Bhimalapuram.co.in

అన్నమాచార్య కీర్తనలు -1

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా (ఈ )ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చిన wwwDOTsistlaDOTorg నకు,శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

కీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink)::రాగముకీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink)::రాగముకీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink)::రాగముకీర్తన(అనుబంధము-Hyperlink)::రాగము
అక్కడనాపాట్లువడియిక్కడ::ఆహిరిఅక్కర్కొదగనియట్టి::ముఖారిఅక్కలాలచూడుడందరును::శంకరాభరణమ్అంగడినెవ్వరునంటుకురో::శ్రీ
అంగననిన్నడిగిరమ్మనె::కురంజిఅంగనయెట్టుండినానమరు::రామక్రియఅంగనలాలమనచే::శంకరాభరణమ్అంగనలీరేహారతులు::మద్యమావతి
అంచితపుణ్యులకైతే::దేశాక్షిఅచ్యుతమిమ్ముదలచే::శంకరాభరణమ్అంటబారిపట్టుకోరేఅమ్మలాల::ఆహిరిఅటుగడువుమనసనీవన్ని::సామంతమ్
అటువంటివాడువోహరి::లలితఅటువంటివైభవములమర::దేశాక్షిఅట్టివేళగలగనిదదివో::సాళంగనాటఅడుగవయ్యావరములాపెనేమైనా::శ్రీ
అణురేణుపరిపూర్ణుడైన::శ్రీఅతడేయెరుగునుమముబుట్టించిన::లలితఅతడేసకలవ్యాపడతడే::శంకరాభరణమ్అతనికెట్లసతమైతి::హుస్సేని
అతనినేనేకొలిచి::గుజ్జరిఅతనిపాడెదనుఅదివ్రతము::సరస్వతిఅతనుసంపదకంటెనసదా::శంకరాభరణమ్అంతయునీవేహరి::ఆనందభైరవి
అంతరంగమెల్లశ్రీహరికి::హుస్సేనిఅంతర్యామిఅలసితిసొలసితి::ఆభోగిఅతిదుష్టుడనేనలసుడను::ఆహిరిఅతిశయమగుసౌఖ్యమనుభవింపు::కేదారగౌళ
అతిశులభంబిదెశ్రీపతి::నాటఅందరికాధారమైనఆది::మద్యమావతిఅందరిబ్రతుకులునాతనివే::పాడిఅందరివలెనేవున్నా::సామంతమ్
అందాకదాదానేఅంతు::గుజ్జరిఅదిగాకనిజమతంబది::శ్రీఅదినయపరాధమిదినా::సావేరిఅదినీకుదారుకాణము::శంకరాభరణమ్
అదిబ్రహ్మాండంబిది::శ్రీఅదివోఅల్లదివో::హిందోళంఅదివోనిత్యశూరులు::అఠాణఅదెచూడరేమోహనరూపం::మోహన
అదెచూడుతిరువెంకటాద్రి::మలహరిఅదెవాడెయిదెవాడె::శంకరాభరణమ్అదెశిరశ్చక్రములేనట్టి::రామక్రియఅనంతమహిముడవుఅనంత::షణ్ముఖప్రియ
అనరాదువినరాదుఆతని::దేశాక్షిఅనాదిజగమునకౌ::నారాయణిఅనిశముదలచరోఅహోబలం::నాటకురంజిఅనుమానపుబ్రదుకుకదిఋఒతా::ముఖారి
అన్నలంటాతమ్ములంటా::నీలాంబరిఅన్నిచోట్లబరమాత్మవునీవు::ముఖారిఅన్నిటనీవంతర్యామివి::బౌళిఅన్నిటనేరుపరిగాఅలమేలు::సాళంగనాట
అన్నిటానాపాలిటికిహరి::శంకరాభరణమ్అన్నిటానుహరిదాసుసధికులు::మలహరిఅన్నిటానేరుపరిహనుమంతుడు::కల్యాణిఅన్నిటాభాగ్యవంతుడవుదువయ్యా::బౌళి
అన్నిటాశంతుడైతేహరి::బౌళిఅన్నిటికినిదెపరమౌషధము::లలితఅన్నిమంత్రములునిందే::లలితఅన్నియుఇతనిమూలమతడే::శ్రీ
అన్నియునునతతికృత్యములే::శ్రీఅన్నిరాసులయునికియింతిచెలు::హుస్సేనిఅన్నివిభవములఅతడితడు::వలజిఅప్పటికప్పుడేకాక::మాయమాళవగౌళ
అప్పుడువోనినుగొలువగ::లలితఅప్పులవారేఅందరును::కాంభోజిఅప్పులేనిసంసారమైనపాటే::సింధుభైరవిఅప్ప్ణిచ్చేనిదెనీకునను::కేదారగౌళ
అభయదాయకుడవదె::మోహనఅభయముఅభయమోహరి::ఖరహరప్రియఅమరాంగనలదెఆడేరు::రాగమాలికఅమరాంగనలదెనాడేరు::దేవగాంధారి
అమరెగదెనేడుఅన్నిసోబగులు::దేవగాంధారిఅమితదేవమ్భజేనార::భాగేస్వరిఅమ్మమ్మఏమమ్మఅల్మేల్మంగ::భైరవిఅమ్మెడిదొకటిఅసిమలో::లలిత
అయమేవఅయమేవఆది::జోగియాఅయ్యోపోయబ్రాయము::సామంతమ్అయ్యోమానుపగదవయ్య::నాటఅరిదిసేతలేచేసితల్లాడ::ముఖారి
అరుదరుదునీమాయహరి::బౌళిఅలపుదీర్చుకోరాదఅన్నీనయ్యీ::భూపాలంఅలమేలుమంగవునీవన్నిటా::మనోహరిఅలరచంచలమైన::రాగమాలిక
అలరనుతించరోహరిని::భూపాలంఅలరులుకురియగ::శంకరాభరణమ్అలవటపత్రశాయివైన::శంకరాభరణమ్అలుకలుచెల్లవుహరి::శంకరాభరణమ్
అలుమేలుమంగనీవభినవ::భైరవిఅవధారురఘుపతి::ఖమాచ్అస్మదాదీనాంఅన్యేషామ్::ఆహిరిఅహోనమోనమోఆదిపురుష::దేవగాంధారి
అహోబలేశ్వరుడుఅఖిల::శ్రీఅహోబలేశ్వరుడుఅరికుల::బిలహరిఆకటివేళలఅలుపైనవేళలను::శుభాళిఆకెవోనాప్రాణమోహనవు::రామక్రియ
ఆటవారిగూడితౌరా::కన్నడగౌళఆతుమసంతసపెట్టు::లలితఆదరమ్మపాడరమ్మఅంగనలు::ఖరహరప్రియఆదిదెవపరమాతుమా::దేవగాంధారి
ఆదిదేవపరమాత్మావేద::హిందోళంఆదిదేవుండనంగమొదల::సామంతమ్ఆదిదైవుడైఅందరిపాలిటి::సామంతమ్ఆదిపురుషాఅఖిలాంతరంగా::నాట
ఆదిమపురుషుడు::ఆందోళికఆదిమపూరుషుడచ్యుతుడచలు::శంకరాభరణమ్ఆదిమునులసిద్ధాంజనము::మోహనఆదిమూర్తియీతడుప్రహ్లాద::శంకరాభరణమ్
ఆనందనిలయప్రహ్లాద::బౌళిఆపదలసంపదలనలయు::వరాళిఆపద్బంధుడుహరిమాకు::కల్యాణిఆపన్నులపాలిదైవమాతడే::ఆనందభైరవి
ఆరగించికూర్చున్నడల్లవాడె::ఆరభిఆలాగుపొందులును::కుంతలవరాళిఆలించుపాలించుఆదిపురుష::ముఖారిఆశాబద్ధుడనైయలసి::లలిత
ఆసమీదవిసుపౌదాక::ఆహిరిఇటమీదకడమెల్లానికనీవు::భైరవిఇటుగనసకలోపాయము::గుజ్జరిఇటుగరుడనినీ::నాట
ఇటువంటిదాననాకేటి::కన్నడగౌళఇటువంటివాడుతాను::సురటిఇట్టిఙ్ఞానమాత్రమున::దేశాక్షిఇట్టిప్రతపముగలఈతని::అఠాణ
ఇట్టిభాగ్యముగంటిమియిద్దరూ::సాళంగనాటఇంతకంటేఘనమికలెదు::సురటిఇంతటిదైవమవుమాకు::శుద్ధవసంతంఇతడుచేసినసేతలెన్ని::శ్రీ
ఇతడేపరబ్రహ్మమిదియె::బిలహరిఇతడొకడేసర్వేశ్వరుడు::హుస్సేనిఇతనికంటేఘనులుఇక::నవరసకన్నడఇంతయునీమాయమయ::శ్రీ
ఇతరచింతలేకయేమిటికి::శుద్ధధన్యాసిఇతరదేవతలకిదిగలదా::బహుదారిఇతరధర్మములందునిందు::ఆహిరిఇతరములిన్నియునేమిటికి::సామంతమ్
ఇతరమెరుగగతిఇదియే::సరసాంగిఇతరులకునినునెరుగ::శ్రీఇతరులేమెరుగుదురేమని::దేశాక్షిఇంతులాలనావంకనిదె::ఆందోళిక
ఇంతేసిమతకాలునేనెఱగ::దేశాళంఇంతేసిసేవలుసేయనెందాకా::కుంతలవరాళిఇత్తిముద్దులాడి::ఆనందభైరవిఇందరికినభయంబు::సామంతమ్
ఇందరివలెజూడకు::హుస్సేనిఇందాకానెఱగనైతినిక::యదుకులకాంభోజిఇదిగాకసౌభాగ్యమిది::ముఖారిఇదిగోమాయఙ్ఞానమెప్పుడును::హుస్సేని
ఇదియెనాకుమతముఇదివ్రతము::మోహనకల్యాణిఇదియేమర్మముహరి::సాళంగనాటఇదియేవేదాంతమిందుకంటే::మాళవిఇదియేసాధనమిహపరములకు::చారుకేశి
ఇందిరవడ్డించనింపుగను::శ్రీఇందిరాధిపునిసేవ::హిందోళంఇందిరానాధుడిన్నిటికీత::బౌళిఇందిరానామమిందరికి::శుద్ధవసంతం
ఇందిరానాయకయిదివో::కాంభోజిఇందిరాపతిమాయలుయింతలు::ముఖారిఇందిరారమణు::బౌళిఇదివొసంసారమెంత::శ్రీ
ఇందుకుగానాయెరగమినేమని::మాళవశ్రీఇందుకేకాబోలునీవుయిట్టే::హిందోళంఇందుకేనావిభుడునీయింట::గౌళఇందుకేపోవెరగయ్యీ::శంకరాభరణమ్
ఇందుకొరకేయిందరును::శంకరాభరణమ్ఇందునందుదిరుగుచు::ఆహిరిఇందునుండమీకెడలేదు::పాడిఇందునుండిమీకెడలేదు::పాడి
ఇందులోనేకానవద్దా::నాటఇదెనీకన్నులయెదిటికి::సారామతిఇన్కనేలవెరపు::మలహరిఇన్తేమరేమిలేదుయిందుమీదను::గుజ్జరి
ఇన్నిచదువనేల::ముఖారిఇన్నిచేతులునుదేవుడిచ్చినవే::శంకరాభరణమ్ఇన్నిజన్మములేటికిహరిదాసు::శ్రీఇన్నిటనింతటఇరవొకటే::కన్నడ
ఇన్నిటికిబ్రేరకుడు::మాళవగౌళఇన్నిటికిమూలముయీతని::సామంతమ్ఇన్నినేతలకునిదియొకటే::దేవగాంధారిఇన్నియుగలుగుటేజన్మమున::నాదనామక్రియ
ఇన్నియుముగిసెనుఇటు::పంతువరాళిఇన్నిరాసులయునికియింతిచెలు::శంకరాభరణమ్ఇన్నిలాగులచేత::ఆహిరిఇప్పుడిటుకలగంటి::భూపాలం
ఇయ్యకొంటినీపనులు::ఆహిరిఇరవవారికియిహపర::లలితఇరువైనయట్టుండుయెఱగ::బౌళిఇలయునునభమునునేకరూపమై::నాట
ఇవిసేయగనేనలసుడయెటువలె::భూపాలంఇహపరములకునఏలికవు::శంకరాభరణమ్ఇహమునుబరమునుయిందే::ఖరహరప్రియఇహమెట్టిదోపరమెట్టిదో::సాళంగనాట
ఇహమేకానియికబరమేకాని::లలితఈకెకునీకుదగునీడజోడులు::నాదనామక్రియఈజీవునకునేదిగడపల::దేవగాంధారిఈటువలెపోసకలము::బౌళి
ఈడగుపెండ్లిఇద్దరిచేసేము::మద్యమావతిఈతడఖిలంబునకునీశ్వరుడై::శ్రీఈతడేముక్తిదోవ::దేశాళంఈతనిగొలిచితేనే::గౌళ
ఈతనిమహిమలుఎంతనిచెప్పెద::లతాంగిఈదేహవికారమునకునేదియు::లలితఈభవమునకుజూడనేది::శ్రీఈమాటవినినిన్నుఇందుకే::బిలహరి
ఈరూపమైవున్నాడుయీతడే::పాడిఈవిశ్వాసంబుయెవ్వరికి::శ్రీఈసురలీమునులీచరాచరములు::నాదనామక్రియఉగ్గువెట్టరే::ఖమాచ్
ఉన్నవిచారములేల::సాళంగమ్ఉపకారిదేవుడుపకారి::గుజ్జరిఉప్పవడముగాకున్నా::అమీర్కల్యాణిఉమ్మడినేయేమనినా::కాంభోజి
ఉయ్యాలబాలునూ::మద్యమావతిఊరకుండుమనవేవొడబాటు::సామఊరకున్నవారితోడవూరు::హిందోళంఊరకేదొరకునా::గౌళ
ఊరకేపోనియ్యరానన్ను::సావేరిఊరికిబోయెడివోతడకడు::ఆహిరిఊరులేనిపొలిమేరపేరు::సౌరాష్ట్రంఎక్కగారాగారాగా::లలిత
ఎక్కడచొచ్చెడిదీభవ::బౌళిఎక్కడనున్నానీతడు::ముఖారిఎక్కడనెఱుగమమ్మ::బలహంసఎక్కడికంసుడుయిక::రామక్రియ
ఎక్కడిదుర్వస్థలేటిదేహము::లలితఎక్కడినరకముఎక్కడి::నీతిమతిఎక్కడిపాపములెక్కడి::గుజ్జరిఎక్కడిమతములింకనేమి::సావేరి
ఎక్కడిమానుషజన్మం::బౌళిఎక్కువకులజుడైనహీన::సామంతమ్ఎచ్చోటికేగినయెప్పుడూ::వరాళిఎటువంటిమచ్చికలో::శంకరాభరణమ్
ఎటువంటిరౌద్రమో::ఆహిరిఎటువంటివలపోయెవ్వరి::మద్యమావతిఎట్టివరికినెల్లనిట్టి::సాళంగనాటఎట్టుగూడెబెండ్లియోగ::గౌళ
ఎట్టుచేసినజేసెనేమిసేయగ::బౌళిఎట్టుదరించీనిదెయీ::ముఖారిఎట్టుదొరికెనెచెలియ::సామంతమ్ఎట్టునదోనీమనసు::నాగస్వరావళి
ఎట్టువేగించేదిందుకే::శ్రీఎట్టుసేసినాజేయి::కాంభోజిఎట్టైనాజేయుముయిక::మలహరిఎట్లునమ్మవచ్చునే::ఖరహరప్రియ
ఎట్లైనజేసుకోఇకనీ::ఆహిరిఎండగానినీడగాని::ఝుంఝుటిఎడమపురివెట్టెపర::ఆహిరిఎండలోనినీడయీమనసు::ఆహిరి
ఎంతగాలమొకదాయీ::శ్రీఎంతచదివిననేమివినిన::యదుకులకాంభోజిఎంతచేసినతనకేది::ఖరహరప్రియఎంతజాణరోయీకలికి::సామంతమ్
ఎంతటివాడవునిన్నేమని::హరికాంభోజిఎంతటివారలునెవ్వరును::గుండక్రియఎంతనేర్చెనేఈకలికి::శ్రీరంజనిఎంతపాపకర్మమాయ::భైరవి
ఎంతబొధించియేమి::నాటఎంతభక్తవత్సలుద::శంకరాభరణమ్ఎంతమాత్రముననెవ్వరు::బౌళిఎంతమానుమన్నజింతలేల::ముఖారి
ఎంతమీదకట్టెనోయింతినీకు::లలితఎంతమోహమోనీకీఇంతిమీదను::పాడిఎంతవిచారించుకొన్నా::రామక్రియఎంతవిభవముగలిగె::ధన్యాసి
ఎంతసదివిననేమి::తోడిఎంతసేయగలేదుయిటువంటి::ముఖారిఎంతసేసినానెడయకే::కన్నడగౌళఎంతైనదొలగవైతేదైన::దేశాక్షి
ఎత్తరేఆరతులీపైకింతులాల::శ్రీఎందరివెంటనెట్లదిరుగవచ్చు::దేవగాంధారిఎదితుదదీనికేదిమొదలు::బౌళిఎందుకానేచిత్తమేతలపో::శ్రీ
ఎందుజూచినదనకు::శుద్ధవసంతంఎదుటనున్నాడువీడె::భుజంగిణిఎదుటనెవ్వరులేరుయింతా::పాడిఎదుటినిధానమువెటుజూచిన::శుద్ధవసంతం
ఎందునీకుబ్రియమోయీతెప్ప::లలితఎందుబొడమితిమోయెఱుగము::ముఖారిఎదురుగుదురుగానుమేల::ఫలమంజరిఎనుపోతుతోనెద్దునేరుగట్టిన::లలిత
ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్ల::సామంతమ్ఎన్నటిచుట్టమో::భైరవిఎన్నడికోనేతెలిసిఎక్కుడై::ముఖారిఎన్నడుజెడనియీవులిచ్చీని::దేశాక్షి
ఎన్నడుపక్వముగాదిదె::మలహరిఎన్నడువిఙ్ఞానమికనాకు::సామఎన్నాళ్ళదాకదానిట్టెవుండుట::ఆహిరిఎన్నాళ్ళున్నానిట్టెకదా::సావేరి
ఎన్నిబాఢలబెట్టి::శ్రీఎన్నిమహిమలవాడేఈదేవుడు::హిందోళవసంతంఎన్నిలెవునాకిటువంటివి::గౌళఎపుడుగానిరాడోయెంత::కాంభోజి
ఎమినెరుగ్నిమమ్మునెక్కువ::ఆహిరిఎమిసేతువుదేవదేవయింత::కాంభోజిఎమైనానాడేవారినేమందును::శంకరాభరణమ్ఎఱుకగలుగునా::బిలహరి
ఎఱుగుదురిందరునెఱిగీ::శంకరాభరణమ్ఎవ్వరికిగలదమ్మయింత::కల్యాణిఎవ్వరికైననుయివ్రాతనను::ముఖారిఎవ్వరిగాదన్ననిదినిన్ను::బౌళి
ఎవ్వరిభాగ్యం::భైరవిఎవ్వరివాడోఈదేహియివ్వల::దేశాక్షిఎవ్వరివాడోయెఱుగరాదు::గుండక్రియఎవ్వరుగర్తలుగారు::గుండక్రియ
ఎవ్వరులేరూహితువుచెప్ప::వరాళిఎవ్వరెవ్వరివాడోయీ::నాటఎవ్వరెవ్వరివాడోయీ::నాటఏకతానవున్నవాడుయిది::మలహరి
ఏకత్మవాదులాలయిందుకేది::శంకరాభరణమ్ఏటికిదలకెదరిందరును::ఆహిరిఏటికినెవ్వరిపొందుయిచ్చిరో::పాడిఏటిబ్రతుయేటిబ్రదుకు::శ్రీ
ఏటివిఙ్ఞామేటిచదువు::గుండక్రియఏటిసుఖముఏటిసుఖము::వరాళిఏడవలపేడమచ్చికేడ::నాటఏడసుఙ్ఞానమేడతెలివి::బౌళి
ఏదికడదీనికేది::కన్నడగౌళఏదిచూచినతమకుయిన్నియును::మణిరంగుఏదిచూచిననుగడువంటి::శ్రీఏదినిజంబనిఎటువలె::సావేరి
ఏదియులేనిదేటిజన్మము::నాటఏదైవముశ్రీపాదనఖమున::నాటఏనిన్నుదూరకనెవ్వరి::సామంతమ్ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరి::సామంతమ్
ఏపనులుసేసినానిటు::ఆహిరిఏపాదమేకదాయిలయెల్ల::శ్రీఏపురాణములనెంత::గుండక్రియఏమందునుయీమాటకు::వరాళి
ఏమనిపొగడుదుమేయికనిను::శంకరాభరణమ్ఏమనిపొగడేమిదెనీరమణిని::శంకరాభరణమ్ఏమిగలదిందునెంత::వరాళిఏమిగలిగెనుమాకిందువలన::ఆహిరి
ఏమిచేచేమికనేము::కాంభోజిఏమిటికిచలముఎందాక::దేశావళిఏమినడుగనొల్లహెచ్చు::బౌళిఏమినెఱుగనినాకేద::ముఖారి
ఏమిఫలముదానిన్నియునుదెలిసినను::దేవగాంధారిఏమివలసిననిచ్చు::బౌళిఏమివలసిననిచ్చు::బౌళిఏమివొరలేదుయేమి::శుద్ధవసంతం
ఏమిసేతునిందుకు::బలహంసఏమిసేయగవచ్చు::ఆహిరిఏమిసేయువారమికను::వరాళిఏమిసేసిననీరుణ::లలిత
ఏమొకోచిరుగుట::తిల్లాంగ్ఏమోతెలిసెగానియీజీవుడు::భూపాలంఏరీతినెవ్వరునిన్నునెట్టు::ముఖారిఏలపొరలేవులేవే::ముఖారి
ఏలమోసపోయిరొకోయెంచియాకాలపు::లలితఏలరాడమ్మాయింతిరో::కాంభోజిఏలవచ్చీయేలపోయీ::భూపాలంఏలసమకొనుసుకృతమెల్ల::ఆహిరి
ఏలేయేలేమరదలాచాలు::పాడిఏవంశ్రుతిమతమిదమేవ::సామంతమ్ఒకటిబోలిచినవేరొకటి::సాళగభైరవిఒకపరికొకపరి::ఖరహరప్రియ
ఒక్కడేఅంతర్యామివుపకారి::రామక్రియఒప్పులైనొప్పులైవుండు::దేశాక్షిఒరసిచూడబోతేనొకటీనిజము::దేవగాంధారిఒసగతివిన్నయుఒకమాటే::బిలహరి
ఓహోడేండేంవొగి::రామక్రియఔనయ్యజాణడువుప్రహ్లాద::తిల్లాంగ్కటకటాజీవుడకాలము::పాడికటకటాదేహంబుగాసి::కన్నడగౌళ
కటకటాయిటుచేసెగర్మ::సామంతమ్కంటినఖిలాండతతికర్త::బిలహరికంటినిదేయర్థముఘన::సామంతమ్కంటిమైయ్యనీచేతలు::దేశాక్షి
కంటిశుక్రవారము::ఆనందభైరవికంటిశుక్రవారము::శంకరాభరణమ్కంటేసులభమిదికానక::ముఖారికడగనుటేసౌఖ్యముగాక::పాడి
కడలుడిసినీరాడగా::శుద్ధవసంతంకడుజంచలములుకడు::గుండక్రియకడునడుమచొరనేలకాళ్ళు::శంకరాభరణమ్కడుపెంతతాగుడుచు::గుండక్రియ
కంతిమినేడిదె::కాంభోజికదిసియాతడుమమ్ముగాచుగాక::శంకరాభరణమ్కంద్ర్పజనకగరుడగమన::పున్నగవరాళికనినవాడాగానుకానని::బౌళి
కనియుగాననిమనసు::భూపాలంకనుగొనకజీవుడెరుగు::శ్రీకన్నవిన్నవారెల్లకాకు::హిందోళంకన్నులెదిటిదేఘనవైకుంఠము::లలిత
కపటాలువద్దుగాకకాంతల::శుద్ధవసంతంకంబమునవెడలిఘన::హరికాంభోజికమ్మఓటేగావాకాగల::యదుకులకాంభోజికరుణానిధింగదాధరం::కన్నడగౌళ
కరుణించుమికనైనా::లలితకలదిగలట్టేకర్మ::లలితకలదింతెమాటకంతునియాట::లలితకలదిదివోసుఖముగలిగినను::గుజ్జరి
కలలోనిసుఖమేకలియుగమా::శుభపంతువరాళికలిగినదియొక్కటేకమలా::మలహరికలిగినమతివృధాగాకుండా::దేవగాంధారికలిగెనిదిమాకుసైవల్యం::లలిత
కల్లగాదునీవుమాకు::ఖరహరప్రియకాకమరియింతేలకలుగు::ఆహిరికాకున్నసంసార::వరాళికానర్టేపెంచరటే::దేశి
కానవచ్చునిందులోన::శంకరాభరణమ్కామధేనువిదేకల్పవృక్ష::కురంజికామయాగముచేసెగ్గాఅలికితన::కన్నడగౌళకామించినీవరుగగలయు::ఆహిరి
కాయమనేవూరికిగంతలు::బౌళికాయముజీవుడుగల::నాటకాలముకాలముగాను::సావేరికాలవిశేషమోలోకము::సామంతమ్
కాలాంతకుడనువేట::కన్నడగౌళకింకదీరనదైవంకేశవా::ధన్యాసికిన్నజానేహంకేశవా::ముఖారికిమ్కరిష్యామికిమ్కరోమి::బిలహరి
కుడుచుగాక్తనకొలది::రామక్రియకులుకకనడవరోకొమ్మలారా::దేశాళంకూడులేకయాకటికిగూరదిన్నట్లు::ఆహిరికూడువండుటగంజి::శ్రీ
కూరిమిగల్గితేజాలుకోపించినా::కేదారగౌళకొంచెమునుఘనము::శ్రీకొండలలోనెలకొన్నకోనేటి::సామంతమ్కొండోనుయ్యోకుమతులాల::దేశాక్షి
కొదరికివిసమ్మతి::బౌళికొనరోకొనరోమీరు::శంకరాభరణమ్కొనుటవెగ్గళముదాదినుట::గుండక్రియకొమ్మదనముత్యాలకొంగు::హుస్సేని
కొలనిలోనమునుగోపికలు::ఖమాచ్కొలిచినవారలకొంగు::కేదారకొలువరోమొక్కరోకోరిన::రామక్రియకొలువుడీభక్తికొండల::కేదారగౌళ
కొలువైవున్నాడువీడే::దేవగాంధారికోటిమమ్మధాకారగోవింద::సామంతమ్కోడదవ్వుటయెలుక::బౌళికోరికెదీరుటయెన్నడుగుణమును::శ్రీ
కోరుదునామది::మలహరికోరువంచరోకొటారు::లలితక్షీరాబ్ధికన్యకకు::కురంజిగడ్డపారమింగితేనాకలిదీరీనా::కాంభోజి
గతులన్నిఖిలమైనకలియుగ::దేశాళంగద్దరిజీవిడుకామధేనువు::సామంతమ్గంధముపూసేవేలే::బౌళిగరుడగమనగరుడధ్వజ::బౌళి
గరుడాద్రివేదద్రికలిమి::రీతిగౌళగాలినేపోయగలకాలము::కన్నడగౌళగురుతెరిగినదొంగకూగూగు::శంకరాభరణమ్గుఱ్ఱాలగట్టనితేరుకొంక::మాళవి
గెలిచితిభవములుగెలిచితి::శహనగోవిందాశ్రితగోకులబృందా::ఆరభిఘనుడాతడేమముగాచుగాక::లలితఘనుడీతడొకడుగలుగగ::శుద్ధవసంతం
ఘన్మనోరాజ్యసంగతి::ముఖారిఘుమ్మనియెడి::పూర్వీకల్యాణిఘోరదురితములచేగుణ::ధన్యాసిఘోరవిదరణనారసింహ::నాట
ఙ్ఞనులాలయోగులాల::సావేరిఙ్ఞానయఙ్ఞమీగతిమోక్ష::ధన్యాసిచక్కదనములవార::సామంతమ్చక్కనితల్లికిచాంగు::పాడి
చక్రమాహరిచక్రమా::పాడిచందమామరావోజాబిల్లి::సౌరాష్ట్రంచదివెబోప్రాణిసకలము::ధన్యాసిచదువులోనేహరిని::మాయమాళవగౌళ
చలపాదిరోగమీసంసారము::సింధుభైరవిచల్లనైకాయగదోచందమామ::ధన్యాసిచాటెదనిదియేసత్యము::రామక్రియచాలదాబ్రహ్మమిది::సింధుభైరవి
చాలదామాజన్మమునీపాలింటి::సామంతమ్చాలదాహరినామ::శ్రీచాలదాహరిసంకీర్తనాంగల::సామంతమ్చాలనొవ్విసేయునట్టి::భైరవి
చాలుచాలునీజాతర::సామంతమ్చాలునుచాలునుభోగ::కేదారగౌళచిత్తజగురుడనీకు::నవరోజుచిత్తజుగురుడశ్రీనరసింహ::మద్యమావతి
చిత్తజుమేడుకొనరేచెలియలా::శ్రీచిత్తమతిచంచలముచేత::వరాళిచిత్తములోనిన్నుజింతింప::ముఖారిచిత్తమెందుండెనోయంటా::దేశి
చిత్తమోకర్మమోజీవుడో::బౌళిచిరంతనుడుశ్రీవరుడుల్::ముఖారిచీచీనరులదేటిజీవనము::శంకరాభరణమ్చూచితిదనసరిత::కాంభోజి
చూచేచూపొకటిసూటిగురి::పాడిచూడజూడమాణిక్యాలుచుక్కల::వరాళిచూడరమ్మతిటువంటిసుదతులు::రామక్రియచూడరమ్మసతులారాసోబాన::మద్యమావతి
చూడరెవ్వరుదీని::ఖరహరప్రియచూడవయ్యనీసుదతివిలాసము::నాటకురంజిచూడుడిందరికిసులభుడు::భైరవిచూతమేయీసంతోసాలుసొరిది::కేదారగౌళ
చెక్కిటిచేయికనేల::శంకరాభరణమ్చెదరకవెలుగేచేనుమేయగ::బౌళిచెప్పినంతపనినేజేయగలవాడ::ముఖారిచెప్పుడుమాటలేచెప్పుకొనుట::దేవగాంధారి
చెలినేడుతానేమి::ఆహిరిచెలియనాకునీవుసేసే::ఆరభిచెలియరోనీవేకదేసృష్టి::వరాళిచెలులారాచూడరేయీచెలి::మాళవిగౌళ
చెలులాలయీమేలుచెలువుడే::పాడిచెల్లబోయీజీవులిల::శ్రీచెల్లుగాకిట్టునీకే::ఆహిరిచెల్లునంటావచ్చివచ్చి::శ్రీ
చేతులెత్తిమొక్కరమ్మచేరి::శంకరాభరణమ్చేరికొల్వరోఈతడు::శ్రీచేరియశోదకు::మోహనజగడపుజనవులజాతర::ఝుంఝుటి
జగతివైశాఖశుద్ధ::గుండక్రియజగమంతానీమయముసర్వం::గుజ్జరిజడమతిరహంకర్మ::శ్రీజనులునమరులుజయ::ముఖారి
జయజయజయరామ::మణిరంగుజయజయనృసింహ::నవరోజుజయముజయముఇకజనులాల::సావేరిజయలక్ష్మివరలక్ష్మి::లలిత
జయలక్ష్మివరలక్ష్మి::లలితజలజనాభహరిజయ::బౌళిజవ్వాదిమెత్తినదితన::శంకరాభరణమ్జీవుడెంతటివాడు::దేశి
జోఅచ్యుతానందజ్యోజ్యో::కాపిడోలాయాంచలడోలాయాం::ఖమాచ్తగుతగునీదొరతనము::ఖరహరప్రియతతిగనితతినేలతమ్::ముఖారి
తందనానఅహితందనాన::బౌళితనకర్మమెంతచేతయు::సాళంగమ్తనకర్మవశంబించుక::కన్నడగౌళతనకేడచదువులు::నాట
తనదీగాకయిందరిదీగాక::సామంతమ్తనవారనియాసదగిలి::వరాళితనవారలుపెరవారలుదానని::ఆహిరితనివిదీరకననుతమకము::శ్రీ
తనిసితినన్నిటనుతాలిమే::మేచబౌళితప్పదుతప్పదుదైవము::లలితతప్పదోయవేదైవ::శ్రీతప్పించుకొనరానిది::ధన్యాసి
తరుంఇనీయలుకకెంతటిది::శంకరాభరణమ్తరుణిమేనికినినీతనువె::గౌళతలగరోలోకులుతడవకురో::హిందోళవసంతంతలచినవన్నియుదన::దేవగాంధారి
తలచినహృదయము::ధన్యాసితలపవెనకనుయ్యి::తోడితలపోతబాతెతలపులకు::శంకరాభరణమ్తలమేలకులమేలతపమే::ధేనుక
తలుపులోపలితలపు::సామంతమ్తహతహలిన్నిటికితానే::లలితతానెకాకెవ్వరుమాకుదాత::సామంతమ్తానెట్లున్నాడోతరుణి::శంకరాభరణమ్
తానెతానేయిందరిగురుడు::సామంతమ్తానేతెలియవలెతలచిడేహి::గుండక్రియతాపలేకమేడలెక్కదలచేము::లలితతారక్బ్రహ్మముతానైవున్నాడు::ఆభోగి
తిరుమలగిరిరాయదేవరా::దేశాళంతిరువీధులమెరసీ::శ్రీతీపనుచుచేదుతెగదని::బౌళితుదసమస్తమును::లలిత
తుదిలేనిబంధముతోడు::గుండక్రియతెప్పగామఱ్ఱాకుమీద::లలితతెలియకవూరకతిరిగేము::సావేరితెలియచీకటికిదీపమెత్తక::గుండ్రక్రియ
తెలియదెవ్వరికినిదేవ::శ్రీతెలియనివారికితెరమరుగు::బేగడతెలియరాదుమాయాదేహమా::భైరవితెలిసిచెప్పేనంటేతేట::రీతిగౌళ
తెలిసినతెలియుడుతెలియని::సరసాంగితెలిసినబ్రహ్మోపదేశమిదె::శ్రీతెలిసినవారికి::శంకరాభరణమ్తెలిసినవారికితెరువదేమరి::ధన్యాసి
తెలిసియునత్యంత::బౌళితెల్లవారనియ్యరోతెరువుయీ::కాంభోజితేశరణమ్తేశరణ::మంగళకైశికతొక్కనిచోట్లుదొక్కెడిమనసు::సామంతమ్
తొలుబాపపుణ్యాలతోడ::సాళంగమ్తొల్లికలవేయివియుతొల్లితాను::పాడితొల్లియునుమఱ్ఱాకుతొట్టెలనె::పాడితోరణములేదోవెల్లామూరట::ఆహిరి
త్వమేవశరణమ్త్మవేవ::శ్రీదండనున్నచెలులమిందరము::కురంజిదిక్కందరికినైనదేవుడు::ఆహిరిదిబ్బలుపెట్టుచుదేలిన::కాంభోజి
దీనుడనునేను::నీలాంబరిదురితదేహులేతొల్లియును::శుద్ధవసంతందెవదెవోత్తమునితిరుతేరు::బౌళిదేదేవమ్భజేదివ్య::ఆభేరి
దేవదేవుడెక్కనదెదివ్య::సాళంగనాటదేవదేవోత్తమతేనమోనమో::కల్యాణిదేవనీదయయెంతునో::దేశాక్షిదేవనీమాయతిమిర::ఆహిరి
దేవనీవిచ్చేయందుకు::లలితదేవయీతగవుదీర్చవయ్యా::సావేరిదేవరగుణములుదెలియవు::దేవగాంధారిదేవశిఖామణిదివిజులువొగడగ::నాట
దేవుడుగలవారికిదిగులు::శంకరాభరణమ్దేవునికిదేవికినితెప్పల::గుండ్రక్రియదేహంబొకటేదేహియునొకడే::బౌళిదేహముదానస్థిరమట::శ్రీ
దైవకృతంబటచేతట::కన్నడగౌళదైవమానీకువెలితాతలపు::సాళంగభైరవిదైవమాపరదైవమా::లలితదైవమునీవేగతిమా::గుజ్జరి
దైవముపుట్టించినట్టి::ముఖారిదొరకునయితనికృప::సామంతమ్దొరకెగాపూజకందువపూజ::ముఖారిదొరకెమాపాలికిగందువయర్థము::సాళంగనాట
దొరతోసంగాతముదొరికిన::శంకరాభరణమ్దోమటివిన్తెరుగరాతొల్లిటి::లలితనకునందుకేమివోదునన్ను::సాళంగనాటనగధరనందగోప::ఆరభి
నగవులునిజమనినమ్మేదా::ముఖారినగుబాట్లబడేనాజిహ్వా::ముఖారినగుమొగముతోడి::అఠాణనటనలభ్రమయకునామనసా::లలిత
నతప్పులోగొనవేనను::నాటకురంజినందకధరనందగోప::సావేరినందనందనవేణు::ధన్యాసినదులొల్లవునా::ముఖారి
నమాంయహమ్మానవ::మాళవశ్రీనమోనమోజగదేకనాథ::కాంభోజినమోనమోదశరథనందన::ఖమాచ్నమోనమోదానవవినాశక::సాళంగనాట
నమోనమోరఘుకుల::నాటనమోనమోలక్ష్మీనరసింహ::పూర్ణచంద్రికనమోనారాయణయనమహ్::శ్రీనమోనారాయణాయనమో::శ్రీ
నరులారానేడువోనారసింహ::ముఖారినరులాలమునులాలనానాదెవతలాల::రామక్రియనల్లనిమేనినగవు::పూర్వీకల్యాణినవనారసింహానమో::నాట
నవనీతచోరనమోనమో::ఝుంఝుటినవరసములదీనళినాక్షి::దేశినవరూపప్రహ్లాదనరసింహ::బేగడనవ్వవేయెక్కడిసుద్ది::నీలాంబరి
నాటకమింతానవ్వులకే::గుండక్రియనాటికినాడేనాచదువు::సామంతమ్నానాటిబతుకు::రేవతినానాదిక్కుస్నరులెల్లా::ఆహిరి
నాపాలిఘన్దైవమవు::గుజ్జరినారాయణతేనమోనమో::నాటనారాయణనీనామముబుద్ధి::సామంతమ్నారాయణనీనామమెగతియిక::రేవతి
నారాయణాచ్యుతగోవిందహరి::మాయమాళవగౌళనారాయణాచ్యుతానంత::కేదారగౌళనారాయణానమోనమో::రామక్రియనిక్కించీగర్ణములు::నాట
నిగమనిగమాంతవర్ణిత::ఖరహరప్రియనిచ్చనిచ్చసోబనాలు::శుద్ధవసంతంనిజమోకల్లోనిమిషములో::బౌళినిత్యపూజలివివో::మాళవిగౌళ
నిత్యాత్ముడైయుండినిత్యుడై::రామక్రియనిత్యానందధరణీధరధరా::శ్రీనిత్యులుముక్తులునిర్మల::మాళవినిందలేనిపతివిదెనీవు::సామంతమ్
నిన్నుదలచినీపేరుదలచి::దేశాక్షినిన్నుబాసినయట్లునెలతకు::కాపినీకథమృతమునితర::భూపాలంనీకేమయ్యనీకునీవే::శుద్ధవసంతం
నీకేలభయమునీకు::ధన్యాసినీదాసులభంగములు::తోడినీమహత్త్వంబులోనికి::కన్నడగౌళనీయఙ్ఞదలమోచినీ::రామక్రియ
నీయంతటివారెవ్వరు::కల్యాణినీవనగనొకచోటనిలిచి::సామంతమ్నీవెరుగనిదిలేదునీ::రేవగుప్తినీవేకాచెప్పజూపనీవె::లలిత
నీవేకానియింకనేనయ్య::భైరవినీవేకావింకనేనయ్య::శ్రీనీవేనేరవుగానినిన్ను::దేశాక్షినీవేమిసేతువయ్యనీవు::భైరవి
నీవేమూలమువోనేరిచి::సాళంగమ్నీవేలసిగ్గుపడేవునెట్టన::హిందోళంనీవేలికపుమాకునీ::లలితనెయ్యనిపోసుకోరాదునీళ్ళని::రీతిగౌళ
నెయ్యములతోనేరెళ్ళో::దేశాళంనెరవాదిసాహసులునిత్య::శంకరాభరణమ్నెలతచక్కదనమేనిండు::ఖరహరప్రియనెలమూడుశోభనాలునీకు::వరాళి
నేననగనెంతవాడ::ఖరహరప్రియనేనెంతచిన్ననైనానీకే::బౌళినేనెంతనీవెంతనిక్కెమా::శుద్ధవసంతంనేనెంతవాడనునిన్నడిగి::హైమావతి
నేనేబ్రహ్మముకోనేరము::ముఖారినేనేమిసేయుదునునీవు::గుండక్రియనేనొక్కడలేకుండితేనీ::శుద్ధబంగాళనేరిచిబ్రదికేవారునీ::సాళంగమ్
నేరుపరిననుకోనునెరజాణ::పాడినేర్పుకంటెబెన్నిధి::ముఖారినేలమిన్నునొక్కటైన::గౌళపంకజాక్షులుసొలసిపలికి::ధన్యాసి
పటుశిష్టప్రతిపాల::సాళంగనాటపట్టముగట్టితివింక::సాళంగనాటపట్టవసముగానిబాలుడా::భైరవిపట్టినచోనేవెదకి::బౌళి
పట్టినదెల్లాబ్రహ్మము::లలితపండియుబండదుచిత్తము::మలహరిపనిమాలినట్టివట్టి::తోడిపనిలేనిధనవాంఛ::లలిత
పనివడియింద్రియాలేపరువులు::లలితపరగీనిదివోగద్దెపై::శంకరాభరణమ్పరగుబహుజన్మపరిపక్వ::హరికాంభోజిపరదేశిపట్టణమునపదు::బౌళి
పరమఙ్ఞానులకుప్రపన్నులకు::వాచశ్పతిపరమపాతకుడభవభంధుడ::సామంతమ్పరమపురుషహరిపరాత్పర::కల్యాణిపరమయోగీశ్వరుల::భూపాలం
పరమాత్మనిన్నుగొల్చి::ముఖారిపరమాత్ముడైనహరి::శుద్ధధన్యాసిపరమాత్మునినోర::కేదారగౌళపరిపూర్ణగరుడాద్రి::నాట
పరులకైతేనిదేపాసముగాదా::నాదనామక్రియపరులసేవలుచేసి::ఖరహరప్రియపరుసముసోకకపసిడౌనా::కేదారపరుసముసోకియుబ్రతుక::శంకరాభరణమ్
పరుసమొక్కటేకదాపైడిగా::షద్విధమార్గిణిపలికెటివేదమెప్రమాణము::బౌళిరామక్రియపలుకుతేనియల::అభేరిపలుమరుపుట్ల::ముఖారి
పలువిచారములేల::షణ్ముఖప్రియపసలేనియీబ్రదుకుఆసలు::ముఖారిపసిడిచీరవాడవుపాలు::బౌళిపసిడియక్షింతలివెపట్టరో::ఆనందభైరవి
పాడరేసోబనాలుపడతులారా::ఆనందభైరవిపాపపుణ్యములపక్వమిదెరుగను::పాడిపాపపుణ్యములరూపము::నాదనామక్రియపాపములేసంబళమెపుడూ::శంకరాభరణమ్
పాపమెరుంగనిబ్రాహ్మడు::మాళవగౌళపాపినైననాపాలగలిగితోవ::సామంతమ్పాయకమతినుండిపరగ::కన్నడగౌళపాయనికర్మముంబులెకడు::సామంతమ్
పాయపుమదములబంధమా::సామంతమ్పారకుమీవోమనస::ఆహిరిపారితెంచియెత్తివేసిపార::భూపాలంపాలదొంగవద్దవచ్చి::మలహరి
పిడికిటతలంబ్రాలపెండ్లి::శ్రీపిలువాగదరేప్రియునిని::శంకరాభరణమ్పుటుభోగులమునేముభువి::పాడిపుట్టుగులమ్మీభువీ::ధన్యాసి
పుట్టుమాలినబరు::సాళంగమ్పుండుజీవులకెల్లబుట్టక::కన్నడగౌళపురుషుండనిశ్రుతివొగడీనట::బౌళిపురుషోత్తమనీవేబుద్ధిచ్చి::గౌరీమనోహరి
పురుషోత్తముడనీవెపుణ్యము::సౌరాష్ట్రపురుషోత్తముడవీవు::రేవగుప్తిపృధులహేమకౌపీన::బిలహరిపెక్కులంపటలమనసుపేదవైతివి::ఆహిరి
పెంచబెంచమీదబెరిగేటి::ఆహిరిపెట్టనికోటిందరికిబెండ్లి::బౌళిపెద్దలుమీరంతేసిపెనగ::హిందోళంపెనుబండలుసేసిపిలిపించె::దేశాళం
పెరుగపెరుగబెద్దలు::బౌళిపేరంటాండ్లుపాడరేపెండ్లి::శ్రీపొడగంటిమయ్యమిమ్ముపురుషోత్తమ::శంకరాభరణమ్పొడమినిందిరబట్టే::వరాళి
పొడవైనశేషగిరి::బౌళిపొత్తులమగడవుపొరుగున::మలహరిపొద్దికనెన్నడువొడుచునో::హుస్సేనిపొరినీకునువిరిగిపోయిన::నాట
పోయంగలమువృధయైపుట్టిన::గుండక్రియపోయగాలంబడవికిగాయు::కన్నడగౌళపోయబోయగలమెల్లపూట::రేవతిపోరాకపోయితలపు::గుండక్రియ
పోరొపోరొయమ్మలారబొమ్మ::వరాళిప్రతిలేనిపూజదలపంగ::సురటిప్రపన్నులకునిదిపరమాచారము::నాదరామక్రియప్రలపవచనైహ్ఫలమిహ::మోహన
ప్రాణులనేరమిగాదిది::గుండక్రియఫలనేత్రానలప్రబల::శ్రీబండివిరచిపిన్నపాపలతో::ధన్యాసిబయలుపందిలివెట్టిపరగ::శ్రీ
బలులతోవీధుల్లోబరాడు::పాడిబలువగుకర్మములివివో::సామంతమ్బలువగుదనరూపముచూపెన్::పాడిబాపుదైవమామాపాలిభవమా::కురంజి
బృవంతిభౌద్ధబుద్ధి::ఖరహరప్రియబొధకులెవ్వరులేక::కన్నడగౌళబ్రహ్మకడిగినపాదము::ముఖారిభక్తసులభుడుపరతంత్రుడు::మలయమారుతమ్
భక్తికొలదివాడే::రామక్రియభక్తినీపైదొకటెపరమ::శహనభమశృంగారించుభావమే::కేదారగౌళభళిభళిరామపంతపు::నాట
భవములోన::శుద్ధధన్యాసిభామనోచిననోముఫలము::భైరవిభారమైనవేపమానుపాలువోసి::దేవగాంధారిభావమునపరబ్రహ్మమిదె::సామంతమ్
భావయామిగోపాలబాలం::ధన్యాసిభావించితెలుసుకొంటే::బంగాళభోగిశయనమునుబుసకొట్టెడి::షణ్ముఖప్రియభోగీంద్రులునుమీరుబోయి::ముఖారి
మంగళముగోవిందునకు::లలితమంచిదివోసంసారము::లలితమదమత్సరముమనసు::ఆహిరిమందరధరమధుసూదన::కురంజి
మందులేదుదీనికి::నాటమనసిజగురుడితడోమరియు::శ్రీమనసుకుమనసెమర్మముగాక::మంగళకైశికమనసుననెప్పుడుమానదిది::లలిత
మనసుబండరౌమగువమేను::శంకరాభరణమ్మనుజుడైపుట్టిమనుజునిసేవించి::సామంతమ్మరచితిమంతేమరిలేదు::కల్యాణవసంతంమరలిమరలిజయ::మద్యమావతి
మరిగివీరెపోమా::గుండ్రక్రియమరిహరిదాసుడై::దేశాక్షిమరుడుసేసినమాయమగలకు::కుంతలవరాళిమఱియుమఱియునివె::పాడి
మఱియేపురుషార్థము::శ్రీమలసీజూడరోమహసింహము::శంకరాభరణమ్మహినింతటివారువో::రామక్రియమహిమెల్లాదొప్పదోగె::లలిత
మాకెల్లరాజనుమతోధర్మ::లలితమాదృశానాంభవమ::ముఖారిమాధవకేశవ::మోహనమాధవాభూధవామదన::వైరాగిభైరవి
మాధవునకుమంగళం::సురటిమానడెన్నడుశరీరిదు::నాటమానుషముగాదుమరిదైవికము::గుండ్రక్రియమాపుదాకరేపకాడ::హిందోళం
మాయపుదనుజులమదవైరి::సామంతమ్మాఱుమోవొదేటికిమంకుదనమేటికి::కేదారగౌళమికిలిమేలుదిఅలమేలుమంగ::దేవగాంధారిమిక్కిలిపుణ్యులుహరిమీ::దేవగాంధారి
మిక్కిలివిచ్చిచెప్పితే::కల్యాణిమిన్నకవేసాలుమాని::భూపాలంమీకుమీకునమరునుమిక్కిలి::బేహాగ్మీదమీదవలపెక్కె::సింధుభైరవి
ముగురువేలుపులకుమూలమీతడు::బౌళిముంచినవేదుకతోడమొక్కుట::సాళంగనాటముచ్చుగన్నతల్లిచేరిమూలకు::శ్రీముద్దుగారేయశోద::కురంజి
మూడేమాటలుమూడుమూండ్లు::హిందోళవసంతంమూసినముత్యాలకేలే::ఆహిరిమెచ్చెనొకరాగంబుమీద::సావేరిమెరుగువంటిదియలమేలుమంగ::సాళంగనాట
మెఱవకుమనసావిష్ణుని::నాటభైరవిమేడలెక్కినిన్నుజూచికూడెననే::దేశాళంమేదినిజీవులగావ::భూపాలంమొక్కరేమొక్కరేమీరు::సాళంగనాట
మొత్తకురేఅమ్మలాలముద్దు::కాంభోజిమొదలుండగొనలకుమోచి::భైరవిమొఱపెట్టెదముమీకుమొగ::సాళంగమ్మోపులచిగురులచిమ్ముల::వరాళి
మోసమునమాయావిమోహితుడై::ముఖారిమోహంపురతిముదము::ఆహిరిమోహమువిడుచుటేమోక్షమది::ఆహిరిరమ్మనగాదనతోనేరానంటి::హిందోళం
రమ్మననేఇకనునీరమణునిని::ఆందోళికరలపుకామారుతత్త్వముమీద::వరాళిరసికుడతిరుపతిరఘువీరా::రామక్రియరాజీవనెత్రాయరాఘవాయ::మోహన
రామచంద్రుడితడురఘువీరుడు::శ్రీరామభద్రరఘువీరరవి::ఆనందభైరవిరామమిందీవరశ్యామమ్::మణిరంగురామరామఋఅమకృష్ణ::కల్యాణి
రామరామచంద్రరాఘవా::వరాళిరామాదయాపరసీమ::శహనరాముడిదేలోకాభిరాము::సాళంగనాటరాముడురాఘవుడురవికుల::ధర్మావతి
రాముడులోకాభిరాముడు::ముఖారిరావేకోడలరట్టడికోదల::పాడిరూకలైమాడలై::గుండక్రియరెండుమూలికలురేయి::గౌళ
లంకెలూడుటేలాభముయీ::సామంతమ్లాలనుచునూచేరు::రాగమాలికలేదుబ్రహ్మవిద్యామహా::దేవగాంధారిలేదుభయముమరికాదు::తోడి
లోకపునీచేతలకు::కన్నడగౌళవట్టియాసలకులోనై::వరాళివడెవోప్రహ్లాదవరదుడు::గౌళవందేవాసుదేవమ్::శ్రీ
వందేహంజగద్వల్లభమ్::హంసధ్వనివద్దేగొల్లెతవదలకు::రామక్రియవననిధిగురిసినవానలివి::ఆహిరివనితపాలికినిదేవరవు::శ్రీ
వనితభాగ్యంబుదెవర::భైరవివనితలకుబతికివలపే::బలహంసవలచినపతివాడేవచ్చిన::బౌళివలచిపైకొనగరాదు::సామంతమ్
వలచుటేదోసమా::ధన్యాసివలదననొరులకు::కల్యాణివలపులధికముసేయువ్::శ్రీవలవనిమోహావస్థల::లలిత
వలెననువరిదెవైష్ణవము::మలహరివాడవాడలవెంటవాడివో::వరాళివాడెవేంకటాద్రిమీద::లలితవాడెవేంకటేశుడనేవాడెవీడు::భూపాలం
వాసివంతువిడిచినవాడే::సాళంగనాటవిచ్చినవిడినెయాడేవేడె::దేవక్రియవిచ్చేయవమ్మావెన్నెలబొమ్మా::రామక్రియవిజాతులన్నియువృధావృధా::లలిత
విడుమనవోరోలువిడుమన::శ్రీవిడువరాదెంతైన ::ఆహిరి వింతలేలసేసేవేవిభుడు::బలహంసవిధినిషేధములకువెరువగ::దేవగాంధారి
వినుడిదెరఘుపతివిజయములు::శంకరాభరణమ్విన్నపాలువినవలెవింత::భూపాలంవిరహపురాజదె::తోడివిరహానబడలేను::ఆహిరి
వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులము::బౌళివివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులము::గుండక్రియవిశ్వప్రకాశునకు::కన్నడగౌళవిశ్వరూపమిదివో::ముఖారి
వీడివోయిదెవింత::భైరవివీడెవీడెకూచున్నడువేడుకతో::ధన్యాసివీనిజూచియైననేమువిరతి::హిందోళంవెట్టిమోపువంటిమేను::పాడి
వెట్టివలపుచల్లకువిష్ణు::హుస్సేనివెడమంత్రమికనేల::ముఖారివెదకిననిదియేవేదార్థము::వసంతభైరవివెనకేదోముందేదో::హుస్సేని
వెన్నలుదొంగిలునాటి::పాడివెన్నవట్టుకనేయివెద్కనేలా::శ్రీవెరపులునొరపులువృధా::ముఖారివెరవకుమనసావిష్ణుని::నాటభైరవి
వెర్రివాడువెర్రివాడువిష్ణు::బౌళివెఱతువెఱతునిండువేడుక::శ్రీవెలయునిన్నయునువృధావృధా::రామక్రియవెలికీవెళ్ళడుచలికీ::కురంజి
వెలుపలెల్లతనలోను::లలితవేంకటగిరిగోవిందుడాయింకా::వరాళివేడుకొందామావేంకటగిరి::కురంజివేదనబొరలేవెరవేల::శ్రీ
వేదంబెవ్వనివెదకెడివి::పాడివేదములేనీనివాసమట::మద్యమావతివేదవేద్యులువెదుకేటిమందు::పూర్వీకల్యాణివేళగాదుసిగ్గులకువిచ్చిన::పాడి
వేవేలచందాలవాడువిఠలేశుడు::ఖరహరప్రియవేసరించేదానగానువేగినంతా::కేదారగౌళవేసరితిమెట్లనీవెంట::దేశాక్షివైష్ణవులుగానివారలెవ్వరు::ధన్యాసి
వోబదుకాసిగ్గులేని::బౌళిశతాపరాధములు::శంకరాభరణమ్శమముచాలనియట్టి::కాంభోజిశరణంటిమాతని::లలిత
శరణంబితడేసకలమునాకును::నాటశరణాగతవజ్రపంజరు::సావేరిశరణువేడెదయఙ్ఞసంభవ::ఆనందభైరవిశరణుశరణు::ఝుంఝుటి
శోభనమేశోభనమే::సౌరాష్ట్రంశ్రీమన్నారాయణశ్రీమన్నారాయణ::బౌళిశ్రీవేంకటేశుడుశ్రీపతి::బౌళిశ్రీవేంకటేశ్వరునిసింగారము::రామక్రియ
శ్రీశోయంసుస్థిరోయాం::ముఖారిశ్రీహరిసేసినచిహ్నాలివి::పాడిషోదశకళానిధికి::లలితసకలజీవులకెల్లసంజీవి::దేశాక్షి
సకలభూతదయచాలగ::ఆనందభైరవిసకలశస్త్రసంపన్నుడట::శ్రీసకలశాంతికరముసర్వేశ::బహుదారిసకలసంగ్రహమ్సకల::లలిత
సకలసందేహమైజరుగు::శ్రీసకలంహేసఖిజానామి::కీరవాణిసజజవైష్ణవాచారవర్తనుల::సామంతమ్సజజాచారములెల్ల::మలహరి
సడిబెట్టెగటకటాసంసారము::భైరవిసంతగాడవికమమ్ము::సారంగసతతమునేజేయు::ఆహిరిసతతమ్శ్రీశమ్హితం::సామంతమ్
సతతవిరక్తుడుసంసారి::కన్నడగౌళసంతలేచొచ్చితిగాని::కాంభోజిసతినిన్నుగెలిచెనుజవ్వనపు::దేశాక్షిసత్యభామసరసపునగవు::పాడి
సందడివిడువుముసాసముఖా::ధన్యాసిసదాసకలముసంపదలే::శుద్ధవసంతంసముఖఎచ్చరికతోసర్వేశ్వరో::కాంభోజిసరిచక్కదన్మెంతోసరసుని::మోహన
సర్వఙ్ఞత్వమువెదకగ::దేవగాంధారిసర్వాంతరాత్ముడవుశరణగతుడ::లలితసర్వేశ్వరుడవుస్వతంత్రడువు::లలితసర్వేశ్వరుడేశరణ్యము::సాళంగమ్
సర్వోపాయములుజగతినాకితడే::మలహరిసంసారమేమేలుసకల::సామంతమ్సంసారినైననాకుసహజమే::గుజ్జరిసామాన్యమాపూర్వసంగ్రహం::ధన్యాసి
సారెదూరజాలనూ::మంగళకైశికసారెనిన్నమేలంగజవ్వనమునకు::బౌళిసాసముఖానడెసాస::బౌళిసింగారమూరితివి::ఖమాచ్
సిరిదొలంకెడిపగలూచీకటా::ముఖారిసిరుతనవ్వులవాడుసిన్నెకా::కురంజిసీతాశోకవిఘాతవో::అఠాణసుఖమునుదుహ్ఖమునుజోడు::బౌళి
సుగ్రీవనారసింహసులభుడ::తోడిసులభమామనుజులకు::సామంతమ్సులభమాయిందరికి::బిలహరిసులభుడుమధుసూదనుడు::రామక్రియ
సువ్విసువ్విసువ్వాలమ్మ::భూపాలంసువ్విసువ్విసువ్విసువ్వని::కేదారగౌళసేవించరోజనులాలచేతు::సావేరిసేవింతురేయితనిజెలిగి::ముఖారి
సేసపెట్టవయ్యాయిట్టిచెలి::బౌళిసొగియునామఱియుముచ్చుకు::బౌళిసొరిదిసొంసారంబుసుఖమా::ముఖారిహరికృష్ణమేలుకొను::భూపాలం
హరిగొలిచియుమరీనపరము::భైరవిహరిదాసుండగుటేయదితపము::అమృతవర్షిణిహరిదాసుడైమాయల::దేశాక్షిహరిదాసులతోడ::ధన్యాసి
హరినామముకడునానందకరము::భైరవిహరినీయనుమతోఆది::లలితహరినీవెబుద్ధిచెప్పి::లలితహరినెరుగనిపుణ్యమంటే::ఆహిరి
హరిభక్తివోడయెక్కి::గుండక్రియహరియవతారమీతడు::హుస్సేనిహరిశరణాగతియాతుమది::నారాయణిహీనదశలబోందియిట్లు::దేశాక్షి

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!