Bhimalapuram.co.in

అన్నమాచార్య కీర్తనలు -రాగముల ప్రకారము2

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా(ఈ)ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చినwww.sistla.org నకు, శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

రాగము::కీర్తన(అనుబంధము)రాగము::కీర్తన(అనుబంధము)రాగము::కీర్తన(అనుబంధము)రాగము::కీర్తన(అనుబంధము)
అఠాణ::అతడెవ్వాడుఅఠాణ::అదిగోకొలువైఅఠాణ::ఏమనినుతించఆందోళిక::ఇందుగాకనెవ్వరు
ఆనందభైరవి::ఎట్టువలపించిఆనందభైరవి::యేడకేడనాగుణఆనందభైరవి::యేడమాటలాడిఆహిరి::అటుఛుడుసతినేర్పు
ఆహిరి::అందరికినెక్కుఆహిరి::అందుకల్లాలోనుఆహిరి::అనుచునిద్దరువాడేఆహిరి::అన్నిటాశ్రీహరి
ఆహిరి::అపుడేమనెఆహిరి::అయ్యోవారిభాగ్యఆహిరి::అవునయ్యనీసుద్దులటఆహిరి::ఇంకనాదైన్యము
ఆహిరి::ఇట్టిజీవులకింకఆహిరి::ఇందరిబుద్ధులుఆహిరి::ఇందులోమొదలిఆహిరి::ఇన్నాళ్ళునేడ
ఆహిరి::ఇన్నియునుదగఆహిరి::ఎటువంటివలపుఆహిరి::ఎంతమహిమోనీదిఆహిరి::ఎంతమోహమో
ఆహిరి::ఎంతలేదుచిత్తంఅయీఆహిరి::ఎందరుసతులోయెందరుఆహిరి::ఎప్పుడోకానియెఱుగఆహిరి::ఏమిభాగ్యముననో
ఆహిరి::ఏలమమ్ముగానిఆహిరి::కట్టెదురవైకుంఠముఆహిరి::కలిదోషములాలఆహిరి::కుందనంపుపై
ఆహిరి::కొలిచితేఆహిరి::గుట్టుతోడిబ్రదుకొకఆహిరి::జీవాతుమైయుండుఆహిరి::దందెకాడపుట్టినట్టి
ఆహిరి::నీయంతవారుఆహిరి::పటెల్లానొక్కచోఆహిరి::పాయరానిపదిఆహిరి::పారకుమీవో
ఆహిరి::పూచినయీదేహమూఆహిరి::మెచ్చుమెచ్చుకుంటేఆహిరి::రమణిభాగ్యముఆహిరి::లక్ష్మీకల్యాణ
ఆహిరి::లలితలావణ్యఆహిరి::విరహంబువేడాఆహిరి::వెలుపలమ్ఱవకఆహిరి::శ్రీపతినీయాఙ్ఞ
ఆహిరి::సేయనివాడెవ్వడుఆహిరి::సేయరానిచేతకన్నడఘౌళ::చేసిననావిన్నపముకన్నడఘౌళ::నన్నునింతగా
కన్నదగౌళ::అప్పటప్పటివేళకన్నదగౌళ::ఇంతసేసెకన్నదగౌళ::ఈయపరాధములుకన్నదగౌళ::ఎవ్వరినేమనగల
కన్నదగౌళ::దైవమానీవేకన్నదగౌళ::నిన్నునమ్మికన్నదగౌళ::నీవునన్నురక్షించికన్నదగౌళ::మఱపైననొక
కన్నదగౌళ::సకలమైనవారికికన్నదగౌళ::సరవులుదెలియకన్నదగౌళ::హరిరసమవికరహరప్రియ::అరుదరుదీగతి
కరహరప్రియ::నేరగలదొక్కటెకర్నాటకదేవగాంధారి::అతిరాజనవుకర్నాటకదేవగాంధారి::మాయామోహముకల్యని::పరమపురుషుడు
కాపి::ఏమనిచెప్పీకాపి::నీవేలలేదనేవుకాపి::బిగిసియాపెకాంభోజి::అననింకేమున్నఅలుగ
కాంభోజి::అన్నిటాఘనుడుకాంభోజి::ఇన్నాళ్ళునందుకాంభోజి::ఉండబాసికాంభోజి::ఏమనివిన్నవింతు
కాంభోజి::ఏమిసేతునమ్మలాలకాంభోజి::ఏమిసేయుదునమ్మకాంభోజి::ఐనట్టయ్యీగాకకాంభోజి::కొండచూతము
కాంభోజి::చూచిమోహించకుకాంభోజి::చెల్లవెక్కికొంటివికాంభోజి::డృవవరదాసంస్తుతకాంభోజి::తమ్ములాలఅన్న
కాంభోజి::దౌఅజూడవయాకాంభోజి::నన్నెర్గలేనయ్యాకాంభోజి::నీవిన్నిటాఘనుడకాంభోజి::రావేఅతడునిన్ను
కాంభోజి::విచారించుహరికురంజి::కొత్తపెండ్లికురంజి::తత్తాతిగుడికురంజి`::తొల్లింటివలెగావు
కురంజి`::లెండోలెండోమాటకేదారగౌళ::అడుగరేయాతనినేకేదారగౌళ::అందుమీదమేలుకేదారగౌళ::ఇదియేఉపాయమిక
కేదారగౌళ::ఇద్దరిగూరిచికేదారగౌళ::ఎప్పుడునుగుట్టుతోడికేదారగౌళ::ఏటికిపరాకుకేదారగౌళ::ఏటువంటిరాజీ
కేదారగౌళ::ఓరుచుకోవేయెట్టకేదారగౌళ::కమలారమణకేదారగౌళ::తనలోనుండినకేదారగౌళ::మీరుసాక్షిమీరు
గుజ్జరి::అన్నియునడగవేగుజ్జరి::ఆర్తుడనేనునీగుజ్జరి::ఇతనిమఱచిగుజ్జరి::ఇతరములన్నియు
గుజ్జరి::ఇంతేపోవారిగుజ్జరి::ఇందరిలోనేమెందుగుజ్జరి::ఒకటికొకటిగుజ్జరి::త్రికరణశుద్ధి
గుజ్జరి::వెనుబలమైనగుజ్జరి::హేయమేమిలేదుగుండక్రియ::అటుగననేరోయగగుండక్రియ::ఏపురాణములనెంత
గుండక్రియ::జయమంగళమునీకుగుండక్రియ::దేహమిదియొక్కటేగుండక్రియ::నమ్మినదొకటేనాకుగుండక్రియ::నిన్నూనన్నూనెంచు
గుండక్రియ::హరిహరినీమాయాగుండ్రక్రియ::అంతయునతనిగుండ్రక్రియ::అందాకవైష్ణవగుండ్రక్రియ::అనాదిజీవుడన్ని
గుండ్రక్రియ::అవియునాకుబ్రథమగుండ్రక్రియ::ఇదిగాదదిగాగుండ్రక్రియ::ఇదివోనాసంపదగుండ్రక్రియ::కడనుండిరావు
గుండ్రక్రియ::కలుగుటగలిగినగుండ్రక్రియ::ఘనుడాతడాగుండ్రక్రియ::తలపులోకొట్టగొనగుండ్రక్రియ::తానెతెలియుగాక
గుండ్రక్రియ::దాచుకొనీగుండ్రక్రియ::ధరలోనెద్భావమ్గుండ్రక్రియ::నన్నునిన్నుగుండ్రక్రియ::నీవేసేసినచేత
గుండ్రక్రియ::నేనేమిజేయగలేనుగుండ్రక్రియ::మనసులోమర్మమైగుండ్రక్రియ::హరిగోవిందాగౌళ::అఱిమఱిహను
గౌళ::ఆతురబందుగుగౌళ::ఇటులైతేబుణ్యముగౌళ::ఏడనుందురోతాముగౌళ::ఒడబరచుకొంటిని
గౌళ::గట్టిగాదెలుసుగౌళ::త్రిజగములగౌళ::నమ్మవలెగానిగౌళ::పూవుబోణులకొలు
గౌళ::మూసినముత్యముగౌళ::హరియుసిరియుచయనాట::తానెరుగడటఝుమ్ఝుతి::రారాచిన్నన్న
తోడి::ఇంతేయింతేయింకాతోడి::ఎదురుమాటలాడితితోడి::ఏలవూరుకొన్నాడవుతోడి::కలియుగమెటులైన
తోడి::మరిగిననీకేతోడి::మెచ్చితిమినిన్నుదార::చూడవమ్మయశోదమ్మదేవగాంధారి::అడ్డముచెప్పగ
దేవగాంధారి::అంతటిదైవమదేవగాంధారి::అందుకేనేజింతించెదేవగాంధారి::అన్నిటికిమూలదేవగాంధారి::అన్నిటికిమూల
దేవగాంధారి::అన్నియునుదనఆచార్యాదేవగాంధారి::ఆహానమోనమోఆదిదేవగాంధారి::ఎంతనినుతిదేవగాంధారి::ఎదుటనేవున్న
దేవగాంధారి::ఏపొద్దూనీచేతదేవగాంధారి::ఒక్కడేనోక్షకర్తదేవగాంధారి::కలదుతిరుమంత్రముదేవగాంధారి::కల్లమాడదొడ్డముద్ర
దేవగాంధారి::చిత్తగించిమాపైదేవగాంధారి::తెలియరాదునీదేవగాంధారి::దైవమునీవేదేవగాంధారి::నమ్మితిజుమ్మీ
దేవగాంధారి::నిమిషమెడదేవగాంధారి::నీయొంతనీవేదేవగాంధారి::పనులగాచుటదేవగాంధారి::మేలులేదుతేలులేదు
దేవగాంధారి::వానికిముదులయిచ్చిదేవగాంధారి::సదానందముదేశక్షి::అడుగరెచెలులాదేశక్షి::ఇతనికంటే
దేశక్షి::ఇందరునెఱిగిదేశక్షి::ఎంచిచూడరోదేశక్షి::ఎంతసోదించిదేశక్షి::ఎఱుగువారెరుగుదురీ
దేశక్షి::ఎఱుగువారెరుగుదురీదేశక్షి::ఏపొద్దుచూచినదేశక్షి::కనియుండిభ్రమదేశక్షి::కానరునాలుగు
దేశక్షి::కోటనుకోట్లాయదేశక్షి::దాటలేనుయీదేశక్షి::నీవువెట్టినచిక్కుదేశక్షి::పరతత్వంబగు
దేశక్షి::పుట్టుగునీయధీదేశక్షి::యేడనున్నదోయీదేశక్షి::వట్టిసిగ్గులికదేశక్షి::వెన్నముద్ద
దేశక్షి::సోదించిచూడదేశాక్షి::ఇంతదేవుడింకదేశాక్షి::ఏమరకతలచరోదేశాక్షి::నమ్మలేముకానలేము
దేశాక్షి::నిజముదెలియనిదేశాక్షి::మాపులేమరణమ్లుదేశాళం::అక్కటానేనిర్మలుడదేశాళం::అలికిమగనికినాఱ
దేశాళం::కనకగిరిరాయదేశాళం::జీవునికినిటుబుద్ధిదేశాళం::వాదమేలసారెసారెదేశాళం::వారిదేపోజన్మము
దేశాళమ్::అక్కటారవణుదేశాళమ్::అచ్చుతకృపాలదేశాళమ్::అతడేబ్రహ్మణ్యదేశాళమ్::అంతరంగములో
దేశాళమ్::ఇంతగామన్నించిదేశాళమ్::ఇంతటబోకానవచ్చుదేశాళమ్::ఎక్కడచూచినవీరేదేశాళమ్::ఎవ్వరమునేమి
దేశాళమ్::కడనుండిచూచేదేశాళమ్::కాదన్నవారికిదేశాళమ్::కైవల్యముకంటేదేశాళమ్::చదివిబతుక
దేశాళమ్::జోజోయనిదేశాళమ్::తనసొమ్మీడేదేశాళమ్::ధరణినెందదేశాళమ్::నాకునాకేసిగ్గు
దేశాళమ్::నీవేరక్షింతువుదేశాళమ్::పంటపండుకొనేదేశాళమ్::పనిగొననేరిచిదేశాళమ్::పిడికిటితల
దేశాళమ్::పూజలందరుజేసిదేశాళమ్::భావించలేరెవ్వరుదేశాళమ్::వానివానిసహజదేశి::ఆఱడిబెట్టక
దేశి::హరినీవేద్విజావంతి::లాలిశ్రీకృష్ణధన్యాసి::అటుగానమోసపోకధన్యాసి::అంతరాత్మనీ
ధన్యాసి::ఇదికల్లయనరాదుధన్యాసి::ఊరకేనీశరణుధన్యాసి::ఎందుకుబనిధన్యాసి::ఏలయ్యపరమాత్మ
ధన్యాసి::ఒకటిసుఙ్ఞనముధన్యాసి::ఒక్కటివిన్నపమేధన్యాసి::ఒక్కమనసుననేనుధన్యాసి::గోవిందనంద
ధన్యాసి::చిత్తగింతువురావయ్యధన్యాసి::తగుమునులుధన్యాసి::దవమనీవేమమ్ముధన్యాసి::దేవనీయాధేన
ధన్యాసి::నారాయణనీధన్యాసి::నీవుమన్నించగాధన్యాసి::నీవెంతనేధన్యాసి::నీవేదయదలచు
ధన్యాసి::నీవేమాకుదిక్కుధన్యాసి::నేనైతేనేమీధన్యాసి::పరిణమమేమాకుధన్యాసి::పుట్టినట్టెవున్న
ధన్యాసి::పెట్టిననీవెఱుగుధన్యాసి::వేసవియెండలునట::అన్నిటాజాణవౌదువునట::అహోబలేశ్వరుడ
నట::ఎంతకఠినమోనట::ఎన్నిచేతలెన్నినట::ఎరుగనైతినిందాకానట::నీపాపమేకాదు
నట::మర్దమర్దనట::రాముడులోకాభిరామునఠాణరాయణి::ఏలసాకిరిగోరేవునాట::అందరిలోననెక్కు
నాట::అందుకేపోనీనాట::అనాదిజగములునాట::ఇతనికితడేకాకనాట::ఇదెవీదెకంటి
నాట::ఈతడేరఘునాట::ఎత్తుకొన్నబహునాట::కదిరినృసింహుడునాట::తిరొతిరొ
నాట::దానవారితోడినాట::దాసోహమనునాట::దొరతనములనాట::నానామహిమల
నాట::నిండెనిన్నిచోటునాట::విఱిగిపారెడినాట::విష్ణుడొక్కడేనాట::వీధీవిధీవాడే
నాట::వెడలెవెడలెనాట::సగమిమానినాద::అప్పుడుచూచేదివోనాద::ఆకాశమడ్డమా
నాద::ఇదివోమాయింటనాద::మూలనున్నవారినీవునాదనామక్రియ::అతడులోకోన్ననాదనామక్రియ::ఇదివోనీప్రతాపము
నాదనామక్రియ::ఎంతకతనడిపినాదనామక్రియ::కల్లగాదుయిదినాదనామక్రియ::నేనేమెరిగిసేసేనాదరామక్రియ::ఎదురుబడికాగిళ్ళు
నాదరామక్రియ::ఏమనినుతించవచ్చునారాయణి::ఇందాకావచ్చెనారాయణి::ఎంతైనానెఱగవునారాయణి::ఎరవులవారెవ్వరు
నారాయణి::ఏటివిచారమునారాయణి::ఏణినయనలచూపునారాయణి::తుడుచుకొంటేబోదునీలాంబరి::ఉన్నవేమిగుఱి
నీలాంబరి::ఉయ్యాలఊపులుపాడి::అట్టైతేనాయంతపాడి::అదివోచూడరోఅందరుపాడి::అందుకునిందుకు
పాడి::అనుచులోకములెల్లపాడి::అలమేలుమంగపాడి::ఆడువారుకడుగోపులపాడి::ఇట్టిబ్రాహ్మణ్యమె
పాడి::ఇంతులాఅలచూడరమ్మపాడి::ఇందులోననేపాడి::ఇహపరసాధనపాడి::ఈతడుబలపుదౌ
పాడి::ఏడేజేనలుయీపాడి::ఒక్కడేఏకాంగపాడి::కలదొక్కటేపాడి::కలశాపురముకాద
పాడి::గొరవైమొదలుందగపాడి::చంచలపడగవద్దుపాడి::జూజుజూజేకాకపాడి::తెలిసితేమోక్షము
పాడి::దేవరచిత్తమ్పాడి::దైవముతోడిదేపాడి::నమ్మినదిదిపాడి::నరసింహరామ
పాడి::నీమాయపాడి::నేడుదప్పించుపాడి::పిల్లగ్రోవిపాడి::భోగసహాయులెపారు
పాడి::మచ్చికతోనేలపాడి::రామదశరథపాడి::వారివారిసహజపాడి::విభుడవింతటికి
పాడి::విభునివినయముపాడి::విష్ణుడేయింతాననిపాడి::వేరొక్కరూలేరుపాడి::వేఱొకభావనలేల
పాడి::వేసరకువేడేలపాడి::శిష్టరక్షణపాడి::హరినారాయణపూర్ణగౌళ::ఇద్దరూనెదిరించి
బలహంస::మిక్కిలిజాణవుబిలహరి::అరయశ్రావణబహుళబిలహరి::ఈతడేహరుడుబిలహరి::కొమ్మలాలఎంత
బెహగ్::కేవలకృష్నాబౌళి::అనలముసూర్యుడుబౌళి::అన్నియునుహరినేనేబౌళి::అరుదునీచెరితము
బౌళి::అర్పులుబొబ్బలుబౌళి::ఇంకమాబోంట్లబౌళి::ఇందుకంటేమరిబౌళి::ఈతనిమూలమేదోయిల
బౌళి::ఎట్టువలసినాబౌళి::ఎట్లైనాగావకపోదుబౌళి::ఎంతపుణ్యమోయిటుబౌళి::ఎంతబాపనాసోద
బౌళి::ఎందునుబోరాదీబౌళి::ఎన్నడొకోబౌళి::ఎప్పటిజీవుడేబౌళి::ఎఱుగుటకంటేనెఱగ
బౌళి::ఏదివలసెనీవదిబౌళి::ఓహోయెంతటిబౌళి::కనియుగానరుబౌళి::కన్నదేటి
బౌళి::కన్నులపందుగబౌళి::కమ్మరపుజీవునిబౌళి::కరుణానిధివిగానబౌళి::కల్లజమ్మీ
బౌళి::జగన్మోహనాకారబౌళి::తెలిసినమాటలుబౌళి::తొల్లియెట్లుండెనోబౌళి::దేహినిత్యుడుదేహము
బౌళి::నందగోపనందనుండేబౌళి::నన్నునెవ్వరుబౌళి::నమోనమోదశబౌళి::నానామార్గముల
బౌళి::నామోముచూచిబౌళి::నిండుమనసేబౌళి::నిరుహేతుకాననన్నుబౌళి::నీమాయకల్లగాదు
బౌళి::పరమపురుషబౌళి::పరమపురుషుడీబౌళి::పుట్టుగులునొక్కటేబౌళి::పెట్టనికోటి
బౌళి::మమ్ముజూడనేబౌళి::మరిగితినేమిసేతుబౌళి::మొక్కెదమిదివోబౌళి::రంగరంగ
బౌళి::విడిచితిమనరాదుబౌళి::వీడిగోనిలుబౌళి::వెఱ్ఱివాడబౌళి::శరణునేజొచ్చి
బౌళి::శ్రీవేంకటేశ్వరుడుబౌళి::సత్యముసేయగబౌళి::సర్వాత్మదుడవుబౌళి::హరిదగ్గర
బౌళి::హరిసేవొకటేయంతబౌళి::హరిహరిజగమెబౌళి::హితవేసేసుగాబౌళిరామక్రియ::అన్నిటికిహరి
బౌళిరామక్రియ::వసుధజూడబ్రిన్దవని::గోవిందగోవిందబ్రిన్దవని::పిలువరేకృష్ణునిభుజంగిణి::ఇదియేసులభ
భుపాలమ్::అపరధినినేభుపాలమ్::ఎందాకనిద్రనీభుపాలమ్::ఏమనివిన్నవీంచేనేభుపాలమ్::గోవిందామేల్కొన
భుపాలమ్::చెప్పవెనన్నుభుపాలమ్::నిత్యానందులముభుపాలమ్::నీయాధీనముభుపాలమ్::పావనముగావో
భుపాలమ్::ముదమలరకాలముభుపాలమ్::మొదలనేయెచ్చరికభుపాలమ్::వేకువదిరుభూపాళం::చూపజెప్పగల
భూపాళం::మేలుకోశృంగారరాయభూపాళం::హరివారమైభైరవి::అతడుభక్తభైరవి::అతడేవిష్ణు
భైరవి::అప్పుడెట్టుండెనోభైరవి::అయ్యోమాయలబొందిభైరవి::ఇట్టిసంసారిభైరవి::ఇన్నిదేహము
భైరవి::ఎవ్వరినేర్పులుభైరవి::ఏటికినెగ్గులుభైరవి::ఏపాటిగలవాడభైరవి::ఏమిసేతుదైవమా
భైరవి::ఓరుపేనేరుపుసుమ్మీభైరవి::చిత్తగించిభైరవి::జీవుడనేనొకభైరవి::దైవమానీమాయ
భైరవి::ననుజూచిహరిభైరవి::నీదాస్యమొక్కటేనిలిచిభైరవి::నీవుజగన్నాథుడభైరవి::పరమాత్ముడు
భైరవి::పరిపూర్ణుడవుభైరవి ::మఱి యెందూ గతి భైరవి::మామాటవినవెభైరవి::శ్రీహరినిత్య
మంగళకౌశిక::అబ్బురంపుశిశుమంగళకౌశిక::ఆడరోపాడరోమంగళకౌశిక::ఇందరునీకొక్కమంగళకౌశిక::ఇందాకామాపని
మంగళకౌశిక::దేవుడొక్కడేగురిమధ్యమావతి::అతనిమన్ననేమధ్యమావతి::ఆమాటమీరెరగమధ్యమావతి::ఇద్దరితమకము
మలహరి::అంతరుమాలినయట్టిమలహరి::అందుకేపోనీపైమలహరి::అనంతాపరాధినేనుమలహరి::అన్నిటానునీవే
మలహరి::ఆయలేరేయేమిమలహరి::ఇన్నిటికిమూలమ్మలహరి::ఈహీశ్రీహరిగంటేమలహరి::ఎఱిగినవారి
మలహరి::ఏమిసేసేమికనేముమలహరి::ఒక్కొక్కసరిమలహరి::కంచుగాదుపెంచుమలహరి::కొనమొదలేదో
మలహరి::కోరిమాభుజములమలహరి::దైవమానీపేరమలహరి::మగడువిడిచినామలహరి::విశ్వమెల్ల
మలహరి::సంకెలేకమాళవి::అందరికిమాళవి::అరుదరుదునీమహిమమాళవి::ఇతడురాముని
మాళవి::ఇందుకుజింతించనేలమాళవి::కలశాపురముమాళవి::తెలుపగరానిదిమాళవి::దెవనమోదేవా
మాళవి::పురుషులకుపురుషుడమాళవి::పొలతిజవ్వనముమాళవి::బలుపుడుహరిజేపట్టిమాళవి::బహులాష్టమి
మాళవి::హరినెఱుగనిజన్మమాళవిగౌళ::ఇట్టెమమ్మురక్షించుమాళవిగౌళ::ఇతడేయతడుమాళవిగౌళ::ఎందుకువిచ్చేయనేల
మాళవిగౌళ::ఏమనిచెప్పగమాళవిగౌళ::ఏమాయనిందుకుమాళవిగౌళ::నారాయణనీమాళవిగౌళ::నీకుజగదేకపతి
మాళవిగౌళ::నీచిత్తమిందరిమాళవిగౌళ::నీవుసర్వగుణమాళవిగౌళ::వీధులవీధులమిశ్రమోహన::కొమ్మసింగార
ముఖారి::అతడేగతియనిముఖారి::అతడేయజమానుడుముఖారి::అతిసులభమ్ముఖారి::అదివోకనుగొను
ముఖారి::అహోసాధుముఖారి::ఇటునినుతెలియముఖారి::ఇట్టివావెఱ్ఱితనముఖారి::ఇంతిజవ్వనవనా
ముఖారి::ఇదియేబుద్ధినాకుముఖారి::ఇందుమీదసతిముఖారి::ఇందువల్లనేమిముఖారి::ఊరకేకలుగునా
ముఖారి::ఊరుకున్నవారితోముఖారి::ఎక్కువతక్కువముఖారి::ఎవ్వరికియెవ్వరముఖారి::ఏటికేయీదోసము
ముఖారి::ఏదుపాయముయేముఖారి::ఏలోకమందున్నానేమీముఖారి::కడవరాదుహరిముఖారి::కప్పురముదిన్న
ముఖారి::కలలోననిట్లనేముఖారి::కలలోనేయిరుముఖారి::గరిమతోవెరపేముఖారి::గోవిందాది
ముఖారి::చీచీనరులదేటిముఖారి::దేవనీవుగల్పించిముఖారి::నాకునీవుగలవుముఖారి::నిరుహేతుకనిధివి
ముఖారి::నీకేలయీగుణముముఖారి::నీకేలయీగుణముముఖారి::నీమనసింకముఖారి::నేమేబ్రహ్మను
ముఖారి::పరమనిహముముఖారి::పాపమెఱుగనుముఖారి::పులుగుచెప్పెడిముఖారి::మొదలెతెలియ
ముఖారి::వెలుపలవెదికితేముఖారి::సర్వేస్వరానీతోముఖారి::సులభపుమార్గముఖారి::హరియేసకల
ముఖారి::హేయముతనమోహన::ఎంతబత్తోనీమీదనీమోహన::ఏమీనెఱుగనివాడుమోహన::తలచినదేహము
మోహన::విన్నపముసేయుయదకులకాంభోజి::తనునేమిసేసితిరామక్రియ::అఖిలలోకైకరామక్రియ::అతడుసేసే
రామక్రియ::అతనికిబోపొగడేమురామక్రియ::అతనిగూడినరామక్రియ::అన్నిటికిమూలమ్రామక్రియ::ఆఱడిబెట్ట
రామక్రియ::ఇచ్చలోగోరేరామక్రియ::ఇటువంటివెల్లారామక్రియ::ఇంతకంటేదగురామక్రియ::ఇంతటనిట్టె
రామక్రియ::ఇదెశిరసురామక్రియ::ఈతడువోరాముడురామక్రియ::గరుడధ్వజరామక్రియ::తెలిసినవాడా
రామక్రియ::నారాయణుడేసర్వరామక్రియ::నెట్టినశ్రిపతిరామక్రియ::పలుదెరువులురామక్రియ::పెరిగిపెద్ద
రామక్రియ::మగటిమిగలరామక్రియ::ముందేతొలగరామక్రియ::వారివారిభాగ్యరామక్రియ::వినవమ్మజానకి
రామక్రియ::శ్రీవేంకటేస్వరునిరామక్రియ::హరిహరిరీతుగౌళ::చాలునమ్మయికరీతుగౌళ::నాలమ్వాతన
రీతుగౌళ::నీటినడుమడిరీతుగౌళ::విచ్చిచెప్పరాదులత::అయ్యోనేనేకాఅన్నిలత::అవియటుభావించిన
లత::ఎన్నడొకోబుద్ధెరిగిలత::ఏగతినుద్ధరించేలత::ఏడనుండెనిందాకాలత::ఒల్లడుగాకదేహి
లత::కటకటాకర్మమాలత::కామధేనువైకలిగెలత::సకలంబులునీవేలలిత::అట్టువలసినజేయు
లలిత::అతడేపరలలిత::అతనినడగవోలలిత::అతనిమూలమేలలిత::అంతరాత్మహరిగల
లలిత::అందాకానమ్మలలిత::అనియానతిచ్చెలలిత::అన్నిటాజాణడులలిత::అవధారుపరాకు
లలిత::ఆడుతాపాడుతాలలిత::ఆతడితడవెన్నలలిత::ఆదివిష్ణులలిత::ఆయనాయచాలు
లలిత::ఇంతగాలమాయలలిత::ఇతరులనడుగలలిత::ఇతరులనడుగలలిత::ఇందరునెఱుగు
లలిత::ఇదియరుదనునొకలలిత::ఇదివోవున్నారలలిత::ఇవ్వలవెదకితేలలిత::ఈతనిమరచివుంటి
లలిత::ఈతనిమూలమేలలిత::ఉన్నమాటలికలలిత::ఎట్టిదోమీమాయాలలిత::ఎట్టుసేయగల
లలిత::ఎందరివలలలిత::ఎన్నటికిజీవుడిలలిత::ఎన్నడుగలుగులలిత::ఏటినేనుఏటి
లలిత::ఏలవెట్టిసేలలిత::ఒకటిపైనొకటిలలిత::ఒక్కడేయీజీవడులలిత::కలిగెనిదెనాకు
లలిత::కానవచ్చీగానలలిత::ఙ్ఞనినైనానీకులలిత::చిరకాలధర్మములలిత::తనమేలె
లలిత::తెలిసినవారిలలిత::దొన్తివిషయములాలలలిత::నమోనారాయణలలిత::నిత్యసుఖానంద
లలిత::నీమహిమదిలలిత::నీవెటుదలచినలలిత::నీవేయంతర్యామిలలిత::నీవొక్కడేనాకు
లలిత::పరమపురుషుడులలిత::భోగమునేనునీకులలిత::భ్రమయకవుండేలలిత::మతంగపర్వతము
లలిత::మనసునమ్ములలిత::వాదులేలచదువులులలిత::విచారమెన్నడులలిత::విష్ణుదేవు
లలిత::వీధిలోననదేకదేలలిత::వేఱొకచోటలలిత::శ్రీపతియొక్కడేలలిత::శ్రీపతియొక్కడే
లలిత::సోబానబాడేములలిత::హరినీమయమేలలిత::హరిహరినీమహిమవరాళి::అతనిలోనేయణగె
వరాళి::అరిగాపులమునేమువరాళి::ఇతరులదూరనేలవరాళి::ఇప్పుడిటువిభుబాసివరాళి::ఇసుకపాతరయిందుకేది
వరాళి ::ఎవ్వారులేరూవరాళి::ఏటికిసత్యాలువరాళి::ఏటిజాణతనమేవరాళి::ఏమనిపొగడవచ్చు
వరాళి::ఐనదయ్యాగానివరాళి::కలిమిలేమువరాళి::దైవమానీవరాళి::దైవమానీచేత
వరాళి::నడువరోజడియకవరాళి::పదియారువన్నెలవరాళి::పెట్టినదైవవరాళి::బయలేదించీ
వరాళి::మహినుద్యోగిగావరాళి::యఙ్ఞమూర్తివరాళి::విచ్చేయరాదావెలదివరాళి::వెదకనేటికినేయి
వరాళి::శ్రీపతినీవువరాళి::హరిహరినావసంతవరాళి::ఏమందుమిందుకువసంతవరాళి::ఏమందుమిందుకు
వసంతవరాళి::నారాయణుడీతడువసంతవరాళి::నారాయణుడీతడువసంతవరాళి::నిలునిలువసంతవరాళి::వట్టిస్వతంత్ర
వేళావళి::ఎందాకానీచలమేవేళావళి::నిజమరివినీవనిశంకరాభరణం::అదినేనెఱుగనాశంకరాభరణం::ఆహాయేమిచెపేది
శంకరాభరణం::ఇద్దరుజాణలేమీరుశంకరాభరణం::చేపట్టిమమ్ముశంకరాభరణం::తినరానికొనరానిశంకరాభరణం::నాటికినాడుగొత్త
శంకరాభరణం::నీవుసర్వసముడశంకరాభరణం::వట్టిలంపటాలశంకరాభరణం::వోజీవుడచింతించుశంకరాభరణమ్::అతడెసకల
శంకరాభరణమ్::అదియేవిష్ణుపదశంకరాభరణమ్::అలివేణినిశంకరాభరణమ్::ఆదరోపాడరోశంకరాభరణమ్::ఇంగితమెఱుగ
శంకరాభరణమ్::ఇంతకంటేనేమిశంకరాభరణమ్::ఇతనిప్రసాదమేశంకరాభరణమ్::ఇతరములేదికశంకరాభరణమ్::ఇన్నిటానొరయక
శంకరాభరణమ్::ఈతడువోశంకరాభరణమ్::ఊన్నచోనేశంకరాభరణమ్::ఊరకుండనీశంకరాభరణమ్::ఎంతకెంతయిది
శంకరాభరణమ్::ఎంతనేరుచుశంకరాభరణమ్::ఎంతనేరుపరిశంకరాభరణమ్::ఎంతవడేయనిదేశంకరాభరణమ్::ఎవ్వరుగాన
శంకరాభరణమ్::కలదియీమూర్తిశంకరాభరణమ్::కలిగినమేదాశంకరాభరణమ్::కుటిలాలేటికిశంకరాభరణమ్::తగుదువమ్మ
శంకరాభరణమ్::దనుజూగనిరిశంకరాభరణమ్::దిష్టితాకీననీశంకరాభరణమ్::నాకుజెప్పరెశంకరాభరణమ్::నీచిత్తమునా
శంకరాభరణమ్::నీచిత్తమునాశంకరాభరణమ్::నీడలచూపులుశంకరాభరణమ్::పట్టలేనిభ్రమశంకరాభరణమ్::పెనగేవూరకే
శంకరాభరణమ్::పొదలెనిండుకళశంకరాభరణమ్::మతంగపర్వతశంకరాభరణమ్::మిగిలినదేమికశంకరాభరణమ్::మునులతపము
శంకరాభరణమ్::రంగరంగపతిశంకరాభరణమ్::వేదముదీర్చదుశంకరాభరణమ్::వేదములునుతించశంకరాభరణమ్::శరణన్నవిభీషణు
శంకరాభరణమ్::హరియునొక్కడేగురిశహన::గోవిందుదాసులశుద్ధవసంతమ్::అక్షయంబగుశుద్ధవసంతమ్::అతడదెమీ
శుద్ధవసంతమ్::అందుకేసుమ్మీనేశుద్ధవసంతమ్::ఇవిగోమీమహిమశుద్ధవసంతమ్::ఏవుపాయములుమాకికశుద్ధవసంతమ్::కనుగొననిది
శుద్ధవసంతమ్::కాలములారునుశుద్ధవసంతమ్::పనిగొనువారలశుద్ధవసంతమ్::మాయకిదెసహజశ్రీ::అతిశోభతే
శ్రీ::అన్నిటికినొడయెడశ్రీ::అల్పశక్తివాడశ్రీ::అల్పశక్తివాడనేశ్రీ::ఇట్టివాడవుసులభ
శ్రీ::ఇంతటాహరినేకానిశ్రీ::ఇంతేకానితెలిసితేశ్రీ::ఇదియేకావలెననిశ్రీ::ఉదయాద్రితెలు
శ్రీ::ఎంతలేదునీశ్రీ::ఎంతవాటువడెశ్రీ::ఎఱిగితినమ్మితిశ్రీ::ఏటిమాటలివివిన
శ్రీ::ఏమిగలదిందుశ్రీ::ఏమిచెప్పేదిదిశ్రీ::ఓపవనాత్మశ్రీ::ఓహోనిలిచిన
శ్రీ::కేశవనారాయణశ్రీ::చాలునిదేనావిరతిశ్రీ::చెపితేబాసునందుశ్రీ::చొచ్చితినీకుశరణు
శ్రీ::తగిలనశ్రీ::దృష్టితాకుశ్రీ::దైవకృతమెశ్రీ::దైవమానీవొక్కడి
శ్రీ::నావల్లనీకేశ్రీ::నిర్మలులువీరుశ్రీ::నీమహిమోనాలోనశ్రీ::నేనెందువోయె
శ్రీ::పాటించినమ్మిశ్రీ::బిరుదులస్నాయునీశ్రీ::రచనలనిన్నిశ్రీ::లావణ్యశృంగార
శ్రీ::వారివారికర్మముశ్రీ::వివేకించవేళశ్రీ::వెఱుపుదెలుపుశ్రీ::సకలలోకనాథుడు
శ్రీ::హరినీదాసులసమవరాళి::ఏమనివిన్నవించేముసామంతం::అందులోనెవున్నావాడుసామంతం::అలుకలేటికిరావే
సామంతం::ఇద్దరికిద్దరేసరిసామంతం::ఇద్దరుదేహసంబంధసామంతం::ఊరకైతేనిన్నుసామంతం::ఎంతచదివిచూచిన
సామంతం::ఏమిసేయుదునింకసామంతం::చూడరమ్మాచెలులాలసామంతం::చెల్లబోతినయ్యసామంతం::నీయంతవాడనానేను
సామంతం::నీరుపట్టుగొన్నవేళసామంతం::నూతులుదవ్వగసామంతం::నెప్పునధర్మసామంతం::వెనకముందరికి
సామంతం::హరినీప్రతాపముసామంతమ్::అందుకుగాదునేసామంతమ్::అరసివేరొకసామంతమ్::ఆనతియ్యగద
సామంతమ్::ఆరూపమునసామంతమ్::ఇట్లానేయోగసామంతమ్::ఇంతటగావసామంతమ్::ఇతనికంటే
సామంతమ్::ఇతరమేదియులేదుసామంతమ్::ఇందరూజీవులేసామంతమ్::ఇందుకాకోరిపుట్టెసామంతమ్::ఇన్నిటాజాణవై
సామంతమ్::ఇప్పుడెనేనొడబడసామంతమ్::ఈతగవేనాకుసామంతమ్::ఉన్నతోన్నతుడుసామంతమ్::ఎక్కడగడచే
సామంతమ్::ఎటువంటిమోహమోసామంతమ్::ఎట్టుదోయవచ్చుసామంతమ్::ఎంతవలచితిసామంతమ్::ఎరవుగడుసత
సామంతమ్::ఏదిగతినేనొక్కసామంతమ్::ఏదిచూచిననీసామంతమ్::ఓయమ్మాఇంతయేసామంతమ్::కలశాపురము
సామంతమ్::గొల్లెతలనింతసామంతమ్::దాసవర్గములసామంతమ్::ధృవవిభీషణసామంతమ్::నానాభరణముల
సామంతమ్::నారాయనాచ్యుతాసామంతమ్::నిక్కమైననాలోనిసామంతమ్::నీచేతిలోనివారముసామంతమ్::నీవుదేవుడవు
సామంతమ్::నీసొమ్ముచెడకుందసామంతమ్::పలుయోనులందుసామంతమ్::పాడైనయెరుకతోసామంతమ్::పొదలినవేడె
సామంతమ్::బయలుమొరంగగుసామంతమ్::మంగాంబుధిహనుమంతసామంతమ్::రాచాఙ్ఞమరలించసామంతమ్::వెన్నబట్టుకొని
సామంతమ్::సమబుద్ధేయిందరిసామంతమ్::సరిగాడువీడనసామంతమ్::సొరిదిమమ్మిట్టేసామంతమ్::హరియేయెరుగు
సామంతరన్జని::ఎంతమన్నించిసామంతవరాళి::దైవమానీసామవరాళి::ఏవల్లనౌగాముసారంగమ్::ఒక్కడేదైవమ్
సాళంగ::ఉన్నమంత్రాలిందుసాళంగ::ఏవీనుపాయాలుగావుసాళంగనాట::అన్నిటానీపెంపుసాళంగనాట::అవధారుదేవ
సాళంగనాట::ఇంకనేలనాకుసాళంగనాట::ఇచ్చినవాడుహరిసాళంగనాట::ఇహమెట్టోపరమెట్టోసాళంగనాట::ఈతడుతారక
సాళంగనాట::ఈతడేయీతడేసాళంగనాట::ఈపెకునితడుసాళంగనాట::ఎందురుకలిగినసాళంగనాట::ఏమనితలచవచ్చు
సాళంగనాట::ఏమనిపొగడుదుసాళంగనాట::ఒసకిగివిన్నియుసాళంగనాట::కంటిరావింటిరాసాళంగనాట::కౌసల్యానందన
సాళంగనాట::చేకొనికొలవరోసాళంగనాట::జీవునికేకాలముసాళంగనాట::తానెంతసాళంగనాట::తాముస్వతంత్రులు
సాళంగనాట::తిరువేధులేగేసాళంగనాట::దిక్కునీవేసాళంగనాట::దిక్కులుసాధించసాళంగనాట::దేవతలుగెలువరో
సాళంగనాట::నరుడాయీతడుఆదిసాళంగనాట::పంచేంద్రియముసాళంగనాట::పెరిగినాడుచూడసాళంగనాట::మంతనాననాడే
సాళంగనాట::మిన్నునెలానొక్కసాళంగనాట::మొక్కరోమొక్కరోసాళంగనాట::రామారామభద్రసాళంగనాట::శరణుశరణు
సాళంగనాట::శరణుశరణుసాళంగనాట::శ్రావణబహుసాళంగనాట::సకలోపాసకులకుసాళంగనాట::సతులాల
సాళంగనాట::సారెకునానసాళంగనాట::సింగారాలమించీసాళంగనాట::సీతాసమేతసాళంగనాట::సేవేభావే
సాళంగనాటు::అదెవచ్చెనిదెవచ్చెసాళంగనాటు::అనుచుదేవగంధసాళంగనాటు::అన్నీటికెక్కుడుసాళంగనాటు::ఆమీదినిజసుఖ
సాళంగనాటు::ఇదివోవీధివీధులసాళంగనాటు::కంటిమిరెంటికిసాళంగనాటు::పేరునారాయణుడవుసాళంగనాటు::విఱిగిరిదానవవీరు
సాళంగనాటు::సిరిదొడపైనిడిసాళంగమ్::ఇదివోసుద్దులుసాళంగమ్::చరమార్థసాళంగమ్::చేకొంటినిహమే
సాళంగమ్::నానాభక్తులివిసావేరి::ఇద్దరునొకటేయెప్పుడుసావేరి::నేనెంతకోపినైనసావేరి::వద్దువద్దుమీ
సుద్ధవసంతం::ఇద్దరిభావములునుసుద్ధవసంతం::చిక్కువడ్డపనికిసుద్ధవసంతం::దీనరక్షకుడఖిలసుద్ధవసంతం::పరమాత్ముడొక్కడే
సుద్ధవసంతం::వివేకమాచిత్తపుసౌరాష్ట్రమ్::ఎట్టుగడియించెసౌరాష్ట్రమ్::తలచుకోవోమనససౌరాష్ట్రమ్::మంచిదాయదాని
సౌరాష్ట్రమ్::మరలవిచారించిహిందోళమ్::ఎంచిసేయుహిందోళమ్::కరుణించవెనిజహిందోళమ్::వనితకుబతికి
హిందోళవసంతమ్::అమ్మవారునయ్యహిందోళవసంతమ్::ఎన్నికైశ్రిహిందోళవసంతమ్::ఏమనేనేయీతగహిందోళవసంతమ్::లలితాంగియౌవ
హుస్సెఇని::తారుకాణసేసు

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!