Bhimalapuram.co.in

అన్నమాచార్య కీర్తనలు -రాగముల ప్రకారము -1

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా ఈ ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చిన $www.sistla.org$ నకు,శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

రాగము :: కీర్తన(అనుబంధము)రాగము :: కీర్తన(అనుబంధము)రాగము :: కీర్తన(అనుబంధము)రాగము :: కీర్తన(అనుబంధము)
అఠాణ::అదివోనిత్యశూరులుఅఠాణ::ఇట్టిప్రతపముగలఈతనిఅఠాణ::నగుమొగముతోడిఅఠాణ::సీతాశోకవిఘాతవో
అభేరి::పలుకుతేనియలఅమీర్కల్యాణి::ఉప్పవడముగాకున్నాఅమృతవర్షిణి::హరిదాసుండగుటేయదితపముఆందోళిక::ఆదిమపురుషుడు
ఆందోళిక::ఇంతులాలనావంకనిదెఆందోళిక::రమ్మననేఇకనునీరమణునినిఆనందభైరవి::అంతయునీవేహరిఆనందభైరవి::ఆపన్నులపాలిదైవమాతడే
ఆనందభైరవి::ఇత్తిముద్దులాడిఆనందభైరవి::కంటిశుక్రవారముఆనందభైరవి::పసిడియక్షింతలివెపట్టరోఆనందభైరవి::పాడరేసోబనాలుపడతులారా
ఆనందభైరవి::రామభద్రరఘువీరరవిఆనందభైరవి::శరణువేడెదయఙ్ఞసంభవఆనందభైరవి::సకలభూతదయచాలగఆభేరి::దేదేవమ్భజేదివ్య
ఆభోగి::అంతర్యామిఅలసితిసొలసితిఆభోగి::తారక్బ్రహ్మముతానైవున్నాడుఆరభి::ఆరగించికూర్చున్నడల్లవాడెఆరభి::గోవిందాశ్రితగోకులబృందా
ఆరభి::చెలియనాకునీవుసేసేఆరభి::నగధరనందగోపఆహిరి ::విడువరాదెంతైన ఆహిరి::అక్కడనాపాట్లువడియిక్కడ
ఆహిరి::అంటబారిపట్టుకోరేఅమ్మలాలఆహిరి::అతిదుష్టుడనేనలసుడనుఆహిరి::అస్మదాదీనాంఅన్యేషామ్ఆహిరి::ఆసమీదవిసుపౌదాక
ఆహిరి::ఇతరధర్మములందునిందుఆహిరి::ఇందునందుదిరుగుచుఆహిరి::ఇన్నిలాగులచేతఆహిరి::ఇయ్యకొంటినీపనులు
ఆహిరి::ఊరికిబోయెడివోతడకడుఆహిరి::ఎటువంటిరౌద్రమోఆహిరి::ఎట్లైనజేసుకోఇకనీఆహిరి::ఎడమపురివెట్టెపర
ఆహిరి::ఎండలోనినీడయీమనసుఆహిరి::ఎన్నాళ్ళదాకదానిట్టెవుండుటఆహిరి::ఎమినెరుగ్నిమమ్మునెక్కువఆహిరి::ఏటికిదలకెదరిందరును
ఆహిరి::ఏపనులుసేసినానిటుఆహిరి::ఏమిగలిగెనుమాకిందువలనఆహిరి::ఏమిసేయగవచ్చుఆహిరి::ఏలసమకొనుసుకృతమెల్ల
ఆహిరి::కాకమరియింతేలకలుగుఆహిరి::కామించినీవరుగగలయుఆహిరి::కూడులేకయాకటికిగూరదిన్నట్లుఆహిరి::చెలినేడుతానేమి
ఆహిరి::చెల్లుగాకిట్టునీకేఆహిరి::తనవారలుపెరవారలుదాననిఆహిరి::తోరణములేదోవెల్లామూరటఆహిరి::దిక్కందరికినైనదేవుడు
ఆహిరి::దేవనీమాయతిమిరఆహిరి::నానాదిక్కుస్నరులెల్లాఆహిరి::పారకుమీవోమనసఆహిరి::పెక్కులంపటలమనసుపేదవైతివి
ఆహిరి::పెంచబెంచమీదబెరిగేటిఆహిరి::మదమత్సరముమనసుఆహిరి::మూసినముత్యాలకేలేఆహిరి::మోహంపురతిముదము
ఆహిరి::మోహమువిడుచుటేమోక్షమదిఆహిరి::వననిధిగురిసినవానలివిఆహిరి::విరహానబడలేనుఆహిరి::సతతమునేజేయు
ఆహిరి::హరినెరుగనిపుణ్యమంటేకన్నడ::ఇన్నిటనింతటఇరవొకటేకన్నడగౌళ::ఆటవారిగూడితౌరాకన్నడగౌళ::ఇటువంటిదాననాకేటి
కన్నడగౌళ::ఎంతసేసినానెడయకేకన్నడగౌళ::ఏదికడదీనికేదికన్నడగౌళ::కటకటాదేహంబుగాసికన్నడగౌళ::కరుణానిధింగదాధరం
కన్నడగౌళ::కామయాగముచేసెగ్గాఅలికితనకన్నడగౌళ::కాలాంతకుడనువేటకన్నడగౌళ::గాలినేపోయగలకాలముకన్నడగౌళ::తనకర్మవశంబించుక
కన్నడగౌళ::దైవకృతంబటచేతటకన్నడగౌళ::నీమహత్త్వంబులోనికికన్నడగౌళ::పాయకమతినుండిపరగకన్నడగౌళ::పుండుజీవులకెల్లబుట్టక
కన్నడగౌళ::పోయగాలంబడవికిగాయుకన్నడగౌళ::బొధకులెవ్వరులేకకన్నడగౌళ::లోకపునీచేతలకుకన్నడగౌళ::విశ్వప్రకాశునకు
కన్నడగౌళ::సతతవిరక్తుడుసంసారికల్యాణవసంతం::మరచితిమంతేమరిలేదుకల్యాణి::అన్నిటానేరుపరిహనుమంతుడుకల్యాణి::ఆపద్బంధుడుహరిమాకు
కల్యాణి::ఎవ్వరికిగలదమ్మయింతకల్యాణి::దేవదేవోత్తమతేనమోనమోకల్యాణి::నీయంతటివారెవ్వరుకల్యాణి::పరమపురుషహరిపరాత్పర
కల్యాణి::మిక్కిలివిచ్చిచెప్పితేకల్యాణి::రామరామఋఅమకృష్ణకల్యాణి::వలదననొరులకుకాపి::జోఅచ్యుతానందజ్యోజ్యో
కాపి::నిన్నుబాసినయట్లునెలతకుకాంభోజి::అప్పులవారేఅందరునుకాంభోజి::ఇందిరానాయకయిదివోకాంభోజి::ఉమ్మడినేయేమనినా
కాంభోజి::ఎట్టుసేసినాజేయికాంభోజి::ఎపుడుగానిరాడోయెంతకాంభోజి::ఎమిసేతువుదేవదేవయింతకాంభోజి::ఏమిచేచేమికనేము
కాంభోజి::ఏలరాడమ్మాయింతిరోకాంభోజి::కంతిమినేడిదెకాంభోజి::గడ్డపారమింగితేనాకలిదీరీనాకాంభోజి::చూచితిదనసరిత
కాంభోజి::తెల్లవారనియ్యరోతెరువుయీకాంభోజి::దిబ్బలుపెట్టుచుదేలినకాంభోజి::నమోనమోజగదేకనాథకాంభోజి::మొత్తకురేఅమ్మలాలముద్దు
కాంభోజి::శమముచాలనియట్టికాంభోజి::సంతలేచొచ్చితిగానికాంభోజి::సముఖఎచ్చరికతోసర్వేశ్వరోకీరవాణి::సకలంహేసఖిజానామి
కుంతలవరాళి::ఆలాగుపొందులునుకుంతలవరాళి::ఇంతేసిసేవలుసేయనెందాకాకుంతలవరాళి::మరుడుసేసినమాయమగలకుకురంజి::అంగననిన్నడిగిరమ్మనె
కురంజి::కామధేనువిదేకల్పవృక్షకురంజి::క్షీరాబ్ధికన్యకకుకురంజి::దండనున్నచెలులమిందరముకురంజి::బాపుదైవమామాపాలిభవమా
కురంజి::మందరధరమధుసూదనకురంజి::ముద్దుగారేయశోదకురంజి::వెలికీవెళ్ళడుచలికీకురంజి::వేడుకొందామావేంకటగిరి
కురంజి::సిరుతనవ్వులవాడుసిన్నెకాకేదార::కొలిచినవారలకొంగుకేదార::పరుసముసోకకపసిడౌనాకేదారగౌళ::అతిశయమగుసౌఖ్యమనుభవింపు
కేదారగౌళ::అప్ప్ణిచ్చేనిదెనీకుననుకేదారగౌళ::కూరిమిగల్గితేజాలుకోపించినాకేదారగౌళ::కొలువుడీభక్తికొండలకేదారగౌళ::చాలునుచాలునుభోగ
కేదారగౌళ::చూతమేయీసంతోసాలుసొరిదికేదారగౌళ::నారాయణాచ్యుతానంతకేదారగౌళ::పరమాత్మునినోరకేదారగౌళ::భమశృంగారించుభావమే
కేదారగౌళ::మాఱుమోవొదేటికిమంకుదనమేటికికేదారగౌళ::వేసరించేదానగానువేగినంతాకేదారగౌళ::సువ్విసువ్విసువ్విసువ్వనిఖమాచ్::అవధారురఘుపతి
ఖమాచ్::ఉగ్గువెట్టరేఖమాచ్::కొలనిలోనమునుగోపికలుఖమాచ్::డోలాయాంచలడోలాయాంఖమాచ్::నమోనమోదశరథనందన
ఖమాచ్::సింగారమూరితివిఖరహరప్రియ::అభయముఅభయమోహరిఖరహరప్రియ::ఆదరమ్మపాడరమ్మఅంగనలుఖరహరప్రియ::ఇహమునుబరమునుయిందే
ఖరహరప్రియ::ఎట్లునమ్మవచ్చునేఖరహరప్రియ::ఎంతచేసినతనకేదిఖరహరప్రియ::ఒకపరికొకపరిఖరహరప్రియ::కల్లగాదునీవుమాకు
ఖరహరప్రియ::చూడరెవ్వరుదీనిఖరహరప్రియ::తగుతగునీదొరతనముఖరహరప్రియ::నిగమనిగమాంతవర్ణితఖరహరప్రియ::నెలతచక్కదనమేనిండు
ఖరహరప్రియ::నేననగనెంతవాడఖరహరప్రియ::పరులసేవలుచేసిఖరహరప్రియ::బృవంతిభౌద్ధబుద్ధిఖరహరప్రియ::వేవేలచందాలవాడువిఠలేశుడు
గుజ్జరి::అతనినేనేకొలిచిగుజ్జరి::అందాకదాదానేఅంతుగుజ్జరి::ఇటుగనసకలోపాయముగుజ్జరి::ఇన్తేమరేమిలేదుయిందుమీదను
గుజ్జరి::ఉపకారిదేవుడుపకారిగుజ్జరి::ఎక్కడిపాపములెక్కడిగుజ్జరి::కలదిదివోసుఖముగలిగిననుగుజ్జరి::జగమంతానీమయముసర్వం
గుజ్జరి::దైవమునీవేగతిమాగుజ్జరి::నాపాలిఘన్దైవమవుగుజ్జరి::సంసారినైననాకుసహజమేగుండక్రియ::ఎంతటివారలునెవ్వరును
గుండక్రియ::ఎవ్వరివాడోయెఱుగరాదుగుండక్రియ::ఎవ్వరుగర్తలుగారుగుండక్రియ::ఏటివిఙ్ఞామేటిచదువుగుండక్రియ::ఏపురాణములనెంత
గుండక్రియ::కడుజంచలములుకడుగుండక్రియ::కడుపెంతతాగుడుచుగుండక్రియ::కొనుటవెగ్గళముదాదినుటగుండక్రియ::జగతివైశాఖశుద్ధ
గుండక్రియ::తానేతెలియవలెతలచిడేహిగుండక్రియ::తుదిలేనిబంధముతోడుగుండక్రియ::నాటకమింతానవ్వులకేగుండక్రియ::నేనేమిసేయుదునునీవు
గుండక్రియ::పోయంగలమువృధయైపుట్టినగుండక్రియ::పోరాకపోయితలపుగుండక్రియ::ప్రాణులనేరమిగాదిదిగుండక్రియ::రూకలైమాడలై
గుండక్రియ::వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముగుండక్రియ::హరిభక్తివోడయెక్కిగుండ్రక్రియ::తెలియచీకటికిదీపమెత్తకగుండ్రక్రియ::దేవునికిదేవికినితెప్పల
గుండ్రక్రియ::మరిగివీరెపోమాగుండ్రక్రియ::మానుషముగాదుమరిదైవికముగౌరీమనోహరి::పురుషోత్తమనీవేబుద్ధిచ్చిగౌళ::ఇందుకేనావిభుడునీయింట
గౌళ::ఈతనిగొలిచితేనేగౌళ::ఊరకేదొరకునాగౌళ::ఎట్టుగూడెబెండ్లియోగగౌళ::ఎన్నిలెవునాకిటువంటివి
గౌళ::తరుణిమేనికినినీతనువెగౌళ::నేలమిన్నునొక్కటైనగౌళ::రెండుమూలికలురేయిగౌళ::వడెవోప్రహ్లాదవరదుడు
చారుకేశి::ఇదియేసాధనమిహపరములకుజోగియా::అయమేవఅయమేవఆదిఝుంఝుటి::ఎండగానినీడగానిఝుంఝుటి::జగడపుజనవులజాతర
ఝుంఝుటి::నవనీతచోరనమోనమోఝుంఝుటి::శరణుశరణుతిల్లాంగ్::ఏమొకోచిరుగుటతిల్లాంగ్::ఔనయ్యజాణడువుప్రహ్లాద
తోడి::ఎంతసదివిననేమితోడి::తలపవెనకనుయ్యితోడి::నీదాసులభంగములుతోడి::పనిమాలినట్టివట్టి
తోడి::లేదుభయముమరికాదుతోడి::విరహపురాజదెతోడి::సుగ్రీవనారసింహసులభుడదేవక్రియ::విచ్చినవిడినెయాడేవేడె
దేవగాంధారి::అమరాంగనలదెనాడేరుదేవగాంధారి::అమరెగదెనేడుఅన్నిసోబగులుదేవగాంధారి::అహోనమోనమోఆదిపురుషదేవగాంధారి::ఆదిదెవపరమాతుమా
దేవగాంధారి::ఇన్నినేతలకునిదియొకటేదేవగాంధారి::ఈజీవునకునేదిగడపలదేవగాంధారి::ఎందరివెంటనెట్లదిరుగవచ్చుదేవగాంధారి::ఏమిఫలముదానిన్నియునుదెలిసినను
దేవగాంధారి::ఒరసిచూడబోతేనొకటీనిజముదేవగాంధారి::కలిగినమతివృధాగాకుండాదేవగాంధారి::కొలువైవున్నాడువీడేదేవగాంధారి::చెప్పుడుమాటలేచెప్పుకొనుట
దేవగాంధారి::తలచినవన్నియుదనదేవగాంధారి::దేవరగుణములుదెలియవుదేవగాంధారి::భారమైనవేపమానుపాలువోసిదేవగాంధారి::మికిలిమేలుదిఅలమేలుమంగ
దేవగాంధారి::మిక్కిలిపుణ్యులుహరిమీదేవగాంధారి::లేదుబ్రహ్మవిద్యామహాదేవగాంధారి::విధినిషేధములకువెరువగదేవగాంధారి::సర్వఙ్ఞత్వమువెదకగ
దేశాక్షి::అంచితపుణ్యులకైతేదేశాక్షి::అటువంటివైభవములమరదేశాక్షి::అనరాదువినరాదుఆతనిదేశాక్షి::ఇట్టిఙ్ఞానమాత్రమున
దేశాక్షి::ఇతరులేమెరుగుదురేమనిదేశాక్షి::ఎంతైనదొలగవైతేదైనదేశాక్షి::ఎన్నడుజెడనియీవులిచ్చీనిదేశాక్షి::ఎవ్వరివాడోఈదేహియివ్వల
దేశాక్షి::ఒప్పులైనొప్పులైవుండుదేశాక్షి::కంటిమైయ్యనీచేతలుదేశాక్షి::కొండోనుయ్యోకుమతులాలదేశాక్షి::దేవనీదయయెంతునో
దేశాక్షి::నిన్నుదలచినీపేరుదలచిదేశాక్షి::నీవేనేరవుగానినిన్నుదేశాక్షి::మరిహరిదాసుడైదేశాక్షి::వేసరితిమెట్లనీవెంట
దేశాక్షి::సకలజీవులకెల్లసంజీవిదేశాక్షి::సతినిన్నుగెలిచెనుజవ్వనపుదేశాక్షి::హరిదాసుడైమాయలదేశాక్షి::హీనదశలబోందియిట్లు
దేశాళం::ఇంతేసిమతకాలునేనెఱగదేశాళం::ఈతడేముక్తిదోవదేశాళం::కులుకకనడవరోకొమ్మలారాదేశాళం::గతులన్నిఖిలమైనకలియుగ
దేశాళం::తిరుమలగిరిరాయదేవరాదేశాళం::నెయ్యములతోనేరెళ్ళోదేశాళం::పెనుబండలుసేసిపిలిపించెదేశాళం::మేడలెక్కినిన్నుజూచికూడెననే
దేశావళి::ఏమిటికిచలముఎందాకదేశి::కానర్టేపెంచరటేదేశి::చిత్తమెందుండెనోయంటాదేశి::జీవుడెంతటివాడు
దేశి::నవరసములదీనళినాక్షిధన్యాసి::ఎంతవిభవముగలిగెధన్యాసి::కింకదీరనదైవంకేశవాధన్యాసి::ఘోరదురితములచేగుణ
ధన్యాసి::ఙ్ఞానయఙ్ఞమీగతిమోక్షధన్యాసి::చదివెబోప్రాణిసకలముధన్యాసి::చల్లనైకాయగదోచందమామధన్యాసి::తప్పించుకొనరానిది
ధన్యాసి::తలచినహృదయముధన్యాసి::తెలిసినవారికితెరువదేమరిధన్యాసి::నందనందనవేణుధన్యాసి::నీకేలభయమునీకు
ధన్యాసి::పంకజాక్షులుసొలసిపలికిధన్యాసి::పుట్టుగులమ్మీభువీధన్యాసి::బండివిరచిపిన్నపాపలతోధన్యాసి::భావయామిగోపాలబాలం
ధన్యాసి::వలచుటేదోసమాధన్యాసి::వీడెవీడెకూచున్నడువేడుకతోధన్యాసి::వైష్ణవులుగానివారలెవ్వరుధన్యాసి::సందడివిడువుముసాసముఖా
ధన్యాసి::సామాన్యమాపూర్వసంగ్రహంధన్యాసి::హరిదాసులతోడధర్మావతి::రాముడురాఘవుడురవికులధేనుక::తలమేలకులమేలతపమే
నవరసకన్నడ::ఇతనికంటేఘనులుఇకనవరోజు::చిత్తజగురుడనీకునవరోజు::జయజయనృసింహనాగస్వరావళి::ఎట్టునదోనీమనసు
నాట::అతిశులభంబిదెశ్రీపతినాట::అయ్యోమానుపగదవయ్యనాట::ఆదిపురుషాఅఖిలాంతరంగానాట::ఇటుగరుడనినీ
నాట::ఇందులోనేకానవద్దానాట::ఇలయునునభమునునేకరూపమైనాట::ఎంతబొధించియేమినాట::ఎవ్వరెవ్వరివాడోయీ
నాట::ఎవ్వరెవ్వరివాడోయీనాట::ఏడవలపేడమచ్చికేడనాట::ఏదియులేనిదేటిజన్మమునాట::ఏదైవముశ్రీపాదనఖమున
నాట::కాయముజీవుడుగలనాట::ఘోరవిదరణనారసింహనాట::తనకేడచదువులునాట::దేవశిఖామణిదివిజులువొగడగ
నాట::నమోనమోరఘుకులనాట::నవనారసింహానమోనాట::నారాయణతేనమోనమోనాట::నిక్కించీగర్ణములు
నాట::పరిపూర్ణగరుడాద్రినాట::పొరినీకునువిరిగిపోయిననాట::భళిభళిరామపంతపునాట::మందులేదుదీనికి
నాట::మానడెన్నడుశరీరిదునాట::శరణంబితడేసకలమునాకునునాటకురంజి::అనిశముదలచరోఅహోబలంనాటకురంజి::చూడవయ్యనీసుదతివిలాసము
నాటకురంజి::నతప్పులోగొనవేననునాటభైరవి::మెఱవకుమనసావిష్ణునినాటభైరవి::వెరవకుమనసావిష్ణునినాదనామక్రియ::ఇన్నియుగలుగుటేజన్మమున
నాదనామక్రియ::ఈకెకునీకుదగునీడజోడులునాదనామక్రియ::ఈసురలీమునులీచరాచరములునాదనామక్రియ::పరులకైతేనిదేపాసముగాదానాదనామక్రియ::పాపపుణ్యములరూపము
నాదరామక్రియ::ప్రపన్నులకునిదిపరమాచారమునారాయణి::అనాదిజగమునకౌనారాయణి::హరిశరణాగతియాతుమదినీతిమతి::ఎక్కడినరకముఎక్కడి
నీలాంబరి::అన్నలంటాతమ్ములంటానీలాంబరి::దీనుడనునేనునీలాంబరి::నవ్వవేయెక్కడిసుద్దిపంతువరాళి::ఇన్నియుముగిసెనుఇటు
పాడి::అందరిబ్రతుకులునాతనివేపాడి::ఇందునుండమీకెడలేదుపాడి::ఇందునుండిమీకెడలేదుపాడి::ఈరూపమైవున్నాడుయీతడే
పాడి::ఎంతమోహమోనీకీఇంతిమీదనుపాడి::ఎదుటనెవ్వరులేరుయింతాపాడి::ఏటికినెవ్వరిపొందుయిచ్చిరోపాడి::ఏలేయేలేమరదలాచాలు
పాడి::కటకటాజీవుడకాలముపాడి::కడగనుటేసౌఖ్యముగాకపాడి::చక్కనితల్లికిచాంగుపాడి::చక్రమాహరిచక్రమా
పాడి::చూచేచూపొకటిసూటిగురిపాడి::చెలులాలయీమేలుచెలువుడేపాడి::తొల్లికలవేయివియుతొల్లితానుపాడి::తొల్లియునుమఱ్ఱాకుతొట్టెలనె
పాడి::నేరుపరిననుకోనునెరజాణపాడి::పాపపుణ్యములపక్వమిదెరుగనుపాడి::పుటుభోగులమునేముభువిపాడి::బలులతోవీధుల్లోబరాడు
పాడి::బలువగుదనరూపముచూపెన్పాడి::మఱియుమఱియునివెపాడి::రావేకోడలరట్టడికోదలపాడి::వెట్టిమోపువంటిమేను
పాడి::వెన్నలుదొంగిలునాటిపాడి::వేదంబెవ్వనివెదకెడివిపాడి::వేళగాదుసిగ్గులకువిచ్చినపాడి::శ్రీహరిసేసినచిహ్నాలివి
పాడి::సత్యభామసరసపునగవుపున్నగవరాళి::కంద్ర్పజనకగరుడగమనపూర్ణచంద్రిక::నమోనమోలక్ష్మీనరసింహపూర్వీకల్యాణి::ఘుమ్మనియెడి
పూర్వీకల్యాణి::నల్లనిమేనినగవుపూర్వీకల్యాణి::వేదవేద్యులువెదుకేటిమందుఫలమంజరి::ఎదురుగుదురుగానుమేలబంగాళ::భావించితెలుసుకొంటే
బలహంస::ఎక్కడనెఱుగమమ్మబలహంస::ఏమిసేతునిందుకుబలహంస::వనితలకుబతికివలపేబలహంస::వింతలేలసేసేవేవిభుడు
బహుదారి::ఇతరదేవతలకిదిగలదాబహుదారి::సకలశాంతికరముసర్వేశబిలహరి::అహోబలేశ్వరుడుఅరికులబిలహరి::ఇతడేపరబ్రహ్మమిదియె
బిలహరి::ఈమాటవినినిన్నుఇందుకేబిలహరి::ఎఱుకగలుగునాబిలహరి::ఒసగతివిన్నయుఒకమాటేబిలహరి::కంటినఖిలాండతతికర్త
బిలహరి::కిమ్కరిష్యామికిమ్కరోమిబిలహరి::పృధులహేమకౌపీనబిలహరి::సులభమాయిందరికిబేగడ::తెలియనివారికితెరమరుగు
బేగడ::నవరూపప్రహ్లాదనరసింహబేహాగ్::మీకుమీకునమరునుమిక్కిలిబౌళి::అన్నిటనీవంతర్యామివిబౌళి::అన్నిటాభాగ్యవంతుడవుదువయ్యా
బౌళి::అన్నిటాశంతుడైతేహరిబౌళి::అరుదరుదునీమాయహరిబౌళి::ఆనందనిలయప్రహ్లాదబౌళి::ఇందిరానాధుడిన్నిటికీత
బౌళి::ఇందిరారమణుబౌళి::ఇరువైనయట్టుండుయెఱగబౌళి::ఈటువలెపోసకలముబౌళి::ఎక్కడచొచ్చెడిదీభవ
బౌళి::ఎక్కడిమానుషజన్మంబౌళి::ఎట్టుచేసినజేసెనేమిసేయగబౌళి::ఎంతమాత్రముననెవ్వరుబౌళి::ఎదితుదదీనికేదిమొదలు
బౌళి::ఎవ్వరిగాదన్ననిదినిన్నుబౌళి::ఏడసుఙ్ఞానమేడతెలివిబౌళి::ఏమినడుగనొల్లహెచ్చుబౌళి::ఏమివలసిననిచ్చు
బౌళి::ఏమివలసిననిచ్చుబౌళి::కనినవాడాగానుకాననిబౌళి::కాయమనేవూరికిగంతలుబౌళి::కొదరికివిసమ్మతి
బౌళి::కోడదవ్వుటయెలుకబౌళి::గంధముపూసేవేలేబౌళి::గరుడగమనగరుడధ్వజబౌళి::చిత్తమోకర్మమోజీవుడో
బౌళి::చెదరకవెలుగేచేనుమేయగబౌళి::జలజనాభహరిజయబౌళి::తందనానఅహితందనానబౌళి::తీపనుచుచేదుతెగదని
బౌళి::తెలిసియునత్యంతబౌళి::దెవదెవోత్తమునితిరుతేరుబౌళి::దేహంబొకటేదేహియునొకడేబౌళి::నిజమోకల్లోనిమిషములో
బౌళి::నేనెంతచిన్ననైనానీకేబౌళి::పట్టినచోనేవెదకిబౌళి::పరదేశిపట్టణమునపదుబౌళి::పసిడిచీరవాడవుపాలు
బౌళి::పురుషుండనిశ్రుతివొగడీనటబౌళి::పెట్టనికోటిందరికిబెండ్లిబౌళి::పెరుగపెరుగబెద్దలుబౌళి::పొడవైనశేషగిరి
బౌళి::ముగురువేలుపులకుమూలమీతడుబౌళి::వలచినపతివాడేవచ్చినబౌళి::వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముబౌళి::వెర్రివాడువెర్రివాడువిష్ణు
బౌళి::వోబదుకాసిగ్గులేనిబౌళి::శ్రీమన్నారాయణశ్రీమన్నారాయణబౌళి::శ్రీవేంకటేశుడుశ్రీపతిబౌళి::సారెనిన్నమేలంగజవ్వనమునకు
బౌళి::సాసముఖానడెసాసబౌళి::సుఖమునుదుహ్ఖమునుజోడుబౌళి::సేసపెట్టవయ్యాయిట్టిచెలిబౌళి::సొగియునామఱియుముచ్చుకు
బౌళిరామక్రియ::పలికెటివేదమెప్రమాణముభాగేస్వరి::అమితదేవమ్భజేనారభుజంగిణి::ఎదుటనున్నాడువీడెభూపాలం::అలపుదీర్చుకోరాదఅన్నీనయ్యీ
భూపాలం::అలరనుతించరోహరినిభూపాలం::ఇప్పుడిటుకలగంటిభూపాలం::ఇవిసేయగనేనలసుడయెటువలెభూపాలం::ఏమోతెలిసెగానియీజీవుడు
భూపాలం::ఏలవచ్చీయేలపోయీభూపాలం::కనియుగాననిమనసుభూపాలం::నీకథమృతమునితరభూపాలం::పరమయోగీశ్వరుల
భూపాలం::పారితెంచియెత్తివేసిపారభూపాలం::మిన్నకవేసాలుమానిభూపాలం::మేదినిజీవులగావభూపాలం::వాడెవేంకటేశుడనేవాడెవీడు
భూపాలం::విన్నపాలువినవలెవింతభూపాలం::సువ్విసువ్విసువ్వాలమ్మభూపాలం::హరికృష్ణమేలుకొనుభైరవి::అమ్మమ్మఏమమ్మఅల్మేల్మంగ
భైరవి::అలుమేలుమంగనీవభినవభైరవి::ఇటమీదకడమెల్లానికనీవుభైరవి::ఎంతపాపకర్మమాయభైరవి::ఎన్నటిచుట్టమో
భైరవి::ఎవ్వరిభాగ్యంభైరవి::చాలనొవ్విసేయునట్టిభైరవి::చూడుడిందరికిసులభుడుభైరవి::తెలియరాదుమాయాదేహమా
భైరవి::నీవేకానియింకనేనయ్యభైరవి::నీవేమిసేతువయ్యనీవుభైరవి::పట్టవసముగానిబాలుడాభైరవి::భామనోచిననోముఫలము
భైరవి::మొదలుండగొనలకుమోచిభైరవి::వనితభాగ్యంబుదెవరభైరవి::వీడివోయిదెవింతభైరవి::సడిబెట్టెగటకటాసంసారము
భైరవి::హరిగొలిచియుమరీనపరముభైరవి::హరినామముకడునానందకరముమంగళకైశిక::తేశరణమ్తేశరణమంగళకైశిక::మనసుకుమనసెమర్మముగాక
మంగళకైశిక::సారెదూరజాలనూమణిరంగు::ఏదిచూచినతమకుయిన్నియునుమణిరంగు::జయజయజయరామమణిరంగు::రామమిందీవరశ్యామమ్
మద్యమావతి::అంగనలీరేహారతులుమద్యమావతి::అందరికాధారమైనఆదిమద్యమావతి::ఈడగుపెండ్లిఇద్దరిచేసేముమద్యమావతి::ఉయ్యాలబాలునూ
మద్యమావతి::ఎటువంటివలపోయెవ్వరిమద్యమావతి::చిత్తజుగురుడశ్రీనరసింహమద్యమావతి::చూడరమ్మసతులారాసోబానమద్యమావతి::మరలిమరలిజయ
మద్యమావతి::వేదములేనీనివాసమటమనోహరి::అలమేలుమంగవునీవన్నిటామలయమారుతమ్::భక్తసులభుడుపరతంత్రుడుమలహరి::అదెచూడుతిరువెంకటాద్రి
మలహరి::అన్నిటానుహరిదాసుసధికులుమలహరి::ఇన్కనేలవెరపుమలహరి::ఎట్టైనాజేయుముయికమలహరి::ఎన్నడుపక్వముగాదిదె
మలహరి::ఏకతానవున్నవాడుయిదిమలహరి::కలిగినదియొక్కటేకమలామలహరి::కోరుదునామదిమలహరి::పండియుబండదుచిత్తము
మలహరి::పాలదొంగవద్దవచ్చిమలహరి::పొత్తులమగడవుపొరుగునమలహరి::వలెననువరిదెవైష్ణవముమలహరి::సజజాచారములెల్ల
మలహరి::సర్వోపాయములుజగతినాకితడేమాయమాళవగౌళ::అప్పటికప్పుడేకాకమాయమాళవగౌళ::చదువులోనేహరినిమాయమాళవగౌళ::నారాయణాచ్యుతగోవిందహరి
మాళవగౌళ::ఇన్నిటికిబ్రేరకుడుమాళవగౌళ::పాపమెరుంగనిబ్రాహ్మడుమాళవశ్రీ::ఇందుకుగానాయెరగమినేమనిమాళవశ్రీ::నమాంయహమ్మానవ
మాళవి::ఇదియేవేదాంతమిందుకంటేమాళవి::గుఱ్ఱాలగట్టనితేరుకొంకమాళవి::నిత్యులుముక్తులునిర్మలమాళవిగౌళ::చెలులారాచూడరేయీచెలి
మాళవిగౌళ::నిత్యపూజలివివోముఖారి::అక్కర్కొదగనియట్టిముఖారి::అనుమానపుబ్రదుకుకదిఋఒతాముఖారి::అన్నిచోట్లబరమాత్మవునీవు
ముఖారి::అరిదిసేతలేచేసితల్లాడముఖారి::ఆలించుపాలించుఆదిపురుషముఖారి::ఇదిగాకసౌభాగ్యమిదిముఖారి::ఇందిరాపతిమాయలుయింతలు
ముఖారి::ఇన్నిచదువనేలముఖారి::ఎక్కడనున్నానీతడుముఖారి::ఎట్టుదరించీనిదెయీముఖారి::ఎంతమానుమన్నజింతలేల
ముఖారి::ఎంతసేయగలేదుయిటువంటిముఖారి::ఎందుబొడమితిమోయెఱుగముముఖారి::ఎన్నడికోనేతెలిసిఎక్కుడైముఖారి::ఎవ్వరికైననుయివ్రాతనను
ముఖారి::ఏమినెఱుగనినాకేదముఖారి::ఏరీతినెవ్వరునిన్నునెట్టుముఖారి::ఏలపొరలేవులేవేముఖారి::కంటేసులభమిదికానక
ముఖారి::కిన్నజానేహంకేశవాముఖారి::ఘన్మనోరాజ్యసంగతిముఖారి::చిత్తములోనిన్నుజింతింపముఖారి::చిరంతనుడుశ్రీవరుడుల్
ముఖారి::చెప్పినంతపనినేజేయగలవాడముఖారి::జనులునమరులుజయముఖారి::తతిగనితతినేలతమ్ముఖారి::దైవముపుట్టించినట్టి
ముఖారి::దొరకెగాపూజకందువపూజముఖారి::నగవులునిజమనినమ్మేదాముఖారి::నగుబాట్లబడేనాజిహ్వాముఖారి::నదులొల్లవునా
ముఖారి::నరులారానేడువోనారసింహముఖారి::నేనేబ్రహ్మముకోనేరముముఖారి::నేర్పుకంటెబెన్నిధిముఖారి::పరమాత్మనిన్నుగొల్చి
ముఖారి::పలుమరుపుట్లముఖారి::పసలేనియీబ్రదుకుఆసలుముఖారి::బ్రహ్మకడిగినపాదముముఖారి::భోగీంద్రులునుమీరుబోయి
ముఖారి::మాదృశానాంభవమముఖారి::మోసమునమాయావిమోహితుడైముఖారి::రాముడులోకాభిరాముడుముఖారి::విశ్వరూపమిదివో
ముఖారి::వెడమంత్రమికనేలముఖారి::వెరపులునొరపులువృధాముఖారి::శ్రీశోయంసుస్థిరోయాంముఖారి::సిరిదొలంకెడిపగలూచీకటా
ముఖారి::సేవింతురేయితనిజెలిగిముఖారి::సొరిదిసొంసారంబుసుఖమామేచబౌళి::తనిసితినన్నిటనుతాలిమేమోహన::అదెచూడరేమోహనరూపం
మోహన::అభయదాయకుడవదెమోహన::ఆదిమునులసిద్ధాంజనముమోహన::చేరియశోదకుమోహన::ప్రలపవచనైహ్ఫలమిహ
మోహన::మాధవకేశవమోహన::రాజీవనెత్రాయరాఘవాయమోహన::సరిచక్కదన్మెంతోసరసునిమోహనకల్యాణి::ఇదియెనాకుమతముఇదివ్రతము
యదుకులకాంభోజి::ఇందాకానెఱగనైతినికయదుకులకాంభోజి::ఎంతచదివిననేమివినినయదుకులకాంభోజి::కమ్మఓటేగావాకాగలరాగమాలిక::అమరాంగనలదెఆడేరు
రాగమాలిక::అలరచంచలమైనరాగమాలిక::లాలనుచునూచేరురామక్రియ::అంగనయెట్టుండినానమరురామక్రియ::అదెశిరశ్చక్రములేనట్టి
రామక్రియ::ఆకెవోనాప్రాణమోహనవురామక్రియ::ఎక్కడికంసుడుయికరామక్రియ::ఎంతవిచారించుకొన్నారామక్రియ::ఒక్కడేఅంతర్యామివుపకారి
రామక్రియ::ఓహోడేండేంవొగిరామక్రియ::కుడుచుగాక్తనకొలదిరామక్రియ::కొలువరోమొక్కరోకోరినరామక్రియ::చాటెదనిదియేసత్యము
రామక్రియ::చూడరమ్మతిటువంటిసుదతులురామక్రియ::నరులాలమునులాలనానాదెవతలాలరామక్రియ::నారాయణానమోనమోరామక్రియ::నిత్యాత్ముడైయుండినిత్యుడై
రామక్రియ::నీయఙ్ఞదలమోచినీరామక్రియ::భక్తికొలదివాడేరామక్రియ::మహినింతటివారువోరామక్రియ::రసికుడతిరుపతిరఘువీరా
రామక్రియ::వద్దేగొల్లెతవదలకురామక్రియ::విచ్చేయవమ్మావెన్నెలబొమ్మారామక్రియ::వెలయునిన్నయునువృధావృధారామక్రియ::శ్రీవేంకటేశ్వరునిసింగారము
రామక్రియ::సులభుడుమధుసూదనుడురీతిగౌళ::గరుడాద్రివేదద్రికలిమిరీతిగౌళ::తెలిసిచెప్పేనంటేతేటరీతిగౌళ::నెయ్యనిపోసుకోరాదునీళ్ళని
రేవగుప్తి::నీవెరుగనిదిలేదునీరేవగుప్తి::పురుషోత్తముడవీవురేవతి::నానాటిబతుకురేవతి::నారాయణనీనామమెగతియిక
రేవతి::పోయబోయగలమెల్లపూటలతాంగి::ఈతనిమహిమలుఎంతనిచెప్పెదలలిత::అటువంటివాడువోహరిలలిత::అతడేయెరుగునుమముబుట్టించిన
లలిత::అన్నిటికినిదెపరమౌషధములలిత::అన్నిమంత్రములునిందేలలిత::అప్పుడువోనినుగొలువగలలిత::అమ్మెడిదొకటిఅసిమలో
లలిత::ఆతుమసంతసపెట్టులలిత::ఆశాబద్ధుడనైయలసిలలిత::ఇరవవారికియిహపరలలిత::ఇహమేకానియికబరమేకాని
లలిత::ఈదేహవికారమునకునేదియులలిత::ఎక్కగారాగారాగాలలిత::ఎక్కడిదుర్వస్థలేటిదేహములలిత::ఎంతమీదకట్టెనోయింతినీకు
లలిత::ఎందునీకుబ్రియమోయీతెప్పలలిత::ఎనుపోతుతోనెద్దునేరుగట్టినలలిత::ఏమిసేసిననీరుణలలిత::ఏలమోసపోయిరొకోయెంచియాకాలపు
లలిత::కన్నులెదిటిదేఘనవైకుంఠములలిత::కరుణించుమికనైనాలలిత::కలదిగలట్టేకర్మలలిత::కలదింతెమాటకంతునియాట
లలిత::కలిగెనిదిమాకుసైవల్యంలలిత::కోరువంచరోకొటారులలిత::ఘనుడాతడేమముగాచుగాకలలిత::జయలక్ష్మివరలక్ష్మి
లలిత::జయలక్ష్మివరలక్ష్మిలలిత::తప్పదుతప్పదుదైవములలిత::తహతహలిన్నిటికితానేలలిత::తాపలేకమేడలెక్కదలచేము
లలిత::తుదసమస్తమునులలిత::తెప్పగామఱ్ఱాకుమీదలలిత::దేవనీవిచ్చేయందుకులలిత::దైవమాపరదైవమా
లలిత::దోమటివిన్తెరుగరాతొల్లిటిలలిత::నటనలభ్రమయకునామనసాలలిత::నీవేకాచెప్పజూపనీవెలలిత::నీవేలికపుమాకునీ
లలిత::పట్టినదెల్లాబ్రహ్మములలిత::పనిలేనిధనవాంఛలలిత::పనివడియింద్రియాలేపరువులులలిత::మంగళముగోవిందునకు
లలిత::మంచిదివోసంసారములలిత::మనసుననెప్పుడుమానదిదిలలిత::మహిమెల్లాదొప్పదోగెలలిత::మాకెల్లరాజనుమతోధర్మ
లలిత::వలవనిమోహావస్థలలలిత::వాడెవేంకటాద్రిమీదలలిత::విజాతులన్నియువృధావృధాలలిత::వెలుపలెల్లతనలోను
లలిత::శరణంటిమాతనిలలిత::షోదశకళానిధికిలలిత::సకలసంగ్రహమ్సకలలలిత::సర్వాంతరాత్ముడవుశరణగతుడ
లలిత::సర్వేశ్వరుడవుస్వతంత్రడువులలిత::హరినీయనుమతోఆదిలలిత::హరినీవెబుద్ధిచెప్పివరాళి::ఆపదలసంపదలనలయు
వరాళి::ఎచ్చోటికేగినయెప్పుడూవరాళి::ఎవ్వరులేరూహితువుచెప్పవరాళి::ఏటిసుఖముఏటిసుఖమువరాళి::ఏమందునుయీమాటకు
వరాళి::ఏమిగలదిందునెంతవరాళి::ఏమిసేయువారమికనువరాళి::కాకున్నసంసారవరాళి::చిత్తమతిచంచలముచేత
వరాళి::చూడజూడమాణిక్యాలుచుక్కలవరాళి::చెలియరోనీవేకదేసృష్టివరాళి::తనవారనియాసదగిలివరాళి::నెలమూడుశోభనాలునీకు
వరాళి::పొడమినిందిరబట్టేవరాళి::పోరొపోరొయమ్మలారబొమ్మవరాళి::మోపులచిగురులచిమ్ములవరాళి::రలపుకామారుతత్త్వముమీద
వరాళి::రామరామచంద్రరాఘవావరాళి::వట్టియాసలకులోనైవరాళి::వాడవాడలవెంటవాడివోవరాళి::వేంకటగిరిగోవిందుడాయింకా
వలజి::అన్నివిభవములఅతడితడువసంతభైరవి::వెదకిననిదియేవేదార్థమువాచశ్పతి::పరమఙ్ఞానులకుప్రపన్నులకువైరాగిభైరవి::మాధవాభూధవామదన
శంకరాభరణమ్::అక్కలాలచూడుడందరునుశంకరాభరణమ్::అంగనలాలమనచేశంకరాభరణమ్::అచ్యుతమిమ్ముదలచేశంకరాభరణమ్::అతడేసకలవ్యాపడతడే
శంకరాభరణమ్::అతనుసంపదకంటెనసదాశంకరాభరణమ్::అదినీకుదారుకాణముశంకరాభరణమ్::అదెవాడెయిదెవాడెశంకరాభరణమ్::అన్నిటానాపాలిటికిహరి
శంకరాభరణమ్::అలరులుకురియగశంకరాభరణమ్::అలవటపత్రశాయివైనశంకరాభరణమ్::అలుకలుచెల్లవుహరిశంకరాభరణమ్::ఆదిమపూరుషుడచ్యుతుడచలు
శంకరాభరణమ్::ఆదిమూర్తియీతడుప్రహ్లాదశంకరాభరణమ్::ఇందుకేపోవెరగయ్యీశంకరాభరణమ్::ఇందుకొరకేయిందరునుశంకరాభరణమ్::ఇన్నిచేతులునుదేవుడిచ్చినవే
శంకరాభరణమ్::ఇన్నిరాసులయునికియింతిచెలుశంకరాభరణమ్::ఇహపరములకునఏలికవుశంకరాభరణమ్::ఎటువంటిమచ్చికలోశంకరాభరణమ్::ఎంతభక్తవత్సలుద
శంకరాభరణమ్::ఎమైనానాడేవారినేమందునుశంకరాభరణమ్::ఎఱుగుదురిందరునెఱిగీశంకరాభరణమ్::ఏకత్మవాదులాలయిందుకేదిశంకరాభరణమ్::ఏమనిపొగడుదుమేయికనిను
శంకరాభరణమ్::ఏమనిపొగడేమిదెనీరమణినిశంకరాభరణమ్::కంటిశుక్రవారముశంకరాభరణమ్::కడునడుమచొరనేలకాళ్ళుశంకరాభరణమ్::కదిసియాతడుమమ్ముగాచుగాక
శంకరాభరణమ్::కానవచ్చునిందులోనశంకరాభరణమ్::కొనరోకొనరోమీరుశంకరాభరణమ్::గురుతెరిగినదొంగకూగూగుశంకరాభరణమ్::చీచీనరులదేటిజీవనము
శంకరాభరణమ్::చెక్కిటిచేయికనేలశంకరాభరణమ్::చేతులెత్తిమొక్కరమ్మచేరిశంకరాభరణమ్::జవ్వాదిమెత్తినదితనశంకరాభరణమ్::తరుంఇనీయలుకకెంతటిది
శంకరాభరణమ్::తలపోతబాతెతలపులకుశంకరాభరణమ్::తానెట్లున్నాడోతరుణిశంకరాభరణమ్::తెలిసినవారికిశంకరాభరణమ్::దేవుడుగలవారికిదిగులు
శంకరాభరణమ్::దొరతోసంగాతముదొరికినశంకరాభరణమ్::నెరవాదిసాహసులునిత్యశంకరాభరణమ్::పరగీనిదివోగద్దెపైశంకరాభరణమ్::పరుసముసోకియుబ్రతుక
శంకరాభరణమ్::పాపములేసంబళమెపుడూశంకరాభరణమ్::పిలువాగదరేప్రియునినిశంకరాభరణమ్::పొడగంటిమయ్యమిమ్ముపురుషోత్తమశంకరాభరణమ్::మనసుబండరౌమగువమేను
శంకరాభరణమ్::మలసీజూడరోమహసింహముశంకరాభరణమ్::వినుడిదెరఘుపతివిజయములుశంకరాభరణమ్::శతాపరాధములుశహన::గెలిచితిభవములుగెలిచితి
శహన::భక్తినీపైదొకటెపరమశహన::రామాదయాపరసీమశుద్ధధన్యాసి::ఇతరచింతలేకయేమిటికిశుద్ధధన్యాసి::పరమాత్ముడైనహరి
శుద్ధధన్యాసి::భవములోనశుద్ధబంగాళ::నేనొక్కడలేకుండితేనీశుద్ధవసంతం::ఇంతటిదైవమవుమాకుశుద్ధవసంతం::ఇందిరానామమిందరికి
శుద్ధవసంతం::ఎందుజూచినదనకుశుద్ధవసంతం::ఎదుటినిధానమువెటుజూచినశుద్ధవసంతం::ఏమివొరలేదుయేమిశుద్ధవసంతం::కడలుడిసినీరాడగా
శుద్ధవసంతం::కపటాలువద్దుగాకకాంతలశుద్ధవసంతం::ఘనుడీతడొకడుగలుగగశుద్ధవసంతం::దురితదేహులేతొల్లియునుశుద్ధవసంతం::నిచ్చనిచ్చసోబనాలు
శుద్ధవసంతం::నీకేమయ్యనీకునీవేశుద్ధవసంతం::నేనెంతనీవెంతనిక్కెమాశుద్ధవసంతం::సదాసకలముసంపదలేశుభపంతువరాళి::కలలోనిసుఖమేకలియుగమా
శుభాళి::ఆకటివేళలఅలుపైనవేళలనుశ్రీ::అంగడినెవ్వరునంటుకురోశ్రీ::అడుగవయ్యావరములాపెనేమైనాశ్రీ::అణురేణుపరిపూర్ణుడైన
శ్రీ::అదిగాకనిజమతంబదిశ్రీ::అదిబ్రహ్మాండంబిదిశ్రీ::అన్నియుఇతనిమూలమతడేశ్రీ::అన్నియునునతతికృత్యములే
శ్రీ::అహోబలేశ్వరుడుఅఖిలశ్రీ::ఇతడుచేసినసేతలెన్నిశ్రీ::ఇంతయునీమాయమయశ్రీ::ఇతరులకునినునెరుగ
శ్రీ::ఇందిరవడ్డించనింపుగనుశ్రీ::ఇదివొసంసారమెంతశ్రీ::ఇన్నిజన్మములేటికిహరిదాసుశ్రీ::ఈతడఖిలంబునకునీశ్వరుడై
శ్రీ::ఈభవమునకుజూడనేదిశ్రీ::ఈవిశ్వాసంబుయెవ్వరికిశ్రీ::ఎట్టువేగించేదిందుకేశ్రీ::ఎంతగాలమొకదాయీ
శ్రీ::ఎత్తరేఆరతులీపైకింతులాలశ్రీ::ఎందుకానేచిత్తమేతలపోశ్రీ::ఎన్నిబాఢలబెట్టిశ్రీ::ఏటిబ్రతుయేటిబ్రదుకు
శ్రీ::ఏదిచూచిననుగడువంటిశ్రీ::ఏపాదమేకదాయిలయెల్లశ్రీ::కనుగొనకజీవుడెరుగుశ్రీ::కూడువండుటగంజి
శ్రీ::కొంచెమునుఘనముశ్రీ::కోరికెదీరుటయెన్నడుగుణమునుశ్రీ::చాలదాహరినామశ్రీ::చిత్తజుమేడుకొనరేచెలియలా
శ్రీ::చెల్లబోయీజీవులిలశ్రీ::చెల్లునంటావచ్చివచ్చిశ్రీ::చేరికొల్వరోఈతడుశ్రీ::జడమతిరహంకర్మ
శ్రీ::తనివిదీరకననుతమకముశ్రీ::తప్పదోయవేదైవశ్రీ::తిరువీధులమెరసీశ్రీ::తెలియదెవ్వరికినిదేవ
శ్రీ::తెలిసినబ్రహ్మోపదేశమిదెశ్రీ::త్వమేవశరణమ్త్మవేవశ్రీ::దేహముదానస్థిరమటశ్రీ::నమోనారాయణయనమహ్
శ్రీ::నమోనారాయణాయనమోశ్రీ::నిత్యానందధరణీధరధరాశ్రీ::నీవేకావింకనేనయ్యశ్రీ::పిడికిటతలంబ్రాలపెండ్లి
శ్రీ::పేరంటాండ్లుపాడరేపెండ్లిశ్రీ::ఫలనేత్రానలప్రబలశ్రీ::బయలుపందిలివెట్టిపరగశ్రీ::మనసిజగురుడితడోమరియు
శ్రీ::మఱియేపురుషార్థముశ్రీ::ముచ్చుగన్నతల్లిచేరిమూలకుశ్రీ::రామచంద్రుడితడురఘువీరుడుశ్రీ::వందేవాసుదేవమ్
శ్రీ::వనితపాలికినిదేవరవుశ్రీ::వలపులధికముసేయువ్శ్రీ::విడుమనవోరోలువిడుమనశ్రీ::వెన్నవట్టుకనేయివెద్కనేలా
శ్రీ::వెఱతువెఱతునిండువేడుకశ్రీ::వేదనబొరలేవెరవేలశ్రీ::సకలశస్త్రసంపన్నుడటశ్రీ::సకలసందేహమైజరుగు
శ్రీరంజని::ఎంతనేర్చెనేఈకలికిషణ్ముఖప్రియ::అనంతమహిముడవుఅనంతషణ్ముఖప్రియ::పలువిచారములేలషణ్ముఖప్రియ::భోగిశయనమునుబుసకొట్టెడి
షద్విధమార్గిణి::పరుసమొక్కటేకదాపైడిగాసరసాంగి::ఇతరమెరుగగతిఇదియేసరసాంగి::తెలిసినతెలియుడుతెలియనిసరస్వతి::అతనిపాడెదనుఅదివ్రతము
సామ::ఊరకుండుమనవేవొడబాటుసామ::ఎన్నడువిఙ్ఞానమికనాకుసామంతమ్::అటుగడువుమనసనీవన్నిసామంతమ్::అందరివలెనేవున్నా
సామంతమ్::అయ్యోపోయబ్రాయముసామంతమ్::ఆదిదేవుండనంగమొదలసామంతమ్::ఆదిదైవుడైఅందరిపాలిటిసామంతమ్::ఇతరములిన్నియునేమిటికి
సామంతమ్::ఇందరికినభయంబుసామంతమ్::ఇన్నిటికిమూలముయీతనిసామంతమ్::ఎక్కువకులజుడైనహీనసామంతమ్::ఎట్టుదొరికెనెచెలియ
సామంతమ్::ఎంతజాణరోయీకలికిసామంతమ్::ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్లసామంతమ్::ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరిసామంతమ్::ఏనిన్నుదూరకనెవ్వరి
సామంతమ్::ఏవంశ్రుతిమతమిదమేవసామంతమ్::కటకటాయిటుచేసెగర్మసామంతమ్::కంటినిదేయర్థముఘనసామంతమ్::కాలవిశేషమోలోకము
సామంతమ్::కొండలలోనెలకొన్నకోనేటిసామంతమ్::కోటిమమ్మధాకారగోవిందసామంతమ్::గద్దరిజీవిడుకామధేనువుసామంతమ్::చక్కదనములవార
సామంతమ్::చాలదామాజన్మమునీపాలింటిసామంతమ్::చాలదాహరిసంకీర్తనాంగలసామంతమ్::చాలుచాలునీజాతరసామంతమ్::తనదీగాకయిందరిదీగాక
సామంతమ్::తలుపులోపలితలపుసామంతమ్::తానెకాకెవ్వరుమాకుదాతసామంతమ్::తానెతానేయిందరిగురుడుసామంతమ్::తొక్కనిచోట్లుదొక్కెడిమనసు
సామంతమ్::దొరకునయితనికృపసామంతమ్::నాటికినాడేనాచదువుసామంతమ్::నారాయణనీనామముబుద్ధిసామంతమ్::నిందలేనిపతివిదెనీవు
సామంతమ్::నీవనగనొకచోటనిలిచిసామంతమ్::పరమపాతకుడభవభంధుడసామంతమ్::పాపినైననాపాలగలిగితోవసామంతమ్::పాయనికర్మముంబులెకడు
సామంతమ్::పాయపుమదములబంధమాసామంతమ్::బలువగుకర్మములివివోసామంతమ్::భావమునపరబ్రహ్మమిదెసామంతమ్::మనుజుడైపుట్టిమనుజునిసేవించి
సామంతమ్::మాయపుదనుజులమదవైరిసామంతమ్::లంకెలూడుటేలాభముయీసామంతమ్::వలచిపైకొనగరాదుసామంతమ్::సజజవైష్ణవాచారవర్తనుల
సామంతమ్::సతతమ్శ్రీశమ్హితంసామంతమ్::సంసారమేమేలుసకలసామంతమ్::సులభమామనుజులకుసారంగ::సంతగాడవికమమ్ము
సారామతి::ఇదెనీకన్నులయెదిటికిసాళంగనాట::అట్టివేళగలగనిదదివోసాళంగనాట::అన్నిటనేరుపరిగాఅలమేలుసాళంగనాట::ఇట్టిభాగ్యముగంటిమియిద్దరూ
సాళంగనాట::ఇదియేమర్మముహరిసాళంగనాట::ఇహమెట్టిదోపరమెట్టిదోసాళంగనాట::ఎట్టివరికినెల్లనిట్టిసాళంగనాట::దేవదేవుడెక్కనదెదివ్య
సాళంగనాట::దొరకెమాపాలికిగందువయర్థముసాళంగనాట::నకునందుకేమివోదునన్నుసాళంగనాట::నమోనమోదానవవినాశకసాళంగనాట::పటుశిష్టప్రతిపాల
సాళంగనాట::పట్టముగట్టితివింకసాళంగనాట::ముంచినవేదుకతోడమొక్కుటసాళంగనాట::మెరుగువంటిదియలమేలుమంగసాళంగనాట::మొక్కరేమొక్కరేమీరు
సాళంగనాట::రాముడిదేలోకాభిరాముసాళంగనాట::వాసివంతువిడిచినవాడేసాళగభైరవి::ఒకటిబోలిచినవేరొకటిసాళంగభైరవి::దైవమానీకువెలితాతలపు
సాళంగమ్::ఉన్నవిచారములేలసాళంగమ్::తనకర్మమెంతచేతయుసాళంగమ్::తొలుబాపపుణ్యాలతోడసాళంగమ్::నీవేమూలమువోనేరిచి
సాళంగమ్::నేరిచిబ్రదికేవారునీసాళంగమ్::పుట్టుమాలినబరుసాళంగమ్::మొఱపెట్టెదముమీకుమొగసాళంగమ్::సర్వేశ్వరుడేశరణ్యము
సావేరి::అదినయపరాధమిదినాసావేరి::ఊరకేపోనియ్యరానన్నుసావేరి::ఎక్కడిమతములింకనేమిసావేరి::ఎన్నాళ్ళున్నానిట్టెకదా
సావేరి::ఏదినిజంబనిఎటువలెసావేరి::కాలముకాలముగానుసావేరి::ఙ్ఞనులాలయోగులాలసావేరి::జయముజయముఇకజనులాల
సావేరి::తెలియకవూరకతిరిగేముసావేరి::దేవయీతగవుదీర్చవయ్యాసావేరి::నందకధరనందగోపసావేరి::మెచ్చెనొకరాగంబుమీద
సావేరి::శరణాగతవజ్రపంజరుసావేరి::సేవించరోజనులాలచేతుసింధుభైరవి::అప్పులేనిసంసారమైనపాటేసింధుభైరవి::చలపాదిరోగమీసంసారము
సింధుభైరవి::చాలదాబ్రహ్మమిదిసింధుభైరవి::మీదమీదవలపెక్కెసురటి::ఇటువంటివాడుతానుసురటి::ఇంతకంటేఘనమికలెదు
సురటి::ప్రతిలేనిపూజదలపంగసురటి::మాధవునకుమంగళంసౌరాష్ట్రం::ఊరులేనిపొలిమేరపేరుసౌరాష్ట్రం::చందమామరావోజాబిల్లి
సౌరాష్ట్ర::పురుషోత్తముడనీవెపుణ్యముసౌరాష్ట్రం::శోభనమేశోభనమేహరికాంభోజి::ఎంతటివాడవునిన్నేమనిహరికాంభోజి::కంబమునవెడలిఘన
హరికాంభోజి::పరగుబహుజన్మపరిపక్వహంసధ్వని::వందేహంజగద్వల్లభమ్హిందోళం::అదివోఅల్లదివోహిందోళం::ఆదిదేవపరమాత్మావేద
హిందోళం::ఇందిరాధిపునిసేవహిందోళం::ఇందుకేకాబోలునీవుయిట్టేహిందోళం::ఊరకున్నవారితోడవూరుహిందోళం::కన్నవిన్నవారెల్లకాకు
హిందోళం::నీవేలసిగ్గుపడేవునెట్టనహిందోళం::పెద్దలుమీరంతేసిపెనగహిందోళం::మాపుదాకరేపకాడహిందోళం::రమ్మనగాదనతోనేరానంటి
హిందోళం::వీనిజూచియైననేమువిరతిహిందోళవసంతం::ఎన్నిమహిమలవాడేఈదేవుడుహిందోళవసంతం::తలగరోలోకులుతడవకురోహిందోళవసంతం::మూడేమాటలుమూడుమూండ్లు
హుస్సేని::అతనికెట్లసతమైతిహుస్సేని::అంతరంగమెల్లశ్రీహరికిహుస్సేని::అన్నిరాసులయునికియింతిచెలుహుస్సేని::ఇతడొకడేసర్వేశ్వరుడు
హుస్సేని::ఇందరివలెజూడకుహుస్సేని::ఇదిగోమాయఙ్ఞానమెప్పుడునుహుస్సేని::కొమ్మదనముత్యాలకొంగుహుస్సేని::పొద్దికనెన్నడువొడుచునో
హుస్సేని::వెట్టివలపుచల్లకువిష్ణుహుస్సేని::వెనకేదోముందేదోహుస్సేని::హరియవతారమీతడుహైమావతి::నేనెంతవాడనునిన్నడిగి

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!