కాంబోది
ఎదుట నున్నాఁడు వీఁడె యీ బాలుఁడు:3874సాళంగంఎదుట నుండవే నీవు యేపొద్దును:3875శుద్ధదేశి
ఎదుట నుండిన వారినేల దూరేవు:3876సింధురామక్రియఎదుట నూరకే వుండి యేమి గట్టుకొంటివి:3877వరాళి
ఎదుట నెవ్వరు లేరు యింతా విష్ణుమయమే:3878పాడిఎదుటనే నన్నుఁ జూచి యేల లోఁగేవు:3879నీలాంబరి
ఎదుట నేనుండఁగా నీవేల కొంకేవు:3880రామక్రియఎదుటనే వున్నది యింతి గడుఁ బిన్నది:3881శ్రీరాగం
ఎదుటనే వున్నవాఁడు యేల మమ్ము :3882బౌళిఎదుటనే వున్నవి యిన్నియును:3883దేవగాంధారి
ఎదుటనే వున్నాఁడు యిదె నీ రమణుఁడు:3884శంకరాభరణంఎదుటనే వున్నఁదాన యెంత దడవే:3885సామంతం
ఎదుటనేవుండి యాల యెలయించేవే:3886రామక్రియఎదుటనే వుండఁగాను యెడమాఁట :3887దేసాళం
ఎదుటికి రాఁగదవే యిట్టె నిన్ను మెచ్చేను:3888నాదరామక్రియఎదుటి నిధానమ వెటుచూచిన నీ:3889శుద్ధవసంతం
ఎదుర నీతఁ డుండఁగా నిదేమమ్మా:3890శంకరాభరణంఎదురాడరాదు నాకు ఇల్లాల నేను:3891పాడి
ఎదురాడఁజాలదు యేమిసేసినా నీకు:3892ఆహిరిఎదురా రఘుపతికి నీ విటు రావణా నేఁ:3893సాళంగనాట
ఎదురుకొంటి వలపు లిరుమేలా నితనికిఁ:3894వరాళిఎదురుగుదురుగా నిది యే మే:3895రామక్రియ
ఎదురుగుదురుగాను యేల నవ్వీనే:3896పళవంజరంఎదురు గొసరితేను యేది వలపు:3897సామంతం
ఎదురు గొసరితే యేది వలపు:3898శంకరాభరణంఎదురు చూచి చూచి యేఁకరినట్టయ్యీని:3899ఆహిరి
ఎదురు చూచిచూచి యేఁకారితిని:3900నాదరామక్రియఎదురు చూచితిమి యిందాఁకా నీకు:3901నాదరామక్రియ
ఎదురుచూచీ నీకు నెప్పుడు వత్తువోయంటా:3902కన్నడగౌళఎదురు చూచీ నీవు యెప్పుడు వత్తువో :3903ముఖారి
ఎదురుచూచీఁ జెలియ ఇంటి కిట్టె రారాదా:3904ఆహిరిఎదురుచూచీఁ జెలి యెఱుక నీకు లేదా:3905శ్రీరాగం
ఎదురుచూచీఁ జెలి యేమయ్యా:3906హిజ్జిజిఎదురుబడి కాఁగిళ్ళు యేరులాయ మీ వలపు:3907నాదరామక్రియ
ఎదురుబడి నున్నారు ఇద్దరూ మీరు:3908పాడిఎదురుబడి నున్నారు నిద్దరు నేకతమున:3909సామవరాళి
ఎదురుబడి వలపు లిట్టుండవలదా:3910శుద్ధవసంతంఎదురుబడి వున్నారు ఇద్దరు మీరు:3911లలిత
ఎదురుబడి సొలయ నిఁకనేలయ్యా:3912దేసాళంఎదురుమాటలాడితి నీకు యీతప్పులు లోఁ:3913సామంతం
ఎదురుమాటలు నీతో నేమందురా:3914రామక్రియఎదురు మెచ్చ నీసుద్దులేమి చెప్పేది:3915లలిత
ఎదురు రానైతినంటా యేల దూరేవు:3916నాదరామక్రియఎదురు లేక చరింతురెట్టైనా శ్రీవైష్ణవులు:3917దేసాళం
ఎదురుఁగొండ లెక్కి ఇందిర గాఁగిలించఁగా:3918సాళంగనాటఎదురేది యింక మాకు యెందు చూచినను :3919దేసాళం
ఎదురేది యెంచి చూడ నితని ప్రతాపానకు:3920పాడిఎదురైతి మిద్దరము ఇంకేలయ్యా:3921సామంతం
ఎదురైతి మిద్దరము నేమందును:3922సౌరాష్ట్రంఎదురైతి మిద్దరము యిఁకనేఁటిదే:3923భైరవి
ఎదురైన మాత్రమున యెన్ని గడించుకొనీనే:3924సామంతంఎనలేని బీరము లెండమావులు:3925శ్రీరాగం
ఎనసిన చోటికి నిచ్చకములే మేలు:3926సామంతంఎనసిన యాకెతో నీకింత యేఁటికి:3927కేదారగౌళ
ఎనసి యాతఁడు మేము నెట్టుంటి మేమి:3928మధ్యమావతిఎనసేటి వేళను యెగ్గులు లే దెవ్వరికి:3929మంగళకౌశిక
ఎనుపోతుతో నెద్దు నేరుగట్టిన యట్లు:3930లలితఎన్నటికి జీవుఁడిఁక నీడేరేది:3931లలిత
ఎన్నటికి నీకు జీవుఁడా యిదియె బుద్ధి వో :3932దేసాక్షిఎన్నటి కెన్నటి పొందు లేమే తాను:3933రామక్రియ
ఎన్నటి కెన్నటివాదు లేలపెంచే వింకాను:3934శంకరాభరణంఎన్నటి కెన్నటిసుద్దు లిఁక నేఁటికి తమ:3935ముఖారి
ఎన్నటి కెన్నటి సుద్దు లెంచేవా నీవు:3936సామంతంఎన్నటి కెవ్వరి కితఁడే:3937ముఖారి
ఎన్నటి చుట్టమో యాకె నెఱఁగ నేను:3938సామవరాళిఎన్నటి చుట్టరికమో యీపెకు నీకు:3939హిందోళవసంతం
ఎన్నటి చుట్టరికమో యీపెకు నీకు:3940వరాళిఎన్నటి చుట్టరికమో యీపెకు నీకు:3941దేసాళం
ఎన్నటి పొందో నీకు యీకె యెంత:3942పాడిఎన్నట్టి(టి?) పొందో తనకు యెరుకలు :3943నాదరామక్రియ
ఎన్నడు నీ దయ మాపై నిఁకఁ బెట్టేవు:3944దేసాళంఎన్నడును గోపగించ విందుముఖి నీవిట్లా:3945శ్రీరాగం
ఎన్నడు నేరుచుకొంటి విన్నేసి నీవు:3946లలితఎన్నడు లేని గుణము యేల వచ్చె నీకును:3947వరాళి
ఎన్నాళ్ల కెన్నాళ్లు యిదేమే నీవు:3948కుంతలవరాళిఎన్నాళ్లనుండి కాచుక యిందుకే వుంటవో:3949శుద్ధవసంతం
ఎన్నాళ్లనుండి కాచేవో యిందుకుఁగాను:3950సాళంగనాటఎన్నాళ్ళదాఁకఁ దా నిట్టె వుండుట బుద్ధి:3951ఆహిరి
ఎన్నాళ్ళున్నా నిట్టె కదా:3952దేసాళంఎన్నికాయ లోకమున కివిగో మీ సొబగులు:3953మధ్యమావతి
ఎన్నికై శ్రీవేంకటేశుఁ డితడు గలుగఁగానె:3954హిందోళవసంతంఎన్ని చేఁతలదానవే ఇన్నిటా నీవు:3955ఆహిరి
ఎన్నిచేఁత లెన్నిగుణా లెన్నిభావాలు:3956నాటఎన్ని చందముల నెట్టైన నుతింతు:3957కేదారగౌళ
ఎన్ని చందాలదాననే ఇంతిరో నీవు:3958భైరవిఎన్ని జాణతనాలాడే వేమిసేసె నిన్నాతఁడు:3959సాళంగం
ఎన్నిటికిఁక దయ యేడనున్నది:3960మధ్యమావతిఎన్నిటి కిఁకఁ దా నెడరయినచో:3961లలిత
ఎన్నిటికెన్నిటికని యెక్కడఁ దగిలెదము:3962గుండక్రియఎన్నిటికైనా వచ్చు నిచ్చకపు నీ చేఁతలు:3963దేవగాంధారి
ఎన్ని దలపోఁతలది యెంత యెమ్మెలాఁడి :3964ఆహిరిఎన్ని నేరుచుకొంటివి యెంతని :3965శంకరాభరణం
ఎన్ని నేరుచుకొంటివి యెంత వొడఁబరచేవు:3966హిందోళవసంతంఎన్ని నేరుచుకొంటివే యివీఁ గొన్ని:3967వరాళి
ఎన్ని నోములు నోఁచితి నీతనికిఁ జెలియా:3968శ్రీరాగంఎన్నినోములు నోఁచెనో యీ రమణి:3969దేవగాంధారి
ఎన్నిపాట్లఁ బడ్డాను యెవ్వరికిఁ జెప్పినాను:3970దేసాళంఎన్ని పోలికలకు నీ విరవైతివి:3971దేవగాంధారి
ఎన్ని బాధలఁ బెట్టి యేఁచెదవు నీవింక :3972శ్రీరాగంఎన్ని బాసలు సేసేవు యేల నమ్మేను:3973సామంతం
ఎన్నిమహిమలవాఁడె యీ దేవుఁడు:3974హిందోళవసంతంఎన్ని మహిమలవాఁడే యీ దేవుఁడు:3975శుద్ధవసంతం
ఎన్నిమాయలు సేసేవు యేఁటివేసాలు :3976వేళావళిఎన్నిరూపులైనాఁ జూప నితఁడే నేర్చు:3977లలిత
ఎన్ని లేవు నా కిటువంటివి:3978గౌళఎన్నిలేవు నీ విద్య లేమి సేసేది:3979గౌళ
ఎన్నిలేవు నీసుద్దులు యెరిఁగినవేళ కన్ను:3980రామక్రియఎన్ని లేవు నీ సుద్దులు యెంచఁ బని:3981వరాళి
ఎన్ని లేవు నేరము లిఁకనేల:3982శుద్ధవసంతంఎన్నిలేవు పనులు నీ కెంచుక సేసేనంటే:3983పాడి
ఎన్ని లేవు యీ యింద్రజాలములు యెట్టు :3984శుద్ధవసంతంఎన్నిలేవు సుద్దులు యేఁటికి విచారాలు:3985నాదరామక్రియ
ఎన్ని వేదాలు చదివి యెంత సోమయాజివైన:3986పాడిఎన్ని వేసాలు నేరిచె నిదివో యీకె:3987పాడి
ఎన్ని వేసాలు సేసేరు యెఱఁగనంటా నాతో:3988ముఖారిఎన్ని సేసినా నీకు నిది గొత్తలా:3989శుద్ధవసంతం
ఎన్ని సేఁతలు సేసేవే యిప్పుడే నీవు:3990గౌళఎన్ని సేఁతలై నఁ జేయునిపుడు:3991సామంతం
ఎన్నిఁ గతలఁ గఱచె నీ వనిత:3992దేసాళంఎన్నెని చెప్పేమయా నీ యింతి సుద్దులు:3993ఆహిరి
ఎన్నెన్నిగుణాల ఇంతు లెందరు లేరు:3994పాడిఎన్నెన్ని మేళ్లుగలవో యింకా నాపెవల్ల:3995బౌళి
ఎన్నేని విన్నవించే మిపుడు నీకు:3996వసంతవరాళిఎన్నేసి చేఁతలు చేసీ నీపె నీముందరను:3997బౌళి
ఎన్నేసి చేఁతులు సేసే విట్టే మగనితోను:3998కుంతలవరాళిఎన్నేసి విద్యలు నేర్చె నీ రమణి:3999తెలుఁగుఁగాంబోది
ఎన్నేసి వుపచారా లెంత సేసేరే:4000కాంబోదిఎన్నైనాఁ గలవు పను లెక్కడ చూచినా :4001శుద్ధదేశి
ఎన్నైనాఁ గలవు పనులెప్పుడూ నీకు:4002శ్రీరాగంఎన్నైనఁ గలవు పను లేమనీనే:4003మంగళకౌశిక
ఎన్నఁగలుగు భూతకోటినెల్లఁ జేసి:4004సామంతంఎన్నఁటి కెన్నఁటి పొందు యిస్సీ నేను:4005వరాళి
ఎన్నఁడయ్యా నీ నేరుపు లిప్పుడు గాక:4006దేసాళంఎన్నఁ డిఁక యేది గొలఁదిపాటు:4007దేసాక్షి
ఎన్నఁడు గడించుకొంటి వీకెను నీవు:4008శుద్ధదేశిఎన్నఁడు గలుగు మరి యీభాగ్యము:4009లలిత
ఎన్నఁడు దానెఱఁగము యింతదడ వీ సతిని:4010ఆహిరిఎన్నఁడు దీరీ నీ తెందేపలు???:4011దేసాళం
ఎన్నఁడు దెలిసే మెచ్చరికెపుడో:4012శంకరాభరణంఎన్నఁడు దేవుని గనే మెన్నఁడు బుద్ధెఱిఁగేము:4013కొండమలహరి
ఎన్నఁడును నిట్టి వలపెఱఁగనమ్మ:4014ముఖారిఎన్నఁడు నెఱఁగమమ్మ యింతులాల:4015సామంతం
ఎన్నఁడు నెఱఁగమమ్మా ఇటువంటిది:4016కాంబోదిఎన్నఁడు నెఱఁగమమ్మా యిటువంటి :4017శంకరాభరణం
ఎన్నఁడు నెఱఁగమయ్య యిటువంటి :4018వరాళిఎన్నఁడు నెఱఁగము మీకిటువంటివి:4019సౌరాష్ట్రం
ఎన్నఁడు నే నిఁక బుద్ధెరిఁగేది యీశ్వర నిను :4020బౌళిఎన్నఁడు నేరిచితివే యీ చేఁతలు:4021దేశి
ఎన్నఁడు నేరిచితివో ఇంతేసి :4022పాడిఎన్నఁడు నేరిచెనో యింతేసి దంటతనాలు:4023బౌళి
ఎన్నఁడు నేరుచుకొంటి విటువంటి :4024బౌళిఎన్నఁడు నేరుచుకొంటి వీచేఁతలు:4025శ్రీరాగం
ఎన్నఁడు నేఁ గందు నిందు నిందిరాపతి నీవే:4026బౌళిరామక్రియఎన్నఁడు పక్వము గా దిదె యింద్రియ:4027మలహరి
ఎన్నఁడు మఱవవచ్చు యీ చేఁతలు:4028సామంతంఎన్నఁడు మానవు యీ దుర్గుణములు యేది :4029గుజ్జరి
ఎన్నఁడు మంచివాఁడ నయ్యేను నేను:4030సామంతంఎన్నఁడు లేని గురుతులిదె నీమేనఁ గంటిమి:4031శంకరాభరణం
ఎన్నఁడు విజ్ఞానమిఁక నాకు:4032ఆహిరిఎన్నఁడు వివేకించే దీడేరె దెన్నఁడు:4033వరాళి
ఎన్నఁడుఁ జెడనియీవు లిచ్చీని మాధవుఁడు:4034దేశాక్షిఎన్నఁడుఁ దీరవు యీ పనులు:4035బౌళి
ఎన్నఁడూ నలుగకుమీ యెదురు :4036కేదారగౌళఎన్నఁడూ నెరఁగమయ్య యిటువంటి :4037వరాళి
ఎన్నఁడూ నెరఁగము ఇటువంటి :4038సామంతంఎన్నఁ డెఱిఁగేవు నీవు ఇంతి నీపైఁ జేసే బత్తి:4039ఆహిరి
ఎన్నఁడొకో నే నీచెరఁ దగులక:4040కాంబోదిఎన్నఁడొకో నేఁ దెలిసి యెక్కుడయి బ్రదికేది:4041దేవగాంధారి
ఎన్నఁడొకో బుద్ధెరిఁగి యీడేరేది జంతువుల:4042లలితఎన్నఁడొకో బుద్ధెరిఁగి యీడేరేది జంతువులు:4043దేవగాంధారి
ఎన్నఁడొకో సుజ్ఞానము యీ యాత్మకు:4044బౌళిఎపుడు నాయెడ నీకు నిదివలెనా:4045భవుళి
ఎపుడు వత్తువోయనుచు యెదురు చూచీఁ :4046ముఖారిఎప్పటి కప్పుడె కాక యింత గలదా:4047బౌళి
ఎప్పటి కప్పుడే కాక ఇఁకనేఁటికే:4048బౌళిఎప్పటికి విన్నపము ఇదియే సుమ్మీ:4049శంకరాభరణం
ఎప్పటి కెప్పటి వాదు లిఁక నేఁటికి:4050సామంతంఎప్పటికెప్పటి వాదు లెందాఁకానే:4051గౌళ
ఎప్పటి జీవుఁడే యెప్పటి జగమే యెంత:4052బౌళిఎప్పటివలె నుండరే యెరవులు మీకేల:4053ఆహిరి
ఎప్పటివలెనే చన వియ్య రాదా:4054రాయగౌళఎప్పటివలెనే చెలి నేలవయ్యా:4055ఆహిరి
ఎప్పటివలెనే యంటా నిటు నే వచ్చితిఁ గాక:4056ముఖారిఎప్పటివలెఁ గావు యేతులు:4057ఆహిరినాట
ఎప్పటివాఁడవె కావా యెరుఁగుదుము:4058కురంజిఎప్పటివాఁడవె కావా యెరఁగఁ గాకా:4059పాడి
ఎప్పటివాఁడవేయంటా యెనసి మాటాడితిని:4060సామంతంఎప్పడూ నావాఁడవే ఇన్నిటా :4061వరాళి
ఎప్పుడయ్యా ఆ మేలు యెఱిఁగే నేను:4062గౌళఎప్పుడయ్యా నీ కరుణ యింతిమీఁదను:4063ఆహిరి
ఎప్పుడు కరుణఁ జూచే వీయింతిని:4064కన్నడగౌళఎప్పుడు గరుణించేవు యేమయ్యా నీవు:4065నాదరామక్రియ
ఎప్పుడు గాని రాఁడో యెంత దడవాయ :4066కాంభోదిఎప్పుడు గూడేవోయంటా నెదురుచూచీ :4067పాడి
ఎప్పుడు చిత్తగించేవో యేగతి మన్నించేవో:4068భైరవిఎప్పుడు తనదాననే యెగ్గువట్టేనా:4069ఆహిరి
ఎప్పుడు దయదలఁచే వింక నీవు:4070కన్నడగౌళఎప్పుడు దయఁ జూచేవో యేమని :4071భైరవి
ఎప్పుడు దలఁచే వీకెపై నీవు:4072శ్రీరాగంఎప్పుడు నీకే పోదు యిట్లు భారము మోప:4073పాడి
ఎప్పుడు నీదాననే యిన్నిటా నీచిత్తము:4074కేదారగౌళఎప్పుడు నీయిచ్చలోని యింతిఁ గాక:4075సామంతం
ఎప్పుడు నీవారమే నేమిదె వద్దనున్నారము:4076ధన్నాసిఎప్పుడు నీవారమే యేడనుండినా:4077పాడి
ఎప్పుడు నీవు వచ్చినా నేమాయను చన:4078మేఁచబౌళిఎప్పుడు నీ వొలపక్షాలేల మానేవు:4079కొండమలహరి
ఎప్పుడు నీ వోజ లివి యేల మానేవు:4080గుండక్రియఎప్పుడు నీ వోజ లిఁక యేల మానేవు:4081దేసాళం
ఎప్పుడు నీ సుద్దులు నే మెరిఁగినవే:4082భైరవిఎప్పుడును గుట్టుతోడి యిల్లాండ్లము నేము:4083కేదారగౌళ
ఎప్పుడును దొరలతో యేలాటములైనా :4084హిజ్జిజిఎప్పుడును నాకు లోనె(నై?) యేరా కృష్ణా:4085పాడి
ఎప్పుడును నీ మనసు యెరఁగని కల్లలేదు:4086నాదరామక్రియఎప్పుడును నీ వోజలేల మానేవు:4087నాదరామక్రియ
ఎప్పుడును వారు వారు నేకము గాక మానరు:4088వరాళిఎప్పుడునుఁ దమవార మేడనున్నాను:4089ఆహిరి
ఎప్పుడు భేదము లేదు ఇద్దరికిని:4090ఆహిరిఎప్పుడు మన్నించేవయ్య ఇఁక నీవు:4091ఆహిరి
ఎప్పుడు మానవు కోపమేమే నీవు:4092సామంతంఎప్పుడు మీకే పోదు యింతవలెనా:4093దేసాళం
ఎప్పుడు మెచ్చేవోకాని యాకెను నీవు:4094బౌళిఎప్పుడు మంచిదాననె యిదివో నీకు నాతో:4095పాడి
ఎప్పుడు వచ్చునో యంటా నెదురు చూచీఁ :4096దేశాక్షిఎప్పుడు వత్తువోయంటా యెదురుచూచీ :4097నాదరామక్రియ
ఎప్పుడు వత్తువోయంటా యెదురుచూచె నీకు:4098పాడిఎప్పుడుఁగల సాజమె యిన్నియు మాకు:4099హిందోళవసంతం
ఎప్పుడూ నాపె నీసొమ్మె యెందు వోయీని:4100గౌళఎప్పుడూ నాభావము నీవెఱిఁగినవాడవు:4101గౌళ
ఎప్పుడూ నావాఁడవే యెఱుఁగుదు నే :4102పాడిఎప్పుడూ నావాఁడవే యెంత వొడఁబరచేవు:4103నట్టనారాయణి
ఎప్పుడూ నీ కాఁగిటఁ బాయక యిట్టె :4104కాంబోదిఎప్పుడూ నీయాల నేను ఇటు నాకు :4105కన్నడగౌళ
ఎప్పుడూ నీ వోజ మానవేరా వోరి:4106ముఖారిఎప్పుడూను నడచేవె యేకాలమైనాను:4107లలిత
ఎప్పుడూను నీకుఁ బోదు యెడయరాదు:4108ముఖారిఎప్పుడూను నీ వోజలిటువంటివి:4109శుద్ధదేశి
ఎప్పుడూను నీ సుద్దులిటువంటివి:4110కేదారగౌళఎప్పుడూ మీరొక్కటే యెలమినెంచి చూచితే:4111వరాళి
ఎప్పుడూ మేలువాఁడవే యెరుఁగుదు నిన్ను:4112పాడిఎప్పుడూఁ దగులాయమె యెంతైనాఁ బోదు:4113పాడి
ఎప్పుడూఁ దనవారమే యేడనున్నాను:4114మాళవిఎప్పుడెప్పుడంటా నిచ్చగించీ వాఁడే:4115సామంతం
ఎప్పు డేబుద్ధి వుట్టునో యెరఁగరాదు:4116శంకరాభరణంఎమ్మెకాఁడవై తిరుగ నింత దొర కేఁటికి:4117శుద్ధవసంతం
ఎమ్మెకాఁడు గదె యీదేవుఁడు:4118శంకరాభరణంఎమ్మెల నాలిమగని కిద్దరికిఁ దగునయ్య:4119దేసాళం
ఎమ్మెలవాఁడవు నీతో నెదురాడవచ్చునా:4120గౌళఎమ్మెలిన్నియునుఁ జేసి యేల లోఁగేవు:4121బౌళి
ఎమ్మెలు నెరపి యాపె యెంత సేసెనో:4122శంకరాభరణంఎమ్మెలు నేతులు నేఁడు యీకె తోడనా:4123గంభీరనాట
ఎమ్మెలు మా ముందర నీ వెంత చూపేవే:4124మాళవిగౌళఎమ్మెలు సేయఁగనేలే యేలుఁగాక:4125ముఖారి
ఎమ్మెలు సేయఁగబోతే నిన్నియు బయటఁ :4126శ్రీరాగంఎరపరికపు పొందు లిపుడేఁటికే:4127రామక్రియ
ఎరపరిక మున్నదా యిద్దరిలోన:4128సౌరాష్ట్రంఎరపరికము లింక నేటికయ్య:4129శ్రీరాగం
ఎరపరికములు నీ వేల మానేవు గుట్టు:4130దేసాళంఎరపులదానఁగాను యెంతైనా నే నీకును:4131ఆహిరి
ఎరవా నీవు నాకు యిందుకే కాక:4132వరాళిఎరవు గడు సతమాయె నిదియె కదవె:4133సామంతం.html">
ఎరవుగా నీవు నన్ను ఇందరివలెఁ జూచేవు:4134కాంబోదిఎరవుల కోపఁ బిఁ(పంబిఁ?)కనేల:4135శంకరాభరణం
ఎరవులదానివలె నెందు వొయ్యేవే ఆత:4136వరాళిఎరవుల దానివలె నేమి మమ్ము నడిగేవు:4137ముఖారి
ఎరవులవారెవ్వరు యిందులో నీకు:4138నారాయణిఎరవులు మరిలేవు యెవ్వరికిని:4139బౌళి
ఎరవులు లేనిచోట యెట్టున్నా మేలే:4140బౌళిఎరవులు సతమౌనా యెందాఁకనే । కానీ:4141దేసాళం
ఎరవులేని రమణుఁడితఁడే కదే:4142పాడిఎరవులే నీ గుణాలు ఇన్నాళ్ళ దనకాను:4143కేదారగౌళ
ఎరవు సతమవునా యెప్పుడు నేము నేమే:4144వరాళిఎరవు సేయ దెంతైనా నిన్నిటా నీదేవులు:4145సామంతం
ఎరవు సేసుకొనేవు యింకా నేలా:4146హిందోళవసంతంఎరవె సతము చేసె నేఁటికొ కాని:4147కేదారగౌళ
ఎరవై దూరితిమి యిన్నాళ్ళదాఁకా నిన్ను:4148శంకరాభరణంఎరవై పట్టనేరము యింతేసి వూసివాసులు:4149ముఖారి
ఎరిఁగిన పనులకు యేఁటికి నింక:4150పాడిఎరిఁగీ నెరఁగదు యేమి సేతు మతి:4151వరాళి
ఎరుక చెప్పే నీయిచ్చ యెల్లానెరుఁగుదు:4152తెలుఁగుకాంబోదిఎరుఁగుదుము నీ నాయా లేల చెప్పేవు:4153శ్రీరాగం
ఎరుఁగుదు రిందరు నెఱిఁగీ నెఱఁగరు:4154శంకరాభరణంఎరఁగని వారికైతే నేదోసమును లేదు:4155దేవగాంధారి
ఎరఁగను కపటాలు యెరిఁగి మరతురా:4156వరాళిఎరఁగము నీ సుద్దులు యిందాఁకాను:4157కుంతలవరాళి
ఎరఁగరటే ఆతనినెందాఁకనే:4158మంగళకౌశికఎరఁగవా వోయి నీవు యేల నన్ను నడిగేవు:4159నాదరామక్రియ
ఎఱకముడి విశ్వాస మిఁక నేలా:4160రామక్రియఎఱగని యాఁటదాని నెంత సేసేవు:4161హిందోళం
ఎఱగఁ జుమ్మీ యపు డేమీ నేను:4162ముఖారిఎఱిఁగితి నమ్మితి నితఁడు దయానిధి:4163శ్రీరాగం
ఎఱిఁగితి నిదివో మీ యిద్దరి తమకములు:4164సామంతంఎఱిఁగిన ఆఁటదాని కెగ్గు గాదా:4165మాళవి
ఎఱిఁగిన జాణలది ఇట్టి మోహము:4166పాడిఎఱిఁగిన పనులకు నిఁకనేఁటికి నీకుఁ:4167హిజ్జిజి
ఎఱిఁగిన పనులకు నింతేలా:4168శంకరాభరణంఎఱిఁగిన పనులకు నేల గుట్టు సేసేవు:4169మలహరి
ఎఱిఁగినవారికి హింస లిన్నియు మాని:4170మలహరిఎఱిఁగి వుందువుగాని యిందరివలెఁ జూడక:4171పాడి
ఎఱిఁగించవయ్య నాకునేల దాఁచేవు:4172కురంజిఎఱిఁగించవలయు నిప్పుడిపుడే నీ:4173శ్రీరాగం
ఎఱిఁగించవే నాకునేల దాఁచేవు:4174నాదరామక్రియఎఱిఁగించీ నిరుమేలా నిదివో నీ మనసు:4175ముఖారి
ఎఱుక గలవాఁడవు ఇన్నిటా నీవు:4176సామంతంఎఱుక గలిగితేను యీతఁడె దిక్కు:4177దేసాళం
ఎఱుక గలుగునాఁ డెఱఁగఁడటా:4178ముఖారిఎఱుక చెప్పేమయ్య యిదిగో నీకు నేఁడు:4179శ్రీరాగం
ఎఱుకమఱపు లేదా యెవ్వరికైనా:4180?---ఎఱుకమాలినదాని నేమనేది:4181సాళంగనాట
ఎఱుకో మఱపో యెట్టి కళవళమో:4182సామంతంఎఱుగనైతి నిందాఁకా నేఁటిదో యంటా నుంటి:4183ఛాయానాట
ఎఱుఁగక నిను సొలసితిఁ గాక:4184సామంతంఎఱుఁగమైతిమయ్య యెట్టయిన నోరుచుకో:4185వరాళి
ఎఱుఁగుకోలేని జీవి యెడ్డగాక:4186శంకరాభరణంఎఱుఁగుకోవే నీ యెమ్మెలు చాలు:4187కురంజి
ఎఱుఁగుటకంటే నెఱఁగమే మేలు:4188బౌళిఎఱుఁగుదు నీగుణములేల చెప్పేవు:4189కుంతలవరాళి
ఎఱుఁగుదు నీమనసు ఇంతా నేను:4190వేళావళిఎఱుఁగుదు నీ మనసు యేల దాఁచేవు:4191వరాళి
ఎఱుఁగుదు నీ సుద్దు లేమి చెప్పేవు:4192హిందోళవసంతంఎఱుఁగుదు నే నీమోహ మింతిఁ బిలుచు:4193ముఖారి
ఎఱుఁగుదు మన్నియును యేల మాకుఁ:4194ధన్యాశిఎఱుఁగుదు మమ్మలాల ఇంత నాకుఁ :4195నాదరామక్రియ
ఎఱుఁగుదు మిదే నీ యేతు లెల్లా:4196శ్రీరాగంఎఱుఁగుదు మిన్నియును ఇంతే శేల:4197మాళవిగౌళ
ఎఱుఁగుదుమిఁక మమ్ము నేల రేఁచీనే:4198శుద్ధవసంతంఎఱుఁగుదు మిందరము నీ వలపు:4199లలిత
ఎఱుఁగుదు రందరును యేల దాచేవు :4200శ్రీరాగంఎఱుఁగుదుఁ జెప్పవే నీ కితవరిదాన నేను:4201ముఖారి
ఎఱుఁగుదుఁ దన సుద్దు లిన్నియు నేను:4202రామక్రియఎఱుఁగుదుఁ దన సుద్దు లిన్నియుఁ :4203లలిత
ఎఱుఁగువా రెఱుఁగుదు రీయర్థము:4204దేసాక్షిఎఱఁగక కొసరితి నెడ్డనయ్యా:4205వరాళి
ఎఱఁగక దగ్గరితే నెడ్డనందురు:4206కాంబోదిఎఱఁగక నిన్నునంటి నిందాఁకాను । నీ:4207భైరవి
ఎఱఁగక వేసారు నిల జీవుఁడు:4208ధన్నాసిఎఱఁగ గొల్లపడుచ నిల్లు గాచుకుండగాను:4209ముఖారి
ఎఱఁగ జెప్పితి నీకు యేకతమైనప్పుడే:4210వరాళిఎఱఁగడు గాక తన్ను నిందరు నాడుకొనేది:4211భైరవి
ఎఱఁగదా నీ మనసు యేల విన్నపము :4212సాళంగనాటఎఱఁగనట్టున్నాఁడవు యేల దాఁచేవు :4213వేళావళి
ఎఱఁగనట్టే వున్నాఁడ వేమీ నీవు:4214హిజ్జిజిఎఱఁగ ననకుండా నీ కెఱిఁగించితిమి నేఁడు:4215సామంతం
ఎఱఁగనా నీగుణాలు యింతక తొల్లి:4216రామక్రియఎఱఁగనా నీ సుద్దులు ఇప్పడు మా ఇంట :4217లలిత
ఎఱఁగని యాఁటదయితే యిది నిజమంటా :4218ముఖారిఎఱఁగని వానివలె నిప్పుడు విచ్చేసితివి:4219సాళంగం
ఎఱఁగనివానివలె నేమి చూచేవు:4220సామంతంఎఱఁగనివానివలె యేలడిగే విటు నన్ను:4221నాదనామక్రియ
ఎఱఁగనివారు గల రెరుఁగువారు గలరు:4222సాళంగంఎఱఁగనివాఁడవా యేమయ్యా నీవు:4223కాంబోది
ఎఱఁగను నేను నీతో యెదురుమాటలాడ:4224ఆహిరిఎఱఁగను మీరింతేసి యిద్దరి మాలో :4225నాదరామక్రియ
ఎఱఁగ నైతి నిందాఁక యింత నీవు జోలిఁ బెట్టే:4226నాగవరాళిఎఱఁగనంటా నానలేల పెట్టుకొనే వీడ:4227సౌరాష్ట్రం
ఎఱఁగమా నీగుణము ఇంత వింతవారమా:4228దేసాళంఎఱఁగమా నీగుణాలు ఇందరిలోన:4229బౌళి
ఎఱఁగమా నీజాడ లింతక తొల్లి:4230పాడిఎఱఁగమా నీ లాగు యెన్ని విద్యల వాఁడవు:4231మాళవిగౌళ
ఎఱఁగమా నీ సుద్దులెప్పుడు నేము:4232దేసాళంఎఱఁగమా మీ రాజస మింతక తొల్లి:4233గౌళ
ఎఱఁగమా యింత యెమ్మెకాఁడ:4234శంకరాభరణంఎఱఁగమి చేసుకొనే విదేమోయి నే:4235మనోహరి
ఎఱఁగ మిన్నాళ్లదాఁకా నిటువంటి మీ :4236మంగళకౌశికఎఱఁగ మిన్నాళ్లు నీ కిటువంటివి:4237సౌరాష్ట్రం
ఎఱఁగ మిన్నాళ్లు నీ విటువంటివాఁడ వవుట:4238ధన్నాసిఎఱఁగ మిన్నాళ్లును యింతటి దానవౌత:4239వరాళి
ఎఱఁగ మిన్నాళ్లు నేము యిటువంటి :4240ముఖారిఎఱఁగ మిన్నాళ్ళదాఁకా మీకె సుద్దులు:4241వరాళి
ఎఱఁగ మిన్నాళ్ళు మీ యిద్దరి సరితెలును:4242వరాళిఎఱఁగ మింత వెకలివవుత ఇంతగాలము :4243పాడి
ఎఱఁగము నీచిత్తమిఁక నెట్లున్నదో:4244సామంతంఎఱఁగము వోరుచుకో యేమి గలిగినా నన్నీ:4245వరాళి
ఎఱఁగ మెన్నఁడు నేము ఇటువంటివి:4246నాగవరాళిఎఱఁగమైతిమయ్య (మమ్మ?) :4247లలిత
ఎఱఁగమైతి మయ్య యిన్నాళ్ళు నేము:4248మధ్యమావతిఎఱఁగరాదా నీకు నేఁటికింత సేసేవు:4249శుద్ధదేశి
ఎఱఁగ రాదు మీ గుట్టు యి ట్టుండ వలదా:4250సాళంగంఎఱఁగరా దేవులౌత యేల దాఁచేవు:4251సాళంగం
ఎఱఁగరా నీ సుద్దులు యింతు లెల్లాను:4252శ్రీరాగంఎఱఁగవచ్చెనే నేఁడు యెమ్మెలెల్లాను:4253ముఖారి
ఎఱఁగవా ఆపె మాకు నేలికసాని యౌత:4254హిందోళవసంతంఎఱఁగవా ఆఁడుఁదగ వింతిరో నీవు:4255ముఖారి
ఎఱఁగవా నాచేత నింతేశాడించుకోనేల:4256నాగగాంధారిఎఱఁగవా నా మనసు యిన్నిటా నీవు:4257పాడి
ఎఱఁగవా నీవేమైనా ఇన్నిటా జాణఁడవు:4258శ్రీరాగంఎఱఁగవా నీవేమైనా యిన్నిటా నేరుపరివి:4259బౌళి
ఎఱఁగవా మీఁదటెత్తు ఇంతేసి వచ్చీనని:4260ముఖారిఎఱఁగవితని చంద మిట్టివాఁడనుచు నింతి:4261ముఖారి
ఎఱఁగ విన్నవించితి మిప్పుడే నీకు:4262దేసాళంఎఱఁగ విన్నవించేను యిప్పుడే నేను:4263ముఖారి
ఎఱఁగవు గాక నీవు యిందరివలెనా నేను:4264కాంబోదిఎఱఁగవు గాక నీవెదిరిఁ జేసిన మేలు:4265దేశాక్షి
ఎఱఁగవుగాక మీఁదటెత్తు నీవు:4266పాడిఎఱఁగవు నా మనసు యెట్టిదౌతా నింకాను:4267పాడి
ఎఱఁగుదు నిదె విడె మిందవయ్యా:4268రామక్రియఎఱఁగఁ డనవచ్చునా యిదివో తాను:4269దేసాళం
ఎఱఁగఁడు పరసుఖ మీశ్వర నీ మాయ:4270గుండక్రియఎఱఁ(ఱిఁ?)గించవే నాకు నిట్టె వూరకుండేఁ:4271నాదనామక్రియ
ఎలమి బలిమి సేసితి రిందు కాతనిఁ దెచ్చితి:4272రామక్రియఎలయించి జవరాలి నెంత సేసేవు:4273శ్రీరాగం
ఎలయించి బిడ్డ వోజ యింత సేసితిరె మీరే:4274దేసాక్షిఎలయించీ సారెకు నిన్నెవ్వతో కాని:4275దేశాక్షి
ఎలయించీఁ దానిన్నిటా నేమి సేతునే:4276నాదరామక్రియఎలయించే అందులకు నెవ్వరమైతిమేని:4277ముఖారి
ఎలయింపుఁ జేఁతల నీ వెంత సేసేవు:4278దేసాళంఎలయింపుఁ జేఁత లివి యెందాఁకానే:4279ఆహిరి
ఎల్లలోకములవారి కేలిక దానే:4280సామంతంఎల్లవారి ముందరను యేల కాకుసేయ నీకు:4281సావేరి
ఎవ్వతిర ప్రియము నీకింత సేసినది చూచి:4282కాంభోదిఎవ్వతెకు మోహించినా యిట్టివే నీ చేఁతలు:4283సామంతం
ఎవ్వతెకో నేఁడు నిన్ను నింత సేసెను:4284ఆహిరిఎవ్వతెకో యీకె యంటా యెంతేసి :4285నాదరామక్రియ
ఎవ్వతెతో మాటలాడే విపుడు నీవు:4286మేఁచబౌళిఎవ్వతె యెక్కుడు నీకు నిద్దరిలోన:4287పాడి
ఎవ్వతెరా నినుఁజూచె నేమని పుత్తెంచె:4288భైరవిఎవ్వతైనా వలచును యిటువంటి పనులకు:4289కాంబోది
ఎవ్వనికి వలతువే చెలియా:4290శంకరాభరణంఎవ్వనిఁ దలఁచితివే ఎక్కడే మోహించితివే:4291కాంబోది
ఎవ్వరము నేమిచెప్పే మిటమీఁదను:4292సామంతంఎవ్వరము నేమి సేసేమేమి గడమలు నీకు:4293దేసాళం
ఎవ్వరము వద్దనున్నా నేమిసెలవు:4294బలహంసఎవ్వర మేమైతి మేమి యేలే తనకు:4295శ్రీరాగం
ఎవ్వరికి జెప్పేవే యీ సుద్దులు:4296దేవగాంధారిఎవ్వరికి దొరకును యీ భాగ్యము:4297మాళవిగౌళ
ఎవ్వరికి నేమి వోదు యెదురాడేమా:4298సామంతంఎవ్వరికి బుద్ది చెప్పే నెఱఁగ మరి:4299ముఖారి
ఎవ్వరికి మోహించినా యే నిన్ను వద్దనేనా:4300శ్రీరాగంఎవ్వరికి యెవ్వరయ్యేరు యిందరికి నీవే :4301ముఖారి
ఎవ్వరికి వలతువే చెలి:4302శంకరాభరణంఎవ్వరికి విన్నప మిఁకనేల:4303శంకరాభరణం
ఎవ్వరికిఁ గలదమ్మ యింత భాగ్యము:4304శంకరాభరణంఎవ్వరికిఁ గలదయ్య యిటువంటి నేరుపు:4305గౌళ
ఎవ్వరికిఁ గలదయ్య యిటువంటి వలపు:4306ఆందోళిఎవ్వరికిఁ గలదురా యిటువంటి యనుభవత:4307ముఖారి
ఎవ్వరికిఁ గలవమ్మ ఇటువంటి సొబగులు:4308సామంతంఎవ్వరికిఁ జెప్పేవే యీ సుద్దులు:4309సాళంగనాట
ఎవ్వరికిఁ జెప్పఁడమ్మ యెదలోని :4310గౌళఎవ్వరికిఁ జెల్లునమ్మ యింతేసి పనులు:4311సామంతం
ఎవ్వరికిఁ దమసొమ్ములెంత తీపులో:4312పాడిఎవ్వరికిఁ దెలుసు నీ యిట్టి మాయలు:4313ఆహిరి
ఎవ్వరికిఁ దెలుసును ఇటువంటి మీగుట్లు:4314బౌళిఎవ్వరికిఁ బోరాదు యెదిరిఁ జేసిన ఫలము:4315శ్రీరాగం
ఎవ్వరి కెవ్వరి చుట్టా లేమి బూమెలు సేసేవు:4316ముఖారిఎవ్వరికైనను యీవ్రాఁత । నను:4317ముఖారి
ఎవ్వరితో గొడవేల యిడుమలఁ బడనేల:4318లలితఎవ్వరితో గొడ వేల యింకా నీకు:4319శంకరాభరణం
ఎవ్వరితోడి గొడవ లిఁక నేలా:4320సాళంగనాటఎవ్వరితోనైనాఁ జేయుమీ మాయలు:4321బౌళి
ఎవ్వరితోఁ జెప్పరాదు యీ సుద్దులు:4322లలితఎవ్వరిది నేరుపో యీ ఇంతి నీలోనను:4323హిజ్జిజి
ఎవ్వరిది నేర్పు మన యిద్దరిలోనా:4324నాదరామక్రియఎవ్వరి దూరే మేమనఁగల మిఁక:4325సామంతం
ఎవ్వరి దూరఁగనేల యేమీ ననఁగనేల:4326సామంతంఎవ్వరి దూరఁగఁ జోటు లేదు మరి యేమనఁ :4327మలహరి
ఎవ్వరి నడుగనేల యేడ లేని యానలేల:4328వరాళిఎవ్వరిని మెప్పించేవే యింతిరో నీవు:4329లలిత
ఎవ్వరి నేమడిగేవు యెందాఁకాను:4330కురంజిఎవ్వరి నేమడిగేవు యేమని చెప్పేము నేము:4331కన్నడగౌళ
ఎవ్వరి నేమనలేవు యింతేసికి నోపము:4332శ్రీరాగంఎవ్వరి నేమనవచ్చు యెగ్గులెట్టు పట్టేవే:4333గుజ్జరి
ఎవ్వరి నేమనఁగల నెంతబలువుఁడ నేను:4334కన్నడగౌళఎవ్వరి నేమనఁగల మిప్పుడు నేము:4335పాడి
ఎవ్వరి నేమనఁ జాల విది యేఁటిదో:4336దేసాళంఎవ్వరి నేరుపు లెంచే మిందు లోనను:4337ధన్నాసి
ఎవ్వరినేర్పులు జెప్ప నిందు నేది:4338భైరవిఎవ్వరినేల తడవేవీడ వారేమి సేతురు:4339మాళవిగౌళ
ఎవ్వరినైనా నడుగు మామాట నీవు:4340రామక్రియఎవ్వరినైనా మన్నించి యింత సేసుకొంటివి:4341రామక్రియ
ఎవ్వరిపై నింతేసి యేల దూరేవే:4342ముఖారి.html">ఎవ్వరిపై మోహ మెట్టు దెలుసు మరి:4343శ్రీరాగం
ఎవ్వరి బలువు వీరి నేమందమే:4344రీతిగౌళఎవ్వరి బలువెక్కుడో యిద్దరిలోన:4345పాడి
ఎవ్వరి బుద్దులు యెక్కడి కెక్కును:4346లలితఎవ్వరిభాగ్యం బెట్టున్నదో:4347లలిత
ఎవ్వరిభాగ్యం బెట్టుండునో:4348శంకరాభరణంఎవ్వరి మాటలు నేనేల వినేను:4349ముఖారి
ఎవ్వరిముందరఁ జూపే వేడలేని నీ గుట్టు:4350పాడిఎవ్వరి ముందరఁ జేసే విట్టె వట్టి సటలెల్లా:4351వరాళి
ఎవ్వరి మెచ్చఁ దగవు యిద్దరిలో :4352శుద్ధవసంతంఎవ్వరిమొగము చూచి యేమనేను నాలోనే:4353బౌళిరామక్రియ
ఎవ్వరి వసము గాఁడు యెత్తినవారి చే :4354ముఖారిఎవ్వరి వసము గెల్వ నింతా వీనిమయమే:4355ముఖారి
ఎవ్వరివాఁడవు నీవు యిద్దరిఁ దోయఁగ:4356రామక్రియఎవ్వరివాఁడాఁ గాను యిదె పిరివీకులై:4357లలిత
ఎవ్వరివాఁడాఁ గాను యేమందు నిందుకు:4358వరాళిఎవ్వరివాఁడో యీదేహి:4359దేసాక్షి
ఎవ్వరివాఁడో యెఱఁగరాదు:4360గుండక్రియఎవ్వరి వూడిగములు యేల నీకు:4361నాదరామక్రియ
ఎవ్వరివంకా నే మున్నది:4362శ్రీరాగంఎవ్వరి సాకిరి నేమిటికి యిటు:4363మాళవిగౌళ
ఎవ్వరి సుద్దులు నీకు నేమిటికి:4364నాదరామక్రియఎవ్వరిఁ గాదనఁగల వేమిసేసినాఁ జెల్లు:4365మధ్యమావతి
ఎవ్వరిఁ గాదన్న నిది నిన్నుఁ:4366బౌళిఎవ్వరిఁ దలఁపఁడు ఎవ్వరి నొల్లఁడు:4367శ్రీరాగం
ఎవ్వరిఁ బొగడుదుము యెంతని నేము :4368లలితఎవ్వరిఁ బోలుదు నేను యిందరిలోన:4369వరాళి
ఎవ్వరిఁ బోలుదు నేను యేఁటికి బాఁతి:4370ఆహిరిఎవ్వరింక సరి నీకు నేమిటికిని:4371దేసాళం
ఎవ్వ రింత సేసిరమ్మ యీతఁడే కాక:4372శంకరాభరణంఎవ్వరీ బుద్దులు విన రెందాఁకాను:4373కాంబోది
ఎవ్వరు గర్తలు గారు యిందిరానాథుఁడే కర్త:4374గుండక్రియఎవ్వరు గలరమ్మ యిఁక నాకు:4375బౌళి.html">
ఎవ్వరు గలరీతని కిఁక నేమిటికిని వెరవకు :4376ముఖారిఎవ్వరు గల రెవ్వరికి:4377దేశాక్షి
ఎవ్వరు గలిగినాను యింత నేరరు:4378రామక్రియఎవ్వరు చెప్పిన వినకింత చేసుకొనె నింతి:4379శ్రీరాగం
ఎవ్వరుచెప్పినా మనసేల మానును:4380దేవగాంధారిఎవ్వరు చెప్పిరే నీకు నేఁటి వోజే:4381పాడి
ఎవ్వరు చెప్పిరంటాను యేల నన్నడిగేవు:4382హిందోళవసంతంఎవ్వరు జాణలే వీరిద్దరిలోన:4383ముఖారి
ఎవ్వరు దిక్కింక నాకు నేది బుద్ధి:4384కాంబోదిఎవ్వరు నన్నుద్ధరించే రింతట వెఱవకు మని:4385బౌళి
ఎవ్వరు నాకు దిక్కు యేమని చెప్పుదు నిఁక:4386గుజ్జరిఎవ్వరు నిన్నాడుకొనే రిక్కడ నే నుండఁ:4387సౌరాష్ట్రం
ఎవ్వరు నిన్నాడుకొనే రేది వెంగె :4388బౌళిఎవ్వరు నిన్నేమనేరు ఇంత దొడ్డవాఁడవు:4389నాట
ఎవ్వరును తమవలె నెంచవద్దా:4390సౌరాష్ట్రంఎవ్వరు నెరగరంటా యేల బొంకేరు:4391నాగవరాళి
ఎవ్వరు నెఱఁగనివా యిటువంటి సుద్దులు:4392ముఖారిఎవ్వరునేమి చెప్పిన యేఁటిమాట:4393శ్రీరాగం
ఎవ్వరు నేమి చెప్పేరు ఇంటికి రావయ్యా :4394భైరవిఎవ్వరు నేమి చెప్పేరు యిద్దరముఁ :4395సాళంగనాట
ఎవ్వరు నేమి చెప్పేరే యింతులు నీకు:4396ఆహిరినాటఎవ్వరు నేమి సేతురు యేల దూరేవు చెలుల:4397తెలుఁగుకాంబోది
ఎవ్వరు నేరుతురు నేఁ డిటువంటి నేరుపులు:4398వేళావళిఎవ్వరు బలులో చూత మిద్దరిలోనా:4399రామక్రియ
ఎవ్వరు బుద్ది చెప్పినా నేల మానేవు:4400ముఖారిఎవ్వరు బుద్దిచెప్పేరు యిద్దరికి మీకు నిఁక:4401మేఁచబౌళి
ఎవ్వరు బుద్దులు చెప్పే రీతని కిఁక:4402మంగళకౌశికఎవ్వరు మంచివారమో ఇప్పుడు నీకు:4403సౌరాష్ట్రం
ఎవ్వరు మంచివారమో యెంచుకో నీవు:4404నాదరామక్రియఎవ్వరు వద్ద నున్నారో యేమి సేసీనే:4405సామంతం
ఎవ్వరు వద్దనేరు నీవేమి సేసినా:4406భూపాళంఎవ్వరు విన్నవించేరు ఇట్టైతే నీకు:4407భూపాళం
ఎవ్వరు వెంగెములాడనేల నిన్నును:4408బౌళిఎవ్వరు సాకిరి చెప్పిరివే నీ తక్కుఁదనాలు:4409లలిత
ఎవ్వరు సాకిరిచెప్పే రిందుకుఁగాఁ దనకు:4410లలితఎవ్వరుఁ గాననివాఁడు యశోద గనె నట్టె:4411శంకరాభరణం
ఎవ్వరుఁ జెప్పరు నీకు నేమిసేసేది:4412ఆహిరిఎవ్వరుంటా నెఱఁగవు యేరా నీవు:4413రామక్రియ
ఎవ్వరుండుటా నెఱగ వెంత సిగ్గువిడిచేవు:4414లలితఎవ్వరుండే రెఱఁగరు యెదుట సిగ్గువడవు:4415సామంతం
ఎవ్వరూ నేమి చెప్పేరు ఇంతడి :4416ముఖారిఎవ్వరూ నేమిచెప్పేరు యేల బయలీఁ:4417ముఖారి
ఎవ్వరూఁ దమంతనుంటే నేలవచ్చీ నింతేసి:4418పాడిఎవ్వరెక్కుడో మీ ఇద్దరిలోన:4419సామంతం
ఎవ్వ రెట్టయినా నుండనీ ఇదివో నేను:4420సాళంగనాటఎవ్వ రెట్టుండిన నేమి యేమైనా నేమి:4421హిజ్జిజి
ఎవ్వ రెట్టెనై నననీ యియ్యకోలు నీకు నాకు:4422దేసాళంఎవ్వ రెట్లుండిరేమి యింతి దిక్కే :4423రామక్రియ
ఎవ్వ రెరుఁగుదురమ్మా యిటువంటి :4424రామక్రియఎవ్వరెరుఁగుదురయ్యా ఇట్టివి నీ సుద్దులు:4425దేసాళం
ఎవ్వ రెఱుఁగుదురయ్య ఇటువంటి నీ మనసు:4426ధన్నాశిఎవ్వరెవ్వరి చిత్తాలు యెట్టండునో:4427పాడి
ఎవ్వరెవ్వరి తలఁపు లెట్లున్నవో:4428లలితఎవ్వరెవ్వరి పంతాలు యెటు వచ్చునో:4429లలిత
ఎవ్వరెవ్వరివాడొ యీ జీవుఁడు చూడ:4430నాటఎవ్వ రెవ్వ రేమనినా నేమాయనే:4431సామంతం
ఎవ్వరెంత పెనఁగినా నేమాయను:4432సాళంగంఎవ్వ రేమనిరి నిన్ను వేగిరపడేవు:4433మాళవిగౌళ
ఎవ్వరేమి చెప్పినా నీకిదేమాఁ (వ?)ట:4434దేసాళంఎవ్వ రేమి చెప్పిరె యింతలోననే:4435పాడి
ఎవ్వరేమి చెప్పేరు యిఁక నీకును:4436ఆహిరిఎవ్వరేమి బోదింతురో యెఱఁగ నేను:4437పళవంజరం
ఎవ్వ రేమి సాధించే రెవ్వరు నే మెఱిఁగేరు:4438పాడిఎవ్వ రేమిసేతురు యెక్కడి కెక్కు :4439తెలుఁగుఁగాంబోది
ఎవ్వరంటాఁ జూచేవు యింతిని వో :4440రామక్రియఎవ్వారు లేరూ హితవు :4441వరాళి
ఎవ్వఁ డెఱుఁగును మీ యేతులు:4442శంకరాభరణంఎవ్వఁడో కాని యెరఁగరాదు కడు:4443రామక్రియ
ఎవ్వఁడో వీఁడేల తంగి వచ్చి:4444ముఖారిపంతుఎఁదుకని సిగ్గువడే వేమే నీవు:4445బౌళి
ఎంగిలిపొందులు నీకు నింతప్రియమా:4446బౌళిఎంచ నిన్నిటికి లోనయితిఁగా నేను:4447హిందోళవసంతం
ఎంచ నెట్టువచ్చునమ్మ ఇలమీఁద నీకొత్తలు:4448భైరవిఎంచిచూచితే నావల్ల నేమున్నది గుణము:4449ముఖారి
ఎంచి చూచితే నితని కెవ్వ రెదురు:4450గౌళఎంచి చూచితే నీకీ ‌ఇన్నిభాగ్యాలుఁ గలవు:4451సామంతం
ఎంచి చూచితే మాకు నిందే నిత్యసుఖము:4452లలితఎంచి చూడ నెన్నిలేవు యీకె తలపోఁతలు:4453భైరవి
ఎంచి చూడ నేమున్నది యిదిగో తన :4454సాళంగనాటఎంచి చూడరో ఘనులార యిందీవరాక్షుఁడు :4455దేసాక్షి
ఎంచి చూడవైతిగాక యింతి నీ కిన్నియుఁ:4456బౌళిఎంచి చూడుమా నీ కెంత యితవైనాను:4457లలిత
ఎంచితే నావల్ల నీకు నేమున్నది:4458ముఖారిఎంచితే నొకటి కొక టెక్కుడాయ:4459శ్రీరాగం
ఎంచినట్టు వడునా యెన్నికె లెవ్వరికైనా:4460వరాళిఎంచి మీ చుట్టెరికము లిందులో దెలుసుఁగా:4461శంకరాభరణం
ఎంచి సేయు పను లిఁక లేవు:4462దేశాక్షిఎంచుకొమ్మా నీకు నీవే యీ తగవులు:4463బౌళి
ఎంచఁ బోతే మావల్ల నీ కే మున్నది:4464సామంతంఎండగాదు నీడగాదు యెక్కువ నీ పొందు:4465ఆహిరి
ఎండగాని నీడగాని యేమైనఁగాని:4466బౌళిఎండమావి నీరుసేసే వేమే నీవు:4467రామక్రియ
ఎండలు రేయెండలుగా నిరువంకఁ :4468ముఖారిఎండలోని నీడ యీమనసు:4469ఆహిరి
ఎంత ఆసోదకాఁడవు యేమి చెప్పేది:4470సింధురామక్రియఎంత ఆసోదకాఁడవు యేమి చెప్పేది:4471కన్నడగౌళ
ఎంత ఎంత సేసీనే యేఁటికే నాతో:4472పాడిఎంత కక్కూరితికాఁడే యీ రమణుఁడు:4473వరాళి
ఎంత కఠినమో హృదయ మిది:4474నాటఎంతకత నడిపితి వే‌మి జోలిఁ బెట్టితివి:4475నాదరామక్రియ
ఎంత కాకు సేసేవు యింతుల నింతేసి నీవు:4476హిందోళవసంతంఎంత కాతరపువాఁడె యెలయించీ నిదె :4477నాదరామక్రియ
ఎంత కాతరీఁడ వేమని విన్నవించేరి:4478నాగవరాళిఎంత కాతరీఁ డితఁ డేమిసేతునే:4479దేశి
ఎంతకు నెంతేకాక యెక్కుడేఁటికి:4480ఆహిరిఎంతకు నేరవు నీవు యేమిచెప్పేది:4481శుద్ధవసంతం
ఎంతకు నంతే కాక యెక్కుడేల:4482సామంతంఎంతకు నంతేకాక యెక్కుడేలయ్య:4483ధన్నాసి
ఎంతకు నంతేకాక యెక్కుడేఁటికే:4484రీతిగౌళఎంతకు వచ్చెఁ బనులు యిదేమయ్య:4485దేసాళం
ఎంతకు వచ్చెఁ బనులు యేమి సేసుకొంటి:4486వరాళిఎంతకుఁ జాలవు నీవిటువంటి సుద్దులు:4487సామంతం
ఎంతకెత్తుకొమ్మనేవు యేమయ్య :4488దేవగాంధారిఎంత కెత్తుకొంటివి నీ వేరా వోరి:4489లలిత
ఎంతకెంత చలములు యేల రేఁచేవు:4490రామక్రియఎంతకెంత జాణతనా లిఁకనైనాను:4491సామంతం
ఎంతకెంత నా దిక్కు యేమి చూచేవు:4492గౌళఎంత కెంత నీ పగటు యేమి చెప్పేది:4493రామక్రియ
ఎంత కెంత నీ సుద్దు లేమనవచ్చు:4494పాడిఎంతకెంత పెంచేవే యెందాఁకాను:4495సాళంగనాట
ఎంత కెంత మన్నించేవు యేమయ్య నీవు:4496పళవంజరంఎంత కెంత మీ రేల యిచ్చకములాడేరే:4497బౌళి
ఎంతకెంత యిది యేమని పొగడుట:4498శంకరాభరణంఎంతకెంత విచారములేమున్నవి:4499హిజ్జిజ్జి
ఎంతకెంత సేసేవు ఇది యేమే:4500సామంతంఎంతకెంతసేసేవు యెమ్మెలీడను:4501ఆహిరి
ఎంత కెంత సేసేవు యే:4502ముఖారిఎంతకెంత సేసేవు యేమయ్యా:4503భైరవి
ఎంతకెంత సేసేవు యేమే నీవు:4504సామంతంఎంత కెంత సేసేవు యేరా నీవు:4505మాళవిశ్రీ
ఎంత కెంత సేసేవే ఇందుకుఁగాను:4506ధన్నాశిఎంత కంతే చాలుఁ గాక యెక్కుడేఁటికి:4507హిజ్జిజి
ఎంత గట్టువాయతన మిదేమే వీఁడు:4508పాడిఎంత గట్టువాయవాఁడ వేమి చెప్పేది:4509సాళంగనాట
ఎంత గట్టు వాయవే యేమే నీవు వోరి:4510పాడిఎంత గట్టువాయవైతి వేమే నీవు:4511పాడి
ఎంత గద్దు నీ యాస యింకా నోయి:4512మాళవిఎంతగద్దో నీ యాసోద మిప్పు డీకెకు:4513ముఖారి
ఎంత గద్దో నీ యాసోద మింకాఁ జూతము :4514బౌళిఎంతగబ్బి ఇదియని యేల తిట్టేవు:4515ముఖారి
ఎంత గబ్బితనమని యెంచకుమీ:4516వేళావళిఎంత గబ్బితనమే నీకింతటిలోనే । తొల్లె:4517ముఖారి
ఎంత గబ్బితనమే నీ కింత లోననే:4518శంకరాభరణంఎంత గయ్యాళివనరా యిరుగుపొరుగు:4519రీతిగౌళ
ఎంత గలదే యింకా నీ మోహము:4520మాళవిగౌళఎంత గారవించేవు యేమిబాఁతి నే నీకు:4521కన్నడగౌళ
ఎంతగాలమునకైనా యీ యర్థమే కలది:4522దేవగాంధారిఎంత గాలమైనా నిట్టె యీ జీవులకు నెల్లా:4523బౌళి
ఎంత గాలమైనాను హెచ్చీ నాసలు శ్రీ:4524రామక్రియఎంతగాలమొకదా యీ దేహధారణము:4525శ్రీరాగం
ఎంతగాలంబైనఁ దప్పదు యెవ్వరికి :4526దేవగాంధారిఎంత గిజిగిజిసేసే వింతిని నీవు:4527కాంబోది
ఎంత గుట్టుగలవాఁడ విదివో నీవు నీ :4528శుద్ధవసంతంఎంత గుట్టుచేసుకొని యిక్కడ :4529నాదరామక్రియ
ఎంత గుట్టు నెరపేవే యెందాఁకాను:4530శ్రీరాగంఎంత గుణవంతురాలు యీ సతి నీకు:4531లలిత
ఎంతగోస నాస సేసేవేల మమ్ముఁ గొసరేవు:4532నాదరామక్రియఎంత చదివి చూచిన నీతఁడే ఘనము గాక:4533సామంతం
ఎంత చదివిన నేమి వినిన తన:4534సామంతంఎంత చనవరియైన యిచ్చకమే వలెఁ గాని:4535ఆహిరి
ఎంత చనవరో కాని యెవ్వతెరా:4536సామంతంఎంత చనవిచ్చితివి యీపెకు నీవు:4537హిజ్జిజ్జి
ఎంతచన విచ్చితివి యీపెకు నీవు:4538దేశాక్షిఎంత చనవిచ్చితివో యీపె నీపై వెదచల్లీ:4539బౌళి
ఎంత చిత్తిణో యిది నీయిత వెటువంటిదో:4540నాదరామక్రియఎంత చుట్టమోకాని యాపె నీకు:4541ముఖారి
ఎంత చుట్టమో నీకు నిదివో ఆపె:4542హిందోళవసంతంఎంత చులుకఁగఁ జూచే వేమయ్య నీవు:4543దేశాక్షి
ఎంత చూచితే నేము ఇద్దరికి హితలము:4544వరాళిఎంత చెప్పనా మానవు ఇది యేఁటికే:4545బౌళి
ఎంతచెప్పినా నెరఁగదేమి సేతమే:4546కొండమలహరిఎంత చెప్పినా నెఱఁగవు తొలుతనె:4547శంకరాభరణం
ఎంతచెప్పినా నెఱఁగవేలే చలము:4548రామక్రియఎంత చెప్పినా మాన దిందాఁక నే మెల్ల:4549ఆహిరి
ఎంతచెప్పినా మాన విదేరా నీవు:4550బౌళిఎంత చెప్పినా మాన విందాఁకా నేము:4551వరాళి
ఎంత చెప్పినా మానఁడు యిదేమే తాను:4552శుద్ధవసంతంఎంత చెప్పినా మానఁడు యెగ్గులు వట్టీఁ :4553ముఖారి
ఎంత చెప్పినా వినవు యేలే నీకు:4554దేశాక్షిఎంత చెప్పుదును మోహ మీతనిమీఁద:4555తెలుఁగుఁగాంబోది
ఎంత చెల్లుబడి నీకు యెవ్వ రిచ్చి రోరి నీకు:4556నాగవరాళిఎంత చేసిన తనకేది తుద:4557సామంతం
ఎంతచేసిన నీవిద్య లేల మానేవు:4558బౌళిఎంతచేసినా నీకు నెదురాడేనా:4559ఆహిరి
ఎంత జాణతనమూ యెంతనేరుపు:4560హిజ్జిజిఎంత జాణ నీచెలియ నేమని పొగడవచ్చు:4561శంకరాభరణం
ఎంత జాణలే వీరు యింతులాల:4562మాళవిఎంతజాణ వీ చేఁతలకేమని నుతింతునయ్య:4563శుద్ధవసంతం
ఎంత జూటుఁదనముల దీచెలియ:4564బౌళిఎంతటి జాణ యీపె యెటువంటి:4565గౌళ
ఎంతటి జాణవే చూడ నిటులుందానవుగాక:4566నాదరామక్రియఎంతటిదానవు నీవు యేమి చెప్పేము:4567మధ్యమావతి
ఎంతటిది నీ యాసోద మేమి చెప్పేది:4568దేశాక్షిఎంతటి నేరుపరివి యేమి చెప్పేది:4569శుద్ధదేశి
ఎంతటి బిటారి??? యీపె యెటువంటి :4570బౌళిఎంతటి మగవాఁడవు యేఁటికి నీకుఁ గొంకను:4571రామక్రియ
ఎంతటి మోహమో యేమని చెప్పుదు:4572దేవగాంధారిఎంతటివారలు నెవ్వరును:4573గుండక్రియ
ఎంతటివాఁడవు నిన్ను నేమని నుతింతును:4574లలితఎంతటివాఁడవు నిన్ను నేమిచెప్పేది:4575రామక్రియ
ఎంతటివాఁడవు నిన్ను నేమందును:4576సాళంగనాటఎంతటివాఁడవు నిన్ను నేమందును యిట్టె:4577దేవగాంధారి
ఎంతటివాఁడవు నీవు యేమని మెత్తుము :4578సాళంగంఎంతటివాఁడవౌ(డౌ?)తా నెఱఁగ వీతని నీవు:4579లలిత
ఎంతటి వివేకులైనా యిమ్ము దెప్పరము లైతే:4580సాళంగంఎంతటి వేగిరకాఁడు యేమే తాను:4581రామక్రియ
ఎంతటఁ గాని మెచ్చవు ఇంకా నిది:4582లలితఎంత తక్కరీఁ డీతని నేమందునే:4583వరాళి
ఎంత తపము చేసితో యీకెకుఁ గాను:4584సాళంగనాటఎంత తమకపడేవు యింతలో నీవు:4585సామంతం
ఎంత తమకపడేవు యింతలో నేవిూ:4586ముఖారిఎంత తమకమే నీకు నీతఁ డిట్టే కూడీఁగాక:4587సౌరాష్ట్రం
ఎంత తమకమో చెలికేమి చెప్పేది:4588శంకరాభరణంఎంత తమకమో చెలి కేమి చెప్పేది:4589సౌరాష్ట్రం
ఎంత తమకించేవు యేమోయి:4590నట్టనారాయణిఎంత తాలిమిగలది యీమగువ:4591లలిత
ఎంత దక్కరీఁడే వీఁడు యేమి సేతునే:4592పాడిఎంత దడవు వట్టునే యీడేరునటే :4593పాడి
ఎంత దడవు వినేవు యెటువంటి నీ వేడుక:4594గౌళఎంత దడవైనాఁ గద్దా యేలాటాలు:4595పాడి
ఎంత దవ్వయిననేమి ఇక్కడ నుండిననేమి:4596సామంతంఎంత దంటతనమయ్య యీ యింతికి:4597నాదరామక్రియ
ఎంత నన్ను వలపించె నిదివో నా :4598ఆహిరిఎంత నన్ను వేఁడుకొనే విప్పుడు నీవు:4599సామంతం
ఎంత నన్ను వేఁడుకొనే విల్లాల నేను:4600కన్నడగౌళఎంత నన్ను వేఁడుకొనే విందుకుఁగాను:4601మేఘరంజి
ఎంత నన్ను వేఁడుకొనే విందుకుఁగాను:4602శ్రీరాగంఎంత నన్నుఁ బొగడేవు యిందరిలోన:4603ఆహిరి
ఎంత నన్నుఁ బొగడేవు యెటువలె :4604సావేరిఎంత నమ్మనిదానవు యేమే నీవు:4605భైరవి
ఎంత నాకుఁ జనవిచ్చి యియ్యకొనీనే తాను:4606ముఖారిఎంత నా సుద్దులు చెప్పీ నిందరితోను:4607శ్రీరాగం
ఎంతని చెప్పీ మిఁక ఇంతి నీపైఁ :4608శ్రీరాగంఎంతని చెప్పుదు నీ లేమ జవ్వన:4609శ్రీరాగం
ఎంతని చెప్పుదునే ఇదిగో నా తలపోఁత:4610ఆహిరిఎంతని చెప్పుదునే యిటువంటి నా వలపు:4611ఆహిరి
ఎంతని చెప్పేమయ్య ఇంతి నీపైఁ గల బత్తి:4612సాళంగనాటఎంతని చెప్పేము నీకు యింతి నీపైఁగల బత్తి:4613శ్రీరాగం
ఎంతని చెప్పేము నేము ఇవిగో మీ :4614బౌళిఎంత నిజమరివి నిన్నే మి చెప్పేది:4615సౌరాష్ట్రం
ఎంతని నుతియింతు రామరామ :4616దేవగాంధారిఎంత నిన్ను నెలయించీ నిదివో చెలి:4617ఆహిరి
ఎంతని పొగడవచ్చు నిటువంటి మీ:4618సాళంగనాటఎంతని పొగడవచ్చు నితని ప్రతాపము:4619బౌళి
ఎంతని పొగడవచ్చు నిద్దరి మీ నేరువులు:4620బౌళిఎంతని పొగడవచ్చు నిద్దరి మీభావములు:4621పాడి
ఎంతని పొగడవచ్చు నింతటి నీదేవులను:4622శంకరాభరణంఎంతని పొగడవచ్చు నీతని సేవించరో:4623మాళవిగౌళ
ఎంతని పొగడేమమ్మా యిటువంటి :4624దేసాళంఎంతని పొగడేమమ్మా యీతని గుణాలు :4625సామంతం
ఎంతని పొగడేము నే మింతిభావములు నీతో:4626తెలుఁగుఁగాంబోదిఎంతని పొగడేమే నీ యిటువంటి సుద్దులు:4627గౌళ
ఎంతని విన్నవించేను ఇవి దనకు:4628సామంతంఎంతని విన్నవించేము యింతి నీపైఁగల బత్తి:4629సౌరాష్ట్రం
ఎంతని విన్నవించేము యింతి నీపైఁ గల బత్తి:4630ఆహిరిఎంత నీపై వలపో యెటువంటి కూటములో:4631తెలుఁగుఁగాంబోది
ఎంత నీ యాసోదము యేమి చెప్పేది:4632సామంతంఎంత నీ రాజస మిదియేమే నీవు:4633గౌళ
ఎంత నీవు జఱసిన యేమనే నిన్ను:4634లలితఎంత నీవు పతివైనా యింతులకు లోనే సుమ్మీ:4635సామంతం
ఎంత నీవు పోతరించి యింపులఁ బెనఁగినాను:4636సింధురామక్రియఎంత నీవు మోహించినా ఇల్లాల నేను:4637గౌళ
ఎంత నీవు సేసినా నేనేల మానేను:4638ఆహిరిఎంత నేరిపితివో యీపెకు నీవు:4639వరాళి
ఎంత నేరుచుకొన్నది యీ చిన్నది:4640శంకరాభరణంఎంత నేరుచుకొన్నది యీ వనిత:4641లలిత
ఎంత నేరుచుకొన్నాఁడే యీతఁడు:4642ముఖారిఎంత నేరుచుకొన్నాఁడే యీతఁడు తాను:4643పాడి
ఎంత నేరుచుకొంటివి ఇట్టే రాఁగా రాఁగా:4644వసంతవరాళిఎంత నేరుచుకొంటివి యేమందు నిన్ను:4645దేసాళం
ఎంత నేరుచుకొంటివే ఇన్నిటికి గురిగాను:4646పాడిఎంత నేరుచుకొంటివే ఇంతిరో నీవు:4647శ్రీరాగం
ఎంత నేరుచుకొంటివే యేతులు నీవు:4648దేసాళంఎంత నేరుపరి యిది యెక్కడఁ గలిగె నీకు:4649మాళవశ్రీ
ఎంత నేరుపరి యీకె యెటువంటి కలికి:4650సామంతంఎంత నేరుపరి యీపె నేమి చెప్పేది:4651బౌళి
ఎంత నేరుపరి యీ లేమ:4652శంకరాభరణంఎంత నేరుపరివి నిన్నేమి చెప్పేది:4653పాడి
ఎంత నేరుపరివి నిన్నేమందమే:4654భైరవిఎంతనేరుపే నీవు యేను నితఁడు నుండఁగ:4655నాదరామక్రియ
ఎంత నేరఁడీ దైవమిందరికి:4656ముఖారిఎంతనేర్చెనే యీ కలికి:4657శంకరాభరణం
ఎంత నేర్చెనే యీ మగువా:4658ఆహిరినాటఎంత నేర్చెనే యీలేమ పువు:4659రామక్రియ
ఎంతనోము నోఁచితినో యేమిచెప్పేది:4660పాడిఎంతపని కెంతపని యేల పదరేవే నీవు:4661ముఖారి
ఎంత పనికోకాని యెఱఁగ నేను:4662సామంతంఎంతపని గలిగేనో యేమి సాదించెనోకాని:4663మాళవిగౌళ
ఎంతపని యిది యానతియ్యరాదా యీ:4664ఆహిరిఎంత పరమబంధుఁడవు యేమని నుతింతు :4665శుద్ధవసంతం
ఎంత పరాక్రమము యీ సింహము:4666బౌళిరామక్రియఎంత పాపకర్మమాయ యెంత:4667భైరవి
ఎంత పాపజాతినో యెఱఁగనైతి:4668సాళంగంఎంత పిరికితనమే యేమే నీవు:4669తోండి
ఎంత పుణ్యమో నీకు హీనుని రక్షించితివి:4670సామంతంఎంతపుణ్యమో యిటు మాకుఁ గలిగె:4671భైరవి
ఎంత పెనఁగినా మానఁ డేమీ ననరాదు మాకు:4672రామక్రియఎంత పొగడేవు నన్ను యేమిటికి బాఁతి నేను:4673తెలుఁగుఁగాంబోది
ఎంత పొందోకాని తొల్లి యీపెకు నీకు:4674మంగళకౌశికఎంత ప్రతాపమువాఁడు యెంతటి నేరుపరి:4675పాడి
ఎంతప్రతాపమో నిది యెంచి చూచితే:4676లలితఎంతప్రియము గలిగె నంత పొదలు వలపు:4677సామంతం
ఎంత ప్రియము చెప్పినా నెఱఁగవొద్దా నీవు:4678సాళంగనాటఎంత ప్రియాలు చెప్పేవే యేడలేని :4679అమరసింధు
ఎంత బత్తి గలవాఁడ వీకె మీఁదను:4680నాదరామక్రియఎంత బత్తి సేసీ నీపై ఇదె సందుగాఁ దాను:4681పాడి
ఎంత బత్తో నీమీఁద నీ రమణుఁడు:4682అమరసింధుఎంత బత్తో నీమీఁద యీరమణికి:4683భైరవి
ఎంత బయలీఁదించేవే యీతని నీవు:4684సామంతంఎంత బలిమికత్తెవు యేమే నీవు:4685రామక్రియ
ఎంత బలిమి సేసినా నేమి పనికి వచ్చీని:4686గుండక్రియఎంత బలువె తన కెంత నేము సదరమా:4687శంకరాభరణం
ఎంత బలువే నీకు నెడగొల్లకత్తెవటే:4688సింధురామక్రియఎంత బాసలు సేసినా యెవ్వరును నమ్మరు:4689బౌళి
ఎంత బాఁతిపడేవు మాకేమి చెప్పేవు:4690మాళవిగౌళఎంత బాఁతేయనో నీకు యీపెతోడి :4691హిజ్జిజి
ఎంత బాఁతో యాపె నీకు ఇందుకు :4692ముఖారిఎంత బాఁప నా సోద మింత గలదా:4693బౌళి
ఎంత బిత్తరాలు యిది యేమి చెప్పేది:4694పళవంజరంఎంత బోధించి యేమి సేసినఁ దన:4695నాట
ఎంత భక్తవత్సలుఁడ విట్టుండవలదా:4696శంకరాభరణంఎంత భాగ్యవంతులమో యీతనిఁ :4697శంకరాభరణం
ఎంత భాగ్యవంతుఁడవో యిదివో నీవు:4698శ్రీరాగంఎంత భాగ్యవంతుఁడవో యిన్ని:4699సామంతం
ఎంత భాగ్యవంతుఁడవో యీకె నీకు :4700సామంతంఎంత భాగ్యవంతుఁడవో యీకె నీకు దేవులాయ:4701పాడి
ఎంత భ్రమలఁ బెట్టేవే ఇతని నీవు:4702నీలాంబరిఎంత మన్నించితివో యీకెను నీవు:4703మధ్యమావతి
ఎంత మన్నించితో యీ యింతినిదె నీవు:4704ఆహిరిఎంత మన్నించినా నీకు నీడుజోడయినదె:4705శ్రీరాగం
ఎంత మన్నించెనే నన్ను నితఁడు నేఁడు:4706నాగగాంధారిఎంత మహిమో నీది యెవ్వరి కలవిగాదు:4707ఆహిరి
ఎంతమాట కెంత సేసే వేమీ నీవు:4708శుద్ధవసంతంఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు దలఁచిన అంతమాత్ర :4709బౌళి
ఎంత మానాపతివి నిన్నేమి చెప్పేది:4710దేశాక్షిఎంత మానుమన్నఁ జింతలేల మానునే:4711ముఖారి
ఎంత మాయకాఁడవో యేమని చెప్పుదు నిను:4712సాళంగంఎంత మాయలవాఁ డెంచి చూడఁగ వీఁడు:4713శుద్ధవసంతం
ఎంత మీఁదుకట్టెనో యింతి నీకు జవ్వనము:4714లలితఎంతమేలు గట్టుకొన్నా యిదె నీ చిత్తము కొద్ది:4715దేశాక్షి
ఎంత మేలు చేసినదో యేమి చెప్ప చిత్త:4716సామంతంఎంత మేలువాఁడో తాను యీ సతికి:4717మధ్యమావతి
ఎంత మొగమాయకాఁడ వే మందు నిన్ను:4718దేసాక్షిఎంత మొగమాయకాఁడో యేమో కాని:4719ముఖారి
ఎంత మొగమాయపుమం దేమి :4720ధన్నాశిఎంత మొగమోడి యున్నా నెఱఁగవు నీ యంత:4721లలిత
ఎంత మోహమో కాని ఇతఁడు నీమీఁదను:4722ఆహిరిఎంతమోహమో నీపై నేమని చెప్పఁగవచ్చు:4723సామంతం
ఎంత మోహమో మీకు నిట్టే బతుకరయ్య:4724హిందోళంఎంత మందెమేళమని యెంచకుమిఁక:4725ఆహిరినాట
ఎంత మందెమేళమని యెంచవద్దు నన్నును:4726వరాళిఎంత మందెమేళము యేమనఁగ వచ్చు నాకు:4727గుండక్రియ
ఎంత యాకరీ నీకు యీ తరుణి:4728కాంబోదిఎంత యాఁకరేవు నీవు ఇంతి చెలువము :4729పాడి
ఎంత యిచ్చకురాలో యేమి చేప్పేది:4730నట్టనారాయణిఎంతయిన నెఱఁగవు యేమని బుద్దిచెప్పిన:4731ముఖారి
ఎంతయిన మమ్ము నీవు యేలినట్టివాఁడవు:4732దేశాక్షిఎంతయిన మానవు ని న్నేమి సేతును:4733రామక్రియ
ఎంతయినా మీలోన యెరవున్నదా:4734వరాళిఎంత యెడగొల్లకత్తె వేమే నీవు:4735పాడి
ఎంత యెమ్మెలఁ బొరలేవేమే నీవు:4736నాదరామక్రియఎంత రట్టడి యిది యిట్టి నేమపువానిని:4737శంకరాభరణం
ఎంత రట్టు సేసేవు యెమ్మెకాఁడ:4738సాళంగనాటఎంత రాజసపువాఁడ వేమి చెప్పేది:4739శ్రీరాగం
ఎంత రాజసము చూపే వీకె యెదుట:4740దేసాళంఎంత రాతిమనసే యింతిరో నీది:4741వరాళి
ఎంత రాతిమనసో నీకెప్పు డిఁకఁ గరఁగీనో:4742బౌళిఎంత ఱట్టడితనమే యెందు నేరుచుకొంటివే:4743ముఖారి
ఎంత ఱట్టుసేసుకొనే విందుకుఁ గాను:4744రామక్రియఎంతలేటి యాసోద మేది గొలఁది:4745శుద్ధదేశి
ఎంతలేదన్నా నవి ఏల మానీని:4746నాదరామక్రియఎంతలే దాతనిమోహ మేమి చెప్పేవే:4747రామక్రియ
ఎంతలే దిది యెంచిన:4748గుజ్జరిఎంతలే దీపె నటన లివియుఁ గొన్ని:4749దేశాక్షి
ఎంత లేదు చిత్తమా యీఁతలేల మోఁతలేల:4750రామక్రియఎంతలేదు చుట్టరిక మెక్కడ చూచినా నీకు:4751మధ్యమావతి
ఎంతలేదు తన సుద్దు లెరఁగమా నేమెల్లా:4752ముఖారిఎంత లేదు తన సుద్దు లేమి చెప్పేది:4753ఆహిరి
ఎంత లేదు తలపోఁత యెంచి చూడ నెవ్వరికి:4754కేదారగౌళఎంతలేదు నాయాస యేమి చెప్పేను:4755రామక్రియ
ఎంతలేదు నీపగటు యెందాకానే:4756ఆహిరినాటఎంతలేదు నీ పగటు యేమిచెప్పేదే:4757దేసాళం
ఎంత లేదు నీ పగటు యేమి చెప్పేదే:4758సాళంగనాటఎంతలేదు నీబత్తి యెరఁగరా యిందరును:4759శ్రీరాగం
ఎంతలేదు నీ యాసోద మేమిచెప్పేది:4760వరాళిఎంతలేదు నీ యాసోద మేమిచెప్పేది:4761బౌళి
ఎంతలేదు నీ యాసోద మేమి :4762ముఖారిఎంత లేదు నీ వేసాలేమన్నా నే నమ్మలేను:4763దేశాక్షి
ఎంత లేదు నీసుద్దు లేమిచెప్పేది:4764కుంతలవరాళిఎంతలేదు పరాకు నీకేపొద్దును:4765సింధురామక్రియ
ఎంతలేదు మాటలు యేడ కేడ సుద్దులు:4766ముఖారిఎంతలేదు మీమాటలు యేమి చెప్పేరే చెలులు:4767దేసాళం
ఎంతలేదు యివీఁ గొన్ని యేఁటికి మీ తచ్చ:4768లలితఎంతలేదు రమణుని యేలాటాలు:4769పూర్వగౌళ
ఎంతలేదు రమ్మనవే యేల వేసాలు సేసీని:4770కొండమలహరిఎంత లేదు లేలే మా యింటికి రావయ్య నీవు:4771గౌళ
ఎంత లేదు లోకము యెచ్చేది కుందేది:4772పాడిఎంత లేదు వట్టి సట యీపె నీతోను:4773పాడి
ఎంతలే దెవ్వరితో నేమినన నేమిటికే:4774పాడిఎంత వడి కెంత వడి యేమి దలఁచుకొంటివో:4775ముఖారి
ఎంతవడి గుట్టుసేసే విక్కడనయ్యా:4776హిందోళంఎంతవడి దాఁక నీ యెల యింపులు:4777ఆహిరి
ఎంతవడిదాఁకానే నీ యెలయింపులు:4778దేసాళంఎంతవడి నీ యలుక యెందాఁకా వొట్లు:4779దేసాళం
ఎంత వడి మేలములు యింతితోడఁ జూపేవు:4780దేశిఎంతవడి సరసము లిద్దరును నాడేరు:4781గౌళ
ఎంత వడేయ నిదేమమ్మా:4782శంకరాభరణంఎంతవద్దన్న మాన విందుకుఁ జొచ్చితివి:4783కొండమలహరి
ఎంత వని కెంత వని యిది యేఁటిదే:4784వరాళిఎంతవని సేసితివో యిందాఁకా నీవు:4785ముఖారి
ఎంత వలచితివయ్యా యింతికి:4786సామంతంఎంత వలచినదో యీపె నీకు:4787సింధురామక్రియ
ఎంత వలతువో కాని యీతనికిని:4788నాదరామక్రియఎంత వలపించితివో యేమి మాయ సేసితివో:4789బౌళి
ఎంత వాటువడె నీశ్వరుఁడు:4790శ్రీరాగంఎంతవానికెంతమాట యేలే యింత:4791మేఁచబౌళి
ఎంతవాఁడవయ్య నిన్ను నెఱిఁగేపాటివారమా:4792కన్నడగౌళఎంతవాఁడవయ్య నీవు యెక్కడెక్కడ:4793రామక్రియ
ఎంతవాఁడవయ్య నీవు యేమని పొగడుదును:4794భైరవిఎంతవాఁడవయ్య నీవు యేమని పొగడు:4795శ్రీరాగం
ఎంతవాఁడవయ్యా నిన్ను నేమనేము:4796సామంతంఎంతవాఁడవు నిన్ను నెవ్వఁడెఱుఁగు:4797భైరవి
ఎంతవాఁడ వైన నిన్ను నింత సేసితి:4798శుద్ధవసంతంఎంత వాఁడి సేసేవేరా మమ్ము:4799నాదరామక్రియ
ఎంతవాఁడైనాగాని యేమాయ నేఁడు:4800వరాళిఎంత విచారించుకొన్నా నిదియే తత్త్వము :4801ముఖారి
ఎంత విచారించుకొన్నా నిదియే తత్వము హరి:4802రామక్రియఎంత విభవము గలిగె నంతయును :4803ధన్నాసి
ఎంత వుపకారివి యేమని పొగడుదును:4804ఆహిరిఎంత వెఱ్ఱిఁ గొండదవ్వి యెలుకఁ బట్టెద నేను:4805బౌళి
ఎంత వెూహవెూ నీకీ ఇంతి మీఁదను:4806సౌరాష్ట్రంఎంత వెూహించినాఁడే నే నేమిబాఁతే తనకు:4807మాళవిగౌళ
ఎంత వేగిరకత్తెవే యేమే నీవు:4808మేఁచబౌళిఎంత వేగిరకాడవు యేమందు నిన్ను:4809సాళంగనాట
ఎంత వేగిరకాఁడమ్మ ఇదివో తాను:4810వంతవరాళిఎంత వేగిరకాఁడవు యిదేమయ్యా:4811శుద్ధవసంతం
ఎంత వేగిరకాఁడవు యింతుల యడాటాన:4812సాళంగనాటఎంత వేగిరకాఁడవు యేమయ్యా:4813మాళవిగౌళ
ఎంత వేగిరకాఁడవు యేమయ్యా నీవు:4814దేసాళంఎంతవేగిరకాఁడవు యేమి చెప్పేది:4815రామక్రియ
ఎంత వేగిరకాఁడవు యేమి చెప్పేది:4816నాదరామక్రియఎంత వేగిరకాఁడవు యేమి సేతువొ:4817బౌళి
ఎంత వేగిరకాఁడవు యేమోయి:4818బౌళిఎంత వేగిరకాఁడవు యేమందు నిన్ను:4819దేసాళం
ఎంత వేగిరకాఁడవు యేమందు నేను:4820శుద్ధవసంతంఎంత వేగిరకాఁడవు యేరా నీవు:4821ముఖారి
ఎంత వేగిరకాఁడవు యేరా నీవు:4822బౌళిఎంత వేగిరకాఁడ వేమయ్య నీవు:4823శుద్ధదేశి
ఎంత వేగిరకాఁడ వేమయ్య నీవు:4824పాడిఎంత వేగిరకాఁడ వేమయ్యా నీవు:4825రామక్రియ
ఎంత వేగిరకాఁడ వేమోయి:4826ముఖారిఎంత వేగిరకాఁడే యీతఁడు తాను:4827మంగళకౌశిక
ఎంత వేగిరకాఁడే యేమే వీఁడు:4828సౌరాష్ట్రంఎంత వేగిరపడే వింతటిలోనే:4829భైరవి
ఎంత వేడుకకాఁడవు ఇన్నిటా నీవు:4830సింధురామక్రియఎంత వేడుకకాఁడ వేమిచెప్పేది:4831పాడి
ఎంత వేడుకకాఁడవో యీపెకు నీవు:4832పళవంజరంఎంత వేడుకకాఁడే యిదివో :4833పాడి
ఎంత వేడుకలో యిద్దరివి:4834శంకరాభరణంఎంత వేడుకో కాని యింతి నీపైని:4835నాదరామక్రియ
ఎంతవేడుకో తనకు నింత నీకు బత్తిసేసీ:4836గౌళఎంత వేడుకో తనకు యెవ్వరుంటా:4837సాళంగనాట
ఎంతవేడుకో నీకు నిటువంటిచేఁతలు:4838సామంతంఎంత వేడుకో నీకు నింతి సేసే సేవలు:4839హిందోళం
ఎంత వేడుకో నీకు యీపె మీఁదను:4840నీలాంబరిఎంత వేడుకో మోహ మెటువంటిదో:4841పాడి
ఎంత వేడుకో యిది నీకు:4842తెలుఁగుఁగాంబోదిఎంత వేసరించవచ్చు యేపొద్దు నిన్ను:4843ముఖారి
ఎంత వేసాలు సేసేవు యెలయింపు సేఁతలను:4844రామక్రియఎంత వొద్దు లేదు నీకు నేమి సేయరాదు నన్ను:4845ముఖారి
ఎంత వోరిచిన నెఱుంగడు తన:4846బౌళిఎంత వోరుచుకుండినా నెఱఁగవు నా:4847బౌళి
ఎంత వోరుచుకుండివా నెఱఁగవు నీయంత:4848రామక్రియఎంత వోరుపో నీది యేమి చెప్పేది:4849ఛాయానాట
ఎంత వోర్పు గలదాన వేమే నీవు:4850శోకవరాళిఎంత సటకాఁడవో యెవ్వరి నెలయించేవు:4851నాట
ఎంత సణఁగులు రాల్చే వితనిమీఁద:4852సామంతంఎంత సలిగిచ్చితివి యీపెకు నోయి:4853సామంతం
ఎంత సిగ్గరికత్తెవు యేమే నీవు:4854కాంబోదిఎంత సిగ్గులు వడేవు ఇందుకు నీవు:4855మంగళకౌశిక
ఎంత సిగ్గులు వడేవే యిందరు నున్నారంటా:4856తోండిఎంత సింగారించుకొంటి విప్పుడు నీవు:4857శ్రీరాగం
ఎంత సింగారించేవే యేమే నీవు:4858శంకరాభరణంఎంత సులబమో నీవు యీకె యింత:4859లలిత
ఎంత సూసితిరే నన్ను యేమిరే మీరు:4860పాడిఎంత సేయఁగ నేరదింతి గోపించినను:4861ముఖారి
ఎంత సేయఁగలేదు యిటువంటివిధి యభవు:4862ముఖారిఎంత సేసితివో ఆపె నేమిటఁగాని నమ్మదో:4863పాడి
ఎంతసేసినా నీకు యెరవులవాఁ డితఁడు:4864మాళవిగౌళఎంతసేసినా నీవు ఇన్నిటికిఁ దగుదువు:4865పాడి
ఎంత సేసినాను ని న్నేమనేనురా:4866పాడిఎంతసేసినా నెడయకే పోయ:4867కన్నడగౌళ
ఎంత సేసెఁ జూడరే ఇంతి జవ్వన పాయము:4868ముఖారిఎంత సేసెఁ బో దైవ మింతలోన నయ్యో:4869భైరవి
ఎంత సేసే విందుకుగా యేల లోఁగేవు:4870వేళావళిఎంత సేసే విందుకుఁగా నెప్పటివారమే కామా:4871పాడి
ఎంత సేసేవు నాతోను యెరవులదాననా:4872మాళవిగౌళఎంత సేసే వేమయ్యా ఇంతలోననే:4873గౌళ
ఎంత సేసే వేమోయి యెఱఁగరా ఇందరును:4874పాడిఎంత సోదించి చూచినా యెన్నెన్ని చదివినా:4875దేసాక్షి
ఎంత సంతోసమోకాని యేమి చెప్పేది:4876కాంబోదిఎంతేసి కాఁగలదో ఇన్నియును నిట్లాయ:4877ఆహిరి
ఎంతేసి నేరిచినాఁడు ఇటు చూడరే:4878వరాళిఎంతేసి యాసలు యెటువంటి కోపాలు:4879ముఖారి
ఎంతేసి వేసాలు సేసీ నీతఁడు నేను:4880లలితఎంతైన దొలఁగవై తేదైన నా:4881దేసాక్షి
ఎంతైన నీగుణము యేల మానును:4882మాళవికఎంతైన నీ యాల నింతే ఇందులో తప్పులెంచకు:4883బౌళి
ఎంతైన మా గుణాలు యిటువంటివేకాని:4884ముఖారిఎంతైన మాన వివి యేమి సేతునే:4885శంకరాభరణం
ఎంతైన మానఁడు పతి యేమోకాక:4886సాళంగంఎంతైనా నమ్మదు చిత్తమేమో కాని:4887దేసాళం
ఎంతైనా నాడువారము యించుకంత :4888కన్నడబంగాళంఎంతైనా నాతోడి సరే యెఱఁగదుగాక తాను:4889ఆహిరినాట
ఎంతైనా నాతఁడు నీకు నెక్కుడుగాదా:4890పాడిఎంతైనా నిన్ను నమ్మినా యెగసక్కేలేగాక:4891శంకరాభరణం
ఎంతైనా నీ యలవాట్లేల మానేవు:4892సాళంగనాటఎంతైనా నెక్కినవాని కేనుఁగు గుజ్జేకాదా:4893శుద్ధవసంతం
ఎంతైనా నెఱఁగవు యెమ్మెలు చూపేవు నీవు:4894నారాయణిఎంతైనాఁ దనతో నే నెగ్గుపట్టేనా:4895ముఖారి
ఎందరికిని వుత్తరమిచ్చేవు నీవు:4896దేసాళంఎందరికి మెహించి యెందువోతివో నీ:4897నారణిదేశాక్షి
ఎందరికి వలతువో యెవ్వఁడెరుఁగు:4898కాంబోదిఎందరితోఁ బెనఁగేను యెక్కడని పొరలేను:4899సామంతం
ఎందరి దూరుదమిందరుఁ గూడుక:4900మలహరిఎందరి దూరె యెవ్వరి వేఁడె యెంతని వేగించేనె:4901కేదారగౌళ
ఎందరి నెలయించితో యిట్లానే బూమిలోన:4902నాటఎందరి భ్రమించితివో యిటువలెనే:4903శ్రీరాగం
ఎందరి వలపించెనో యంటనింట:4904లలితఎందరివెంట నెట్లఁ దిరుగవచ్చు:4905దేవగాంధారి
ఎందరి వెంటల నేఁగేము:4906ఆహిరిఎందరిఁ జెనకేవేరా నీవు:4907శుద్ధదేశి
ఎందరిఁ బెండ్లాడినా నీకేమాయను:4908గౌళఎందరిఁ బెండ్లాడేవు ఇంకా నీవు:4909మాళవిగౌళ
ఎందరు గలిగిన నితనిలోనే:4910సాళంగనాటఎందరు గావలె నీకు యిన్నిటి కాపె వుండఁ:4911పూర్వగౌళ
ఎందరు గావలె మరియింకా నీకు:4912సింధురామక్రియఎందరు చుట్టాలు గల్లా నింతకు మేలే:4913శంకరాభరణం
ఎందరు చెప్పినా విన వేమిచెప్పేది:4914సాళంగనాటఎందరు లేరు నీకు నెగసక్యాలు సేయఁగ:4915సామంతం
ఎందరులేరు నీకు నేనేమి బాఁతెయ్యా:4916హిందోళంఎందరు లేరు సతులు యెన్నెన్ని:4917రీతిగౌళ
ఎందరు వలె నీకింకాను :4918భూపాళంఎందరు సతులో యెందరు సుతులో:4919రామక్రియ
ఎందరెందరినిట్లా నేలితివో వెనకకు:4920లలితఎందరైనఁ గలరు నీ కింద్రచంద్రాదిసురలు:4921నాట
ఎంద రైనఁ గలరు నీ కెరుఁగుదు నది నేను:4922శంకరాభరణంఎందలివారమో నేము యెఱఁగ వసముగాదు:4923సామంతం
ఎందలివాఁడనో యెఱుఁగను:4924లలితఎందాకా మనసు చూచే వింతిని నీవు:4925మాళవిశ్రీ
ఎందాఁక నిద్ర నీకిదె తెల్లవారెఁ గదె:4926భూపాళంఎందాఁక నీ సిగ్గు లేఁటికిఁ బెంచేవు:4927మలహరి
ఎందాఁక నేచిత్త మేతలఁపో:4928శ్రీరాగంఎందాఁక వేసరించే నిదివో నిన్ను:4929సాళంగనాట
ఎందాఁకా జలమింక నియ్యకోవయ్య:4930ఆహిరిఎందాఁకా జాగిది యేలే :4931ఆహిరి
ఎందాఁకా జూజాలాడే వింతులతోను:4932బౌళిఎందాఁకా జూజాలాడేవేమే నీవు:4933నాదరామక్రియ
ఎందాఁకా జోలి దవ్వీ నేఁటికనరే:4934గౌళఎందాఁకా నలుకలు యేఁటికి నీకు:4935దేవగాంధారి
ఎందాఁకా నలుకలు యేఁటికే నీకు:4936భైరవిఎందాఁకా నవ్వులు నవ్వే వీపెతోను:4937బౌళి
ఎందాఁకా నా మనవులు యేమి చెప్పేను:4938పాడిఎందాఁకా నిద్దిరించే వేమమ్మా:4939హిందోళవసంతం
ఎందాఁకా నీచల మేమి గట్టుకొంటివి:4940వేళావళిఎందాఁకా నీతని రాక లెంచి కాచుకుండి:4941హిందోళవసంతం
ఎందాఁకా నీ సరసాలు యింత గలదా:4942మంగళకౌశికఎందాఁకా నెడమాట లేఁటికి తలవంపులు:4943ఆహిరి
ఎందాఁకానే సిగ్గు లెవ్వరికి సెలవే:4944పాడిఎందాఁకా నోరుచుకుండే విటువంటి తమకము:4945ముఖారి
ఎందాఁకా బుజ్జగించే వేమయ్యా:4946సామవరాళిఎందాఁకా బుద్దిచెప్పే విప్పుడు మాకు:4947మాళవి
ఎందాఁకా మనసుచూచే వేమిజోలిఁబెట్టేవు:4948వరాళిఎందాఁకా మాటలు నీతో నేమి చెప్పేము:4949గుండక్రియ
ఎందాఁకా మూసిమంతనా లేల సేసేవు:4950సామవరాళిఎందాఁకా మంకుఁదన మింత గలదా:4951నాదరామక్రియ
ఎందాఁకా మంకుఁదనమేఁటికి నీకు:4952ముఖారిఎందాఁకా వట్టి జాగులేల సేసేవే:4953ఆహిరి
ఎందాఁకా వట్టిజోలి యిద్దరు మీరొక్కటే:4954కేదారగౌళఎందాఁకా వట్టి జోలి యెఱఁగనా నేఁ దొల్లి:4955దేసాళం
ఎందాఁకా వట్టిజోలి యెంతవొద్దువోయ :4956కాంబోదిఎందాఁకా వట్టిజోలి యేల సేసేవు:4957దేసాళం
ఎందాఁకా విన్నపాలు యేమి సేసేవు:4958శ్రీరాగంఎందాఁకా వేఁడుకొనేవు యేఁటికయ్యా:4959దేసాళం
ఎందాఁకా వంకలుదిద్దే వీతని సుద్దులు నాతో:4960మాళవిఎందాఁకా సరసమాడే వేమయ్యా:4961హిందోళం
ఎందాఁకా సరసము లేమి యాడేవు:4962దేవక్రియఎందాఁకా సిగ్గులువడే వేమయ్యా:4963పాడి
ఎందాఁకా సిగ్గువడే రిద్దరు మీరు:4964మధ్యమావతిఎందాఁకా సిగ్గువడే వింతవొద్దు వోయ నేఁడు:4965ముఖారి
ఎందాఁకా సింగారించే వింటిలోనను:4966నారాయణిఎందాఁకాఁ గాచుకుండు నేవనిత వచ్చునో:4967కేదారగౌళ
ఎందాఁకాఁ గొలువు సేసే రెన్ని లేవు పనులు:4968రామక్రియఎందాఁకాఁ జూతుము నే మిటువంటి యాగడాలు:4969మంగళకౌశిక
ఎందాఁకాఁ జెప్పెంపీ సుద్దు లీడ కిట్టె రమ్మనవే:4970శోకవరాళిఎందాఁకాఁ జేసేవు యెడలేని తరితీపు:4971ముఖారి
ఎందాఁకఁ దెరలోన నేమి సేసేవు:4972మంగళకౌశికఎందుకని చింతింతు నేమి సేతును:4973కాంబోది
ఎందుకు రోయనివాఁడ వేమైనాఁ జేయ:4974గౌళఎందుకు రోయ విదేరా యెంతపాపము:4975సాళంగనాట
ఎందుకు విచ్చేయనేల ఇన్నియు నాలోనివే:4976మాళవిగౌళఎందుకుఁ బనిగొందము యేమి సేతమివి :4977ధన్నాసి
ఎందు కెందుకు గడించీ యిది యేమె:4978ఆహిరిఎందు కెందు బోలిచే విది యేటిదే:4979రామక్రియ
ఎందు కెందుఁ బోలిచేవె యింతి వోరి:4980సామంతంఎందు కైన వచ్చు నీ యిటువంటి భావములు:4981ఆహిరి
ఎందుకైనా నిచ్చగించీ నిదె విభుఁడు:4982ఆహిరిఎందుకైనా నోపుదువు యేల బింకాలాడేవు:4983వరాళి
ఎందుకైనావచ్చు నీతో యేలాటాలు:4984శంకరాభరణంఎందుకైనా వత్తువు నిన్నేమి సేతురా:4985పాడి
ఎందుకైనాఁ జెప్పేవటే యెరికెత నీవు నాకు:4986ముఖారిఎందుకైనాఁ దానేవచ్చీ నేమిసేతునే:4987సౌరాష్ట్రం
ఎందు నీకు బ్రియమో యీ తెప్పతిరుణాళ్ళు:4988లలితఎందును బోరా దీసంసారము:4989బౌళి
ఎందునుఁ బొందని యెడకాట మిదె యని:4990సామంతంఎందునుఁ బోరాదు ఆతఁడేమి సేసునే:4991ముఖారి
ఎందు నేరుచుకొనెనో యీపె దిక్కు చూడ:4992తోండిఎందునైనా మీరఁబోతే నెవ్వరికి జవిగాదు:4993దేవగాంధారి
ఎందున్నవి నీ నిజాలు యేమాయ నేఁడు:4994సామంతంఎందులోనిదానను యిప్పుడిట్టె వచ్చెఁ దాను:4995భూపాళం
ఎందు వెదకనేల యే ప్రయాసాలు నేల:4996శుద్ధవసంతంఎందువొయ్యే నేను తన ఇంటిలొనే వున్న:4997గౌళ
ఎందు వొయ్యే మిఁకనూ యెరిఁగేము గాక నిన్ను:4998బౌళిఎందు వొయ్యే వందుకేమి యేమి దప్పె :4999ముఖారి
ఎందు వోయ నే నీకు యెప్పుడు గలదాననే:5000పాడిఎందువోయితి విందాఁకా యెక్కడనుండె నీ:5001కేదారగౌళ
ఎందు వోయీ నతఁడు యేమనే నేను:5002శుద్ధదేశిఎందు వోయీ నింతలోనే:5003శుద్ధవసంతం
ఎందు వోయీ మన బత్తి యెప్పుడునుఁ గలదె:5004పాడిఎందు వోయీ మా పొందు లెప్పుడు మీ :5005గౌళ
ఎందువోయీ వలపులు ఇల్లాల నేను:5006నీలాంబరిఎందువోయీఁ దాను యేల మానే నేను:5007నాదనామక్రియ
ఎందువోయే నే నీకు నెప్పుడుఁ గలదాననే:5008గౌళఎందు వోయే నేను ఇక్కడనే వున్నదాన:5009తోండి
ఎందువోయే విపుడు ఇద్దర మెదురైతిమి:5010లలితఎందు వోయే విఁకను యిన్నియుఁ గనేము :5011సాళంగనాట
ఎందుఁ గాఁపురము సేతు నేది నిజ మేది గల్ల:5012శ్రీరాగంఎందుఁ జూచినా నీవే ఇదివో నీ ప్రతాపము:5013మాళవి
ఎందుఁ జూచినఁ దనకు నిన్నియును నిట్లనే:5014శుద్ధవసంతంఎందుఁ దెచ్చుకొంటి వీకేమౌ నీకు:5015హిజ్జిజి
ఎందుఁ బొడమితివెూ యెఱఁగము:5016ముఖారిఎందుండి తెచ్చుకొంటివి యీపెను నీవు:5017మాళవిశ్రీ
ఎందుండి విచ్చేసితివి ఇపుడు మా ‌ఇంటికి:5018ఆహిరి

కీర్తన విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగులిపిలేదు

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!