Bhimalapuram.co.in

అన్నమాచార్య కీర్తనలు - కీర్తనల ప్రకారము-2

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా(ఈ)ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చినwww.sistla.org నకు, శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

కీర్తన(అనుబంధము)::రాగముకీర్తన(అనుబంధము)::రాగముకీర్తన(అనుబంధము)::రాగముకీర్తన(అనుబంధము)::రాగము
అక్కటానేనిర్మలుడ::దేశాళంఅక్కటారవణు::దేశాళమ్అక్షయంబగు::శుద్ధవసంతమ్అఖిలలోకైక::రామక్రియ
అచ్చుతకృపాల::దేశాళమ్అటుగననేరోయగ::గుండక్రియఅటుగానమోసపోక::ధన్యాసిఅటుఛుడుసతినేర్పు::ఆహిరి
అట్టువలసినజేయు::లలితఅట్టైతేనాయంత::పాడిఅడుగరెచెలులా::దేశక్షిఅడుగరేయాతనినే::కేదారగౌళ
అడ్డముచెప్పగ::దేవగాంధారిఅంతటిదైవమ::దేవగాంధారిఅతడదెమీ::శుద్ధవసంతమ్అతడుభక్త::భైరవి
అతడులోకోన్న::నాదనామక్రియఅతడుసేసే::రామక్రియఅతడెవ్వాడు::అఠాణఅతడెసకల::శంకరాభరణమ్
అతడేగతియని::ముఖారిఅతడేపర::లలితఅతడేబ్రహ్మణ్య::దేశాళమ్అతడేయజమానుడు::ముఖారి
అతడేవిష్ణు::భైరవిఅతనికిబోపొగడేము::రామక్రియఅతనిగూడిన::రామక్రియఅతనినడగవో::లలిత
అతనిమన్ననే::మధ్యమావతిఅతనిమూలమే::లలితఅతనిలోనేయణగె::వరాళిఅంతయునతని::గుండ్రక్రియ
అంతరంగములో::దేశాళమ్అంతరాత్మనీ::ధన్యాసిఅంతరాత్మహరిగల::లలితఅంతరుమాలినయట్టి::మలహరి
అతిరాజనవు::కర్నాటకదేవగాంధారిఅతిశోభతే::శ్రీఅతిసులభమ్::ముఖారిఅందరికి::మాళవి
అందరికినెక్కు::ఆహిరిఅందరిలోననెక్కు::నాటఅందాకవైష్ణవ::గుండ్రక్రియఅందాకానమ్మ::లలిత
అదిగోకొలువై::అఠాణఅదినేనెఱుగనా::శంకరాభరణంఅదియేవిష్ణుపద::శంకరాభరణమ్అదివోకనుగొను::ముఖారి
అదివోచూడరోఅందరు::పాడిఅందుకల్లాలోను::ఆహిరిఅందుకుగాదునే::సామంతమ్అందుకునిందుకు::పాడి
అందుకేనేజింతించె::దేవగాంధారిఅందుకేపోనీ::నాటఅందుకేపోనీపై::మలహరిఅందుకేసుమ్మీనే::శుద్ధవసంతమ్
అందుమీదమేలు::కేదారగౌళఅందులోనెవున్నావాడు::సామంతంఅదెవచ్చెనిదెవచ్చె::సాళంగనాటుఅనంతాపరాధినేను::మలహరి
అననింకేమున్నఅలుగ::కాంభోజిఅనలముసూర్యుడు::బౌళిఅనాదిజగములు::నాటఅనాదిజీవుడన్ని::గుండ్రక్రియ
అనియానతిచ్చె::లలితఅనుచుదేవగంధ::సాళంగనాటుఅనుచునిద్దరువాడే::ఆహిరిఅనుచులోకములెల్ల::పాడి
అన్నిటాఘనుడు::కాంభోజిఅన్నిటాజాణడు::లలితఅన్నిటాజాణవౌదువు::నటఅన్నిటానీపెంపు::సాళంగనాట
అన్నిటానునీవే::మలహరిఅన్నిటాశ్రీహరి::ఆహిరిఅన్నిటికినొడయెడ::శ్రీఅన్నిటికిమూల::దేవగాంధారి
అన్నిటికిమూల::దేవగాంధారిఅన్నిటికిమూలమ్::రామక్రియఅన్నిటికిహరి::బౌళిరామక్రియఅన్నియునడగవే::గుజ్జరి
అన్నియునుదనఆచార్యా::దేవగాంధారిఅన్నియునుహరినేనే::బౌళిఅన్నీటికెక్కుడు::సాళంగనాటుఅపరధినినే::భుపాలమ్
అపుడేమనె::ఆహిరిఅప్పటప్పటివేళ::కన్నదగౌళఅప్పుడుచూచేదివో::నాదఅప్పుడెట్టుండెనో::భైరవి
అబ్బురంపుశిశు::మంగళకౌశికఅమ్మవారునయ్య::హిందోళవసంతమ్అయ్యోనేనేకాఅన్ని::లతఅయ్యోమాయలబొంది::భైరవి
అయ్యోవారిభాగ్య::ఆహిరిఅరయశ్రావణబహుళ::బిలహరిఅరసివేరొక::సామంతమ్అరిగాపులమునేము::వరాళి
అరుదరుదీగతి::కరహరప్రియఅరుదరుదునీమహిమ::మాళవిఅరుదునీచెరితము::బౌళిఅర్పులుబొబ్బలు::బౌళి
అఱిమఱిహను::గౌళఅలమేలుమంగ::పాడిఅలికిమగనికినాఱ::దేశాళంఅలివేణిని::శంకరాభరణమ్
అలుకలేటికిరావే::సామంతంఅల్పశక్తివాడ::శ్రీఅల్పశక్తివాడనే::శ్రీఅవధారుదేవ::సాళంగనాట
అవధారుపరాకు::లలితఅవియటుభావించిన::లతఅవియునాకుబ్రథమ::గుండ్రక్రియఅవునయ్యనీసుద్దులట::ఆహిరి
అహోబలేశ్వరుడ::నటఅహోసాధు::ముఖారిఆకాశమడ్డమా::నాదఆడరోపాడరో::మంగళకౌశిక
ఆడుతాపాడుతా::లలితఆడువారుకడుగోపుల::పాడిఆతడితడవెన్న::లలితఆతురబందుగు::గౌళ
ఆదరోపాడరో::శంకరాభరణమ్ఆదివిష్ణు::లలితఆనతియ్యగద::సామంతమ్ఆమాటమీరెరగ::మధ్యమావతి
ఆమీదినిజసుఖ::సాళంగనాటుఆయనాయచాలు::లలితఆయలేరేయేమి::మలహరిఆరూపమున::సామంతమ్
ఆర్తుడనేనునీ::గుజ్జరిఆఱడిబెట్ట::రామక్రియఆఱడిబెట్టక::దేశిఆహానమోనమోఆది::దేవగాంధారి
ఆహాయేమిచెపేది::శంకరాభరణంఇంకనాదైన్యము::ఆహిరిఇంకనేలనాకు::సాళంగనాటఇంకమాబోంట్ల::బౌళి
ఇంగితమెఱుగ::శంకరాభరణమ్ఇచ్చలోగోరే::రామక్రియఇచ్చినవాడుహరి::సాళంగనాటఇటునినుతెలియ::ముఖారి
ఇటులైతేబుణ్యము::గౌళఇటువంటివెల్లా::రామక్రియఇట్టిజీవులకింక::ఆహిరిఇట్టిబ్రాహ్మణ్యమె::పాడి
ఇట్టివాడవుసులభ::శ్రీఇట్టివావెఱ్ఱితన::ముఖారిఇట్టిసంసారి::భైరవిఇట్టెమమ్మురక్షించు::మాళవిగౌళ
ఇట్లానేయోగ::సామంతమ్ఇంతకంటేదగు::రామక్రియఇంతకంటేనేమి::శంకరాభరణమ్ఇంతగామన్నించి::దేశాళమ్
ఇంతగాలమాయ::లలితఇంతటగావ::సామంతమ్ఇంతటనిట్టె::రామక్రియఇంతటబోకానవచ్చు::దేశాళమ్
ఇంతటాహరినేకాని::శ్రీఇతడురాముని::మాళవిఇతడేయతడు::మాళవిగౌళఇంతదేవుడింక::దేశాక్షి
ఇతనికంటే::దేశక్షిఇతనికంటే::సామంతమ్ఇతనికితడేకాక::నాటఇతనిప్రసాదమే::శంకరాభరణమ్
ఇతనిమఱచి::గుజ్జరిఇతరములన్నియు::గుజ్జరిఇతరములేదిక::శంకరాభరణమ్ఇతరమేదియులేదు::సామంతమ్
ఇతరులదూరనేల::వరాళిఇతరులనడుగ::లలితఇతరులనడుగ::లలితఇంతసేసె::కన్నదగౌళ
ఇంతిజవ్వనవనా::ముఖారిఇంతులాఅలచూడరమ్మ::పాడిఇంతేకానితెలిసితే::శ్రీఇంతేపోవారి::గుజ్జరి
ఇంతేయింతేయింకా::తోడిఇందరిబుద్ధులు::ఆహిరిఇందరిలోనేమెందు::గుజ్జరిఇందరునీకొక్క::మంగళకౌశిక
ఇందరునెఱిగి::దేశక్షిఇందరునెఱుగు::లలితఇందరూజీవులే::సామంతమ్ఇందాకామాపని::మంగళకౌశిక
ఇందాకావచ్చె::నారాయణిఇదికల్లయనరాదు::ధన్యాసిఇదిగాదదిగా::గుండ్రక్రియఇదియరుదనునొక::లలిత
ఇదియేఉపాయమిక::కేదారగౌళఇదియేకావలెనని::శ్రీఇదియేబుద్ధినాకు::ముఖారిఇదియేసులభ::భుజంగిణి
ఇదివోనాసంపద::గుండ్రక్రియఇదివోనీప్రతాపము::నాదనామక్రియఇదివోమాయింట::నాదఇదివోవీధివీధుల::సాళంగనాటు
ఇదివోవున్నార::లలితఇదివోసుద్దులు::సాళంగమ్ఇందుకంటేమరి::బౌళిఇందుకాకోరిపుట్టె::సామంతమ్
ఇందుకుజింతించనేల::మాళవిఇందుగాకనెవ్వరు::ఆందోళికఇందుమీదసతి::ముఖారిఇందులోననే::పాడి
ఇందులోమొదలి::ఆహిరిఇందువల్లనేమి::ముఖారిఇదెవీదెకంటి::నాటఇదెశిరసు::రామక్రియ
ఇద్దరికిద్దరేసరి::సామంతంఇద్దరిగూరిచి::కేదారగౌళఇద్దరితమకము::మధ్యమావతిఇద్దరిభావములును::సుద్ధవసంతం
ఇద్దరుజాణలేమీరు::శంకరాభరణంఇద్దరుదేహసంబంధ::సామంతంఇద్దరునొకటేయెప్పుడు::సావేరిఇద్దరూనెదిరించి::పూర్ణగౌళ
ఇన్నాళ్ళునందు::కాంభోజిఇన్నాళ్ళునేడ::ఆహిరిఇన్నిటాజాణవై::సామంతమ్ఇన్నిటానొరయక::శంకరాభరణమ్
ఇన్నిటికిమూలమ్::మలహరిఇన్నిదేహము::భైరవిఇన్నియునుదగ::ఆహిరిఇప్పుడిటువిభుబాసి::వరాళి
ఇప్పుడెనేనొడబడ::సామంతమ్ఇవిగోమీమహిమ::శుద్ధవసంతమ్ఇవ్వలవెదకితే::లలితఇసుకపాతరయిందుకేది::వరాళి
ఇహపరసాధన::పాడిఇహమెట్టోపరమెట్టో::సాళంగనాటఈతగవేనాకు::సామంతమ్ఈతడుతారక::సాళంగనాట
ఈతడుబలపుదౌ::పాడిఈతడువో::శంకరాభరణమ్ఈతడువోరాముడు::రామక్రియఈతడేయీతడే::సాళంగనాట
ఈతడేరఘు::నాటఈతడేహరుడు::బిలహరిఈతనిమరచివుంటి::లలితఈతనిమూలమే::లలిత
ఈతనిమూలమేదోయిల::బౌళిఈపెకునితడు::సాళంగనాటఈయపరాధములు::కన్నదగౌళఈహీశ్రీహరిగంటే::మలహరి
ఉండబాసి::కాంభోజిఉదయాద్రితెలు::శ్రీఉన్నతోన్నతుడు::సామంతమ్ఉన్నమంత్రాలిందు::సాళంగ
ఉన్నమాటలిక::లలితఉన్నవేమిగుఱి::నీలాంబరిఉయ్యాలఊపులు::నీలాంబరిఊన్నచోనే::శంకరాభరణమ్
ఊరకుండనీ::శంకరాభరణమ్ఊరకేకలుగునా::ముఖారిఊరకేనీశరణు::ధన్యాసిఊరకైతేనిన్ను::సామంతం
ఊరుకున్నవారితో::ముఖారిఎక్కడగడచే::సామంతమ్ఎక్కడచూచినవీరే::దేశాళమ్ఎక్కువతక్కువ::ముఖారి
ఎంచిచూడరో::దేశక్షిఎంచిసేయు::హిందోళమ్ఎటువంటిమోహమో::సామంతమ్ఎటువంటివలపు::ఆహిరి
ఎట్టిదోమీమాయా::లలితఎట్టుగడియించె::సౌరాష్ట్రమ్ఎట్టుదోయవచ్చు::సామంతమ్ఎట్టువలపించి::ఆనందభైరవి
ఎట్టువలసినా::బౌళిఎట్టుసేయగల::లలితఎట్లైనాగావకపోదు::బౌళిఎంతకఠినమో::నట
ఎంతకతనడిపి::నాదనామక్రియఎంతకెంతయిది::శంకరాభరణమ్ఎంతచదివిచూచిన::సామంతంఎంతనినుతి::దేవగాంధారి
ఎంతనేరుచు::శంకరాభరణమ్ఎంతనేరుపరి::శంకరాభరణమ్ఎంతపుణ్యమోయిటు::బౌళిఎంతబత్తోనీమీదనీ::మోహన
ఎంతబాపనాసోద::బౌళిఎంతమన్నించి::సామంతరన్జనిఎంతమహిమోనీది::ఆహిరిఎంతమోహమో::ఆహిరి
ఎంతలేదుచిత్తంఅయీ::ఆహిరిఎంతలేదునీ::శ్రీఎంతవడేయనిదే::శంకరాభరణమ్ఎంతవలచితి::సామంతమ్
ఎంతవాటువడె::శ్రీఎంతసోదించి::దేశక్షిఎంతైనానెఱగవు::నారాయణిఎత్తుకొన్నబహు::నాట
ఎందరివల::లలితఎందరుసతులోయెందరు::ఆహిరిఎందాకనిద్రనీ::భుపాలమ్ఎందాకానీచలమే::వేళావళి
ఎందుకుబని::ధన్యాసిఎందుకువిచ్చేయనేల::మాళవిగౌళఎదుటనేవున్న::దేవగాంధారిఎందునుబోరాదీ::బౌళి
ఎందురుకలిగిన::సాళంగనాటఎదురుబడికాగిళ్ళు::నాదరామక్రియఎదురుమాటలాడితి::తోడిఎన్నటికిజీవుడి::లలిత
ఎన్నడుగలుగు::లలితఎన్నడొకో::బౌళిఎన్నడొకోబుద్ధెరిగి::లతఎన్నికైశ్రి::హిందోళవసంతమ్
ఎన్నిచేతలెన్ని::నటఎప్పటిజీవుడే::బౌళిఎప్పుడునుగుట్టుతోడి::కేదారగౌళఎప్పుడోకానియెఱుగ::ఆహిరి
ఎరవుగడుసత::సామంతమ్ఎరవులవారెవ్వరు::నారాయణిఎరుగనైతినిందాకా::నటఎఱిగితినమ్మితి::శ్రీ
ఎఱిగినవారి::మలహరిఎఱుగుటకంటేనెఱగ::బౌళిఎఱుగువారెరుగుదురీ::దేశక్షిఎఱుగువారెరుగుదురీ::దేశక్షి
ఎవ్వరమునేమి::దేశాళమ్ఎవ్వరికియెవ్వర::ముఖారిఎవ్వరినేమనగల::కన్నదగౌళఎవ్వరినేర్పులు::భైరవి
ఎవ్వరుగాన::శంకరాభరణమ్ఎవ్వారులేరూ::వరాళిఏగతినుద్ధరించే::లతఏటికినెగ్గులు::భైరవి
ఏటికిపరాకు::కేదారగౌళఏటికిసత్యాలు::వరాళిఏటికేయీదోసము::ముఖారిఏటిజాణతనమే::వరాళి
ఏటినేనుఏటి::లలితఏటిమాటలివివిన::శ్రీఏటివిచారము::నారాయణిఏటువంటిరాజీ::కేదారగౌళ
ఏడనుండెనిందాకా::లతఏడనుందురోతాము::గౌళఏడేజేనలుయీ::పాడిఏణినయనలచూపు::నారాయణి
ఏదిగతినేనొక్క::సామంతమ్ఏదిచూచిననీ::సామంతమ్ఏదివలసెనీవది::బౌళిఏదుపాయముయే::ముఖారి
ఏపాటిగలవాడ::భైరవిఏపురాణములనెంత::గుండక్రియఏపొద్దుచూచిన::దేశక్షిఏపొద్దూనీచేత::దేవగాంధారి
ఏమందుమిందుకు::వసంతవరాళిఏమందుమిందుకు::వసంతవరాళిఏమనిచెప్పగ::మాళవిగౌళఏమనిచెప్పీ::కాపి
ఏమనితలచవచ్చు::సాళంగనాటఏమనినుతించ::అఠాణఏమనినుతించవచ్చు::నాదరామక్రియఏమనిపొగడవచ్చు::వరాళి
ఏమనిపొగడుదు::సాళంగనాటఏమనివిన్నవించేము::సమవరాళిఏమనివిన్నవింతు::కాంభోజిఏమనివిన్నవీంచేనే::భుపాలమ్
ఏమనేనేయీతగ::హిందోళవసంతమ్ఏమరకతలచరో::దేశాక్షిఏమాయనిందుకు::మాళవిగౌళఏమిగలదిందు::శ్రీ
ఏమిచెప్పేదిది::శ్రీఏమిభాగ్యముననో::ఆహిరిఏమిసేతుదైవమా::భైరవిఏమిసేతునమ్మలాల::కాంభోజి
ఏమిసేయుదునమ్మ::కాంభోజిఏమిసేయుదునింక::సామంతంఏమిసేసేమికనేము::మలహరిఏమీనెఱుగనివాడు::మోహన
ఏలమమ్ముగాని::ఆహిరిఏలయ్యపరమాత్మ::ధన్యాసిఏలవూరుకొన్నాడవు::తోడిఏలవెట్టిసే::లలిత
ఏలసాకిరిగోరేవు::నఠాణరాయణిఏలోకమందున్నానేమీ::ముఖారిఏవల్లనౌగాము::సామవరాళిఏవీనుపాయాలుగావు::సాళంగ
ఏవుపాయములుమాకిక::శుద్ధవసంతమ్ఐనట్టయ్యీగాక::కాంభోజిఐనదయ్యాగాని::వరాళిఒకటికొకటి::గుజ్జరి
ఒకటిపైనొకటి::లలితఒకటిసుఙ్ఞనము::ధన్యాసిఒక్కటివిన్నపమే::ధన్యాసిఒక్కడేఏకాంగ::పాడి
ఒక్కడేదైవమ్::సారంగమ్ఒక్కడేనోక్షకర్త::దేవగాంధారిఒక్కడేయీజీవడు::లలితఒక్కమనసుననేను::ధన్యాసి
ఒక్కొక్కసరి::మలహరిఒడబరచుకొంటిని::గౌళఒల్లడుగాకదేహి::లతఒసకిగివిన్నియు::సాళంగనాట
ఓపవనాత్మ::శ్రీఓయమ్మాఇంతయే::సామంతమ్ఓరుచుకోవేయెట్ట::కేదారగౌళఓరుపేనేరుపుసుమ్మీ::భైరవి
ఓహోనిలిచిన::శ్రీఓహోయెంతటి::బౌళికంచుగాదుపెంచు::మలహరికటకటాకర్మమా::లత
కంటిమిరెంటికి::సాళంగనాటుకంటిరావింటిరా::సాళంగనాటకట్టెదురవైకుంఠము::ఆహిరికడనుండిచూచే::దేశాళమ్
కడనుండిరావు::గుండ్రక్రియకడవరాదుహరి::ముఖారికదిరినృసింహుడు::నాటకనకగిరిరాయ::దేశాళం
కనియుగానరు::బౌళికనియుండిభ్రమ::దేశక్షికనుగొననిది::శుద్ధవసంతమ్కన్నదేటి::బౌళి
కన్నులపందుగ::బౌళికప్పురముదిన్న::ముఖారికమలారమణ::కేదారగౌళకమ్మరపుజీవుని::బౌళి
కరుణానిధివిగాన::బౌళికరుణించవెనిజ::హిందోళమ్కలదియీమూర్తి::శంకరాభరణమ్కలదుతిరుమంత్రము::దేవగాంధారి
కలదొక్కటే::పాడికలలోననిట్లనే::ముఖారికలలోనేయిరు::ముఖారికలశాపురము::మాళవి
కలశాపురము::సామంతమ్కలశాపురముకాద::పాడికలిగినమేదా::శంకరాభరణమ్కలిగెనిదెనాకు::లలిత
కలిదోషములాల::ఆహిరికలిమిలేము::వరాళికలియుగమెటులైన::తోడికలుగుటగలిగిన::గుండ్రక్రియ
కల్లగాదుయిది::నాదనామక్రియకల్లజమ్మీ::బౌళికల్లమాడదొడ్డముద్ర::దేవగాంధారికాదన్నవారికి::దేశాళమ్
కానరునాలుగు::దేశక్షికానవచ్చీగాన::లలితకామధేనువైకలిగె::లతకాలములారును::శుద్ధవసంతమ్
కుటిలాలేటికి::శంకరాభరణమ్కుందనంపుపై::ఆహిరికేవలకృష్నా::బెహగ్కేశవనారాయణ::శ్రీ
కైవల్యముకంటే::దేశాళమ్కొండచూతము::కాంభోజికొత్తపెండ్లి::కురంజికొనమొదలేదో::మలహరి
కొమ్మలాలఎంత::బిలహరికొమ్మసింగార::మిశ్రమోహనకొలిచితే::ఆహిరికోటనుకోట్లాయ::దేశక్షి
కోరిమాభుజముల::మలహరికౌసల్యానందన::సాళంగనాటగట్టిగాదెలుసు::గౌళగరిమతోవెరపే::ముఖారి
గరుడధ్వజ::రామక్రియగుట్టుతోడిబ్రదుకొక::ఆహిరిగొరవైమొదలుందగ::పాడిగొల్లెతలనింత::సామంతమ్
గోవిందగోవింద::బ్రిన్దవనిగోవిందనంద::ధన్యాసిగోవిందాది::ముఖారిగోవిందామేల్కొన::భుపాలమ్
గోవిందుదాసుల::శహనఘనుడాతడా::గుండ్రక్రియఙ్ఞనినైనానీకు::లలితచంచలపడగవద్దు::పాడి
చదివిబతుక::దేశాళమ్చరమార్థ::సాళంగమ్చాలునమ్మయిక::రీతుగౌళచాలునిదేనావిరతి::శ్రీ
చిక్కువడ్డపనికి::సుద్ధవసంతంచిత్తగించి::భైరవిచిత్తగించిమాపై::దేవగాంధారిచిత్తగింతువురావయ్య::ధన్యాసి
చిరకాలధర్మము::లలితచీచీనరులదేటి::ముఖారిచూచిమోహించకు::కాంభోజిచూడరమ్మాచెలులాల::సామంతం
చూడవమ్మయశోదమ్మ::దారచూపజెప్పగల::భూపాళంచెపితేబాసునందు::శ్రీచెప్పవెనన్ను::భుపాలమ్
చెల్లబోతినయ్య::సామంతంచెల్లవెక్కికొంటివి::కాంభోజిచేకొంటినిహమే::సాళంగమ్చేకొనికొలవరో::సాళంగనాట
చేపట్టిమమ్ము::శంకరాభరణంచేసిననావిన్నపము::కన్నడఘౌళచొచ్చితినీకుశరణు::శ్రీజగన్మోహనాకార::బౌళి
జయమంగళమునీకు::గుండక్రియజీవాతుమైయుండు::ఆహిరిజీవుడనేనొక::భైరవిజీవునికినిటుబుద్ధి::దేశాళం
జీవునికేకాలము::సాళంగనాటజూజుజూజేకాక::పాడిజోజోయని::దేశాళమ్డృవవరదాసంస్తుత::కాంభోజి
తగిలన::శ్రీతగుదువమ్మ::శంకరాభరణమ్తగుమునులు::ధన్యాసితత్తాతిగుడి::కురంజి
తనమేలె::లలితతనలోనుండిన::కేదారగౌళతనసొమ్మీడే::దేశాళమ్తనునేమిసేసితి::యదకులకాంభోజి
తమ్ములాలఅన్న::కాంభోజితలచినదేహము::మోహనతలచుకోవోమనస::సౌరాష్ట్రమ్తలపులోకొట్టగొన::గుండ్రక్రియ
తానెంత::సాళంగనాటతానెతెలియుగాక::గుండ్రక్రియతానెరుగడట::చయనాటతాముస్వతంత్రులు::సాళంగనాట
తారుకాణసేసు::హుస్సెఇనితినరానికొనరాని::శంకరాభరణంతిరువేధులేగే::సాళంగనాటతిరొతిరొ::నాట
తుడుచుకొంటేబోదు::నారాయణితెలియరాదునీ::దేవగాంధారితెలిసితేమోక్షము::పాడితెలిసినమాటలు::బౌళి
తెలిసినవాడా::రామక్రియతెలిసినవారి::లలితతెలుపగరానిది::మాళవితొల్లింటివలెగావు::కురంజి`
తొల్లియెట్లుండెనో::బౌళిత్రికరణశుద్ధి::గుజ్జరిత్రిజగముల::గౌళదందెకాడపుట్టినట్టి::ఆహిరి
దనుజూగనిరి::శంకరాభరణమ్దవమనీవేమమ్ము::ధన్యాసిదాచుకొనీ::గుండ్రక్రియదాటలేనుయీ::దేశక్షి
దానవారితోడి::నాటదాసవర్గముల::సామంతమ్దాసోహమను::నాటదిక్కునీవే::సాళంగనాట
దిక్కులుసాధించ::సాళంగనాటదిష్టితాకీననీ::శంకరాభరణమ్దీనరక్షకుడఖిల::సుద్ధవసంతందృష్టితాకు::శ్రీ
దెవనమోదేవా::మాళవిదేవతలుగెలువరో::సాళంగనాటదేవనీయాధేన::ధన్యాసిదేవనీవుగల్పించి::ముఖారి
దేవరచిత్తమ్::పాడిదేవుడొక్కడేగురి::మంగళకౌశికదేహమిదియొక్కటే::గుండక్రియదేహినిత్యుడుదేహము::బౌళి
దైవకృతమె::శ్రీదైవమానీ::వరాళిదైవమానీ::సామంతవరాళిదైవమానీచేత::వరాళి
దైవమానీపేర::మలహరిదైవమానీమాయ::భైరవిదైవమానీవే::కన్నదగౌళదైవమానీవొక్కడి::శ్రీ
దైవముతోడిదే::పాడిదైవమునీవే::దేవగాంధారిదొన్తివిషయములాల::లలితదొరతనముల::నాట
దౌఅజూడవయా::కాంభోజిధరణినెంద::దేశాళమ్ధరలోనెద్భావమ్::గుండ్రక్రియధృవవిభీషణ::సామంతమ్
నడువరోజడియక::వరాళినందగోపనందనుండే::బౌళిననుజూచిహరి::భైరవినన్నునింతగా::కన్నడఘౌళ
నన్నునిన్ను::గుండ్రక్రియనన్నునెవ్వరు::బౌళినన్నెర్గలేనయ్యా::కాంభోజినమోనమోదశ::బౌళి
నమోనారాయణ::లలితనమ్మలేముకానలేము::దేశాక్షినమ్మవలెగాని::గౌళనమ్మితిజుమ్మీ::దేవగాంధారి
నమ్మినదిది::పాడినమ్మినదొకటేనాకు::గుండక్రియనరసింహరామ::పాడినరుడాయీతడుఆది::సాళంగనాట
నాకుజెప్పరె::శంకరాభరణమ్నాకునాకేసిగ్గు::దేశాళమ్నాకునీవుగలవు::ముఖారినాటికినాడుగొత్త::శంకరాభరణం
నానాభక్తులివి::సాళంగమ్నానాభరణముల::సామంతమ్నానామహిమల::నాటనానామార్గముల::బౌళి
నామోముచూచి::బౌళినారాయణనీ::ధన్యాసినారాయణనీ::మాళవిగౌళనారాయణుడీతడు::వసంతవరాళి
నారాయణుడీతడు::వసంతవరాళినారాయణుడేసర్వ::రామక్రియనారాయనాచ్యుతా::సామంతమ్నాలమ్వాతన::రీతుగౌళ
నావల్లనీకే::శ్రీనిక్కమైననాలోని::సామంతమ్నిజమరివినీవని::వేళావళినిజముదెలియని::దేశాక్షి
నిండుమనసే::బౌళినిండెనిన్నిచోటు::నాటనిత్యసుఖానంద::లలితనిత్యానందులము::భుపాలమ్
నిన్నునమ్మి::కన్నదగౌళనిన్నూనన్నూనెంచు::గుండక్రియనిమిషమెడ::దేవగాంధారినిరుహేతుకనిధివి::ముఖారి
నిరుహేతుకాననన్ను::బౌళినిర్మలులువీరు::శ్రీనిలునిలు::వసంతవరాళినీకుజగదేకపతి::మాళవిగౌళ
నీకేలయీగుణము::ముఖారినీకేలయీగుణము::ముఖారినీచిత్తమిందరి::మాళవిగౌళనీచిత్తమునా::శంకరాభరణమ్
నీచిత్తమునా::శంకరాభరణమ్నీచేతిలోనివారము::సామంతమ్నీటినడుమడి::రీతుగౌళనీడలచూపులు::శంకరాభరణమ్
నీదాస్యమొక్కటేనిలిచి::భైరవినీపాపమేకాదు::నటనీమనసింక::ముఖారినీమహిమది::లలిత
నీమహిమోనాలోన::శ్రీనీమాయ::పాడినీమాయకల్లగాదు::బౌళినీయంతవాడనానేను::సామంతం
నీయంతవారు::ఆహిరినీయాధీనము::భుపాలమ్నీయొంతనీవే::దేవగాంధారినీరుపట్టుగొన్నవేళ::సామంతం
నీవిన్నిటాఘనుడ::కాంభోజినీవుజగన్నాథుడ::భైరవినీవుదేవుడవు::సామంతమ్నీవునన్నురక్షించి::కన్నదగౌళ
నీవుమన్నించగా::ధన్యాసినీవువెట్టినచిక్కు::దేశక్షినీవుసర్వగుణ::మాళవిగౌళనీవుసర్వసముడ::శంకరాభరణం
నీవెటుదలచిన::లలితనీవెంతనే::ధన్యాసినీవేదయదలచు::ధన్యాసినీవేమాకుదిక్కు::ధన్యాసి
నీవేయంతర్యామి::లలితనీవేరక్షింతువు::దేశాళమ్నీవేలలేదనేవు::కాపినీవేసేసినచేత::గుండ్రక్రియ
నీవొక్కడేనాకు::లలితనీసొమ్ముచెడకుంద::సామంతమ్నూతులుదవ్వగ::సామంతంనెట్టినశ్రిపతి::రామక్రియ
నెప్పునధర్మ::సామంతంనేడుదప్పించు::పాడినేనెంతకోపినైన::సావేరినేనెందువోయె::శ్రీ
నేనేమిజేయగలేను::గుండ్రక్రియనేనేమెరిగిసేసే::నాదనామక్రియనేనైతేనేమీ::ధన్యాసినేమేబ్రహ్మను::ముఖారి
నేరగలదొక్కటె::కరహరప్రియపంచేంద్రియము::సాళంగనాటపంటపండుకొనే::దేశాళమ్పటెల్లానొక్కచో::ఆహిరి
పట్టలేనిభ్రమ::శంకరాభరణమ్పదియారువన్నెల::వరాళిపనిగొననేరిచి::దేశాళమ్పనిగొనువారల::శుద్ధవసంతమ్
పనులగాచుట::దేవగాంధారిపరతత్వంబగు::దేశక్షిపరమనిహము::ముఖారిపరమపురుష::బౌళి
పరమపురుషుడీ::బౌళిపరమపురుషుడు::కల్యనిపరమపురుషుడు::లలితపరమాత్ముడు::భైరవి
పరమాత్ముడొక్కడే::సుద్ధవసంతంపరిణమమేమాకు::ధన్యాసిపరిపూర్ణుడవు::భైరవిపలుదెరువులు::రామక్రియ
పలుయోనులందు::సామంతమ్పాటించినమ్మి::శ్రీపాడైనయెరుకతో::సామంతమ్పాపమెఱుగను::ముఖారి
పాయరానిపది::ఆహిరిపారకుమీవో::ఆహిరిపావనముగావో::భుపాలమ్పిడికిటితల::దేశాళమ్
పిలువరేకృష్ణుని::బ్రిన్దవనిపిల్లగ్రోవి::పాడిపుట్టినట్టెవున్న::ధన్యాసిపుట్టుగునీయధీ::దేశక్షి
పుట్టుగులునొక్కటే::బౌళిపురుషులకుపురుషుడ::మాళవిపులుగుచెప్పెడి::ముఖారిపూచినయీదేహమూ::ఆహిరి
పూజలందరుజేసి::దేశాళమ్పూవుబోణులకొలు::గౌళపెట్టనికోటి::బౌళిపెట్టినదైవ::వరాళి
పెట్టిననీవెఱుగు::ధన్యాసిపెనగేవూరకే::శంకరాభరణమ్పెరిగినాడుచూడ::సాళంగనాటపెరిగిపెద్ద::రామక్రియ
పేరునారాయణుడవు::సాళంగనాటుపొదలినవేడె::సామంతమ్పొదలెనిండుకళ::శంకరాభరణమ్పొలతిజవ్వనము::మాళవి
బయలుమొరంగగు::సామంతమ్బయలేదించీ::వరాళిబలుపుడుహరిజేపట్టి::మాళవిబహులాష్టమి::మాళవి
బిగిసియాపె::కాపిబిరుదులస్నాయునీ::శ్రీభావించలేరెవ్వరు::దేశాళమ్భోగమునేనునీకు::లలిత
భోగసహాయులెపారు::పాడిభ్రమయకవుండే::లలితమగటిమిగల::రామక్రియమగడువిడిచినా::మలహరి
మంగాంబుధిహనుమంత::సామంతమ్మంచిదాయదాని::సౌరాష్ట్రమ్మచ్చికతోనేల::పాడిమతంగపర్వత::శంకరాభరణమ్
మతంగపర్వతము::లలితమంతనాననాడే::సాళంగనాటమనసునమ్ము::లలితమనసులోమర్మమై::గుండ్రక్రియ
మమ్ముజూడనే::బౌళిమరలవిచారించి::సౌరాష్ట్రమ్మరిగితినేమిసేతు::బౌళిమరిగిననీకే::తోడి
మర్దమర్ద::నటమఱపైననొక::కన్నదగౌళమఱియెందూగతి::భైరవిమహినుద్యోగిగా::వరాళి
మాపులేమరణమ్లు::దేశాక్షిమామాటవినవె::భైరవిమాయకిదెసహజ::శుద్ధవసంతమ్మాయామోహము::కర్నాటకదేవగాంధారి
మిక్కిలిజాణవు::బలహంసమిగిలినదేమిక::శంకరాభరణమ్మిన్నునెలానొక్క::సాళంగనాటమీరుసాక్షిమీరు::కేదారగౌళ
ముదమలరకాలము::భుపాలమ్ముందేతొలగ::రామక్రియమునులతపము::శంకరాభరణమ్మూలనున్నవారినీవు::నాద
మూసినముత్యము::గౌళమెచ్చితిమినిన్ను::తోడిమెచ్చుమెచ్చుకుంటే::ఆహిరిమేలుకోశృంగారరాయ::భూపాళం
మేలులేదుతేలులేదు::దేవగాంధారిమొక్కరోమొక్కరో::సాళంగనాటమొక్కెదమిదివో::బౌళిమొదలనేయెచ్చరిక::భుపాలమ్
మొదలెతెలియ::ముఖారియఙ్ఞమూర్తి::వరాళియేడకేడనాగుణ::ఆనందభైరవియేడనున్నదోయీ::దేశక్షి
యేడమాటలాడి::ఆనందభైరవిరంగరంగ::బౌళిరంగరంగపతి::శంకరాభరణమ్రచనలనిన్ని::శ్రీ
రమణిభాగ్యము::ఆహిరిరాచాఙ్ఞమరలించ::సామంతమ్రామదశరథ::పాడిరామారామభద్ర::సాళంగనాట
రాముడులోకాభిరాము::నటరారాచిన్నన్న::ఝుమ్ఝుతిరావేఅతడునిన్ను::కాంభోజిలక్ష్మీకల్యాణ::ఆహిరి
లలితలావణ్య::ఆహిరిలలితాంగియౌవ::హిందోళవసంతమ్లాలిశ్రీకృష్ణ::ద్విజావంతిలావణ్యశృంగార::శ్రీ
లెండోలెండోమాట::కురంజి`వట్టిలంపటాల::శంకరాభరణంవట్టిసిగ్గులిక::దేశక్షివట్టిస్వతంత్ర::వసంతవరాళి
వద్దువద్దుమీ::సావేరివనితకుబతికి::హిందోళమ్వసుధజూడ::బౌళిరామక్రియవాదమేలసారెసారె::దేశాళం
వాదులేలచదువులు::లలితవానికిముదులయిచ్చి::దేవగాంధారివానివానిసహజ::దేశాళమ్వారిదేపోజన్మము::దేశాళం
వారివారికర్మము::శ్రీవారివారిభాగ్య::రామక్రియవారివారిసహజ::పాడివిచారమెన్నడు::లలిత
విచారించుహరి::కాంభోజివిచ్చిచెప్పరాదు::రీతుగౌళవిచ్చేయరాదావెలది::వరాళివిడిచితిమనరాదు::బౌళి
వినవమ్మజానకి::రామక్రియవిన్నపముసేయు::మోహనవిభుడవింతటికి::పాడివిభునివినయము::పాడి
విరహంబువేడా::ఆహిరివిఱిగిపారెడి::నాటవిఱిగిరిదానవవీరు::సాళంగనాటువివేకమాచిత్తపు::సుద్ధవసంతం
వివేకించవేళ::శ్రీవిశ్వమెల్ల::మలహరివిష్ణుడేయింతానని::పాడివిష్ణుడొక్కడే::నాట
విష్ణుదేవు::లలితవీడిగోనిలు::బౌళివీధిలోననదేకదే::లలితవీధీవిధీవాడే::నాట
వీధులవీధుల::మాళవిగౌళవెడలెవెడలె::నాటవెదకనేటికినేయి::వరాళివెనకముందరికి::సామంతం
వెనుబలమైన::గుజ్జరివెన్నబట్టుకొని::సామంతమ్వెన్నముద్ద::దేశక్షివెఱుపుదెలుపు::శ్రీ
వెఱ్ఱివాడ::బౌళివెలుపలమ్ఱవక::ఆహిరివెలుపలవెదికితే::ముఖారివేకువదిరు::భుపాలమ్
వేదముదీర్చదు::శంకరాభరణమ్వేదములునుతించ::శంకరాభరణమ్వేరొక్కరూలేరు::పాడివేఱొకచోట::లలిత
వేఱొకభావనలేల::పాడివేసరకువేడేల::పాడివేసవియెండలు::ధన్యాసివోజీవుడచింతించు::శంకరాభరణం
శరణన్నవిభీషణు::శంకరాభరణమ్శరణునేజొచ్చి::బౌళిశరణుశరణు::సాళంగనాటశరణుశరణు::సాళంగనాట
శిష్టరక్షణ::పాడిశ్రావణబహు::సాళంగనాటశ్రీపతినీయాఙ్ఞ::ఆహిరిశ్రీపతినీవు::వరాళి
శ్రీపతియొక్కడే::లలితశ్రీపతియొక్కడే::లలితశ్రీవేంకటేశ్వరుడు::బౌళిశ్రీవేంకటేస్వరుని::రామక్రియ
శ్రీహరినిత్య::భైరవిసకలంబులునీవే::లతసకలమైనవారికి::కన్నదగౌళసకలలోకనాథుడు::శ్రీ
సకలోపాసకులకు::సాళంగనాటసంకెలేక::మలహరిసగమిమాని::నాటసతులాల::సాళంగనాట
సత్యముసేయగ::బౌళిసదానందము::దేవగాంధారిసమబుద్ధేయిందరి::సామంతమ్సరవులుదెలియ::కన్నదగౌళ
సరిగాడువీడన::సామంతమ్సర్వాత్మదుడవు::బౌళిసర్వేస్వరానీతో::ముఖారిసారెకునాన::సాళంగనాట
సింగారాలమించీ::సాళంగనాటసిరిదొడపైనిడి::సాళంగనాటుసీతాసమేత::సాళంగనాటసులభపుమార్గ::ముఖారి
సేయనివాడెవ్వడు::ఆహిరిసేయరానిచేత::ఆహిరిసేవేభావే::సాళంగనాటసొరిదిమమ్మిట్టే::సామంతమ్
సోదించిచూడ::దేశక్షిసోబానబాడేము::లలితహరిగోవిందా::గుండ్రక్రియహరిదగ్గర::బౌళి
హరినారాయణ::పాడిహరినీదాసుల::శ్రీహరినీప్రతాపము::సామంతంహరినీమయమే::లలిత
హరినీవే::దేశిహరినెఱుగనిజన్మ::మాళవిహరియునొక్కడేగురి::శంకరాభరణమ్హరియుసిరియు::గౌళ
హరియేయెరుగు::సామంతమ్హరియేసకల::ముఖారిహరిరసమవి::కన్నదగౌళహరివారమై::భూపాళం
హరిసేవొకటేయంత::బౌళిహరిహరి::రామక్రియహరిహరిజగమె::బౌళిహరిహరినా::వరాళి
హరిహరినీమహిమ::లలితహరిహరినీమాయా::గుండక్రియహితవేసేసుగా::బౌళిహేయముతన::ముఖారి
హేయమేమిలేదు::గుజ్జరి

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!