Bhimalapuram.co.in

త్యాగరాజ కీర్తనలు

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా (ఈ )ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చిన wwwDOTsistlaDOTorg నకు,శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

అట్టబలుకుదు::అఠాణ::ఆదిఅడిగిసుఖము::మధ్యమావతి::చాపుఅడుగువరముల::ఆరభి::చాపు
అతడేధన్యుడు::కాపీ::చాపుఅదికాదుభజన::యదుకులకాంభోజి::ఆదిఅందుండకనే::పంతువరాళి::త్రిపుట
అనాథుడనుగాను::జంగలా::ఆదిఅనుపమగుణా::అఠాణ::ఝంపెఅనుబ్రోవనీకింత::ఆభోగి::దేశాది
అనురాగము::సరస్వతి::రూపకమ్అన్యాయముసేయకురా::కాపీ::ఆదిఅపరాధముల::దర్బారు::ఝంపె
అపరాధముల::వరాళి::ఆదిఅప్పరామ::పంతువరాళి::రూపకమ్అంబనిన్ను::ఆరభి::ఆది
అభిమానములేదేమి::అందాళి::చాపుఅభిమానమెన్నడు::వివర్ధని::ఆదిఅమ్మధర్మ::అఠాణ::ఆది
అమ్మరావమ్మ::కల్యాణి::ఝంపెఅలకలల్ల::మధ్యమావతి::రూపకమ్అల్లకల్లోలమాయె::సౌరాష్ట్ర::ఆది
అవతారమెందుకు::హరికాంభోజి::ఝంపెఆటుకారాదని::మనోరంజని::ఆదిఆడమోడిగలదె::చారుకేశి::దేశాది
ఆడవారమెల్ల::యదుకులకాంభోజి::చాపుఆదయశ్రీరఘువర::ఆహిరి::ఆదిఆనందమానందమాయె::భైరవి::ఆది
ఆనందసాగర::గరుడధ్వని::దేశాదిఆపద్బాంధవుడు::సావేరి::చాపుఆరగింపవే::తోడి::రూపకమ్
ఇకకావసినదేమి::బాలహంస::ఆదిఇంకతామసమైతే::సావేరి::చాపుఇంకదయరాకుంటె::నారయణగౌళ::ఆది
ఇంతకన్న::బిలహరి::రూపకమ్ఇంతకన్నదెల్ప::సావేరి::చాపుఇంతనివర్ణింప::గుండక్రియ::ఆది
ఇంతభగ్యమని::పున్నాగవరాళి::చాపుఇంతయోచనైతేనే::ఘంటా::ఆదిఇతరదైవముల::ఛాయాతరంగిణి::రూపకమ్
ఇంతసౌఖ్యమని::కాపీ::ఆదిఇదినీకుమేరగాదు::పున్నాగవరాళి::ఆదిఇదిసమయమురా::ఛాయాతరంగిణి::దేశాది
ఇందుకాపుట్టి::భైరవి::ఆదిఇందుకాయీతనువు::ముఖారి::చాపుఇందుకాయీతనువును::పున్నాగవరాళి::చాపు
ఇందుకేమిసేతువమ్మ::వరాళి::చాపుఇదేభాగ్యము::కన్నడ::త్రిపుటఇన్నాళ్ళవలె::దేశితోడి::చాపు
ఇన్నాళ్ళుదయ::నారాయణగౌళ::చాపుఇన్నాళ్ళునన్నేలి::ఘంటా::త్రిపుటఇపుడైననను::ఆరభి::చాపు
ఇలలోప్రణతార్తి::అఠాణ::ఆదిఈమేనుకలిగిన::వరాళి::ఆదిఈవరకుజూచినది::శంకరాభరణమ్::ఆది
ఈవసుధ::శహన::ఆదిఈశపాహిమామ్::కల్యాణి::రూపకమ్ఉండిఏమిఉర్వి::యదుకులకాంభోజి::ఆది
ఉండేదిరాము::హరికాంభోజి::రూపకమ్ఉన్నతావుననుండని::ఘంటా::చాపుఉపచారముచేసేవారు::భైరవి::రూపకమ్
ఉపచారములను::భైరవి::ఆదిఉయ్యాలలూగవయ్య::నీలాంబరి::ఝంపెఊరకేకల్గునా::శహన::త్రిపుట
ఎటులకాపడుదువో::ఆహిరి::త్రిపుటఎటులబ్రోతువో::చక్రవాకమ్::త్రిపుటఎటులైనభక్తి::శ్యామ::చాపు
ఎట్లాదొరికితివో::వసంత::ఆదిఎట్లుకనుగొందు::ఘంటా::చాపుఎంతనినేవర్ణింతు::ముఖారి::రూపకమ్
ఎంతనుచు::యదుకులకాంభోజి::ఆదిఎంతనుచువర్ణింతు::సౌరాష్ట్ర::చాపుఎంతనేర్చిన::ఉదయరవిచంద్రిక::దేశాది
ఎంతపాపినైతి::గౌళిపంతు::చాపుఎంతభాగ్యమో::సారంగ::దేశాదిఎంతముద్దో::బిందుమాలిని::ఆది
ఎంతరానీతనకెంత::హరికాంభోజి::దేశాదిఎంతవేడుకొందు::సరస్వతీమనోహరి::దేశాదిఎందరో::శ్రీరాగమ్::ఆది
ఎందుకీచలము::శంకరాభరణమ్::త్రిపుటఎందుకుదయరాదు::తోడి::త్రిపుటఎందుకునిర్దయ::హరికాంభోజి::దేశాది
ఎందుకుపెద్దలవలె::శంకరాభరణమ్::దేశాదిఎందుకోనీమనసు::కల్యాణి::ఆదిఎందుకోబాగ::మోహన::ఆది
ఎందుకౌగలింతు::శుద్ధదేశి::ఆదిఎందుండివెడలితివో::దర్బారు::త్రిపుటఎందుదాగినడో::తోడి::త్రిపుట
ఎందుబాయరాదయ::ధన్యాసి::రూపకమ్ఎన్నగమనసునకు::నీలాంబరి::ఆదిఎన్నడుచూతునో::కళావతి::ఆది
ఎన్నడోరక్షిచితే::సౌరాష్ట్ర::ఆదిఎన్నాళ్ళుతిరిగేది::మాళవశ్రీ::ఆదిఎన్నాళ్ళునీదోవజూతు::కాపీ::చాపు
ఎన్నాళ్ళూరకె::పంతువరాళి::ఆదిఎవరనినిర్ణయించి::దేవామృతవర్షిణి::దేశాదిఎవరికైయవతార::దెవమనోహరి::చాపు
ఎవరిచ్చిరిరా::మధ్యమావతి::ఆదిఎవరితోనేదెల్పు::మానవతి::దేశాదిఎవరిమాట::కాంభోజి::ఆది
ఎవరుతెలియ::పున్నాగవరాళి::చాపుఎవరుతెలియగ::తోడి::రూపకమ్ఎవరున్నారుబ్రోవ::మాళవశ్రీ::దేశాది
ఎవరుమనకు::దేవగాంధారి::ఆదిఎవరురానినువినా::మోహన::చాపుఎవరైనలేరా::సిద్ధసేన::దేశాది
ఎవ్వరేరామయ్య::గంగేయభూషణి::దేశాదిఏటిజన్మమిది::వరాళి::చాపుఏతావున::యదుకులకాంభోజి::ఆది
ఏతావునరా::కల్యాణి::దేశాదిఏతియోచనలు::కిరణావళి::దేశాదిఏదారిసంచరింతురా::శృతిరంజని::దేశాది
ఏదినీబాహు::కాపీ::ఆదిఏదుటనిలిచితే::శంకరాభరణమ్::ఆదిఏనాటినోమొఫలమో::భైరవి::ఆది
ఏనోమునోచితిమో::పున్నాగవరాళి::రూపకమ్ఏపనికోజన్మించితి::అసావేరి::దేశాదిఏపాపముచేసితి::అఠాణ::త్రిపుట
ఏపాపముచేసితి::అఠాణ::మిశ్రచాపుఏమందునేవిచిత్రము::శ్రీమణి::ఆదిఏమనినిమాట్లాదితివో::తోడి::ఆది
ఏమనినెరనమ్ము::సౌరాష్ట్ర::చాపుఏమనిపొగడుదు::వీరవసంత::ఆదిఏమనివేగింతు::హుసేని::ఆది
ఏమానతిచ్చితివో::శహన::రూపకమ్ఏమిచేసితే::తోడి::చాపుఏమిదోవబల్కు::సారంగ::ఆది
ఏమినేరమో::శంకరాభరణమ్::ఆదిఏమేమొతెలియక::సౌరాష్ట్ర::చాపుఏరామునినమ్మితి::వకుళాభరణమ్::త్రిపుట
ఏలతెలియలేరో::దర్బారు::త్రిపుటఏలనిదయరాదు::అఠాణ::ఆదిఏలరాశ్రీక్రృష్ణ::కాంభోజి::ఆది
ఏలావతారమెత్తి::సాళగభైరవి::ఆదిఏవరమడుగుదు::కల్యాణి::ఆదిఏవితమునైనగాని::శంకరాభరణమ్::ఆది
ఏవిధముననైన::శంకరాభరణమ్::ఆదిఏహిత్రిజగదీశ::సారంగ::చాపుఒకమాటఒకభాణము::హరికాంభోజి::రూపకమ్
ఒకసారిచూడగ::కళావతి::ఆదిఒరులనాడుకొన::శుద్ధసావేరి::ఆదిఓజగన్నాథా::కేదారగౌళ::ఆది
ఓడనుజరిపే::సారంగ::ఆదిఓరంగశాయీ::కాంభోజి::ఆదిఓరచూపు::కన్నడగౌళ::దేశాది
ఓరమారమణరామ::కేదారమ్::ఆదిఓరాజివాక్ష::ఆరభి::చాపుఓరామఓరామ::ఆరభి::ఆది
ఓరామరామసర్వోన్నత::నాగగాంధారి::చాపుకంటకులను::సావేరి::చాపుకంటజూడుమీ::వాచస్పతి::దేశాది
కట్టుచేసినావో::అఠాణ::ఆదికడతేరరాదా::తోడి::దేశాదికదలేవడు::నారయణగౌళ::ఆది
కద్దనువారికి::తోడి::ఆదికనకనరుచి::వరాళి::ఆదికనుగొంటిని::బిలహరి::దేశాది
కనుగొనుసౌఖ్యము::నాయకి::రూపకమ్కనులుతాకని::కల్యాణవసంతమ్::రూపకమ్కన్నతండ్రినాపై::దేవమనోహరి::దేశాది
కన్నతల్లి::సావేరి::ఆదికమలభవుడు::కల్యాణి::చాపుకమలాప్తకుల::బృందావనసారంగ::ఆది
కరుణఏలాగంటే::వరాళి::ఆదికరుణచూడవయ్య::సారంగ::ఆదికరుణజూడవమ్మ::తోడి::ఆది
కరుణజూడు::కల్యాణి::ఆదికరుణాజలధీ::కేదారగౌళ::చాపుకరుణాజలధే::నాదనామక్రియ::ఆది
కరుణాసముద్ర::దేవగాంధారి::ఆదికర్మమేబలవంత::సావేరి::చాపుకలశవార్ధిజామ్::రత్నాంగి::ఆది
కలినరులకు::కుంతలవరాళి::ఆదికలినరులకు::కుంతలవరాళి::దేశాదికలుగునాపద::పూర్ణలలిత::ఆది
కళలనేర్చిన::దీపక::ఆదికసిచ్చేదే::గౌళిపంతు::ఆదికారుబారు::ముఖారి::ఆది
కారువేల్పులు::కల్యాణి::ఆదికాలహరణమేల::శుద్ధసావేరి::రూపకమ్కులబిరుదును::దేవమనోహరి::రూపకమ్
కువలయదళనయన::నాటకురంజి::ఆదికృపజూచుటాకు::ఛాయాతరంగణి::ఆదికృపాలవాల::నాదవరాంగిణి::ఆది
కృషాఅమాకేమి::పున్నాగవరాళి::చాపుకొనియాడేనాయెడ::కోకిలధ్వని::ఆదికొలువమరె::తోడి::ఆది
కొలువైయున్నాడే::దేవగాంధారి::ఆదికొలువైయున్నాడే::నటభైరవి::ఆదికోటినదులు::తోడి::ఆది
కోరితినయ్య::బిలహరి::ఆదికోరివచ్చితినయ్య::బిలహరి::ఆదికోరిసేవింపరారే::ఖరహరప్రియ::ఆది
క్షీణమైతిరుగ::ముఖారి::ఆదిక్షీరసాగర::దేవగాంధారి::ఆదిక్షీరసాగరవిహార::ఆనందభైరవి::ఝంపె
గట్టిగానునను::బేగడ::త్రిపుటగట్టివాడేయనుచు::బేగడ::ఆదిగణపతి::సౌరాష్ట్ర::ఆది
గతమోహాశ్రీత::శంకరాభరణమ్::రూపకమ్గతినీవని::తోడి::ఆదిగంధముపుయ్యరుగా::పున్నాగవరాళి::ఆది
గానముర్తే::గానముర్తి::దేశాదిగారవింపరాదా::ఘంటా::రూపకమ్గిరిపై::శహన::ఆది
గిరిరాజసుతా::బంగాళ::దేశాదిగీతార్థము::సురటి::దేశాదిగురులేక::గౌరీమనోహరి::ఝంపె
గ్రహబలమేమి::రేవగుప్తి::దేశాదిఘమఘమఘమయని::సౌరాష్ట్ర::త్రిపుటఙ్ఞానమొసగరాదా::పూర్వీకల్యాణి::రూపకమ్
చక్కనిరాజ::ఖరహరప్రియ::ఆదిచలమేలరా::మార్గహిందోళమ్::ఆదిచల్లగనాతో::వేగవాహిని::ఆది
చల్లరేశ్రీరామ::ఆహిరి::చాపుచవితోడితేనే::హరికాంభోజి::ఆదిచాలకల్లలాడు::ఆరభి::ఆది
చాలుచాలు::సావేరి::చాపుచింతిస్తున్నాడే::ముఖారి::ఆదిచిన్ననాటినే::కళానిధి::దేశాది
చూడరేచెలులార::పంతువరాళి::చాపుచూతమురారే::ఆరభి::రూపకమ్చూతామురారే::కాపీ::చాపు
చెడేబుద్ధి::అఠాణ::ఆదిచెంతనేసదా::కుంతలవరాళి::ఆదిచెలిమినిజల::యదుకులకాంభోజి::ఆది
చేతులార::ఖరహరప్రియ::ఆదిచేరరావదేమిరా::రీతిగౌళ::దేశాదిచేసినదెల్లమరచి::తోడి::ఆది
జగదానంద::నాట::ఆదిజనకజాసమేత::అసావేరి::రూపకమ్జనకీరామణ::శుద్ధసీమంతిని::ఆది
జయజయశ్రీరఘు::గౌరి::ఆదిజయజయసీతారామమ్::సావేరి::చాపుజయమంగళమ్::ఘంటా::ఝంపె
జయమంగళమ్::మోహన::ఝంపెజయమంగళమ్నిత్య::నాదనామక్రియ::ఆదిజానకీనాయకునకు::ధన్యాసి::ఆది
జోజోరామ::రీతిగౌళ::ఆదితత్త్వమెరుగ::గరుడధ్వని::రూపకమ్తనమీదనే::భూషావళి::దేశాది
తనయందే::భైరవి::చాపుతనయునిబ్రోవ::భైరవి::ఆదితనలోనేధ్యానించి::దేవగాంధారి::ఆది
తనవారితనము::బేగడ::దేశాదితప్పగనేవచ్చు::శుద్ధబంగాళ::రూపకమ్తప్పిబ్రతికి::తోడి::రూపకమ్
తలచినంతనే::ముఖారి::ఆదితలిదండ్రులు::బాలహంస::ఆదితవదాసోహమ్::పున్నాగవరాళి::ఆది
తీరునానాలోని::సావేరి::ఝంపెతులశమ్మమాఇంట::దేవగాంధారి::ఆదితులసీజగజ్జననీ::సావేరి::రూపకమ్
తులసీదళములచే::మాయమాళవగౌళ::రూపకమ్తులసీబిల్వ::కేదారగౌళ::ఆదితెరతీయగరాదా::గౌళిపంతు::ఆది
తెలియలేరు::ధేనుక::ఆదితెలిసిరామచింతనతో::పూర్ణచంద్రిక::ఆదితొలిజన్మమున::బిలహరి::ఝంపె
తొలినేజేసిన::శుద్ధబంగాళ::ఆదితొలినేనుచేసిన::కోకిలధ్వని::ఆదిదండముపెట్టెదను::బాలహంస::ఆది
దయజూచుటకిది::గానవర్ధి::ఆదిదయరానీదయరానీ::మోహన::ఆదిదయలేనిబ్రతుకేమి::నాయకి::ఝంపె
దయసేయవయ్య::యదుకులకాంభోజి::ఆదిదరిదాపులేక::సావేరి::దేశాదిదరినితెలుసుకొంటి::శుద్ధసావేరి::ఆది
దర్శనము::కేదారగౌళ::ఝంపెదశరథనందన::అసావేరి::ఆదిదాచుకోవలెనా::తోడి::ఝంపె
దాశరథీనీఋణము::తోడి::దేశాదిదాశరథేదయా::కోకిలప్రియ::దేశాదిదినమణి::హరికాంభోజి::ఆది
దినమేసుదినము::లతాంగి::మిశ్రచాపుదీనజనావన::భూపాలమ్::చాపుదుడుకుగల::గౌళ::ఆది
దుర్మార్గచరా::రంజని::రూపకమ్దెవరామరామ::సౌరాష్ట్రమ్::రూపకమ్దెవశ్రీత::మధ్యమావతి::త్రిపుట
దెవాదిదెవసదాశివ::సింధురామక్రియ::దేశాదిదెవిశ్రీతులశమ్మ::మాయామాళవగౌళ::ఆదిదేహితవభక్తిమ్::శహన::ఆది
దొరకునాఇటువంటి::బిలహరి::ఆదిదొరకునాయని::తోడి::రూపకమ్ద్వైతముసుఖమా::రీతిగౌళ::ఆది
ధనసుతతరుణీ::కమలామనోహరి::ఆదిధరనునీసరి::వరాళి::ఆదిధర్మాత్మా::కేదారగౌళ::ఝంపె
ధ్యానమేవరమైన::ధన్యాసి::ఆదినగుమోముగనలేని::అభేరి::ఆదినగుమోముగలవాని::మధ్యమావతి::ఆది
నడచినడచి::ఖరహరప్రియ::ఆదిననుగన్నతల్లి::సింధుకన్నడ::ఆదిననుపాలింప::మోహన::ఆది
నన్నుకన్నతల్లి::సింధుకన్నడ::దేశాదినన్నుబ్రోవకును::శంకరాభరణమ్::త్రిపుటనన్నువిడిచికదలకురా::రీతిగౌళ::చాపు
నమోనమోరాఘ::దేశితోడి::త్రిశ్రలఘువునమ్మకనేమోసపోదు::అసావేరి::రూపకమ్నమ్మినవారిని::భైరవి::ఆది
నమ్మివచ్చిననన్ను::కల్యాణి::రూపకమ్నరసింహ్వా::బిలహరి::త్రిపుటనళినలోచన::మధ్యమావతి::చాపు
నాజివాధార::బిలహరి::ఆదినాటిమాట::దేవమనోహరి::ఆదినాడాడినమాట::జనరంజని::త్రిపుట
నాథాబ్రోవవే::భైరవి::ఆదినాదతనుమనిశమ్::చిత్తరంజని::ఆదినాదలోలుడై::కల్యనవసంతమ్::రూపకమ్
నాదసుధార::ఆరభి::రూపకమ్నాదుపైబలికేరు::మధ్యమావతి::ఝంపెనాదోపాసన::బేగడ::దేశాది
నాపాలిశ్రీరామ::శంకరాభరణమ్::ఆదినామకుసుమముల::శ్రీరాగమ్::దేశాదినామొఱలనువిని::ఆరభి::దేశాది
నామొఱాలకింపవేమి::దేవగాంధారి::రూపకమ్నాయెడవంచన::నభోమణి::ఆదినారదగానలోల::అఠాణ::రూపకమ్
నారదగురు::దర్బారు::ఆదినారదగురు::దర్బారు::ఆదినారదముని::పంతువరాళి::చాపు
నారయణహరి::యమునాకల్యాణి::ఆదినిజమర్మములను::ఉమాభరణమ్::ఆదినిజముగనీ::శహన::ఆది
నిజమైతే::భైరవి::చాపునిత్యరూప::కాపీ::రూపకమ్నిధిచాలసుఖమో::కల్యాణి::త్రిపుట
నినుబాసియెట్లు::బాలహంస::ఆదినినువినా::తోడి::రూపకమ్నినువినా::నవరసకన్నడ::రూపకమ్
నిన్నవలసినదేమి::కల్యాణి::చాపునిన్నాడనేల::కన్నడ::ఆదినిన్నేనెరనమ్మి::పంతువరాళి::రూపకమ్
నిన్నేనెఱనమ్మినాను::ఆరభి::చాపునిన్నేభజన::నాట::ఆదినిరవధిసుఖ::రవిచంద్రిక::రూపకమ్
నీకుతనకు::బేగడ::మిశ్రచాపునీకెవరిబోధన::శుద్ధసావేరి::ఆదినీకేతెలియకపోతే::ఆనందభైరవి::రూపకమ్
నీకేదయరాకనే::నీలాంబరి::చాపునీచిత్తమునా::విజయవసంతమ్::దేశాదినీచిత్తమునిర్మలము::ధన్యాసి::చాపు
నీదయగల్గుటే::గౌళ::ఆదినీదయచేరామ::యదుకులకాంభోజి::దేశాదినీదయరాదా::వసంతభైరవి::రూపకమ్
నీదయరావలె::తోడి::ఆదినీదాసాను::అమీర్కల్యాణి::దేశాదినీదుచరణములే::సింహేంద్రామధ్యమమ్::ఆది
నీనామరూపము::సౌరాష్ట్ర::ఆదినీపదపంకజ::బేగడ::ఆదినీభక్తిభాగ్య::జయమనోహరి::ఆది
నీభజనగాన::నాయకి::ఆదినీముద్దుమోము::కమలమనోహరి::ఆదినీవంటిదైవము::తోడి::ఆది
నీవంటిదైవము::భైరవి::ఆదినీవాడనేగాన::సారంగ::ఝంపెనీవుబ్రోవవలె::సావేరి::ఆది
నీవేగానినన్నెవరు::బిలహరి::చాపునీవేనన్నెడ::సౌరాష్ట్ర::చాపునీవేరాకులధనము::బేగడ::చాపు
నీసరిసాటి::హేమవతి::ఆదినెనరుంచరా::సింహవాహిని::దేశాదినెనరుంచినాను::మాళవి::ఆది
నేనెందువెదకు::బేహాగ్::ఆదినేపొగడకుంటే::దేశితోడి::ఝంపెనేమొఱపెట్టితే::రూపమతి::త్రిపుట
నేరమారామ::సౌరాష్ట్ర::దేశాదినోరేమిశ్రీరామ::వరాళి::ఆదిపట్టివిడువరాదు::మంజరి::ఆది
పతికిహారతీరే::ఆరభి::ఆదిపతికిహారతీరే::సురటి::ఆదిపదవినీ::సాళగభైరవి::ఆది
పరమపావన::పంతువరాళి::చాపుపరమాత్ముడు::వాగధీశ్వరి::ఆదిపరలోకభయము::మందారి::ఆది
పరలోకసాధనమే::పూర్వికల్యాణి::దేశాదిపరాకునీకేలరా::కిరణావళి::ఆదిపరాఙ్ముఖమేల::సురటి::ఆది
పరాశక్తిమను::సావేరి::ఆదిపరితాపము::మనోహరి::రూపకమ్పరిపాలయ::దర్బారు::చాపు
పరిపాలయ::రీతిగౌళ::ఆదిపరిపాలయదాశరథే::దర్బారు::చాపుపరిపూర్ణకామ::పూర్వికల్యాణి::రూపకమ్
పరిపూర్ణకామ::హంసభ్రమరి::ఆదిపరిహాసమా::వనస్పతి::రూపకమ్పరులనువేడను::బలహంస::ఆది
పలుకవేమి::పూర్ణచంద్రిక::ఆదిపలుకవేమిపతిత::ఆరభి::త్రిశ్రలఘువుపలుకుకండ::నవరసకన్నడ::దేశాది
పాలయశ్రీరఘువీర::దేవగాంధారి::ఆదిపాలింతువో::కాంతామణి::ఆదిపాహికల్యణ::పున్నాగవరాళి::చాపు
పాహికల్యాణరామ::కాపీ::ఆదిపాహిపరమదయళో::కాపీ::ఆదిపాహిపరమాత్మ::వరాళి::ఆది
పాహిపాహిదీనబంధో::సౌరాష్ట్రమ్::ఝంపెపాహిమామ్శ్రీరామ::కాపీ::చాపుపాహిమామ్హరే::సౌరాష్ట్రమ్::రూపకమ్
పాహిరామ::వసంతవరాళి::రూపకమ్పాహిరామచంద్ర::యదుకులకాంభోజి::త్రిశ్రలఘువుపాహిరామచంద్రపాలిత::శంకరాభరణమ్::ఆది
పాహిరామరమణ::వరాళి::ఆదిపాహిరామరామ::ఖరహప్రియ::త్రిశ్రలఘువుపూలపాన్పు::ఆహిరి::త్రిశ్రలఘువు
పెరుగుపాలు::ఘంటా::ఆదిపేరిడినిను::ఖరహరప్రియ::ఆదిపొద్దుపొయ్యేని::తోడి::ఆది
ప్రక్కలనిలబడి::ఖరహరప్రియ::త్రిపుటప్రాణనాథ::శూలిని::దేశాదిప్రారబ్ధ::స్వరావళి::ఝంపె
ఫణిపతిశాయీ::ఝుంకారధ్వని::ఆదిబంటురీతి::హంసనాదమ్::ఆదిబడలికదీర::రీతిగౌళ::ఆది
బలముకులము::సావేరి::రూపకమ్బాగాయెనయ్య::చంద్రజ్యోతి::ఆదిబాలేబాలేందు::రీతిగౌళ::ఆది
బుద్ధిరాదు::శంకరాభరణమ్::చాపుబృందావనలోల::తోడి::రూపకమ్బ్రోచేవారెవరే::శ్రీరంజని::ఆది
బ్రోవభారమా::బహుదారి::రూపకమ్భక్తిబిచ్చ::శంకరాభరణమ్::రూపకమ్భక్తునిచారిత్రము::బేగడ::ఆది
భజనపరులకే::సురటి::రూపకమ్భజనసేయరాదా::అఠాణ::ఆదిభజనసేయవే::కల్యాణి::రూపకమ్
భజనసేయు::నారాయణి::దేశాదిభజరామమ్::హుసేని::ఆదిభజరేభజమానసా::కన్నడ::చాపు
భజరేరఘువీరమ్::కల్యాణి::ఆదిభవనుత::మోహన::ఆదిభవసన్నుత::వరాళి::ఆది
భువినిదాసుడనే::శ్రీరంజని::దేశాదిమదిలోనయోచాన::కోలాహలమ్::దేశాదిమనవాలకించ::నళినకాంతి::ఆది
మనవినివిను::జయనారయణి::ఆదిమనసాఎటులోర్తునే::మలయమారుతమ్::రూపకమ్మనసామనసామర్ధ్య::వర్ధని::రూపకమ్
మనసాశ్రీరామ::ఈశమనోహరి::ఆదిమనసాశ్రీరామునిదయ::మారరంజని::ఆదిమనసునిల్ప::ఆభోగి::ఆది
మనసులోనయోచన::కోలాహలమ్::దేశాదిమనసులోనిమర్మము::హిందోళమ్::ఆదిమనసువిషయ::నాటకురంజి::ఆది
మనసుస్వాధీన::శంకరాభరణమ్::రూపకమ్మరకతమణి::వరాళి::ఆదిమరవకవేనవ::దేవగాంధారి::దేశాది
మరియాదకాదు::శంకరాభరణమ్::ఆదిమరుగేలరా::జయంతశ్రీ::ఆదిమర్యాదగాదయా::భైరవి::దేశాది
మఱచేవాడనా::కేదారమ్::ఆదిమఱిమఱినిన్నేమొరలిడ::కాంభోజి::ఆదిమహితప్రవృద్ధ::కాంభోజి::ఆది
మహిమదక్కించుకో::ఋషభప్రియ::దేశాదిమాకులమునకిహపర::సురటి::చాపుమాకేలరా::రవిచంద్రిక::దేశాది
మాజానకి::కాంభోజి::దేశాదిమాటాడవేమి::నీలాంబరి::ఆదిమాటిమాటికి::మోహన::త్రిపుట
మానములేదా::అమీర్కల్యాణి::దేశాదిమానససంచరరే::పున్నాగవరాళి::చాపుమాపాలిటవెలసి::అసావేరి::ఆది
మామవరఘురామ::సారంగ::రూపకమ్మామవస::జగన్మోహిని::ఆదిమారవైరి::నాసికాభూషణి::రూపకమ్
మారామచంద్రుని::కేదారగౌళ::ఝంపెమారుబల్కకున్న::శ్రీరంజని::ఆదిమార్గమును::కాంభోజి::ఝంపె
మీవల్లగుణ::కాపీ::ఖండచాపుముచ్చటబ్రహ్మాదులకు::మధ్యమావతి::ఆదిముత్యాలచవికెలో::అమీర్కల్యాణి::ఖండచాపు
ముందువెనక::దర్బారు::ఆదిముద్దుమోము::సూర్యకాంతమ్::ఆదిమునుపేతెలియక::బంగాళ::ఆది
మున్నురావణ::తోడి::ఝంపెముమ్మూర్తుల::అఠాణ::ఆదిమురిపెము::ముఖారి::ఆది
మృదుభాషణ::మారువధన్యాసి::దేశాదిమేనుజూచి::సరసాంగి::దేశాదిమేరుసమాన::మాయామాళవగౌళ::ఆది
మేలుకోదయనిధీ::సౌరాష్ట్రమ్::రూపకమ్మేలుకోవయ్య::బౌళి::ఝంపెమేలుమేలు::సౌరాష్ట్ర::ఆది
మోక్షముగలదా::సారమతి::ఆదిమోసపోకువినవే::గౌళిపంతు::ఆదిమోహనరామ::మోహన::ఆది
యఙ్ఞాదులు::జయమనోహరి::ఆదియుక్తముగాదు::శ్రీ::ఆదియోచనాకమలలోచన::దర్బారు::ఆది
రక్షబెట్టరె::భైరవి::ఆదిరంగనాయక::శంకరాభరణమ్::ఆదిరఘునందన::శుద్ధసావేరి::దేశాది
రఘునందనరఘు::కేదారగౌళ::రూపకమ్రఘునాయక::హంసధ్వని::దేశాదిరఘుపతే::శహన::రూపకమ్
రఘువర::పంతువరాళి::ఆదిరఘువీర::హుసేని::రూపకమ్రమారమణ::శంకరాభరణమ్::ఆది
రమారమణభారమా::వసంతభైరవి::ఆదిరమించువారెవరు::సుపోషణి::రూపకమ్రాకాశశివదన::టక్కా::ఆది
రాగరత్నమాలిక::రీతిగౌళి::రూపకమ్రాగసుధా::ఆందోళిక::ఆదిరాజువెడలె::దేశికతోడి::రూపకమ్
రానిదిరాదు::మణిరంగు::ఆదిరామఏవదైవతమ్::బాలహంస::రూపకమ్రామకథాసుధా::మధ్యమావతి::దేశాది
రామకోదండరామ::ఖరహప్రియ::చాపురామచంద్రనీదయ::సురటి::దేశాదిరామదైవమా::సురటి::రూపకమ్
రామనన్ను::హరికాంభోజి::రూపకమ్రామనామభజరే::మధ్యమావతి::ఆదిరామనినువిన::శంకరాభరణమ్::రూపకమ్
రామనీవాదుకొందువో::కల్యాణి::ఆదిరామపాహిమేఘశ్యామ::కాపీ::చాపురామబాణత్రాణ::సావేరి::ఆది
రామభక్తి::శుద్ధబంగాళ::ఆదిరామంభజేహమ్::సావేరి::ఆదిరామమాంపాహి::యమునాకల్యాణి::ఆది
రామరఘుకుల::కాపీ::చాపురామరామకృష్ణ::గౌళిపంతు::ఆదిరామరామగోవింద::సౌరాష్ట్ర::ఆది
రామరామనీవారము::ఆనందభైరవి::ఆదిరామరామయనినంత::మోహన::చాపురామరామరాజచంద్ర::ఘంట::ఝంపె
రామరామరామ::కల్యాణి::చాపురామరామరామ::శహన::చాపురామరామరామ::శ్యామ::ఆది
రామరామరామ::హుసేని::రూపకమ్రామరామరారాసీతా::ఝుంఝుటి::రూపకమ్రామలోభమేల::దర్బారు::ఆది
రామశ్రీరామ::శంకరాభరణమ్::ఆదిరామశ్రీరామజయరామ::వరాళి::ఆదిరామసమయముబ్రోవ::మధ్యమావతి::ఆది
రామసీతారామ::బాలహంస::ఆదిరామసీతారామ::శంకరాభరణమ్::ఆదిరామాకోదండరామా::భైరవి::ఆది
రామానినునమ్మిన::మోహన::ఆదిరామానినునమ్మిన::మోహన::ఆదిరామానిన్నే::హుసేని::ఆది
రామానీపైతనకు::కేదార::ఆదిరామానీయెడ::ఖరహరప్రియ::దేశాదిరామానీవేగాని::నారాయణి::ఆది
రామానీసమానమెవరు::ఖరహప్రియ::రూపకమ్రామాభిరామ::దర్బారు::చాపురామాభిరామ::ధన్యాసి::దేశాది
రామాభిరామ::సావేరి::ఝంపెరామునిమఱవక::కేదారగౌళ::ఆదిరారమాఇంటిదాకా::అసావేరి::దేశాది
రారసీతారమణీ::హిందోళమ్::రూపకమ్రారానన్నేలుకోరా::సౌరాష్ట్ర::చాపురారాఫణిశయన::హరికాంభోజి::రూపకమ్
రారారఘువీర::అఠాణ::ఆదిరూకలుపదివేలున్న::దేశితోడి::ఆదిరేమానసచింతయ::తోడి::రూపకమ్
లక్షణములుకల::శుద్ధసావేరి::ఆదిలలితేశ్రీప్రవృద్ధే::భైరవి::ఆదిలలియూగవే::నీలాంబరి::రూపకమ్
లాలి::కేదారగౌళ::ఝంపెలాలిగుణశాలి::కేదారగౌళ::ఝంపెలాలియూగవయ్యా::కేదారగౌళ::ఆది
లాలిలాలీయని::హరికాంభోజి::దేశాదిలావణ్యరామ::రుద్రప్రియ::రూపకమ్లీలగాను::దుందుభి::దేశాది
లేకనానిన్ను::అసావేరి::దేశాదిలేమిదెల్పపెద్దలెవరు::నవనీతమ్::ఆదిలోకావనచతుర::బేగడ::ఆది
వచ్చునుహరినిన్ను::కల్యాణి::ఆదివందనము::శహన::ఆదివద్దనుండేదే::వరాళి::చాపు
వద్దనేవారు::షణ్ముఖప్రియ::ఆదివనజనయనుడని::కేదారగౌళ::ఆదివరదరాజనిను::స్వరభూషణి::రూపకమ్
వరదానవనీతాశా::రాగపంజరమ్::చాపువరనారద::విజయశ్రీ::ఆదివరమైననేత్రోత్సవ::ఫరజు::చాపు
వరరాగలయఙ్ఞలు::చెంచుకాంభోజి::దేశాదివరలీలగానలోల::శంకరాభరణమ్::త్రిశ్రలఘువువరశిఖవాహన::సుప్రదీపమ్::ఆది
వరాలందుకొమ్మని::ఘుర్జరి::ఆదివల్లగాదనక::శంకరాభరణమ్::ఆదివాచామగాచారమే::కైకవశీ::దేశాది
వాడేరాదైవము::పంతువరాళి::ఆదివారిజనయన::కేదారగౌళ::ఆదివాసుదెవయని::కల్యాణి::ఆది
వాసుదేవవరగుణ::బిలహరి::ఏకవిడజాలదురా::జనరంజని::ఆదివిడముసేయవే::ఖరహరప్రియ::ఆది
విదులకుమ్రొక్కెద::మాయామాళవగౌళ::ఆదివిధిశక్రాదులకు::యమునాకల్యాణి::రూపకమ్వినతాసుత::జయంతసేన::ఆది
విననాసకొని::ప్రతాపవరాళి::ఆదివినవేఓమనసా::వివర్ధిని::రూపకమ్వినాయకునివలె::మధ్యమావతి::ఆది
వినారాదానామనవి::దేవగాంధారి::దేశాదివిరాజతురగ::బాలహంస::ఆదివిష్ణువాహను::శంకరాభరణమ్::రూపకమ్
వేంకటేశనిను::మధ్యమావతి::ఆదివేణుగానలోలుని::కేదారగౌళ::రూపకమ్వేదవాక్యమని::మోహన::చాపు
వేరెవ్వరేగతి::సురటి::ఆదిశంకరగిరి::యమునాకల్యాణి::రూపకమ్శంభోమహాదెవ::పంతువరాళి::రూపకమ్
శంభోశివశంకరా::శంకరాభరణమ్::రూపకమ్శరణుశరణు::మధ్యమావతి::ఆదిశరశరసమరైక::కుంతలవరాళి::ఆది
శశివదన::చంద్రజ్యొతి::ఆదిశాంతములేక::సామ::ఆదిశివశివయన::పంతువరాళి::ఆది
శివేపాహిమాంబికే::కల్యాణి::ఆదిశృంగారించుకొని::సురటి::ఆదిశోభానేశోభానే::పంతువరాళి::ఝంపె
శోభిల్లుసప్తస్వర::జాగన్మోహిని::రూపకమ్శ్యామసుందరాంగ::ధన్యాసి::రూపకమ్శ్రీకంతనీయెడ::భవప్రియ::దేశాది
శ్రీగణనాథమ్::కనకాంగి::ఆదిశ్రీజానకతనయే::కలకంఠి::ఆదిశ్రీజానకీమనోహర::ఈశమనోహరి::దేశాది
శ్రీతులశమ్మ::దేవగాంధారి::ఆదిశ్రీత్యాగరాజ::సురటి::ఆదిశ్రీనరసింహ్వ::ఫలరంజని::దేశాది
శ్రీనారదనాద::కానడ::రూపకమ్శ్రీనారదముని::భైరవి::ఆదిశ్రీపతేనీపద::నాగస్వరావళి::ఆది
శ్రీపప్రియ::అఠాణ::ఆదిశ్రీమాననీమనోహర::పూర్ణషడ్జమ్::దేశాదిశ్రీరఘుకుల::హంసధ్వని::దేశాది
శ్రీరఘువర::దేవగాంధారి::ఆదిశ్రీరఘువర::భైరవి::ఆదిశ్రీరఘువరదాశరథే::శంకరాభరణమ్::రూపకమ్
శ్రీరఘువరా::కాంభోజి::ఆదిశ్రీరమ్యచిత్తాలంకార::జయమనోహరి::ఆదిశ్రీరామచంద్రరాఘవ::సావేరి::ఆది
శ్రీరామజయ::యదుకులకాంభోజి::ఝంపెశ్రీరామజయరామ::మధ్యమావతి::ఆదిశ్రీరామజయరామ::వరాళి::చాపు
శ్రీరామజితరామ::వరాళి::ఆదిశ్రీరామదాసదాసోహమ్::ధన్యాసి::చాపుశ్రీరామపాదమా::అమృతవాహిని::ఆది
శ్రీరామరామజగదాత్మ::పూర్ణచంద్రిక::ఝంపెశ్రీరామరామాశ్రితుల::సావేరి::చాపుశ్రీరామశ్రీమనోహర::శహన::ఆది
శ్రీరామశ్రీమానసా::నీలాంబరి::ఝంపెశ్రీరామసీతాహృజ్జలధి::సావేరి::ఆదిసంగీతఙ్ఞానము::ధన్యాసి::ఆది
సంగీతశాస్త్రఙ్ఞానము::ముఖారి::దేశాదిసత్తలేనిదినములు::నాగనందిని::ఆదిసదామదింతలతు::గంభీరవాణి::దేశాది
సందేహమును::రామప్రియ::దేశాదిసనాతనపరమ::ఫలమంజరి::దేశాదిసమయముఏమరకే::కల్గడ::ఆది
సమయముదెలిసి::అసావేరి::చాపుసరససామదాన::కాపీనారయణి::దేశాదిసరసీరుహనయన::బిలహరి::చాపు
సరసీరుహానన::ముఖారి::దేశాదిసరిజేసీవేడుక::తీవ్రవాహిని::దేశాదిసరియెవ్వరే::శ్రీరంజని::ఆది
సరివారిలో::భిన్నషడ్జమ్::దేశాదిసర్వాంతర్యామి::భైరవి::ఆదిసంసారులైనే::సావేరి::ఆది
సాకెతనికేతన::కన్నడ::రూపకమ్సాక్షిలేదనుచు::బంగాళ::దేశాదిసాధించెనే::ఆరభి::ఆది
సామజవరగమన::హిందోళమ్::ఆదిసామికిసరి::బేగడ::చాపుసారమేగాని::పంతువరాళి::చాపు
సారసనేత్రా::శంకరాభరణమ్::ఆదిసారివెడలిన::అసావేరి::ఆదిసార్వభౌమ::రాగపంజరమ్::దేశాది
సిగ్గుమాలి::కేదారగౌళ::చాపుసీతమ్మమాయమ్మ::లలిత::రూపకమ్సీతాకల్యాణ::శంకరాభరణమ్::ఖండలఘువు
సీతానాయక::రీతిగౌళి::చాపుసీతాపతికావ::శంకరాభరణమ్::ఆదిసీతాపతేనామనసున::ఖమాచ్::ఆది
సీతామనోహర::రామమనోహర::దేశాదిసీతాలక్ష్మణ::అఠాణ::ఆదిసీతావరసంగీత::దేవగాంధారి::దేశాది
సుఖియెవ్వరో::కానడ::ఆదిసుగుణములే::చక్రవాకమ్::రూపకమ్సుజనజీవన::ఖమాచ్::రూపకమ్
సుందరతరదేహమ్::పంతువరాళి::ఆదిసుందరదశరథ::కాపీ::ఆదిసుందరినిన్నందరిలో::బేగడ::రూపకమ్
సుందరినిన్ను::ఆరభి::చాపుసుందరినీదివ్య::కల్యాణి::ఆదిసుందరేశునిజూచి::శంకరాభరణమ్::ఆది
సుధామాధుర్య::సింధురామక్రియ::ఆదిసుముఖాన::కోకిలవరాళి::దేశాదిసొగసుగామృదంగ::శ్రీరంజని::రూపకమ్
సొగసుజూడతరమా::కన్నడగౌళ::రూపకమ్సౌమిత్రి::ఖరహరప్రియ::ఆదిస్మరణేసుఖము::జనరంజని::దేశాది
స్వరాగసుధా::శంకరాభరణమ్::ఆదిస్వర్గలోక::హుసేని::త్రిశ్రలఘుహరిదాసులు::యమునాకల్యాణి::ఆది
హరియను::తోడి::ఆదిహరిహరినీయొక్క::పున్నాగవరాళి::ఆదిహరిహరియనుకోవే::పంతువరాళి::ఆది
హెచ్చరికగారార::యదుకులకాంభోజి::ఝంపె

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!