Bhimalapuram.co.in
అన్నమాచార్య కీర్తనలు
"క - ఘ "తో మొదలగు కీర్తనలు

ఇతర పట్టికలు అ-అం :: ఆ -ఇ :: ఈ -ఎ :: ఏ - ఔ :: చ - ఙ్ఞ :: త - ద :: :: ప - భ :: :: య - హ

కక్కస మిపుడే కావలెనా:6463శంకరాభరణం కక్కసించనేమిటికే కాంతలాల:6464కేదారగౌళ
కక్కసించ నేఁటికి ఘనుఁడ నీ వప్పటిని:6465ఆహిరి కక్కసించఁ బనిలేదు కడనున్నవారికెల్లా:6466సామంతం
కక్కసించఁబోతేను కలుచపడు వలపు:6467బౌళి కక్కూరితితనమేల కడదాఁకాను:6468వరాళి
కటకట నేమూ కర్తలము గాము:6469భవుళి కటకట యిఁకనేల కాఁక రేఁచేవు:6470నాదరామక్రియ
కటకట యీమాయ గడచుట యెట్లో:6471మలహరి కటకట సతిశృంగారము కన్నుల:6472వరాళి
కటకట హరిమాయాకల్పనెట్టిదో:6473గుండక్రియ కటకటా కర్మమా కాలములో మర్మమా:6474లలిత
కటకటా జీవుఁడా కాలము దోలుకరాఁగ:6475పాడి కటకటా దేహంబు గాసిఁ బెట్టఁగవలసె:6476కన్నడగౌళ
కటకటా మామాఁట కాదందురా:6477భైరవి కటకటా మీరితివి కలికాలమా :6478ఆహిరి
కటకటా మీఁదటి కద(త?) యెందో:6479గుండక్రియ కటకటా మీఁదటెత్తు కానదాయ నెవ్వతెరా:6480కాంబోది
కటకటా యిటుచేసెఁ గర్మబాధ:6481సామంతం కటకటా యిట్లాయఁగా పనులు చెలిపలుకు:6482హిజ్జిజి
కటకటా యిది యేమే కడదానవా:6483ఆహిరి కటకటా యీ ప్రాణి గతి గనుట యెన్నఁడో:6484శుద్ధవసంతం
కటకటా యీ యాత్మ లేగతి నీడేరఁ గలరు:6485లలిత కటకటా యెటువంటి కట్టిడి చిత్తమో కాక:6486శంకరాభరణం
కటకటా యేమిటాను కడవర గానఁడిదే:6487ధన్నాసి కటకటా వట్టిదూరు కట్టుకొందురా:6488ఆహిరి
కటకటా విరహు లెక్కడ బ్రదుకఁగలవారు:6489శ్రీరాగం కట్టరో కలువడాలు గక్కన వాకిళ్లను:6490పాడి
కట్టెదుర వైకుంఠము కాణాచయిన కొండ:6491రామక్రియ కట్టఁగడ నూరకుండి కట్టుకొనే దేమున్నది:6492రామక్రియ
కడగనుటే సౌఖ్యముగాక యీ:6493పాడి కడగంటనే కెంపు గదురఁగాను:6494ముఖారి
కడదాఁకా నీమేలే కాణాచై వున్నది:6495గుజ్జరి కడనున్నవారు నేనే గర్వినందురు:6496లలిత
కడనుండి చూచే నీకుఁ గనికరమైతేఁ గన:6497దేసాళం కడనుండి రావు కానివి నైనవి:6498గుండక్రియ
కడనుండే విజ్ఞానికిఁ గా దిటువలెను:6499శుద్ధవసంతం కడపరాయఁడు నీకు కప్పురమందిచ్చీ వాఁడె:6500దేసాళం
కడమమాటలు నీవే కనుకోవయ్యా:6501బౌళి కడమ లున్నవా యింకఁ గైకొన్నదాన:6502సామంతం
కడమ లెక్కడి విఁక కానవచ్చిన పనికి:6503రేవగుప్తి, కడమలే దేమిటాను ఘనుఁడవయ్యా:6504సౌరాష్ట్రం
కడలుడిపి నీరాడఁగాఁ దలఁచువారలకు:6505శుద్ధవసంతం కడలేనికీరితి గట్టుకొంటివి:6506శ్రీరాగం
కడలేని గుణముల ఘనుఁ డాతఁడు:6507దేశాక్షి కడలేని పరాకులు గలవాఁడవు:6508పాడి
కడలేని వలపుల కతలాఁడి:6509మలహరి కడవ రాదు హరి ఘనమాయ । తెగి:6510ముఖారి
కడవారి నీ మా టడుగవే నీవు:6511దేసాళం కడవారు చెప్పితేను కడువెంగెమై వుండు:6512దేశాక్షి
కడవారు నవ్వేది కానవు గాక:6513శంకరాభరణం కడు గట్టిగుండె నీకుఁ గాఁగాఁ గాక:6514ముఖారి
కడుగోల యీ చెలి కరుణించు మిఁక నీవు:6515దేశాక్షి కడుదూరకురే మీరు ఘనుఁ డాతఁడు:6516సామంతం
కడు దంటగాదు సతి గంభీర నాయకురాలు:6517సామంతం కడు నజ్ఞానపు కరవుకాలమిదె:6518లలిత
కడునడుసు చొరనేల కాళ్ళు గడుగఁగనేల:6519ముఖారి కడు నిన్ను దూరనోప కానీవయ్యా:6520సౌరాష్ట్రం
కడు నిన్ను దూరవద్దు గర్వము తగవెంచదు:6521బౌళి కడు నీకు మోహించుఁ గాని చక్కని విభు:6522సామంతం
కడునేము చేతఁ జులుకనివారము:6523సాళంగనాట కడు నేరుపరినంటా గర్వించేవు:6524సాళంగనాట
కడుపు నిండె నిఁకఁ గడమేది । మును:6525సామంతం కడుపెంత తాఁ గుడుచు కడుపెంత దీనికై:6526గుండక్రియ
కడు ముద్దరాలు గన కక్కసించ నోపదు:6527హిందోళవసంతం కడుమేటి జవరాలు కలికిచేఁతల కీలు:6528ముఖారి
కడు మొగమోటదాన గట్టిగాఁ దెలిసితివా:6529మంగళకౌశిక కడు లా వరవు దాను కానమా నేము:6530మాళవిగౌళ
కడు వలచినదానిఁ గాకు సేతురా:6531కాంబోది కడు వెరగయ్యీ నీపె కతకారితనాలకు:6532వరాళి
కడు వేడుక లీడేరెఁ గాంత నీవు గలందుకు:6533ఆహిరినాట కడు సిగ్గులు వడితే కలసే లా గెట్లానే:6534లలిత
కడుఁగడు ముద్దరాలు కామిని నీకు మేలుది:6535లలిత కడుఁగడు మేలుదానఁ గనక నేఁ జెనకుదు:6536ముఖారి
కడుఁ గోమలమగు కాంత యిది:6537సామంతం కడుఁ జుట్టమవు నీవు కావంటినా:6538బలహంస
కడుఁ జుట్టమవు నీవు కా వంటినా:6539లలిత కడుఁ జంచలములు కడు నధ్రువములు:6540గుండక్రియ
కడుఁ బసిబాలుఁడలవు కటకటా:6541దేసాళం కడుఁ బెలుచుగుణములది గదె యమ్మ :6542సామంతం
కడఁగి యాతఁడు నీకు గాచుకున్నాఁడు:6543ద్రావిళభైరవి కతకారి వయితివి కానీ లేవే నీ:6544సామంతం
కత గాదు దృష్ట మిది కలిగె మాకు:6545సామంతం కతలు పూవకపూచె కావకకాచె:6546రీతిగౌళ
కతలు సేయక నన్నుఁ గావరాదా:6547కన్నడగౌళ కతలేల చెప్పేవు కడు నిజమరినంటా:6548నాదరామక్రియ
కత్తరాలు చిమ్ముచుండెఁ గదలుచుండె:6549శ్రీరాగం కదిరి నృసింహుఁడు కంభమున వెడలె:6550నాట
కదిసితి రిద్దరును కన్నులపండుగగాను:6551భైరవి కదిసితి రిద్దరూను కడమ లేలా:6552ముఖారి
కదిసిన మిము మెచ్చఁ గలము గాకా:6553ఆహిరి కదిసినమీఁద నింకఁ గడమలేల:6554ముఖారి
కదిసి యాతఁడు మమ్ముఁ గాచుఁగాక:6555శంకరాభరణం కద్దు లేదనఁగ నేల కమ్మటిఁ దాను:6556మాళవిగౌళ
కనకగిరిరాయ యేగతి నొడఁబరచేవో:6557దేసాళం కనకము కనకమే కడు నినుమినుమే:6558బౌళి
కనలకువే మతి కలఁగీని యీ:6559శ్రీరాగం, కనికరించఁగరాదా కాంతఁ జూచి ఇఁక :6560పాడి
కని గుడ్డును నదె విని చెవుడును నిదె:6561శంకరాభరణం కనినవాఁడాఁ గాను కాననివాఁడాఁ గాను:6562బౌళి
కనియు గానని మనసు కడమ గాక:6563భూపాళం కనియుఁ గానరు నీమహిమ కౌరవ:6564బౌళి
కనియుండి భ్రమసితిఁ గట్టా నేను:6565దేశాక్షి కనియెడి దిదియే వినియెడి దిదియే :6566బౌళి
కనీఁగానములకుఁ గక్కసించేనా నిన్ను:6567వరాళి కనుకొనరాదా కడమదొడములెల్లా:6568ముఖారి
కనుకొనవయ్యా ఘనుఁడవన్నిటా :6569ఆహిరి కనుమూసెఁ గదె దీని గరువంపుఁ దెలివి:6570బౌళి
కనుఁ గాక పుణ్యాలు కడఁబడెనా:6571ముఖారి కనుఁగొననిది హరికల్పితము:6572శుద్ధవసంతం
కనుఁగొనరే యిరుగడ చెలులూ:6573ముఖారి కనుఁగొనవయ్య యీపె గామిడితనము :6574ఆహిరినాట
కనుఁగొనవయ్యా కలికిని:6575సామంతం కనుఁగొని మొక్కరే కాంతలాల:6576శ్రీరాగం
కనుఁగొను మిటు నీకాంతను రమణుఁడ:6577హిజ్జిజ్జి కనుఁగొనేఁ గానీలేవే కామిని నీజాడలు:6578పాడి
కనుఁగొనఁగ జీవుఁ డెరఁగఁడు గాక యెరిఁగి:6579శ్రీరాగం కన్నచోటనే నీకు కందికుడుము:6580శంకరాభరణం
కన్నచోట ప్రియమెల్లఁ గార్యవశమె:6581ముఖారి కన్నదాఁక విన్నదాఁక కడమే కాదా:6582శ్రీరాగం
కన్నదే కంటి గురుతుగాఁ గైకొనేవు:6583రామక్రియ కన్నదే విన్నదే కందువ సుమ్మీ:6584నాదరామక్రియ
కన్నదేఁటిదో విన్నదేఁటిదో కాఁగలదిఁక :6585బౌళి కన్న మాటాడకపోదు కలది గలిగినట్టె:6586సాళంగం
కన్నవారి కెల్లా నేల కలుగు వైష్ణవము:6587దేసాళం కన్నవారిదె కాదా కంది కుడుమన్న మాట:6588బౌళి
కన్నవారినెల్లాఁ గూడి కతలఁ గరచితివి:6589ముఖారి కన్నవారివద్ద నెల్లఁ గావంగ నేమి గద్దు:6590భూపాళం
కన్నవా రెవ్వరు దీనిఁ గడ లేని జవ్వనము:6591గుండక్రియ కన్నవారెవ్వరు దీనిఁ గాంతలాల:6592సాళంగం
కన్నవారెవ్వరు నేఁడు కాంతజవ్వన మిది:6593మాళవిగౌళ కన్న విన్న కొత్త గాదు కలికితన మీకెది:6594పడపంజరం
కన్నవిన్నవారెల్లా కాకు సేయరా:6595దేసాక్షి కన్నవే అన్నియును నీ ఘనతలెల్లా:6596సాళంగనాట
కన్నారము తనకత లెల్లా:6597శంకరాభరణం కన్నియ ముద్దరాలు కడుఁబిన్న:6598ఆహిరి
కన్నుల చల్లఁగా మిమ్ముఁ గనుగొంటిని:6599వసంతవరాళి కన్నులతుదలఁ గెంపు గానరాఁగాను నీకు:6600ముఖారి
కన్నుల నీ రాఁప లేక కాఁకలు నిలుప లేక:6601బౌళి కన్నుల నీ సంతోసము గంటిమయ్యా:6602నారాయణి
కన్నులనే దీపావళి కడుఁజన్నుల యుగాది:6603భూపాళం కన్నులనే నవ్వితే నే గబ్బిదాననా నీవు:6604సౌరాష్ట్రగుజ్జరి
కన్నులనే నిన్నుఁ జూడఁగలవార మింతే:6605రామక్రియ కన్నులపండుగలాయ కమ్మి సేవించేవారికి:6606బౌళి
కన్నులపండుగ లాయఁ గడపరాయని :6607సాళంగనాట కన్నుల పండుగలాయఁ గనుఁగొని మాకైతే:6608కేదారగౌళ
కన్నులపండుగలాయఁ గన్నవారి :6609ఆందోళి కన్నులపండుగలుగా కని మొక్కుదురు నీకు:6610మలహరి
కన్నులపండుగవై కానవచ్చె మీ సుద్దులు:6611దేసాళం కన్నుల మొక్కేము నీకుఁ గడపరాయ:6612సామంతం
కన్నులారాఁ గంటిమయ్యా కామిని :6613దేసాళం కన్నులు చల్లఁగా నేము గారవించి చూచేము:6614సాళంగనాట
కన్నులు పెంచవచ్చునా కలంతే కాక:6615సామంతం కన్ను లెదుటిదే ఘనవైకుంఠము:6616లలిత
కన్నులఁ జూచితేనే కడు దయ వుట్టె నాకు:6617భైరవి కన్నులఁ జూచేవు మాతో కందువ మాటలాడేవు:6618పాడి
కన్నె గడుజవరాలు కామిని నీకు మేలుది:6619పాడి కన్నె గొల్లపడుచులఁ గాకుసేతురా ఇంత:6620రామక్రియ
కన్నెదానవైతేనేమి కాఁపురాలు సేసేవేళ:6621ముఖారి కన్నెపడుచవు గాన కత లేమీ నెఱుఁగవు:6622మాళవిగౌళ
కన్నెపడుచు గనక గయ్యాళించ నేరదు:6623ద్రావిళభైరవి కన్నెపడుచుతో నేమి గయ్యాళించేవు:6624శుద్ధదేశి
కన్నె ముద్దరాలు కసుఁగాయవంటిదీ:6625పూరిభి కన్నె ముద్దరాలు నీతో గట్టివాయితనముదా:6626ఆహిరి
కన్నెవయసు మీఁదనే ఘనజవ్వనము వచ్చె:6627శంకరాభరణం కపటపు నీ సుద్దులు కన్నవే కావా:6628రామక్రియ
కపటము మాన వైతి కలకాలము:6629లలిత కపటము లిఁకనేలే కన్ను లెదుట నున్నాఁడు:6630మంగళకౌశిక
కపటాలు వద్దుగాక కాంతలతోను:6631శుద్ధవసంతం కపటా లూరకే మాతో కప్పేపు నే మెరఁగమా:6632నాదరామక్రియ
కప్పురమిచ్చితే నీకుఁ గారమాయనా:6633బౌళి కప్పురము దిననేల కడుఁ జలిఁ బడనేల:6634ముఖారి
కప్పురము దిన్ననోటఁ గార మేలే:6635ముఖారి కప్పురమునకుఁ గప్పురమై:6636శ్రీరాగం
కప్పురమందుకొంటిఁ గడపరాయ నీకుఁ:6637శంకరాభరణం కప్పురవిడె మియ్యఁగాఁ గాదనరాదు:6638ముఖారి
కమలారమణ నీకల్పితపుమానిసిని:6639కేదారగౌళ కమలాసన సౌభాగ్యము కలికితనంబులు :6640రామక్రియ
కమ్మటి నెవ్వరినైనాఁ గాకు సేసీని:6641పాటి కమ్మరను జీవునికిని ఇది కారణ :6642బౌళి
కమ్మరఁ గమ్మరఁ జెప్ప కత లాయనే:6643సౌరాష్ట్రం కమ్మి నీవొకటొకటె గడించుకొనేవు గాక:6644సామంతం
కమ్మంటేఁ గావా కాఁగల వన్నియు:6645చాయానాట కరుణగలవాఁడవు ఘనుడ విన్నిటా నీవు:6646దేశి
కరుణదెచ్చుక యింతిఁ కాతువు గాక:6647మంగళకౌశిక కరుణానిధి నీవే కనుఁగొంచునున్నాఁడవు:6648భైరవి
కరుణానిధివి గట్టుకో యే పుణ్యమైన:6649హిందోళం కరుణానిధివి గాన కాచితేనేమో కాని:6650బౌళి
కరుణానిధివిగాఁగ కాచేవు గాక:6651గుజ్జరి కరుణానిధిం గధాదరం:6652కన్నడగౌళ
కరుణించవయ్య మమ్ముఁ గంభమురాయ:6653ముఖారి కరుణించవయ్య యిఁక కడు జాణవౌదువు:6654శుద్ధవసంతం
కరుణించవయ్యా కామినిని:6655భైరవి కరుణించవయ్యా యీ కడమ లేల:6656ఆహిరి
కరుణించవే నిజగతి బోధించవే:6657హిందోళం కరుణించి నీవు గాఁగాఁ గాచితివి గాక:6658బౌళి
కరుణించు మిఁకనైన కాఁపురమా:6659లలిత కరుణించు మీచెలి కడుఁబిన్నది:6660శ్రీరాగం
కరుణించుము నీ కామినిని:6661శంకరాభరణం కరుణింతువు గాని కాంతను నేను:6662కన్నడగౌళ
కరేణ కిం మాం గృహీతుం తే:6663ఆహిరి కరఁగి యిందు కతఁడు కాఁగిలించుకొనవద్దా:6664పాడి
కర్మమూలము జగము గాదని విడువక:6665దేశాక్షి కర్మ మెంత మర్మ మెంత కలిగిన కాలమందు:6666కాంబోది
కర్మ మంటా మాకు మాయ గప్పేవు గాక:6667మాళవిగౌళ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ:6668వరాళి
కలకాల మిట్లాయఁ గాఁపుర మెల్లా:6669ఆహిరి కలకాల మిందులకే కాచుకుంటివా:6670పాడి
కలకాలము నిట్టేకాఁపురపు బదుకాయ:6671పాడి కలకాలము యిందుఁ గల దింతె హరిఁ:6672మలహరి
కలకాల మెవ్వరికిఁ గాఁ బాటువడె దేహి:6673శుద్ధవసంతం కలగన్నచోటికిని గంప యెత్తినయట్లు:6674ముఖారి
కలగూరా వలపేమి గనముగాఁ గొసరఁగ:6675పాడి కలగంప వలపాయ కాదా మరి:6676సామంతం
కలదా తొల్లి మీ కతలు చెప్పేరు నేఁడు:6677నాట కలది గలట్టె యాడు కాదనేమా:6678ముఖారి
కలది గలట్టే కర్మఫలంబులు:6679లలిత కలదిదివో సుఖము గలిగినను గర్భము నిలువ :6680గుజ్జరి
కలదిది సహజము కాంతలకు:6681వరాళి కలదిదె మాట కట్టినయాట:6682హిందోళవసంతం
కలది యీమూర్తివల్ల గతి గనవలెను:6683శంకరాభరణం కల దింతె మాఁట కంతుని యాఁట:6684లలిత
కల దీయింతికి గర్వాలు । యెత్తి:6685శంకరాభరణం కలదు తిరుమంత్రము కల దిహముఁ బరము:6686దేవగాంధారి
కలదొక్కటే గురి కమలాక్ష నీ కరుణ:6687పాడి కలదందే పో సర్వముఁ గలదు :6688లలిత
కలమాఁట చెప్పే నీతో కల్లలాడనేరఁ గాని:6689పాడి కల మీ సహజానకు కన్నుల మెచ్చుట గాక:6690నారణి
కలలోన నిట్లనే కాఁపురము నిట్లనే:6691ముఖారి కలలోన నీ రూపే కాయములో నీ రూపే:6692ఆహిరి
కలలోని సుఖమే కలియుగమా :6693సామంతం కలలోనె యిరువురము నలిగి వేగ:6694ముఖారి
కలవి రెండే భూమి కామనిధానంబులు:6695దేసాక్షి కలవి లేనివి గొన్ని గడించుకొందువుగాక:6696సౌరాష్ట్రం
కలశాపురముకాడ కందువతోటల నీడ:6697రామక్రియ కలశాపురముకాడ కందువ సేసుకొని:6698సామంతం
కలశాపురముకాడ గంధపుమాకుల నీడ:6699పాడి కలశాపురముకాడఁ గాచుకున్నాఁడు:6700మాళవి
కలసితి మిందరము కాఁగిటిపొత్తు:6701రామక్రియ కలసినచోటను కడమేల:6702సామంతం
కలికి అదివో కన్ను గిఱిపీని:6703భైరవి కలికి కాఁతాళములు కారింపులా:6704శ్రీరాగం
కలికి కోరికల నుంగరము వెట్టిననాఁడె:6705ముఖారి కలికి చిలుకల కొలికి నీకు నేము:6706ముఖారి
కలికి ని న్నిటు చూచీఁ గంటివా వోయి:6707ఆహిరి కలికి నీయెదుట నివె కానుకలు వట్టీని:6708రామక్రియ
కలికివి నీవెరఁగని తగవు లున్నవా:6709పాడి కలిగినట్టు చెప్పమీ కల్లలాడక నీవు:6710ముఖారి
కలిగినది యొక్కటే కమలాపతి సేవ:6711మలహరి కలిగిననాఁడే చుట్టరికంబులఁ దిరుగు నివి:6712సామంతం
కలిగి(న?) మతి వృథ గాకుండా:6713దేవగాంధారి కలిగిన మీఁదాఁ గడమేలా:6714శంకరాభరణం
కలిగె నిదె నాకు కైవల్యము:6715లలిత కలిగె నీకు నేఁడు కాంత రతివేళను:6716గౌళ
కలిగెను నీవల్లఁ గంటి మీ వలపు:6717శంకరాభరణం కలిగె మాకిదె కైవల్యసారము:6718బౌళిరామక్రియ
కలిగె మాకు నిది కైవల్యం:6719లలిత కలిగెఁగా నీకు నాపె కామనిధానమువలె:6720శుద్ధవసంతం
కలిగెఁగా నేఁడు కాంతకు లోని:6721వరాళి కలితె నానతీవయ్యా కానిదానికి నేమి:6722దేసాళం
కలిదోషములాల కడు నేల మీరేరు:6723ఆహిరి కలిమి గలిగియు నధమగతి యదేల:6724వరాళి
కలిమి నిందరిని దగ్గరుకొరకే :6725భూపాళం కలిమిలేములెల్లా కాలము స్వభావము:6726వరాళి
కలియుగ మెటులైనాఁ గలదుగా నీ కరుణ:6727మాళవిగౌళ కలియుగంబునకుఁ గలదిదియే:6728ఆహిరి
కలివోసినను(నవు?)ట్లకడ యేలె:6729శంకరాభరణం కలిసి కాఁకలఁ బెట్ట కనుసన్నలనె తిట్ట:6730ముఖారి,
కలుగుట గలిగిననాఁడే నే ఘనపాపములకు :6731గుండక్రియ కలుషపు చీకటి గలుగఁగను:6732పాడి
కలఁడా యింతటి దాత కమలనాభుఁడే కాక:6733నాదరామక్రియ కలఁడుగా యిటువంటి గడుసరి భూమిమీఁద:6734నాదరామక్రియ
కల్లగాదు చూడవయ్య కన్నులెదుటనే :6735కన్నడగౌళ కల్ల గాదు నామాట కదిసి చూడఁగదయ్య:6736ముఖారి
కల్లగాదు నీవు మాకుఁ గలితేఁ జాలు:6737నట్టనారాయణి కల్లగాదు యిది నీవు గన్నపనే:6738నాదరామక్రియ
కల్లమాడ దొడ్డముద్ర కటకటా:6739దేవగాంధారి కల్లరి వౌననరాదు కాదనరాదు:6740పాడి
కల్లలాడకుమీ మాటా కద్దో లేదో:6741సావేరి కల్లలాడేదానఁ గాను కలది కలట్టే కాని:6742పాడి
కల్ల సుమ్మీ రమణుఁడ కలఁగీ నిందుకే మతి:6743బౌళి కవయఁగవలెనంటి కాఁగలించేవా నీ:6744శ్రీరాగం
కస్తూరి వాట్లఁ గరఁగేవు మైఁ:6745సామంతం కాక మరి యింతేల కలుగుఁ దమకే తమకు:6746ఆహిరి
కాకిబెగడ శీరను కాశ వోసినాఁడు తాను:6747సామంతం కాకున నేఁ బొరలితి కాతరాన బడలితి:6748భైరవి
కాకున్న నింత లోఁగేవా గడుసరివి:6749కాంబోది కాకున్న మాపాటు కడమున్నదా:6750శ్రీరాగం
కాకున్న సంసారగతులేల:6751శ్రీరాగం కాకుంటే యీ శూన్యవాద కఠినచిత్తుల చేత:6752పాడి
కాకుండితే రమణుఁడ కాఁతాళములు రేఁగు:6753ముఖారి కాచుకున్న దిందుల కీ కలికి యప్పటినుండి:6754కాంబోది
కాచుకున్నారు నీవూడిగపు చెలు లిందరును:6755ముఖారి కాతరపుదాన నేను ఘనుఁడు :6756పాడి
కాతరపువాఁడవు గజరు నీకుఁ బట్టితే:6757సామంతం కాతరాన మోహించి కాచుకుందాన నీవేళ:6758ఆహిరి
కా దనకు నామాట కడపరాయ :6759సాళంగనాట కాదనగవచ్చునా ఘనుఁడ నీతోడి పొందు:6760దేవగాంధారి
కాదని తొలఁగరాదు కరుణించఁ బాడి నీకు:6761శుద్ధవసంతం కాదని తొలఁగరాదు కైకొని మెలఁగరాదు:6762వరాళి
కాదని తొలఁగరాదు కైకొని :6763వరాళి కాదని తోయఁగ నెంతటివారలు ఘన :6764బౌళి
కాదనినందుకు నీవు గలితేఁ జాలు:6765వరాళి కా దని మీమాఁట కడచేమా:6766లలిత
కాదని వాదింప నోప కలఁగ నోప:6767బౌళి కాదని వేగిరించితే కరఁగీనా ఆతఁ డేమి:6768పాడి,
కాదని వేరే సేయఁగలవాఁడా తాను:6769సామంతం కాదని వేసరేవా కరుణించినవాఁడవు:6770దేవగాంధారి
కాదని సాదించి నిన్ను కన్నుల జంకించేనా:6771మాళవిగౌళ కాదనేటి వారెవ్వరు కడలనుండి:6772నాట
కాదనేనా ఇఁక నీపై గాఁతాళించేనా:6773సౌరాష్ట్రం కాదనేనా నీమాట కానీ లేవే:6774ఆహిరి
కాదనేనా నేనిన్ను కన్నులారాఁ జూచితి:6775శంకరాభరణం కా దనేపాటిదాననా ఘనుఁడు తన మాటకు:6776సామంతం
కాదనేమా నిన్నును కడు మెచ్చే మింతే కాక:6777దేసాళం కాదనేమా నీ వాపెఁ గాఁగిలించుకొనఁగాను:6778ముఖారి
కాదనేమా నేము నీ గయ్యాళితనములకు:6779రామక్రియ కాదనేవారెవ్వరు కడుఁజలి వాసె నీకు:6780కాంబోది
కాదనఁగఁ దగదు కాంతునికి:6781శంకరాభరణం కాదన్నవారికి వారికర్మమే సాక్షి:6782దేసాళం
కాదు గూడదననేల కక్కసించ నీతోనేల:6783వరాళి కాదు గూడ దనరాదు కమ్మటి నీకు:6784శంకరాభరణం
కాదు గూడదనఁబోతే కాయౌనా పండు:6785భైరవి కాదు గూడదంటిమా కమ్మటి నీతో నేము:6786బౌళి
కాదు వివేకము యిది కాదు యవివేకము:6787కాంబోది కాదంటినా నేను కడు నానవెట్టి:6788మాళవిగౌళ
కాదంటిఁ బో నిన్నుఁ బాయఁగలనా నేను:6789సామంతం కాదంటేఁ బోవునా ఘనుఁడు చెప్పినపని:6790మాళవిగౌళ
కాదందునో అవునందునో గరిమలు నీవి :6791కాంబోది కానకుంటి మిందాఁకా కంటి మాడకుఁ :6792శ్రీరాగం
కానని యజ్ఞానులాల కర్మజాతులాల మీరు:6793లలిత కానమే నే మింత తాను కదిరికాఁడౌత:6794దేసాళం
కానరటె పెంచరటె కటకటా బిడ్డలను:6795శుద్ధదేశి కానరాదా నీకు నాకుఁ గల మోహము:6796శ్రీరాగం
కానరు నాలుగు కరములవానిని:6797దేసాక్షి కానవచ్చిన పనికిఁ గైదివ్వె లిఁకనేల:6798సామంతం
కానవచ్చీ నన్నియును గల సుద్దులపుడు:6799భైరవి కానవచ్చీ నీ గుట్టు కలదెల్లాను:6800రామక్రియ
కానవచ్చీ నందులోనే కడమదొడమలెల్లా:6801పూర్వగౌళ కానవచ్చీ మీ వోపికలు మాకెల్లా:6802లలిత
కానవచ్చీఁ గానరావు కమలాక్ష నీమాయ:6803లలిత కానవచ్చె నాపెమీఁది కందువైన వలపులు:6804శ్రీరాగం
కానవచ్చె నాపై నీపైఁ గల వెూహమెల్లాను:6805శుద్ధదేశి కానవచ్చె నిందులోన కారుణ్యనరసింహా:6806శంకరాభరణం
కానవచ్చె నీ గుణాలు కలవెల్లాను:6807సాళంగం కానవచ్చె నీ గుణాలు కాంతలకు నిందరికి:6808బౌళి
కానవచ్చె నీగుణాలు గక్కన నద్దరిపాటు:6809ఆహిరినాట కానవచ్చె నీ గుణాలు గక్కన నీ చేఁతలనే:6810రామక్రియ
కానవచ్చె నీ మేననే కళలెల్లాను:6811రామక్రియ కానవచ్చె నీ సుద్దులు కడలనున్న:6812శంకరాభరణం
కానవచ్చె నందులోనె కాదా మఱి:6813సాళంగం కానవచ్చె మీ సుద్దులు కన్నుల పండువగాను:6814కేదారగౌళ
కానవచ్చెఁ గదే మీకు కాంతలాల:6815మంగళకౌశిక కాని అందుకేమాయఁ గడవారమా:6816పాడి
కాని కాని నీగుట్టు గంటిగా నేను:6817రీతిగౌళ కానికాని మెచ్చు సేసేఁగానీ నేను:6818ముఖారి
కానీకానీ ఇప్పుడేల కడుఁ బంతాలు:6819ముఖారి కానీ కానీ పదవే కానవలెఁగా తన్ను:6820సామంతం
కానీ కానీ మీఁదటెత్తు కంటిమి లేరా:6821మాళవిశ్రీ కానీ కానీ యిఁక నేల కడమ దీరుతు గాక:6822బలహంస
కానీ కానీ యిఁకనేల కదిసిన పనులకు:6823బౌళి కానీకానీ యందుకేమి కడమ దేరీఁగాక:6824గుండక్రియ
కానీ కానీ యందుకేమి కతలేఁటికి:6825వరాళి కానీ కానీ యందుకేమి కనేము గాక:6826సాళంగనాట
కానీ కానీ యందు కేమి కై తప్పీనా:6827వరాళి కానీకానీ లేరా కడమయి వుండనీరా:6828శుద్ధవసంతం
కానీ కానీలేవే కలికి । నే:6829నాదరామక్రియ కానీ కానీవయ్యా నీ కతలన్ని నెఱుఁగుదు:6830బౌళి
కానీమ(వ?)య్యా దాని కేమి కాదనేమా :6831సౌరాష్ట్రం కానీరా వోరి కానీరా:6832సాళంగనాట
కానీలే అందుకేమాయ ఘనుఁడవు నీ :6833సాళంగనాట కానీలే అందుకేమి కద్దావోయి:6834రామక్రియ
కానీలే అందుకేమి కామిని దానె వచ్చి:6835మధ్యమావతి కానీలేవే అట్టె కానీలేవే అట్టె కానీలేవే:6836ఆహిరి
కానీలేవే అందుకేమి కనుకొనే నన్నియును:6837పాడి కానీలేవే చెలియా కంటిమి నీగుణాలెల్ల:6838గౌళ
కానీలేవే నీ విందరికెంటే నెక్కుడా:6839సాళంగనాట కానీలేవే యందుకేమి కంటిమి నీజాడలెల్లా:6840పాడి
కానీలేవే యందుకేమి కందము నీ సరితలు:6841సామంతం కానీవమ్మ యీ పుణ్యము గట్టుకోవమ్మా:6842సావేరి
కానీవయ్య అందుకేమి కడపరాయ :6843శంకరాభరణం కానీవయ్య అందుకేమి కనుకొనే :6844కాంబోది
కానీవయ్య అందుకేమి కానవచ్చె నీ సుద్దులు:6845దేశాక్షి కానీవయ్య అందు కేమి కాల మిట్టే వుండీనా:6846లలిత
కానీవయ్య అందుకేమి కైకొంటిని:6847పాడి కానీవయ్య ఇఁకనేల కడు నిన్ను సొలయఁగ:6848పూరిబి
కానీవయ్య దానికేమి కర్తవు నీవు:6849దేసాక్షి కానీవయ్య దానికేమి కాంత యవివేకి గాదు:6850రామక్రియ
కానీవయ్య దానికేమి కైకొంటిని:6851భైరవి కానీవయ్య నీమేలు గైకొంటిని:6852బౌళిరామక్రియ
కానీవయ్యా అందరికీఁ గలిగిన సంసారమే:6853భైరవి కానీవయ్యా అందుకేమి కాదనేనా:6854ఆహిరి
కానీవయ్యా అందుకేమి కాదనేమా నిన్నును:6855ముఖారి కానీవయ్యా చుట్టాలమై కలిగితివి మిదె నీ:6856బౌళి
కానీవయ్యా దాని కేమి కలది గలట్టయీని:6857పాడి కానీవయ్యా దానికేమి కలది గలట్టయ్యీ:6858శోకవరాళి
కానీవయ్యా సంతోసము కడు నీకైతేఁ జాలు:6859రామక్రియ కానీవే అందుకేమి కల్లలేదు నాయందు:6860బౌళి
కానీవే అందు కేమీ కనుకొనే పను లెల్ల:6861శంకరాభరణం కానీవే గొల్లెతా కమ్మటి నవ్వకువే:6862తోండి
కానీవే గొల్లెతా గబ్బిగొల్లెతా:6863లలిత కానీవే తన వేసాలు కనుఁగొంటిఁ గా:6864శంకరాభరణం
కానీవే తానాడినట్టే కైకొంటి నేను:6865భవుళి కానీవే దాని కేమి కందము నీ పంతము:6866తోండి
కానీవే నాకెంత గలిగెఁ దనకూ నంతే:6867గుండక్రియ కానీవే యెంతకెంత గబ్బితనము:6868హిజ్జిజి
కానీవే యెందు పొయ్యేము :6869పాడి కానీవోయి అందుకేమి కడపరాయ:6870దేవగాంధారి
కానుకకుఁ జేయిచాచీ గమ్మటిఁ దాను:6871మాళవిగౌళ కానుక నీకిచ్చితిమి కాచుకున్నారము నేము:6872కన్నడగౌళ
కానుక లందుకోవయ్యా కత లేమి యడిగేవు:6873కురంజి కాను స్వతంత్రుఁడననఁ గాదని తలఁగ లేను:6874భైరవి
కామక్రోధవికార జలనిధికి కలశభవుఁడు మీ :6875సాళంగనాట కామధేనువిదే కల్పవృక్షమిదే:6876లలిత
కామధేనువు దేవకల్పితము భువిలోన:6877పాడి కామధేనువై కలిగె నీధరణి:6878లలిత
కామయాగము చేసెఁ గలికి తన:6879కన్నడగౌళ కామాతురునకును గర్వ మెక్కుడు:6880దేసాళం
కామిని చెలిక త్తియఁ గన విన్నవించితి:6881వరాళి కామిని నిధానమై కలిగె నీకు:6882నారాయణి
కామిని నీ సౌభాగ్యము గలిగిన ఫలమిది :6883ఆహిరి కామిని బతు కిది కతలాయ:6884శంకరాభరణం
కామినిభావము నేఁడు కంటివా నీవు:6885సామంతం కామిని యప్పటనుండి కాచుకున్నది నీవేళ:6886కురంజి
కామిని యప్పటినుండి కాచుకున్నది:6887హిందోళం కామిని యప్పటినుండి కాచుకున్నది:6888వరాళి
కామిని యందరిలోనాఁ గడుగోల:6889పాడి కామిని సరసములే కామధేనువులు గావా:6890కాంబోది
కామినిసింగారాల కాలమువేళ లెరిఁగి:6891మాళవి కామినుల కెప్పుడునుఁ గలిగిన సాజమిది:6892కన్నడగౌళ
కామినులాల మీ కన్నులఁ బట్టఁడా బాలుఁ:6893సాళంగం కామించి నీవరుగఁ గలయు నాయకుఁడు నేఁ:6894ఆహిరి
కాముకునికేల తగవులు విచారించి:6895వరాళి కాముకులైనవారికి కల్పవృక్షమువంటిది:6896దేశాక్షి
కాముకుఁడైన వానికి ఘనము గొంచెము లేదు:6897రామక్రియ కాముని బలములెల్లా కాంతమైఁ బొత్తుగలసె:6898సాళంగం
కాయ పండు సేయఁబోతే కడు పులుసే కాక:6899భూపాళం కాయమనే వూరికి గంతలు తొమ్మిదియాయ:6900బౌళి
కాయము జీవుఁడు గలనాఁడే తెలియవలె:6901నాట కాయము నాదే అట కర్తను నే నట నా:6902గుండక్రియ
కాయముల కాణాచి కాఁపులము:6903ధన్నాసి కాయముఁ బ్రాయముఁ బో కలిగినది:6904సాళంగనాట
కాలము కాలముగాదు కపటాలే తఱచాయ:6905సామంతం కాలము లారునుఁ గలిగి నీకు నిదె:6906శుద్ధవసంతం
కాలమెల్లా మోసపోవు (ము?) కానియ్యరా :6907భైరవి కాలమందే నీ దాసులై కడు ధీరులౌట గాక:6908సాళంగనాట
కాల(లి?)కడఁ దెగెఁ జెలియగర్వంపు :6909ఆహిరి కాలవిశేషమో లోకముగతియో :6910సామంతం
కాలాంతకుఁడను వేఁటకాఁ డెప్పుడుఁ :6911కన్నడగౌళ కావకుంటే నేదీ గతి కమలాక్షా యిందరికి:6912సాళంగనాట
కావరాదా కరుణించి:6913బౌళి కావలసిన పనులు కాకమానీనా నీవు:6914సాళంగం
కావఁగ (క ) నీకే పోదు కరుణానిధివి గాన:6915లలిత కావఁగ నీకే పోదు కరుణానిధివి గాన:6916నారాయణి
కాఁక నీవు రేఁచఁగాను కన్నవారినేల దూరీ:6917కేదారగౌళ కాఁకల నొకటొకటె గడించుకొనేవు నీవె:6918దేసాళం
కాఁకల యెప్పటనుండి కాచుకున్నదో:6919శుద్ధదేశి కాఁకసేయఁ దగవా కలయఁగఁ దగుఁగాక:6920శ్రీరాగం
కాఁగలదయ్యాఁ గాక కాఁక లేఁటికే:6921ముఖారి కాఁగల మేలెల్లా నేఁడే కలిగీఁగాన:6922గౌళ
కాఁగిటికి వచ్చి నీవు కలసినప్పుడుగాక:6923సాళంగనాట కాఁగిటిలోదాని కింకా నెడమాఁట లేల:6924పాడి
కాఁగిలించవయ్యా కామిని నీవు:6925బౌళి కాఁగిలించవే యిట్టే కనకగిరిరాయని:6926ధన్నాశి
కాఁగిలించి పట్టుకోరే కల్లరి వీఁడు:6927ముఖారి కాఁగిలించుకొనరాదా గక్కన నీ రమణుని:6928మేఘరంజి
కాఁగిలించుకొనవలెనా కమ్మటి నిన్ను:6929వరాళి కాఁగిలించుకొనవే గక్కన నీ రమణుని:6930కన్నడగౌళ
కాఁగిలించుకొని యెంత కదిమేవయ్య:6931హిందోళవసంతం కాఁగిలించుకోవయ్యా కడుముద్దరాలు చెలి:6932భైరవి
కాఁగె నిట్టూర్పులై గాలి మారుకుమారు:6933ఆహిరి కాఁతాళించి వున్నది నీకడ సుద్దులెల్లా విని:6934శుద్ధదేశి
కాఁపురము సేయవయ్యా కలకాలము:6935వరాళి కాఁపురాలు సేసేది యే కాలమో కాని:6936పాడి
కాఁపురాలు సేసేవారి గాకుసేయఁ దగునటే:6937పళవంజరం కాఁపులము నేము కర్తవు నీవు:6938పాడి
కాఁపులము నేము నీకు కర్తవు నీవు మాకు:6939దేశాక్షి కాంతకు నీకును నేల కాఁతాళాలు:6940లలిత
కాంతగలనాడుఁ యేకాంతములమాట :6941రామక్రియ కాంత నీ కతముననే ఘనుఁ డాతఁడు:6942హిందోళం
కాంత నీ నెరుల చీఁకటినతఁడు భ్రమయఁగా:6943కాంబోది కాంత నీపై ప్రేమగాని గర్వముగాదు:6944రామక్రియ
కాంత నీవుగల చోటు కలిమిగలుగు చోటు:6945శ్రీరాగం కాంత నీవు గూడఁగా నేఁగంటి నేల లోఁగేవు:6946దేసాళం
కాంత నీ సంది మోహము గానవచ్చెను:6947పాడి కాంతపై నెప్పుడు బత్తి గలవు నీవు:6948ముఖారి
కాంతపై మిక్కిలి బత్తిగలిగిన చెలులాల:6949గౌళ కాంత పొరుగు పోరచి గంటివా వోయి:6950సావేరి
కాంతమీఁద నిష్టూరము కట్టకువయ్యా:6951దేశాక్షి కాంత యేమిసేసునే ఘనుఁడు తానేకాక:6952కాంబోది
కాంతయేమీ నెఱఁగదుగాని:6953ఆహిరి కాంతయైతే నీకుఁ జేసీ కమలముపైఁ దపము:6954నాదరామక్రియ
కాంతలకుఁ బతులకు కల సహజమే యిది:6955భైరవి కాంతలకుఁ బతులకు కల సాజమె యిది:6956మధ్యమావతి
కాంతలకుఁ బతులకు గడవరా దీమాయ:6957పాడి కాంతలకుఁ బురుషులకుఁ గలదెల్ల నిందాఁక:6958శంకరాభరణం
కాంతలకెల్లాఁ జెప్పఁ గతలాయను:6959కుంతలవరాళి కాంతలచేత నిన్నిటా కాయగావఁబోలు :6960ధన్నాసి
కాంతల నెన్నడుముల కఱవు దీర:6961అమరసింధు కాంతలనెల్లా నొక్కగాడిఁ గట్టేవింతేకాక:6962శుద్ధవసంతం
కాంతల మనసులోని కఱవు వాసె:6963మాళవి కాంతల మానమనేటి కరవట్నాలకు దిగె:6964రామక్రియ
కాంతలలోనెల్లా యెట్టు కలికివైతివే నీవు:6965నాదరామక్రియ కాంతల సిగ్గు లింతేసి కాకుసేతురా:6966సాళంగనాట
కాంత లాగు ఇంకా మీఁదఁ గనేవు నీవు:6967పాడి కాంతలాల కంటిరటే కతకుఁ గాళ్ళు మొలచె:6968ఆహిరి
కాంతలాల చూడరే కన్నుల పండుగ లివి:6969కాంబోది కాంతలాల యింతులాల కంటిరా యిది:6970హిజ్జిజి
కాంతలాల యెటువంటి గామిడితనాలవాఁడే:6971పాడి కాంతలు పదారువేలు గలవాఁడవు:6972కొండమలహరి
కాంతలెల్లా నెఱిఁగిరి కందువ మీ సుద్దులు:6973శుద్ధవసంతం కాంత వద్దనే వున్నది కాఁగిలించుకొమ్మనవే:6974బౌళి
కాంత సిగ్గరికత్తె గయ్యాళించ :6975రామక్రియ కాంతాళిం చాడినమాఁట గాదు సుమ్మీ వో :6976రామక్రియ
కాంతుని వలపు నేనే కన్నదాఁకాను:6977ఆహిరి కాంతునిఁ దప్పక చూచి కన్నులెల్లా :6978ముఖారి
కాంతుఁ డిదె నీకొరకే కాచుకున్నాఁడు:6979దేసాళం కాంతుఁడు మరుని యాజ్ఞ కడవలేఁ డింతే కాక:6980దేసాళం
కిన్నజానేఽహం కేశవాత్పర మహో:6981ముఖారి కింకదీర 'న దైవం కేశవాత్పర' మని:6982ధన్నాసి
కిం కరిష్యామి కిం కరోమి బహుళ:6983శుద్ధవసంతం కిందుపడి మొక్కకుమీ కేశవా:6984బౌళి
కిందు మీఁదు నెఱఁగఁడు కెలసీఁ గాతరమున:6985ఛాయానాట కుచ్చితము లెఱఁగని కోమలులము:6986వసంతవరాళి
కుచ్చితమే నీ వైతేఁ గూడపెట్టుకొందు గాని:6987మంగళకౌశిక కుచ్చితాలే నీ వైతే కూడపెట్టుకొందు గాని:6988మాళవిగౌళ
కుటిలా లేఁటికి కోమలియెడ నేఁ:6989శంకరాభరణం కుడుచుఁగాక తనకొలఁదిగాని :6990రామక్రియ
కుడువని కుడుపులు కొనసాగె మమతలు:6991లలిత కులుకక నడవరో కొమ్మలాలా:6992దేసాళం
కుసుమకోమలి విభునిఁ గొనియాడు :6993కాంబోది కుంకుమచెమటలంటా గొణగేవు మరు:6994ముఖారి
కుందణ(న?)పుదట్టి గట్టి గోవిందరాజు సంది:6995సామంతం కుందణంపు మై గొల్లెత తా:6996ఆహిరి
కుందనపుఁ బిల్లఁగోవి గోపీనాథా । మాపైఁ:6997దేసాళం కూచుండవే ఇంకా వట్టిగట్టు లేఁటికి:6998వరాళి
కూచుండు మింతట నీ కోరికె కొనలుసాగె:6999బౌళి కూచుండఁ బెట్టుకొనవే కోప మేఁటికి:7000సామంతం
కూచుండఁబెట్టుకోరాదా కొమ్మను తొడ:7001వరాళి కూడని దొకటొకటి కోరీ మరుబలము:7002ముఖారి
కూడితి మిందరము గుంపులాయ నీ :7003ముఖారి కూడితి రిద్దరు మీరు కొండగొండవలె:7004ఆహిరినాట
కూడిన మీఁదట మరి కొరతేఁటికే:7005బౌళి కూడిన మీఁదను కొసరేలే:7006దేసాళం
కూడినవేళ గుణము కొత్తలాయను:7007బౌళి కూడినవేళనే బాసగొనవలెను:7008వరాళి
కూడిన సంతోసమే కొండసేసుకుందానవు:7009పాడి కూడినంత ఫలమె కోరి నీ వేఁపకుండితే:7010శుద్ధవసంతం
కూడిమాడి పతివద్దఁ గూచుండవే:7011కుంతలవరాళి కూడి సుఖించుటకంటె కూడుదమనేదే ఇంపు:7012పాడి
కూడుదు రారా ఇఁకఁ గొరతలేల:7013దేసాళం కూడుదు రూరకె వొకచో గుమి విత్తురు :7014గుజ్జరి
కూడులేక యాఁకటికిఁ గూరఁ దిన్నట్లు:7015ఆహిరి, కూడువండుట గంజికొరకా తనకు:7016శ్రీరాగం
కూడేవేళ లేని సిగ్గు కొలులో వచ్చెనా:7017సాళంగనాట కూరిమి గలితేఁ జాలు కోపించిన మేలువో:7018కేదారగౌళ
కూరిమి గొసరితేనే కోపగించీనా:7019ద్రావిళభైరవి కూరిమిచేఁతలు కొండలుఁ గోట్లయి:7020శ్రీరాగం
కూరిమి నీతోడి పొందే కోరుకున్నాఁడు:7021దేశాక్షి కూరిమి నెక్కవయ్య నా కుచదుర్గాలు:7022సాళంగనాట
కూరిమి సిగ్గులు తెగీ కొంకనేఁటికి:7023బౌళిరామక్రియ కూరిమిఁ గొసర నేల కొంక నేల:7024ముఖారి
కూరిములే కదవమ్మ కోపమయ్యీని కడు:7025కాంభోది కూరిమెరిఁగి కైకోవు :7026భైరవి
కూరుములూఁ గొసరేవు గుంపెనలూఁ :7027నాదరామక్రియ కూళతనమున నిన్నుఁ గొసరే మింతెకాక:7028ఆహిరి
కూళతనమౌ బత్తి గొట్టమునఁ బెట్టఁ బోతే:7029బౌళి కెరలి బయట దాఁగీ వీఁడు తన:7030ఆహిరి
కేరక మా చీర లీవోయి కృష్ణరాయ మేని:7031మలహరి కేరడమాడఁగలనా కేశవరాయా:7032గుండక్రియ
కేవల కృష్ణావతార కేశవా:7033రామక్రియ కేశవదాసినైతి గెలిచితి నన్నిటాను:7034లలిత
కేశవ నారాయణ కృష్ణ గోవింద ముకుంద:7035శ్రీరాగం కైకొననంటా నన్నుఁ గడు దూరేవు:7036ముఖారి
కైకొనవయ్యా కరివరదా:7037లలిత కైకొనవయ్యా ఘనుఁడవు:7038శంకరాభరణం
కైకొని తనమాఁటలు గానిమ్మంటిని:7039మంగళకౌశిక కైకొనేఁగాక నేనిట్టె కాదనక:7040దేసాళం
కైకొనఁగవచ్చుఁ గాని కడమవెట్టఁగ రాదు:7041సామంతం కైకొన్నకొలఁది కర్మము:7042బౌళిరామక్రియ
కైకొంటే కాక కమలనాభుని యాజ్ఞ:7043గుండక్రియ కైలాటాలు వెట్టవద్దు కాంతల మిద్దరము:7044రామక్రియ
కైవల్యమునకంటే కైంకర్య మెక్కుడు:7045దేసాళం కైవసపుదానఁగాని కపటిఁగాను:7046కాంబోది
కైవసమై తనకు నేఁ గలదానను:7047రామక్రియ కొచ్చి కొచ్చి కొసరీనే గొల్లకొసరు:7048రామక్రియ
కొచ్చి నేఁ బైకొనేనంటే గోలదానను:7049బౌళి కొత్తకొత్త వలపుల కోడెచేఁతలవాఁడు:7050గుండక్రియ
కొత్తగా నాతో పొందుగూడి నిన్ను:7051రామక్రియ కొత్తగా వచ్చినాపె నీగుణ మేమి నెఱఁగదు:7052సామంతం
కొత్తపెండ్లికూతురవా కోమలి నీవు:7053లలిత కొత్తపెండ్లికూఁతురవు కొమ్మ నీకు బుద్ది చెప్పే:7054నాదరామక్రియ
కొత్తపెండ్లికూఁతురవు కోమలివి కడుఁగడు:7055దేసాళం కొత్తపెండ్లికూఁతురవై గుట్టుసేసుకోవు గాక:7056ఆహిరి
కొత్తపెండ్లికూఁతు రిది గుట్టుతోడి మానిసి:7057దేశాక్షి కొత్త పెండ్లికూఁతురు కొంకు దేరీఁ దేరదు:7058శ్రీరాగం
కొత్తపెండ్లికూఁతురువై కొంకుదేర వింతేకాక:7059ఆహిరినాట కొత్తపెండ్లికొడుకవు కొంకనేల నిఁక నేఁడు:7060లలిత
కొత్తపొందొ పాఁతపొందొ కొమ్మ నీ కితనితోడ:7061రామక్రియ కొత్తపొందో పాఁతపొందో కొమ్మతో :7062వసంతవరాళి
కొత్త పొందో పాఁత పొందో కొసరి:7063నాదరామక్రియ కొత్తబంట పాఁతబంట కోరినాఁడు నేఁడు నీకు:7064బౌళి
కొత్తలు గదే వీని కొండుక బాలముద్దులు:7065శుద్ధవసంతం కొత్తలు నీ చేఁతలు గోవిందరాజ:7066దేవగాంధారి
కొత్తలేల సేసేవు కొసరనేల వచ్చేవు:7067దేసాళం కొత్తసింగారాలు సేసెఁ గొమ్మ దన మేనిలోనె:7068పాడి
కొనకెక్కె వలపులు గోపీనాథ । మన:7069లలిత కొనచూపులనె వింతకోరికలు దైవార:7070సామంతం
కొన మొద లేదో గుఱిగాన రొరులు:7071మలహరి కొనరమ్మ యింతులాల కుప్పలాయ :7072సామవరాళి
కొనరో కొనరో మీరు కూరిమిమందు:7073శంకరాభరణం కొనియాడేమే నిన్ను కొత్తలుగాను:7074వరాళి
కొనుట వెగ్గళము దాఁ దినుట :7075గుండక్రియ కొన్నదె కొనఁగఁబోతే కోపము సరకుగాదు:7076రీతిగౌళ
కొప్పుతావి సారె సారె కుప్పళించవలసి:7077శ్రీరాగం కొప్పు వంగ నీ వెంతైనా గోవిందరాజా । పైఁడి:7078శంకరాభరణం
కొమ్మకడకు విచ్చేసి కోరిన వరమీరాదా:7079దేసి కొమ్మకు నీ విట్టే పెండ్లికొడుకవై వచ్చితివి:7080ముఖారి
కొమ్మ కెంత ఆసోదమో కొలువులు సేయ:7081బౌళి కొమ్మ గడుజవరాలు కోమలపు మేనిది:7082సామంతం
కొమ్మచే నేమి సేయించుకొంటివయ్యా:7083దేసాళం కొమ్మ తన ముత్యాల కొంగు జారఁగఁ బగటు:7084ఆహిరి
కొమ్మ నిన్నుఁ బొగడె నీగుణము లెల్లా నెంచి:7085మాళవిగౌళ కొమ్మ నీచక్కఁదనము కోటి సేసును:7086ముఖారి
కొమ్మ నీవెవో కోపింతు వతఁడు:7087సామంతం కొమ్మమనసు దెలియరాదు కోరికలరఁ :7088ముఖారి
కొమ్మలకు నిట్టి వోజ కోటిసేసును:7089గౌళ కొమ్మలకు మనోభావకుఁ డందురు:7090లలిత
కొమ్మల జవ్వనములు కోరువట్టేవా:7091మాళవిగౌళ కొమ్మల జవ్వనములు కోరువట్టేవా:7092పాడి
కొమ్మలాల అమ్మలాల గోవిందరాజు మీ పాల:7093సాళంగం కొమ్మలాల యిదె మంచికొలువువేళ:7094గౌళ
కొమ్మలాల యెంతవాఁడే గోవిందరాజు:7095దేసాళం కొమ్మలిద్దరు నుండఁగాఁ గొంకీఁగాని:7096ముఖారి
కొమ్మలు చూడరే గోవిందుఁడు:7097సాళంగనాట కొమ్మలు పదారువేల గోవిందరాజ:7098దేసాళం
కొమ్మలు పాదాలొత్తఁగా గోవిందుఁడు:7099సామంతం కొమ్మ వలపులకెల్లా గురి యాతఁడు:7100పాడి
కొమ్మ సింగారము లివి కొలఁ ది వెట్టఁగ :7101వరాళి కొలచి నా శాంతమే కోపము చూపీ:7102బౌళిరామక్రియ
కొలనిదోఁపరికి గొబ్బిళ్ళో యదు:7103దేసాళం కొలనిలోన మును గోపికలు:7104ముఖారి
కొలమున మొదలనె గొల్లవారము యీ:7105శంకరాభరణం కొలము నొకటిగాదు గుణము నొకటిగాదు:7106సామంతం
కొలిచితే రక్షించే గోవిందుఁ డితఁడు:7107ఆహిరి కొలిచినవారల కొంగు పైఁడితఁడు:7108సాళంగం
కొలిచినవారికిఁ గొమ్మని వరములిచ్చీ:7109నాట కొలిచినవారి పాలి కొల్లలివివో:7110శ్రీరాగం
కొలిచి బిందెలఁ దోసుకొనుఁగాక యీ0:7111వరాళి కొలువరో మొక్కరో కోరి తలఁచరో:7112ముఖారి
కొలువరో మొక్కరో కోరిన వరము లిచ్చీ:7113రామక్రియ కొలువున్నాఁ డదివో గోవిందరాజు:7114సామంతం
కొలువులోపలనున్న కొమ్మలెల్లా నవ్వేరు:7115దేసాళం కొలువువా రివి గంటే కొల్లున నవ్వుదురు:7116వరాళి
కొలువు విరిసె నిదె గోవిందుఁడు పొద్దువోయ:7117పాడి కొలువు సేయించుకొనే గోవిందరాజా:7118సాళంగనాట
కొలువు సేసేవారము కొరత లెంచఁగలమా:7119ముఖారి కొలువుఁడీ భక్తిఁ గొండలకోనేటి:7120సామంతం
కొలువుఁడు వలసితేఁ గొలువక మానుఁడు:7121శంకరాభరణం కొలువూఁ జేయించుకొనీ గోవిందరాజు:7122శంకరాభరణం
కొలువై తా నల్లవాఁడె కూచున్నాఁడు :7123ధన్నాసి కొలువై వున్నాఁడు వీఁడె గోవిందరాజు:7124శంకరాభరణం
కొలఁది పుణ్యపాపాలే కొంగు రొక్కములు :7125బౌళి కొలఁదులు మీరిన గోవిందా:7126దేవగాంధారి
కొల్ల వలపులు చల్లే గోవిందరాజ నిన్ను:7127దేసాళం కొల్లవలపులు చేకొనరాదా కడు:7128శ్రీరాగం
కొల్లున నవ్వేరు నిన్ను గోవిందుఁడా:7129మనోహరి కొసరనేల నాగుణము లివి:7130నాదరామక్రియ
కొసరి కొసరి నీవే కొంచేవు గాక:7131మధ్యమావతి కొసరి కొసరి యిఁకఁ గోరఁగనేఁటికి:7132సామంతం
కొసరి ని న్నింతలోనె కోపగించేనా:7133సాళంగం కొసరి నీతోఁ బెనఁగి గునిసి మోక్ష మడుగ:7134లలిత
కొంకక చెప్పవే యీ కొత్తలు వినేఁగాని:7135పళవంజరం కొంకక నావద్ద నిట్టె కూరుచుండరా:7136ఆహిరినాట
కొంకకువే యిఁకఁ గోమలి:7137శంకరాభరణం కొంక నీకేఁటికి లోనఁ గూచున్నదదె చెలి:7138కొండమలహరి
కొంకనేల నీవింత కోరి సిగ్గువడనేల:7139వరాళి కొంకనేల యింకను కొమ్మలము నీకును:7140బౌళి
కొంకితి నందుకే కొనఁగొనలా:7141శంకరాభరణం కొంకు కొసరెల్లాఁ దీరె కొట్టి బతుకనీవే:7142కన్నడగౌళ
కొంగువట్ట కంత నీవు గొల్లబోయిఁడా:7143భైరవి కొంగువట్టి తియ్యనేల కోరి బుజ్జగించనేల:7144గౌళ
కొంచపడితి నొక కొన్నాళ్ళు:7145సామంతం కొంచెమును ఘనముఁ గనుఁగొననేల హరిఁ :7146శ్రీరాగం
కొంచెము మాకులము గుణము చంచలము:7147రామక్రియ కొండ దవ్వుట యెలుక గోరిపట్టుట దీన:7148భవుళి
కొండల గుబ్బల నాతో గోరాది గొనేవు:7149ముఖారి కొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయఁడు వాఁడు:7150సామంతం
కొండలోఁ గోవిల గుయ్య గుండె వగిలె నీ:7151కొండమలహరి కొండ వేలనెత్తినట్టి గోవిందా నిన్నుఁ:7152భూపాళం
కొండవంటిది వలపు కోరి యెందుకైనా వచ్చు:7153వరాళి కొండవంటి దేవుఁడు నేఁ గొలిచే దేవుఁడు వీఁడే:7154గుజ్జరి
కొండవంటి దొరతోడి కోపములేల:7155పాడి కొండవంటిదొర దాను గోవిందరాజు । తన:7156సౌరాష్ట్రం
కొండవంటిదొరవు కోరి చెయివట్టఁగాను:7157సాళంగం కొండవంటి దొరవు నీగుణ మేల విడిచేవు:7158శుద్ధదేశి
కొండా చూతము రారో కొండుక తిరుమల :7159భూపాళం కొండో నుయ్యో కుమతులాల:7160దేసాక్షి
కొండంత పొడవుతోడ కోనేటిరాయఁడు వీఁడె:7161కౌశి కొంత గుండెవట్టుకొని కోరికెతో నుండుఁ గాని:7162శంకరాభరణం
కొంత నిలుపఁగరాదు కొంచేవు వొక్కమారే:7163మాళవిగౌళ కొంతవడి వుండవయ్యా కోరినట్టె :7164నాదరామక్రియ
కొంత వోరచుకోరాదా కోపగించేమా:7165కాంభోది కొందరి కివి సమ్మతియైతే కొందరి కవి గావు:7166బౌళి
కోటతిరువెంగళేళ కోడెకాఁడా:7167మాళవిగౌళ కోటానఁగోట్లాయ కోరికెలు జన్మములు:7168దేసాక్షి
కోటికిఁ బడగయెత్తి కొంకనేల:7169గుండక్రియ కోటిమన్మథాకార గోవింద కృష్ణ:7170సామంతం
కోటిమన్మథాకార గోవింద కృష్ణ:7171పాడి కోడెకత్తెవు కొమ్మ నీకు నేఁ జెప్పితి:7172బౌళి
కోడెకాఁడు గదవమ్మ గోవిందరాజు:7173దేశాక్షి కోడెకాఁడు వీఁడుగదె గోవిందరాజు:7174సాళంగనాట
కోడెకాఁడు వీఁడె వీఁడె గోవిందుఁడు:7175సామంతం కోడెవయసు విభుఁడు కొత్తపెండ్లి:7176బౌళి
కోనే ఉద్దండను నీకు కోరికె లెల్లాఁ జెల్లె:7177ఆహిరి కోనేటి దరులఁ గనుఁగొనరో మూఁడుదేరులు:7178దేసాళం
కోపగించి పతినేల కొసరేరే చెలులాల:7179గుజ్జరి కోపగించుకొనకు మీకొమ్మ బత్తిసేసె నింతే:7180వరాళి
కోపగించుకొనదూ కొసరి నిన్ను దూరదు:7181గుజ్జరి కోపగించుకొన నోప గొరబూ నోప:7182ఆహిరి
కోపగించుకోఁగ నన్ను కొంగు వట్టే వింతెకాక:7183ముఖారి కోప మింతలో నేలే యెదురెదురనే వుండి :7184శ్రీరాగం
కోపము గాదు తనతో గుట్టుదెలియక కాని:7185ముఖారి కోపము దీరినమీఁదఁ గూడేవు గాక:7186శంకరాభరణం
కోపములిద్దరిలో గోరగించీఁ జూడరే:7187ఆహిరి కోపముఁ దీరినమీఁదఁ గూడేఁగాని:7188దేవగాంధారి
కోపించ నేరుతునా గునిసీఁ దాను:7189భైరవి కోమలపుమేని సతిఁ గోరకు మంతేసి:7190ముఖారి
కోమలపువాఁడంటాఁ గొంకి యున్నదానఁ :7191ఆహిరి కోమలిరో యింతులకు గుట్టు వలదా:7192మేఁచబౌళి
కోరిక లీడేరె నిఁకఁ గూచుండవయ్యా:7193తెలుఁగుఁగాంబోది కోరికలు కొనసాగె గోవిందరాజ:7194లలిత
కోరికె దీరుట యెన్నఁడు గుణమును :7195శ్రీరాగం కోరికె లీడేరె నింకా గొసరు లేలే:7196పాడి
కోరికె లీడేరె నేఁడు కోనేటిరాయ । ఇట్టె:7197సామంతం కోరికెలెల్లా నీడేరె గోవిందరాజా:7198సామంతం
కోరి చేకొనఁగరాదు కోపగించుకొనరాదు:7199ధన్నాసి కోరి ధర్మము చాలు కుక్కఁ బట్టుమన్న రీతి:7200శంకరాభరణం
కోరిన కోరిక లిట్టె కొనసాగక మానవు:7201రీతిగౌళ కోరిన కోరికెలెల్లా కొమ్మయందే కలిగీని:7202నాదరామక్రియ
కోరినట్టె ఆయ నీకు గోవిందుఁడా । మా:7203సామంతం కోరినట్టె వున్నవారు కొమ్మలు ముయ్యీడు:7204మాళవిశ్రీ
కోరినట్టే నీకుఁ జెల్లె గోవిందుఁడా మా:7205సామంతం కోరి ని న్నిదెఱఁగక కోపగించుకొంటిఁ గాక:7206దేసాళం
కోరి నీకు నీయందే గుక్కిళ్ళున్నవి:7207సామంతం కోరి నీపైఁ దొల్లి నాకుఁ గోప మున్నదా:7208మాళవిగౌళ
కోరి నీ యీవికి దొడ్డఁ గొంచెము లేదు:7209రామక్రియ కోరి బిడ్డఁడంటాఁ గంటి గోవిందుని:7210లలిత
కోరి మమ్ము నీ వేల కొంగువట్టేవు:7211సామంతం కోరి మాభుజముల డాగులు మోచు:7212మలహరి
కోరి యెందుకైనా నియ్యకోవలెఁ గాక:7213హిందోళవసంతం కోరి వింద విటు రారే గొల్లెతలాల:7214ఆహిరి
కోరుదు నామది ననిశము గుణాధరు నిర్గుణుఁ :7215మలహరి కోరు వంచరో కోటారు:7216ఆహిరి
కోరో కోరో రారో కోరి విడేలు:7217సాళంగనాట కోలలెత్తుకొని గోపాలులునుఁ దాను:7218వసంతం
కోవిల పలుకదు కొమ్మావి లతల:7219భైరవి కౌసల్యానందనరామ కమలాప్తకులరామ:7220సాళంగనాట
కౌఁగిట నిన్నుఁ గలయఁ గలవాఁడు విరహాన:7221శ్రీరాగం కంకణము గట్టవయ్యా కలికికిని:7222సామంతం
కంకణము గట్టితివి కాంత నీకు దేవులాయ:7223ధన్నాసి కంకణ సూడిగెముల కామినివి యీ:7224సామంతం
కంచూఁ గాదు పెంచూఁ గాదు కడుఁబెలుచు :7225మలహరి కంటకములాడనేల కాఁతాళమేఁటికి నీతో:7226ముఖారి
కంటికంటి నీ గుణాలు కతలుగాను:7227నాట కంటి నఖిలాండ (తతి?) కర్త నధికుని గంటి:7228దేశాక్షి
కంటి నిదే యర్థము ఘనశాస్త్రములు దవ్వి:7229సామంతం కంటిని మన్ననలెల్లాఁ గడపరాయ మొల:7230పాడి
కంటి నీ గుణము లిట్టే కన్నుల తుద నేను:7231కొండమలహరి కంటి నీమనసు నేను కడమలేనివాఁడవు:7232ముఖారి
కంటి నీ వుపాయ మింక కాంతాళించి నిన్ను :7233మాళవశ్రీ కంటి నీ సుద్దు లెల్లాను కానీ కానీవే:7234ముఖారి
కంటినే నీ వోజలెల్లా కన్నుల యెదుట నేఁడు:7235వేళావళి కంటి నే నంతలోఁ గడల మీ భావము:7236వరాళి
కంటినంటే పలుమారు గరిసించేవు:7237ద్రావిళభైరవి కంటి మన్నిటి సత్వలు కమలాక్ష యిఁక నీవే:7238భైరవి
కంటిమన్నీ నిపుడుగా కన్నులపండుగ గాను:7239శ్రీరాగం కంటిమమ్మ యిన్నాళ్లకు కతలుగా మీ:7240ధన్నాసి
కంటిమయ్య నీచేఁతలు కన్నులపండుగగాను:7241దేశాక్షి కంటిమయ్య యీ భాగ్యము కతలుగ :7242మధ్యమావతి
కంటిమయ్యా నీ చేఁతలు కన్నులతుదల :7243సాళంగం కంటిమయ్యా నీ సుద్దులు కతలుగాను:7244పాడి
కంటిమయ్యా యీభాగ్యము కన్నులతుదల :7245కురంజి కంటిమి కొత్తలు గొన్ని కన్నులపండుగగాను:7246మాళవశ్రీ
కంటిమిగా నీ గుట్లు కాలమందునే:7247నాదరామక్రియ కంటిమిగా నీగుణాలు కడసారెను । నేఁడు:7248సాళంగం
కంటిమిగా నీ సేఁతలు కన్నులపండువగాను:7249బౌళి కంటిమిగా యివి గొన్ని కారణాలు నీవల్ల:7250దేశాక్షి
కంటిమిగా యీ వేడుకలు నే మెల్లాను:7251ముఖారి కంటి మిట్టే మీ పొందులు కన్నులపండుగ :7252శుద్ధవసంతం
కంటి మిదివో నేము కన్నులపండుగగాను:7253శ్రీరాగం కంటి మిదె మిమ్మిద్దరిఁ గన్నులపండుగ:7254లలిత
కంటి మిదె యీ యర్థము ఘననిధానమువలె:7255నాట కంటిమి నీగుణమెల్లా కన్నుల తుదల నేఁడు:7256నాగవరాళి
కంటిమి నీ గుణమెల్లా కానీలేరా నిన్ను:7257కొండమలహరి కంటిమి నీజాడలెల్లా కానీవయ్యా:7258నారాయణిదేశాక్షి
కంటిమి నీ జాడలెల్లా గట్టిగా నేఁడు:7259శంకరాభరణం కంటిమి నీతో మేలు కాంతల మిందరమును:7260సామంతం
కంటిమి నీ లాగులు కతలు గాను:7261ముఖారి కంటిమి నీ లాగులెల్లఁ గన్నుల యాఁకలి :7262ముఖారి
కంటిమి నీవల్ల నేఁడు కందువైన వేడుకలు:7263హిందోళవసంతం కంటిమి నీ వేడుకలు కాదనేనా నే నిన్ను:7264సామంతం
కంటిమి నీ సింగారాలు కన్నుల పండువు:7265శుద్ధదేశి కంటిమి నీ సుద్దులెల్లఁ గడపరాయ:7266దేసాళం
కంటిమి నీ సుద్దు లెల్లఁ గానీరా వోరి మా:7267దేసాళం కంటిమి నేమీభాగ్యము కన్నుల:7268శ్రీరాగం
కంటిమి నేమీభాగ్యము కన్నుల తుదలను :7269సామంతం కంటిమి నేఁడిదె గరుడాచలపతి:7270లలిత
కంటిమి నేఁ డీకొత్తలు కన్నుల పండుగ:7271రామక్రియ కంటిమి నేఁడీభాగ్యము కన్నులతుదల నేము:7272శ్రీరాగం
కంటి మిన్నాళ్లకు గక్కన దొంగను:7273లలిత కంటిమి మిమ్మిందరిని కన్నుల తుదల నేఁడు:7274సింధురామక్రియ
కంటిమి మీ ఇద్దరెందు కట్టిన యెచ్చరికెలు:7275మాళవిగౌళ కంటిమి మీ భాగ్యము కన్నులతుదల నేము:7276సాళంగం
కంటిమి మీ వేడుకలు కన్నులతుదల నేము:7277సామంతం కంటిమి మీ సరితలు కందువగాను:7278సామంతం
కంటిమి యిద్దరివంకఁ గలిగిన మేలెల్లా:7279మాళవిగౌళ కంటిమి యీభాగ్యము కన్నులపండుగగాను:7280రామక్రియ
కంటిమి రెంటికి భూమి గలుగు దృష్టాంతము:7281సాళంగనాట కంటిమి వింటిమి అట్టే కానీ వయ్యా:7282మాళవిగౌళ
కంటిమి వింటిమి నాఁడె కమ్మర నేఁడు :7283మంగళకౌశిక కంటిమి వింటిమి నీ కతలు నేఁడు:7284భైరవి
కంటిమి వింటిమి నీకతలెల్లాను:7285మధ్యమావతి కంటిమి వింటిమి నేఁడు కందువగాను:7286బౌళి
కంటిమి వింటిమి మీ కతలెల్లాను:7287పాడి కంటిమి వొకటిసేయఁగా నొకటి నీయందె:7288వరాళి
కంటిమిఁగా నేఁడివెల్లా కన్నులారాను:7289రామక్రియ కంటిమే నీ యెమ్మెలెల్లాఁ గన్నులారాను:7290మాళవిగౌళ
కంటిమే నీయందు నేఁడు కన్నుల పండుగ:7291శ్రీరాగం కంటిమే నీవల్ల నిట్టికతలెలాల్లను:7292తోండి
కంటిమే యిన్నాళ్లకు మీకాఁపురాలు కన్ను:7293గౌళ కంటిరటె చెలులాల కన్నుల పండుగ లివి:7294నాదరామక్రియ
కంటిరటే చెలులాల కాంత సొబగులు నేఁడు:7295పాడి కంటిరా నీగుణమెల్ల కడగడనే:7296శంకరాభరణం,
కంటిరా యీతనిజాడ కాంతలాల:7297రామక్రియ కంటిరా వింటిరా కమలనాభుని శక్తి:7298సాళంగనాట
కంటిరా వో జనులాల కరుణానిధి :7299సాళంగనాట కంటిలేవే చెలియా కతకారి నీ చేఁతలు:7300కాంబోది
కంటిలేవే నీ సుద్దు లిక్కడ నమ్మతోఁ జెప్పేను:7301పాడి కంటివటవయ్య నీవు కన్నుఁగొనల:7302బౌళి
కంటివటే చెలియా ఇక్కడ నీ తారుకాణలు:7303సామంతం కంటివటే నామీఁదఁ గల బత్తి యీతనికి:7304గుండక్రియ
కంటివయ్య యీభాగ్యము కన్నులతుదల :7305రామక్రియ కంటివా నీకన్నులను కాంతభావములు:7306పాడి
కంటివా వోయి యీగయ్యాళితనాలు:7307దేవగాంధారి కంటివిగా నేఁడు దీని కతకారితనములు:7308వరాళి
కంటివిగా యెటువంటి గయ్యాళి యీపె:7309నాదరామక్రియ కంటివిగా వోయి దీనిగబ్బితనము మా:7310నాట
కంటివిగా వోయి నీ కాంతల సుద్ది:7311ముఖారి కంటివిగా వోయి నీ కాంత లాగులు:7312శంకరాభరణం
కంటివిగా వోయి మా కాంతల సుద్దులు నేఁడు:7313శంకరాభరణం కంటివిగా వోయి యీకె గర్వమెల్లాను:7314సాళంగనాట
కంటివిగా వోయి యీపె గయ్యాళితనములు:7315శుద్ధవసంతం కంటివో కానవో కాని కాంత మనసు:7316శంకరాభరణం
కంటివో కానవో కాని ఘనమై నామోహ :7317సామంతం కంటివో కానవో నీవు ఘనుఁడవు మీఁదటెత్తు:7318గౌళ
కంటిఁగా తమ పొందులు కన్నులారాను:7319సామంతం కంటిఁ గంటి నీ గుట్టు కానీలేరా:7320సామంతం
కంటిఁ గంటి నీవిద్యలు కానీలేరా:7321సాళంగనాట కంటిఁ గంటి మిదె కలిగె మా పాలిట:7322మాళవిగౌళ
కంటిఁగంటి వీఁడివో కని కృతార్థుఁడనైతి:7323రామక్రియ కంటిఁ బో విూచేఁత లెల్లాఁ గన్నులారను:7324ముఖారి
కంటే సులభ మిది; కానక యుంటే దుర్లభ;:7325ముఖారి కంటే సుంకము నీకు కానకుంటే బింకము:7326రామక్రియ
కంటే సుంకము మరి కానకుంటే బింకము:7327సామంతం కంతుని బలగము లివివో కైతప్పౌ నేమన్నా:7328సాళంగం
కంతుఁడు సేసిన మాయ గడవరాదు:7329వరాళి కంతుఁడేమి సేయునమ్మా గరిమ నో :7330తెలుఁగుఁగాంబోది
కంద మీకె సరితలు కన్నులారాను:7331లలిత కందము నీ సరితలు కడదాఁకాను:7332సామంతం
కందము నీ సంతలు గట్టిగా నిఁక:7333శుద్ధవసంతం కందము విందముగాక కన్నులారను:7334రామక్రియ
కందము విందము దన కతలెల్లాను:7335మంగళకౌశిక కందమువో ఇఁకమీఁద కడమ దొడమలెల్ల:7336సామంతం
కందర్పజనక గరుడగమన:7337బౌళి కందుగుందు నందరికిఁ గలిగినదే:7338ముఖారి
కందువ కాఁగిటఁ గూడి కరఁగుచుందువుగాక:7339ముఖారి కందువకు రావయ్య కలయవయ్యా:7340పాడి
కందువ నప్పటనుండి కాచుకున్నాఁడు:7341సాళంగనాట కందువ నప్పటినుండి కాచుకున్నాఁ :7342సింధురామక్రియ
కందువ నీప్రియములు కైకొనేఁ గాక:7343ఆహిరి కందువ నేఁడెందరైనాఁ గలరు నీకు:7344ముఖారి
కందువ మాతోడి పొందు గలదే నీకు:7345భైరవి కందువ మీ నిచ్చకల్యాణమునకు:7346మంగళకౌశిక
కందువ రేపల్లెలోనే కానవచ్చె నీ సుద్దులు:7347నాదరామక్రియ కందువలన్నియు నందే కానవచ్చీని:7348ఆహిరి
కందువుగాని యప్పుడే కలిగిన వలపులు:7349నారాయణి కందుఁగుందు నింత గావలెనా:7350మలహరి
కంబములో వెడలితివి కరిరాజుఁ గాచితివి:7351రామక్రియ కంభమున వెడలి ఘననరసింహము:7352నాట
క్షితి నిట్టినేరుపు సీతాదేవికిఁ గలిగె:7353గౌళ క్షీరాబ్ధికన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని:7354మంగళకౌశిక
గక్కన చెక్కునొక్కేవు కమ్మటి నీవు:7355భైరవి గక్కన నాతనిఁ గని గడ్డము వట్టి వేఁడుక:7356ఆహిరి
గక్కన నిద్దరుఁ గలయుటివి:7357సౌరాష్ట్రం గక్కన లాలించరాదా కాఁగిట నించఁగరాదా:7358భైరవి
గక్కనఁ జెప్పవే యెన్ని కతలఁ గరచితివి:7359బౌళి గక్కున నింట లేనిది గానుగకాడ నున్నదా:7360పాడి
గజరున నంతా నేల కలయఁబెట్టుకొనేవు:7361రామక్రియ గట్టిగాఁ దెలుసుకొంటే కన్నదే కంటి గురు:7362గౌళ
గడుసవు గదె నీవు కలికీ । వోరి:7363సామంతం గడుసవంటా నిన్ను కన్న వారెల్లా నాడేరు:7364పాడి
గడుసుఁదన మేఁటికి కలికి మోనమటే:7365రామక్రియ గడ్డపార మింగితే నాఁకలి దీరీనా యీ:7366కాంబోది
గతులన్ని ఖిలమైన కలియుగమందును:7367దేసాళం గద్దరి జీవుఁడు కామధేనువు మాని:7368సామంతం
గద్దించి నేఁడు కొత్తలు గడించెఁ గాక:7369ముఖారి గద్దెమీఁద నున్నవాఁడు కరుణానిధైనవాఁడు:7370సాళంగనాట
గద్దెమీఁద నుందానవు కాఁపురము సేసేవు:7371దేవగాంధారి గబ్బిగొల్లెతల ముద్దు ఘనమాయ :7372రామక్రియ
గయ్యాళితనము నాది కడుశాంతము నీది:7373మంగళకౌశిక గయ్యాళితనము నేర ఘనుఁడు నీ విన్నిటా:7374ఆహిరి
గరిమతో నిన్నిటాఁగల నీకు:7375పాడి గరిమతో వెరపేల కమలాక్షు దాసులకు:7376ముఖారి
గరిమ మీవేళ మీరు కాచుకున్నారు:7377బౌళిరామక్రియ గరిమల నెరఁగరుఁ గాక మానవులు:7378సామంతం
గరిమె నెరిఁగికొందు గాని నా విన్నపము:7379ఛాయానాట గరుడగమన గరుడధ్వజ:7380బౌళి
గరుడధ్వజం బెక్కె కమలాక్షు పెండ్లికి:7381రామక్రియ గరుడాద్రి వేదాద్రి కలిమి యీపె:7382రామక్రియ
గాడిదెపిల్ల కోమలికమె కలిగినది:7383వరాళి గాడిదెఁ గూయకుండఁ గంసుఁడెఱఁగకుండ:7384ధన్నాసి
గామిడిని నీవు కైలాటాలు వెట్టేనని:7385ముఖారి గారవించవయ్యా యింతిఁ గాఁగిలించి:7386నాదరామక్రియ
గాలికూటి పేరిగట్టు మీఁదటివాఁడ:7387మాళవిగౌళ గాలినే పోయఁ గలకాలము:7388కన్నడగౌళ
గుజ్జనఁగూడు వండెనె కోమలి నేఁడు:7389బౌళిరామక్రియ గుట్టుగల రమణినిఁ గొనియాడుదు రిందరు:7390బౌళి
గుట్టుగలవాఁడవంటాఁ గోరి నమ్మి వుంటిమి:7391నారాయణి గుట్టుగలవాఁడు గల కొసరఁడాతఁడు నిన్ను:7392శ్రీరాగం
గుట్టుగలవాఁడు గాఁగా గుంపించకున్నాఁడు :7393సాళంగం గుట్టు గొంత రట్టు గొంతఁ గులికీఁ గదే:7394శంకరాభరణం
గుట్టు గొంత వలదా కోమలులకు:7395వరాళి గుట్టు చేకొందువుగాక కోమలితోను:7396భైరవి
గుట్టు చేసుకొని పతిఁ గూడి మాడి యుండ:7397శంకరాభరణం గుట్టుతోడనున్న నన్ను గొరబేల సేసీనే:7398శ్రీరాగం
గుట్టుతోడ నుండరాదా కొమ్మ తానే :7399దేవక్రియ గుట్టుతోడ నుండవయ్య కోరిన కోరికలాయ:7400గౌళ
గుట్టుతోడ నుండవే కొమ్మలెల్లా మెచ్చేరు:7401రామక్రియ గుట్టుతోడ నుండేదే గుణము గాక:7402దేసాళం
గుట్టుతోడ నుండఁగానే గుణముగాక:7403సింధురామక్రియ గుట్టుతోడ మరిగించుకొని కూడుటే మేలు:7404సౌరాష్ట్రం
గుట్టుతోడిదాన నన్ను గొరబేల సేసేవోయి:7405రీతిగౌళ గుట్టుతోడిదాన నేను కొసరనేల:7406వరాళి
గుట్టుతోడి నీవు నన్ను గొరబుసేయకువయ్య:7407పాడి గుట్టుతోడి బ్రదు కొక కొలఁదైనఁ జాలురా:7408రామక్రియ
గుట్టుతోడివారినేల రట్టు సేసేవు:7409మంగళకౌశిక గుట్టుతో నుండనీవయ్య గుణవంతుఁడవు :7410ఆహిరి
గుట్టుతో నుండుటే మేలు :7411సాళంగనాట గుట్టుతో నుండుటే మేలు గుణవంతురాలికి:7412శ్రీరాగం
గుట్టుతోనే నుండిన నాగుణ మెంచఁడు:7413పాడి గుట్టుతోనే వుందుగాని కోరి నేనేమి సేసినా:7414శంకరాభరణం
గుట్టుతో మంచితనాలే కోరి చూపవలెఁగాక:7415పళవంజరం గుట్టుతో లోలో గొణఁగుట గాక:7416రామక్రియ
గుట్టున నుండవే కోమలి:7417శంకరాభరణం గుట్టున నుండుటచాలు కూడినదాఁకా:7418పాడి
గుట్టున నుండుటే మేలు కొసరఁగఁ బనిలేదు:7419సామవరాళి గుట్టున నుండఁగరాదా కొంతకొంతైనా:7420దేసాళం
గుట్టున నూరకుండుటే గుణము గాక:7421కాంబోది గుట్టునఁ గోరికలెల్లఁ గొల్లవట్టీ నీ:7422ఆహిరి
గుట్టు మాతోఁ జేసేవుగా కొండలరాయా:7423భైరవి గుట్టువాఁడ వంటాఁ గొసరితి:7424సామంతం
గుట్టు సేసి దాఁచరాదు గురిసేసి చూప:7425భైరవి గుట్టుసేసుకున్నాఁడవు కోరి యందరి:7426ముఖారి
గుట్టుసేసుకో నీలోలో గుబ్బతిలీ వలపులు:7427పాడి గుణము దెలిసెనంటా గుబ్బున నున్నాఁ:7428నారణి
గుదిగొన్న తమితోడ గుబ్బతిలీని:7429శంకరాభరణం గుబ్బచన్నుఁగవ లెల్ల గుబ్బలి కొండలు :7430సామంతం
గుబ్బతిల్లె తమలోని గుద్దిరా లింతే కాక:7431రీతిగౌళ గుమితాన రేపు మాపుఁ గోసి రాపించఁగ నేల:7432వసంతం
గురి గడవఁగరాదు కొమ్మ నీ రతులకును:7433నాదరామక్రియ గుఱిగా శ్రీ కృష్ణుఁడు మనకు దొర దూరు:7434లలిత
గుఱుతులెల్లాఁ గంటిమి గుట్టు సేయ నిఁకనేల:7435పాడి గుఱు తెఱిఁగిన దొంగ కూగూగు వీఁడె:7436శంకరాభరణం
గుఱ్ఱాలఁ గట్టని తేరు కొంక కెందైనాఁ బారీ:7437మాళవి గుల్ల గుల్లే రాయి రాయే గురి యెంత:7438దేసాళం
గెలిచితి భవముల గెలిచితిఁ గామాదుల:7439సాళంగనాట గెలిచితి భవములు గెలిచితి లోకము:7440సాళంగనాట
గెలువరాదు నీమాయ కేరడము లేమాడేము:7441శుద్ధవసంతం గొరబై మొదలుండఁగఁ గొనలకు నీరేల:7442పాడి
గొల్లదాన నింతే నేను; కొంగువట్ట దొరకొనె:7443సాళంగం గొల్ల దానఁ గదవయ్య గోవిందుఁడా:7444సామంతం
గొల్ల దోమటాయ నేఁడు కొమ్మలకు నీతో :7445ముఖారి గొల్లెతలకేలరా గోవజవ్వాది నీకు:7446శ్రీరాగం
గొల్లెతల నింతసేసీ గోవిందుఁడు:7447సామంతం గొల్లెతలైతేనె కొఱతా:7448శ్రీరాగం
గొంటరి విన్నిటా నిన్నుఁ గొసరఁగఁ జోటేది:7449ఛాయానాట గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి:7450బౌళి
గోరగీరీ నాచెక్కు గోవిందుఁడు:7451శంకరాభరణం గోరఁబొయ్యే పనికిఁగా గొడ్డలేఁటికి:7452ఆహిరి
గోళ్ళు మీఁటుచునుండెఁ:7453భైరవి గోవింద కేశవ నీకు కుయ్యో మొఱ్ఱో:7454బౌళి
గోవింద గోవింద యని కొలువరె:7455బౌళి గోవింద నీవన్నిటిలోఁ గూడితేఁ జాలుఁ :7456శ్రీరాగం
గోవింద నందనందన గోపాలకృష్ణ నీ:7457ధన్నాసి గోవింద ముకుంద కృష్ణ గోపీనాథ నరహరి:7458ముఖారి
గోవింద హరి గోవింద గునిసి యాడుదం :7459గుండక్రియ గోవిందాది నామోచ్చారణ కొల్లలు :7460ముఖారి
గోవిందా నే నిట్టివాఁడ గురుతు నిన్నెఱిఁగీనా:7461పాడి గోవిందా మేల్కొనవయ్యా:7462భూపాళం
గోవిందా శ్రితగోకులబృందా:7463లలిత గోవిందుదాసులమై కొన కెక్కుదుముఁ :7464సామంతం
గోవిందుఁ డీ బాలుఁడు గోపాలుఁడు:7465సాళంగనాట గోవులఁ గాచి యలసీ గోవిందుఁడు:7466శంకరాభరణం
గందము వూసేవేలే కమ్మని మేన యీ:7467భైరవి గందమందుకోవయ్య కలికి నీ కొసఁగీని:7468పాడి
ఘనమనోరాజ్యసంగతి చెలఁగినఁ గాని:7469సామంతం ఘనసుఖము జీవుఁ డెఱుఁగఁడు గాక :7470శ్రీరాగం
ఘన సంసారులకెల్ల కర్మమై పొడచూపు:7471గౌళ ఘనుఁడ నీకియ్యాట గలితేఁ జాలు । తొల్లి:7472గుండక్రియ
ఘనుఁడ నీ నేరుపులు కనే మిందులోననే:7473వేళావళి ఘనుఁడ నీవలననే కాంత కబ్బెఁగాక ఇవి:7474బౌళి
ఘనుఁ డన్నిటాఁ దాను కంటి తనగుణమెల్లా:7475వేళావళి ఘనుఁడవు చింతకుంట కంభమురాయ :7476సామంతం
ఘనుఁడవు తెగి కొంకఁగ నేల:7477హిజ్జిజి ఘనుఁడవు నీకేమిటాఁ గడమ లేదు:7478కాంబోది
ఘనుఁడవు నీమహిమ గన్నవారెవ్వరు:7479శంకరాభరణం ఘనుఁడవు నీవెట్టున్నాఁ గాదనేమా:7480శ్రీరాగం
ఘనుఁడవు నీ వొళ్ళఁ గపట మేది:7481ఆహిరి ఘనుఁడవు బొంకకుమీ కద్దో లేదో:7482లలిత
ఘనుఁడాతఁడా యితఁడు కలశాపురము :7483గుండక్రియ ఘనుఁ డాతఁడేమన్నాఁ గాదందురా:7484శంకరాభరణం
ఘనుఁడాతఁడే మముఁ గాచుఁ గాక హరి:7485లలిత ఘనుఁడా నీమన సెంత గట్టో కాక:7486శ్రీరాగం
ఘనుఁ డీఁతఁడొకఁడు గలుగఁగఁ గదా :7487శుద్ధవసంతం ఘనుఁడు దానే కాక కలరా నాకు దిక్కు:7488శంకరాభరణం
ఘనుఁడైనవాని నింత కాకు సేతురా:7489ఆహిరి ఘాత నలుపుఁ దెలుపు కన్నులందె నొంటెనట:7490రామక్రియ
ఘాతలు నీపైఁ జూపదు కన్నెపడుచు గనక:7491పాడి ఘుమ్మనియెడి శ్రుతి గూడఁగను:7492పాడి
ఘోరదురితములచే గుణవికారములచే:7493ధన్నాసి ఘోరవిదారణ నారసింహ నీ:7494నాట

కీర్తన విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగులిపిలేదు

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!