Bhimalapuram.co.in

త్యాగరాజ కీర్తనలు

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా (ఈ )ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చిన www.sistla.org నకు,శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

రాగము::తాళము::కీర్తనలు(అనుబంధము)రాగము::తాళము::కీర్తనలు(అనుబంధము)రాగము::తాళము::కీర్తనలు(అనుబంధము)
అఠాణ::ఆది::అట్టబలుకుదుఅఠాణ::ఆది::అమ్మధర్మఅఠాణ::ఆది::ఇలలోప్రణతార్తి
అఠాణ::ఆది::ఏలనిదయరాదుఅఠాణ::ఆది::కట్టుచేసినావోఅఠాణ::ఆది::చెడేబుద్ధి
అఠాణ::ఆది::భజనసేయరాదాఅఠాణ::ఆది::ముమ్మూర్తులఅఠాణ::ఆది::రారారఘువీర
అఠాణ::ఆది::శ్రీపప్రియఅఠాణ::ఆది::సీతాలక్ష్మణఅఠాణ::ఝంపె::అనుపమగుణా
అఠాణ::త్రిపుట::ఏపాపముచేసితిఅఠాణ::మిశ్రచాపు::ఏపాపముచేసితిఅఠాణ::రూపకమ్::నారదగానలోల
అందాళి::చాపు::అభిమానములేదేమిఅభేరి::ఆది::నగుమోముగనలేనిఅమీర్కల్యాణి::ఖండచాపు::ముత్యాలచవికెలో
అమీర్కల్యాణి::దేశాది::నీదాసానుఅమీర్కల్యాణి::దేశాది::మానములేదాఅమృతవాహిని::ఆది::శ్రీరామపాదమా
అసావేరి::ఆది::దశరథనందనఅసావేరి::ఆది::మాపాలిటవెలసిఅసావేరి::ఆది::సారివెడలిన
అసావేరి::చాపు::సమయముదెలిసిఅసావేరి::దేశాది::ఏపనికోజన్మించితిఅసావేరి::దేశాది::రారమాఇంటిదాకా
అసావేరి::దేశాది::లేకనానిన్నుఅసావేరి::రూపకమ్::జనకజాసమేతఅసావేరి::రూపకమ్::నమ్మకనేమోసపోదు
ఆందోళిక::ఆది::రాగసుధాఆనందభైరవి::ఆది::రామరామనీవారముఆనందభైరవి::ఝంపె::క్షీరసాగరవిహార
ఆనందభైరవి::రూపకమ్::నీకేతెలియకపోతేఆభోగి::ఆది::మనసునిల్పఆభోగి::దేశాది::అనుబ్రోవనీకింత
ఆరభి::ఆది::అంబనిన్నుఆరభి::ఆది::ఓరామఓరామఆరభి::ఆది::చాలకల్లలాడు
ఆరభి::ఆది::పతికిహారతీరేఆరభి::ఆది::సాధించెనేఆరభి::చాపు::అడుగువరముల
ఆరభి::చాపు::ఇపుడైనననుఆరభి::చాపు::ఓరాజివాక్షఆరభి::చాపు::నిన్నేనెఱనమ్మినాను
ఆరభి::చాపు::సుందరినిన్నుఆరభి::త్రిశ్రలఘువు::పలుకవేమిపతితఆరభి::దేశాది::నామొఱలనువిని
ఆరభి::రూపకమ్::చూతమురారేఆరభి::రూపకమ్::నాదసుధారఆహిరి::ఆది::ఆదయశ్రీరఘువర
ఆహిరి::చాపు::చల్లరేశ్రీరామఆహిరి::త్రిపుట::ఎటులకాపడుదువోఆహిరి::త్రిశ్రలఘువు::పూలపాన్పు
ఈశమనోహరి::ఆది::మనసాశ్రీరామఈశమనోహరి::దేశాది::శ్రీజానకీమనోహరఉదయరవిచంద్రిక::దేశాది::ఎంతనేర్చిన
ఉమాభరణమ్::ఆది::నిజమర్మములనుఋషభప్రియ::దేశాది::మహిమదక్కించుకోకనకాంగి::ఆది::శ్రీగణనాథమ్
కన్నడ::ఆది::నిన్నాడనేలకన్నడ::చాపు::భజరేభజమానసాకన్నడ::త్రిపుట::ఇదేభాగ్యము
కన్నడ::రూపకమ్::సాకెతనికేతనకన్నడగౌళ::దేశాది::ఓరచూపుకన్నడగౌళ::రూపకమ్::సొగసుజూడతరమా
కమలమనోహరి::ఆది::నీముద్దుమోముకమలామనోహరి::ఆది::ధనసుతతరుణీకలకంఠి::ఆది::శ్రీజానకతనయే
కల్గడ::ఆది::సమయముఏమరకేకల్యనవసంతమ్::రూపకమ్::నాదలోలుడైకల్యాణవసంతమ్::రూపకమ్::కనులుతాకని
కల్యాణి::ఆది::ఎందుకోనీమనసుకల్యాణి::ఆది::ఏవరమడుగుదుకల్యాణి::ఆది::కరుణజూడు
కల్యాణి::ఆది::కారువేల్పులుకల్యాణి::ఆది::భజరేరఘువీరమ్కల్యాణి::ఆది::రామనీవాదుకొందువో
కల్యాణి::ఆది::వచ్చునుహరినిన్నుకల్యాణి::ఆది::వాసుదెవయనికల్యాణి::ఆది::శివేపాహిమాంబికే
కల్యాణి::ఆది::సుందరినీదివ్యకల్యాణి::చాపు::కమలభవుడుకల్యాణి::చాపు::నిన్నవలసినదేమి
కల్యాణి::చాపు::రామరామరామకల్యాణి::ఝంపె::అమ్మరావమ్మకల్యాణి::త్రిపుట::నిధిచాలసుఖమో
కల్యాణి::దేశాది::ఏతావునరాకల్యాణి::రూపకమ్::ఈశపాహిమామ్కల్యాణి::రూపకమ్::నమ్మివచ్చిననన్ను
కల్యాణి::రూపకమ్::భజనసేయవేకళానిధి::దేశాది::చిన్ననాటినేకళావతి::ఆది::ఎన్నడుచూతునో
కళావతి::ఆది::ఒకసారిచూడగకాంతామణి::ఆది::పాలింతువోకానడ::ఆది::సుఖియెవ్వరో
కానడ::రూపకమ్::శ్రీనారదనాదకాపీ::ఆది::అన్యాయముసేయకురాకాపీ::ఆది::ఇంతసౌఖ్యమని
కాపీ::ఆది::ఏదినీబాహుకాపీ::ఆది::పాహికల్యాణరామకాపీ::ఆది::పాహిపరమదయళో
కాపీ::ఆది::సుందరదశరథకాపీ::ఖండచాపు::మీవల్లగుణకాపీ::చాపు::అతడేధన్యుడు
కాపీ::చాపు::ఎన్నాళ్ళునీదోవజూతుకాపీ::చాపు::చూతామురారేకాపీ::చాపు::పాహిమామ్శ్రీరామ
కాపీ::చాపు::రామపాహిమేఘశ్యామకాపీ::చాపు::రామరఘుకులకాపీ::రూపకమ్::నిత్యరూప
కాపీనారయణి::దేశాది::సరససామదానకాంభోజి::ఆది::ఎవరిమాటకాంభోజి::ఆది::ఏలరాశ్రీక్రృష్ణ
కాంభోజి::ఆది::ఓరంగశాయీకాంభోజి::ఆది::మఱిమఱినిన్నేమొరలిడకాంభోజి::ఆది::మహితప్రవృద్ధ
కాంభోజి::ఆది::శ్రీరఘువరాకాంభోజి::ఝంపె::మార్గమునుకాంభోజి::దేశాది::మాజానకి
కిరణావళి::ఆది::పరాకునీకేలరాకిరణావళి::దేశాది::ఏతియోచనలుకుంతలవరాళి::ఆది::కలినరులకు
కుంతలవరాళి::ఆది::చెంతనేసదాకుంతలవరాళి::ఆది::శరశరసమరైకకుంతలవరాళి::దేశాది::కలినరులకు
కేదార::ఆది::రామానీపైతనకుకేదారగౌళ::ఆది::ఓజగన్నాథాకేదారగౌళ::ఆది::తులసీబిల్వ
కేదారగౌళ::ఆది::రామునిమఱవకకేదారగౌళ::ఆది::లాలియూగవయ్యాకేదారగౌళ::ఆది::వనజనయనుడని
కేదారగౌళ::ఆది::వారిజనయనకేదారగౌళ::చాపు::కరుణాజలధీకేదారగౌళ::చాపు::సిగ్గుమాలి
కేదారగౌళ::ఝంపె::దర్శనముకేదారగౌళ::ఝంపె::ధర్మాత్మాకేదారగౌళ::ఝంపె::మారామచంద్రుని
కేదారగౌళ::ఝంపె::లాలికేదారగౌళ::ఝంపె::లాలిగుణశాలికేదారగౌళ::రూపకమ్::రఘునందనరఘు
కేదారగౌళ::రూపకమ్::వేణుగానలోలునికేదారమ్::ఆది::ఓరమారమణరామకేదారమ్::ఆది::మఱచేవాడనా
కైకవశీ::దేశాది::వాచామగాచారమేకోకిలధ్వని::ఆది::కొనియాడేనాయెడకోకిలధ్వని::ఆది::తొలినేనుచేసిన
కోకిలప్రియ::దేశాది::దాశరథేదయాకోకిలవరాళి::దేశాది::సుముఖానకోలాహలమ్::దేశాది::మదిలోనయోచాన
కోలాహలమ్::దేశాది::మనసులోనయోచనఖమాచ్::ఆది::సీతాపతేనామనసునఖమాచ్::రూపకమ్::సుజనజీవన
ఖరహప్రియ::చాపు::రామకోదండరామఖరహప్రియ::త్రిశ్రలఘువు::పాహిరామరామఖరహప్రియ::రూపకమ్::రామానీసమానమెవరు
ఖరహరప్రియ::ఆది::కోరిసేవింపరారేఖరహరప్రియ::ఆది::చక్కనిరాజఖరహరప్రియ::ఆది::చేతులార
ఖరహరప్రియ::ఆది::నడచినడచిఖరహరప్రియ::ఆది::పేరిడినినుఖరహరప్రియ::ఆది::విడముసేయవే
ఖరహరప్రియ::ఆది::సౌమిత్రిఖరహరప్రియ::త్రిపుట::ప్రక్కలనిలబడిఖరహరప్రియ::దేశాది::రామానీయెడ
గంగేయభూషణి::దేశాది::ఎవ్వరేరామయ్యగంభీరవాణి::దేశాది::సదామదింతలతుగరుడధ్వని::దేశాది::ఆనందసాగర
గరుడధ్వని::రూపకమ్::తత్త్వమెరుగగానముర్తి::దేశాది::గానముర్తేగానవర్ధి::ఆది::దయజూచుటకిది
గుండక్రియ::ఆది::ఇంతనివర్ణింపగౌరి::ఆది::జయజయశ్రీరఘుగౌరీమనోహరి::ఝంపె::గురులేక
గౌళ::ఆది::దుడుకుగలగౌళ::ఆది::నీదయగల్గుటేగౌళిపంతు::ఆది::కసిచ్చేదే
గౌళిపంతు::ఆది::తెరతీయగరాదాగౌళిపంతు::ఆది::మోసపోకువినవేగౌళిపంతు::ఆది::రామరామకృష్ణ
గౌళిపంతు::చాపు::ఎంతపాపినైతిఘంట::ఝంపె::రామరామరాజచంద్రఘంటా::ఆది::ఇంతయోచనైతేనే
ఘంటా::ఆది::పెరుగుపాలుఘంటా::చాపు::ఉన్నతావుననుండనిఘంటా::చాపు::ఎట్లుకనుగొందు
ఘంటా::ఝంపె::జయమంగళమ్ఘంటా::త్రిపుట::ఇన్నాళ్ళునన్నేలిఘంటా::రూపకమ్::గారవింపరాదా
ఘుర్జరి::ఆది::వరాలందుకొమ్మనిచక్రవాకమ్::త్రిపుట::ఎటులబ్రోతువోచక్రవాకమ్::రూపకమ్::సుగుణములే
చంద్రజ్యొతి::ఆది::శశివదనచంద్రజ్యోతి::ఆది::బాగాయెనయ్యచారుకేశి::దేశాది::ఆడమోడిగలదె
చిత్తరంజని::ఆది::నాదతనుమనిశమ్చెంచుకాంభోజి::దేశాది::వరరాగలయఙ్ఞలుఛాయాతరంగణి::ఆది::కృపజూచుటాకు
ఛాయాతరంగిణి::దేశాది::ఇదిసమయమురాఛాయాతరంగిణి::రూపకమ్::ఇతరదైవములజగన్మోహిని::ఆది::మామవస
జంగలా::ఆది::అనాథుడనుగానుజనరంజని::ఆది::విడజాలదురాజనరంజని::త్రిపుట::నాడాడినమాట
జనరంజని::దేశాది::స్మరణేసుఖముజయంతశ్రీ::ఆది::మరుగేలరాజయంతసేన::ఆది::వినతాసుత
జయనారయణి::ఆది::మనవినివినుజయమనోహరి::ఆది::నీభక్తిభాగ్యజయమనోహరి::ఆది::యఙ్ఞాదులు
జయమనోహరి::ఆది::శ్రీరమ్యచిత్తాలంకారజాగన్మోహిని::రూపకమ్::శోభిల్లుసప్తస్వరఝుంకారధ్వని::ఆది::ఫణిపతిశాయీ
ఝుంఝుటి::రూపకమ్::రామరామరారాసీతాటక్కా::ఆది::రాకాశశివదనతీవ్రవాహిని::దేశాది::సరిజేసీవేడుక
తోడి::ఆది::ఏమనినిమాట్లాదితివోతోడి::ఆది::కద్దనువారికితోడి::ఆది::కరుణజూడవమ్మ
తోడి::ఆది::కొలువమరెతోడి::ఆది::కోటినదులుతోడి::ఆది::గతినీవని
తోడి::ఆది::చేసినదెల్లమరచితోడి::ఆది::నీదయరావలెతోడి::ఆది::నీవంటిదైవము
తోడి::ఆది::పొద్దుపొయ్యేనితోడి::ఆది::హరియనుతోడి::చాపు::ఏమిచేసితే
తోడి::ఝంపె::దాచుకోవలెనాతోడి::ఝంపె::మున్నురావణతోడి::త్రిపుట::ఎందుకుదయరాదు
తోడి::త్రిపుట::ఎందుదాగినడోతోడి::దేశాది::కడతేరరాదాతోడి::దేశాది::దాశరథీనీఋణము
తోడి::రూపకమ్::ఆరగింపవేతోడి::రూపకమ్::ఎవరుతెలియగతోడి::రూపకమ్::తప్పిబ్రతికి
తోడి::రూపకమ్::దొరకునాయనితోడి::రూపకమ్::నినువినాతోడి::రూపకమ్::బృందావనలోల
తోడి::రూపకమ్::రేమానసచింతయదర్బారు::ఆది::నారదగురుదర్బారు::ఆది::నారదగురు
దర్బారు::ఆది::ముందువెనకదర్బారు::ఆది::యోచనాకమలలోచనదర్బారు::ఆది::రామలోభమేల
దర్బారు::చాపు::పరిపాలయదర్బారు::చాపు::పరిపాలయదాశరథేదర్బారు::చాపు::రామాభిరామ
దర్బారు::ఝంపె::అపరాధములదర్బారు::త్రిపుట::ఎందుండివెడలితివోదర్బారు::త్రిపుట::ఏలతెలియలేరో
దీపక::ఆది::కళలనేర్చినదుందుభి::దేశాది::లీలగానుదెవమనోహరి::చాపు::ఎవరికైయవతార
దేవగాంధారి::ఆది::ఎవరుమనకుదేవగాంధారి::ఆది::కరుణాసముద్రదేవగాంధారి::ఆది::కొలువైయున్నాడే
దేవగాంధారి::ఆది::క్షీరసాగరదేవగాంధారి::ఆది::తనలోనేధ్యానించిదేవగాంధారి::ఆది::తులశమ్మమాఇంట
దేవగాంధారి::ఆది::పాలయశ్రీరఘువీరదేవగాంధారి::ఆది::శ్రీతులశమ్మదేవగాంధారి::ఆది::శ్రీరఘువర
దేవగాంధారి::దేశాది::మరవకవేనవదేవగాంధారి::దేశాది::వినారాదానామనవిదేవగాంధారి::దేశాది::సీతావరసంగీత
దేవగాంధారి::రూపకమ్::నామొఱాలకింపవేమిదేవమనోహరి::ఆది::నాటిమాటదేవమనోహరి::దేశాది::కన్నతండ్రినాపై
దేవమనోహరి::రూపకమ్::కులబిరుదునుదేవామృతవర్షిణి::దేశాది::ఎవరనినిర్ణయించిదేశికతోడి::రూపకమ్::రాజువెడలె
దేశితోడి::ఆది::రూకలుపదివేలున్నదేశితోడి::చాపు::ఇన్నాళ్ళవలెదేశితోడి::ఝంపె::నేపొగడకుంటే
దేశితోడి::త్రిశ్రలఘువు::నమోనమోరాఘధన్యాసి::ఆది::జానకీనాయకునకుధన్యాసి::ఆది::ధ్యానమేవరమైన
ధన్యాసి::ఆది::సంగీతఙ్ఞానముధన్యాసి::చాపు::నీచిత్తమునిర్మలముధన్యాసి::చాపు::శ్రీరామదాసదాసోహమ్
ధన్యాసి::దేశాది::రామాభిరామధన్యాసి::రూపకమ్::ఎందుబాయరాదయధన్యాసి::రూపకమ్::శ్యామసుందరాంగ
ధేనుక::ఆది::తెలియలేరునటభైరవి::ఆది::కొలువైయున్నాడేనభోమణి::ఆది::నాయెడవంచన
నళినకాంతి::ఆది::మనవాలకించనవనీతమ్::ఆది::లేమిదెల్పపెద్దలెవరునవరసకన్నడ::దేశాది::పలుకుకండ
నవరసకన్నడ::రూపకమ్::నినువినానాగగాంధారి::చాపు::ఓరామరామసర్వోన్నతనాగనందిని::ఆది::సత్తలేనిదినములు
నాగస్వరావళి::ఆది::శ్రీపతేనీపదనాట::ఆది::జగదానందనాట::ఆది::నిన్నేభజన
నాటకురంజి::ఆది::కువలయదళనయననాటకురంజి::ఆది::మనసువిషయనాదనామక్రియ::ఆది::కరుణాజలధే
నాదనామక్రియ::ఆది::జయమంగళమ్నిత్యనాదవరాంగిణి::ఆది::కృపాలవాలనాయకి::ఆది::నీభజనగాన
నాయకి::ఝంపె::దయలేనిబ్రతుకేమినాయకి::రూపకమ్::కనుగొనుసౌఖ్యమునారయణగౌళ::ఆది::ఇంకదయరాకుంటె
నారయణగౌళ::ఆది::కదలేవడునారాయణగౌళ::చాపు::ఇన్నాళ్ళుదయనారాయణి::ఆది::రామానీవేగాని
నారాయణి::దేశాది::భజనసేయునాసికాభూషణి::రూపకమ్::మారవైరినీలాంబరి::ఆది::ఎన్నగమనసునకు
నీలాంబరి::ఆది::మాటాడవేమినీలాంబరి::చాపు::నీకేదయరాకనేనీలాంబరి::ఝంపె::ఉయ్యాలలూగవయ్య
నీలాంబరి::ఝంపె::శ్రీరామశ్రీమానసానీలాంబరి::రూపకమ్::లలియూగవేపంతువరాళి::ఆది::ఎన్నాళ్ళూరకె
పంతువరాళి::ఆది::రఘువరపంతువరాళి::ఆది::వాడేరాదైవముపంతువరాళి::ఆది::శివశివయన
పంతువరాళి::ఆది::సుందరతరదేహమ్పంతువరాళి::ఆది::హరిహరియనుకోవేపంతువరాళి::చాపు::చూడరేచెలులార
పంతువరాళి::చాపు::నారదమునిపంతువరాళి::చాపు::పరమపావనపంతువరాళి::చాపు::సారమేగాని
పంతువరాళి::ఝంపె::శోభానేశోభానేపంతువరాళి::త్రిపుట::అందుండకనేపంతువరాళి::రూపకమ్::అప్పరామ
పంతువరాళి::రూపకమ్::నిన్నేనెరనమ్మిపంతువరాళి::రూపకమ్::శంభోమహాదెవపున్నాగవరాళి::ఆది::ఇదినీకుమేరగాదు
పున్నాగవరాళి::ఆది::గంధముపుయ్యరుగాపున్నాగవరాళి::ఆది::తవదాసోహమ్పున్నాగవరాళి::ఆది::హరిహరినీయొక్క
పున్నాగవరాళి::చాపు::ఇంతభగ్యమనిపున్నాగవరాళి::చాపు::ఇందుకాయీతనువునుపున్నాగవరాళి::చాపు::ఎవరుతెలియ
పున్నాగవరాళి::చాపు::కృషాఅమాకేమిపున్నాగవరాళి::చాపు::పాహికల్యణపున్నాగవరాళి::చాపు::మానససంచరరే
పున్నాగవరాళి::రూపకమ్::ఏనోమునోచితిమోపూర్ణచంద్రిక::ఆది::తెలిసిరామచింతనతోపూర్ణచంద్రిక::ఆది::పలుకవేమి
పూర్ణచంద్రిక::ఝంపె::శ్రీరామరామజగదాత్మపూర్ణలలిత::ఆది::కలుగునాపదపూర్ణషడ్జమ్::దేశాది::శ్రీమాననీమనోహర
పూర్వికల్యాణి::దేశాది::పరలోకసాధనమేపూర్వికల్యాణి::రూపకమ్::పరిపూర్ణకామపూర్వీకల్యాణి::రూపకమ్::ఙ్ఞానమొసగరాదా
ప్రతాపవరాళి::ఆది::విననాసకొనిఫరజు::చాపు::వరమైననేత్రోత్సవఫలమంజరి::దేశాది::సనాతనపరమ
ఫలరంజని::దేశాది::శ్రీనరసింహ్వబంగాళ::ఆది::మునుపేతెలియకబంగాళ::దేశాది::గిరిరాజసుతా
బంగాళ::దేశాది::సాక్షిలేదనుచుబలహంస::ఆది::పరులనువేడనుబహుదారి::రూపకమ్::బ్రోవభారమా
బాలహంస::ఆది::ఇకకావసినదేమిబాలహంస::ఆది::తలిదండ్రులుబాలహంస::ఆది::దండముపెట్టెదను
బాలహంస::ఆది::నినుబాసియెట్లుబాలహంస::ఆది::రామసీతారామబాలహంస::ఆది::విరాజతురగ
బాలహంస::రూపకమ్::రామఏవదైవతమ్బిందుమాలిని::ఆది::ఎంతముద్దోబిలహరి::ఆది::కోరితినయ్య
బిలహరి::ఆది::కోరివచ్చితినయ్యబిలహరి::ఆది::దొరకునాఇటువంటిబిలహరి::ఆది::నాజివాధార
బిలహరి::ఏక::వాసుదేవవరగుణబిలహరి::చాపు::నీవేగానినన్నెవరుబిలహరి::చాపు::సరసీరుహనయన
బిలహరి::ఝంపె::తొలిజన్మమునబిలహరి::త్రిపుట::నరసింహ్వాబిలహరి::దేశాది::కనుగొంటిని
బిలహరి::రూపకమ్::ఇంతకన్నబృందావనసారంగ::ఆది::కమలాప్తకులబేగడ::ఆది::గట్టివాడేయనుచు
బేగడ::ఆది::నీపదపంకజబేగడ::ఆది::భక్తునిచారిత్రముబేగడ::ఆది::లోకావనచతుర
బేగడ::చాపు::నీవేరాకులధనముబేగడ::చాపు::సామికిసరిబేగడ::త్రిపుట::గట్టిగానునను
బేగడ::దేశాది::తనవారితనముబేగడ::దేశాది::నాదోపాసనబేగడ::మిశ్రచాపు::నీకుతనకు
బేగడ::రూపకమ్::సుందరినిన్నందరిలోబేహాగ్::ఆది::నేనెందువెదకుబౌళి::ఝంపె::మేలుకోవయ్య
భవప్రియ::దేశాది::శ్రీకంతనీయెడభిన్నషడ్జమ్::దేశాది::సరివారిలోభూపాలమ్::చాపు::దీనజనావన
భూషావళి::దేశాది::తనమీదనేభైరవి::ఆది::ఆనందమానందమాయెభైరవి::ఆది::ఇందుకాపుట్టి
భైరవి::ఆది::ఉపచారములనుభైరవి::ఆది::ఏనాటినోమొఫలమోభైరవి::ఆది::తనయునిబ్రోవ
భైరవి::ఆది::నమ్మినవారినిభైరవి::ఆది::నాథాబ్రోవవేభైరవి::ఆది::నీవంటిదైవము
భైరవి::ఆది::రక్షబెట్టరెభైరవి::ఆది::రామాకోదండరామాభైరవి::ఆది::లలితేశ్రీప్రవృద్ధే
భైరవి::ఆది::శ్రీనారదమునిభైరవి::ఆది::శ్రీరఘువరభైరవి::ఆది::సర్వాంతర్యామి
భైరవి::చాపు::తనయందేభైరవి::చాపు::నిజమైతేభైరవి::దేశాది::మర్యాదగాదయా
భైరవి::రూపకమ్::ఉపచారముచేసేవారుమంజరి::ఆది::పట్టివిడువరాదుమణిరంగు::ఆది::రానిదిరాదు
మందారి::ఆది::పరలోకభయముమధ్యమావతి::ఆది::ఎవరిచ్చిరిరామధ్యమావతి::ఆది::నగుమోముగలవాని
మధ్యమావతి::ఆది::ముచ్చటబ్రహ్మాదులకుమధ్యమావతి::ఆది::రామనామభజరేమధ్యమావతి::ఆది::రామసమయముబ్రోవ
మధ్యమావతి::ఆది::వినాయకునివలెమధ్యమావతి::ఆది::వేంకటేశనినుమధ్యమావతి::ఆది::శరణుశరణు
మధ్యమావతి::ఆది::శ్రీరామజయరామమధ్యమావతి::చాపు::అడిగిసుఖముమధ్యమావతి::చాపు::నళినలోచన
మధ్యమావతి::ఝంపె::నాదుపైబలికేరుమధ్యమావతి::త్రిపుట::దెవశ్రీతమధ్యమావతి::దేశాది::రామకథాసుధా
మధ్యమావతి::రూపకమ్::అలకలల్లమనోరంజని::ఆది::ఆటుకారాదనిమనోహరి::రూపకమ్::పరితాపము
మలయమారుతమ్::రూపకమ్::మనసాఎటులోర్తునేమానవతి::దేశాది::ఎవరితోనేదెల్పుమాయమాళవగౌళ::రూపకమ్::తులసీదళములచే
మాయామాళవగౌళ::ఆది::దెవిశ్రీతులశమ్మమాయామాళవగౌళ::ఆది::మేరుసమానమాయామాళవగౌళ::ఆది::విదులకుమ్రొక్కెద
మారరంజని::ఆది::మనసాశ్రీరామునిదయమారువధన్యాసి::దేశాది::మృదుభాషణమార్గహిందోళమ్::ఆది::చలమేలరా
మాళవశ్రీ::ఆది::ఎన్నాళ్ళుతిరిగేదిమాళవశ్రీ::దేశాది::ఎవరున్నారుబ్రోవమాళవి::ఆది::నెనరుంచినాను
ముఖారి::ఆది::కారుబారుముఖారి::ఆది::క్షీణమైతిరుగముఖారి::ఆది::చింతిస్తున్నాడే
ముఖారి::ఆది::తలచినంతనేముఖారి::ఆది::మురిపెముముఖారి::చాపు::ఇందుకాయీతనువు
ముఖారి::దేశాది::సంగీతశాస్త్రఙ్ఞానముముఖారి::దేశాది::సరసీరుహాననముఖారి::రూపకమ్::ఎంతనినేవర్ణింతు
మోహన::ఆది::ఎందుకోబాగమోహన::ఆది::దయరానీదయరానీమోహన::ఆది::ననుపాలింప
మోహన::ఆది::భవనుతమోహన::ఆది::మోహనరామమోహన::ఆది::రామానినునమ్మిన
మోహన::ఆది::రామానినునమ్మినమోహన::చాపు::ఎవరురానినువినామోహన::చాపు::రామరామయనినంత
మోహన::చాపు::వేదవాక్యమనిమోహన::ఝంపె::జయమంగళమ్మోహన::త్రిపుట::మాటిమాటికి
యదుకులకాంభోజి::ఆది::అదికాదుభజనయదుకులకాంభోజి::ఆది::ఉండిఏమిఉర్వియదుకులకాంభోజి::ఆది::ఎంతనుచు
యదుకులకాంభోజి::ఆది::ఏతావునయదుకులకాంభోజి::ఆది::చెలిమినిజలయదుకులకాంభోజి::ఆది::దయసేయవయ్య
యదుకులకాంభోజి::చాపు::ఆడవారమెల్లయదుకులకాంభోజి::ఝంపె::శ్రీరామజయయదుకులకాంభోజి::ఝంపె::హెచ్చరికగారార
యదుకులకాంభోజి::త్రిశ్రలఘువు::పాహిరామచంద్రయదుకులకాంభోజి::దేశాది::నీదయచేరామయమునాకల్యాణి::ఆది::నారయణహరి
యమునాకల్యాణి::ఆది::రామమాంపాహియమునాకల్యాణి::ఆది::హరిదాసులుయమునాకల్యాణి::రూపకమ్::విధిశక్రాదులకు
యమునాకల్యాణి::రూపకమ్::శంకరగిరిరంజని::రూపకమ్::దుర్మార్గచరారత్నాంగి::ఆది::కలశవార్ధిజామ్
రవిచంద్రిక::దేశాది::మాకేలరారవిచంద్రిక::రూపకమ్::నిరవధిసుఖరాగపంజరమ్::చాపు::వరదానవనీతాశా
రాగపంజరమ్::దేశాది::సార్వభౌమరామప్రియ::దేశాది::సందేహమునురామమనోహర::దేశాది::సీతామనోహర
రీతిగౌళ::ఆది::జోజోరామరీతిగౌళ::ఆది::ద్వైతముసుఖమారీతిగౌళ::ఆది::పరిపాలయ
రీతిగౌళ::ఆది::బడలికదీరరీతిగౌళ::ఆది::బాలేబాలేందురీతిగౌళ::చాపు::నన్నువిడిచికదలకురా
రీతిగౌళ::దేశాది::చేరరావదేమిరారీతిగౌళి::చాపు::సీతానాయకరీతిగౌళి::రూపకమ్::రాగరత్నమాలిక
రుద్రప్రియ::రూపకమ్::లావణ్యరామరూపమతి::త్రిపుట::నేమొఱపెట్టితేరేవగుప్తి::దేశాది::గ్రహబలమేమి
లతాంగి::మిశ్రచాపు::దినమేసుదినములలిత::రూపకమ్::సీతమ్మమాయమ్మవకుళాభరణమ్::త్రిపుట::ఏరామునినమ్మితి
వనస్పతి::రూపకమ్::పరిహాసమావరాళి::ఆది::అపరాధములవరాళి::ఆది::ఈమేనుకలిగిన
వరాళి::ఆది::కనకనరుచివరాళి::ఆది::కరుణఏలాగంటేవరాళి::ఆది::ధరనునీసరి
వరాళి::ఆది::నోరేమిశ్రీరామవరాళి::ఆది::పాహిపరమాత్మవరాళి::ఆది::పాహిరామరమణ
వరాళి::ఆది::భవసన్నుతవరాళి::ఆది::మరకతమణివరాళి::ఆది::రామశ్రీరామజయరామ
వరాళి::ఆది::శ్రీరామజితరామవరాళి::చాపు::ఇందుకేమిసేతువమ్మవరాళి::చాపు::ఏటిజన్మమిది
వరాళి::చాపు::వద్దనుండేదేవరాళి::చాపు::శ్రీరామజయరామవర్ధని::రూపకమ్::మనసామనసామర్ధ్య
వసంత::ఆది::ఎట్లాదొరికితివోవసంతభైరవి::ఆది::రమారమణభారమావసంతభైరవి::రూపకమ్::నీదయరాదా
వసంతవరాళి::రూపకమ్::పాహిరామవాగధీశ్వరి::ఆది::పరమాత్ముడువాచస్పతి::దేశాది::కంటజూడుమీ
విజయవసంతమ్::దేశాది::నీచిత్తమునావిజయశ్రీ::ఆది::వరనారదవివర్ధని::ఆది::అభిమానమెన్నడు
వివర్ధిని::రూపకమ్::వినవేఓమనసావీరవసంత::ఆది::ఏమనిపొగడుదువేగవాహిని::ఆది::చల్లగనాతో
శంకరాభరణమ్::ఆది::ఈవరకుజూచినదిశంకరాభరణమ్::ఆది::ఏదుటనిలిచితేశంకరాభరణమ్::ఆది::ఏమినేరమో
శంకరాభరణమ్::ఆది::ఏవితమునైనగానిశంకరాభరణమ్::ఆది::ఏవిధముననైనశంకరాభరణమ్::ఆది::నాపాలిశ్రీరామ
శంకరాభరణమ్::ఆది::పాహిరామచంద్రపాలితశంకరాభరణమ్::ఆది::మరియాదకాదుశంకరాభరణమ్::ఆది::రంగనాయక
శంకరాభరణమ్::ఆది::రమారమణశంకరాభరణమ్::ఆది::రామశ్రీరామశంకరాభరణమ్::ఆది::రామసీతారామ
శంకరాభరణమ్::ఆది::వల్లగాదనకశంకరాభరణమ్::ఆది::సారసనేత్రాశంకరాభరణమ్::ఆది::సీతాపతికావ
శంకరాభరణమ్::ఆది::సుందరేశునిజూచిశంకరాభరణమ్::ఆది::స్వరాగసుధాశంకరాభరణమ్::ఖండలఘువు::సీతాకల్యాణ
శంకరాభరణమ్::చాపు::బుద్ధిరాదుశంకరాభరణమ్::త్రిపుట::ఎందుకీచలముశంకరాభరణమ్::త్రిపుట::నన్నుబ్రోవకును
శంకరాభరణమ్::త్రిశ్రలఘువు::వరలీలగానలోలశంకరాభరణమ్::దేశాది::ఎందుకుపెద్దలవలెశంకరాభరణమ్::రూపకమ్::గతమోహాశ్రీత
శంకరాభరణమ్::రూపకమ్::భక్తిబిచ్చశంకరాభరణమ్::రూపకమ్::మనసుస్వాధీనశంకరాభరణమ్::రూపకమ్::రామనినువిన
శంకరాభరణమ్::రూపకమ్::విష్ణువాహనుశంకరాభరణమ్::రూపకమ్::శంభోశివశంకరాశంకరాభరణమ్::రూపకమ్::శ్రీరఘువరదాశరథే
శహన::ఆది::ఈవసుధశహన::ఆది::గిరిపైశహన::ఆది::దేహితవభక్తిమ్
శహన::ఆది::నిజముగనీశహన::ఆది::వందనముశహన::ఆది::శ్రీరామశ్రీమనోహర
శహన::చాపు::రామరామరామశహన::త్రిపుట::ఊరకేకల్గునాశహన::రూపకమ్::ఏమానతిచ్చితివో
శహన::రూపకమ్::రఘుపతేశుద్ధదేశి::ఆది::ఎందుకౌగలింతుశుద్ధబంగాళ::ఆది::తొలినేజేసిన
శుద్ధబంగాళ::ఆది::రామభక్తిశుద్ధబంగాళ::రూపకమ్::తప్పగనేవచ్చుశుద్ధసావేరి::ఆది::ఒరులనాడుకొన
శుద్ధసావేరి::ఆది::దరినితెలుసుకొంటిశుద్ధసావేరి::ఆది::నీకెవరిబోధనశుద్ధసావేరి::ఆది::లక్షణములుకల
శుద్ధసావేరి::దేశాది::రఘునందనశుద్ధసావేరి::రూపకమ్::కాలహరణమేలశుద్ధసీమంతిని::ఆది::జనకీరామణ
శూలిని::దేశాది::ప్రాణనాథశృతిరంజని::దేశాది::ఏదారిసంచరింతురాశ్యామ::ఆది::రామరామరామ
శ్యామ::చాపు::ఎటులైనభక్తిశ్రీ::ఆది::యుక్తముగాదుశ్రీమణి::ఆది::ఏమందునేవిచిత్రము
శ్రీరంజని::ఆది::బ్రోచేవారెవరేశ్రీరంజని::ఆది::మారుబల్కకున్నశ్రీరంజని::ఆది::సరియెవ్వరే
శ్రీరంజని::దేశాది::భువినిదాసుడనేశ్రీరంజని::రూపకమ్::సొగసుగామృదంగశ్రీరాగమ్::ఆది::ఎందరో
శ్రీరాగమ్::దేశాది::నామకుసుమములషణ్ముఖప్రియ::ఆది::వద్దనేవారుసరసాంగి::దేశాది::మేనుజూచి
సరస్వతి::రూపకమ్::అనురాగముసరస్వతీమనోహరి::దేశాది::ఎంతవేడుకొందుసామ::ఆది::శాంతములేక
సారంగ::ఆది::ఏమిదోవబల్కుసారంగ::ఆది::ఓడనుజరిపేసారంగ::ఆది::కరుణచూడవయ్య
సారంగ::చాపు::ఏహిత్రిజగదీశసారంగ::ఝంపె::నీవాడనేగానసారంగ::దేశాది::ఎంతభాగ్యమో
సారంగ::రూపకమ్::మామవరఘురామసారమతి::ఆది::మోక్షముగలదాసాళగభైరవి::ఆది::ఏలావతారమెత్తి
సాళగభైరవి::ఆది::పదవినీసావేరి::ఆది::కన్నతల్లిసావేరి::ఆది::నీవుబ్రోవవలె
సావేరి::ఆది::పరాశక్తిమనుసావేరి::ఆది::రామబాణత్రాణసావేరి::ఆది::రామంభజేహమ్
సావేరి::ఆది::శ్రీరామచంద్రరాఘవసావేరి::ఆది::శ్రీరామసీతాహృజ్జలధిసావేరి::ఆది::సంసారులైనే
సావేరి::చాపు::ఆపద్బాంధవుడుసావేరి::చాపు::ఇంకతామసమైతేసావేరి::చాపు::ఇంతకన్నదెల్ప
సావేరి::చాపు::కంటకులనుసావేరి::చాపు::కర్మమేబలవంతసావేరి::చాపు::చాలుచాలు
సావేరి::చాపు::జయజయసీతారామమ్సావేరి::చాపు::శ్రీరామరామాశ్రితులసావేరి::ఝంపె::తీరునానాలోని
సావేరి::ఝంపె::రామాభిరామసావేరి::దేశాది::దరిదాపులేకసావేరి::రూపకమ్::తులసీజగజ్జననీ
సావేరి::రూపకమ్::బలముకులముసిద్ధసేన::దేశాది::ఎవరైనలేరాసింధుకన్నడ::ఆది::ననుగన్నతల్లి
సింధుకన్నడ::దేశాది::నన్నుకన్నతల్లిసింధురామక్రియ::ఆది::సుధామాధుర్యసింధురామక్రియ::దేశాది::దెవాదిదెవసదాశివ
సింహవాహిని::దేశాది::నెనరుంచరాసింహేంద్రామధ్యమమ్::ఆది::నీదుచరణములేసుపోషణి::రూపకమ్::రమించువారెవరు
సుప్రదీపమ్::ఆది::వరశిఖవాహనసురటి::ఆది::పతికిహారతీరేసురటి::ఆది::పరాఙ్ముఖమేల
సురటి::ఆది::వేరెవ్వరేగతిసురటి::ఆది::శృంగారించుకొనిసురటి::ఆది::శ్రీత్యాగరాజ
సురటి::చాపు::మాకులమునకిహపరసురటి::దేశాది::గీతార్థముసురటి::దేశాది::రామచంద్రనీదయ
సురటి::రూపకమ్::భజనపరులకేసురటి::రూపకమ్::రామదైవమాసూర్యకాంతమ్::ఆది::ముద్దుమోము
సౌరాష్ట్ర::ఆది::అల్లకల్లోలమాయెసౌరాష్ట్ర::ఆది::ఎన్నడోరక్షిచితేసౌరాష్ట్ర::ఆది::గణపతి
సౌరాష్ట్ర::ఆది::నీనామరూపముసౌరాష్ట్ర::ఆది::మేలుమేలుసౌరాష్ట్ర::ఆది::రామరామగోవింద
సౌరాష్ట్ర::చాపు::ఎంతనుచువర్ణింతుసౌరాష్ట్ర::చాపు::ఏమనినెరనమ్ముసౌరాష్ట్ర::చాపు::ఏమేమొతెలియక
సౌరాష్ట్ర::చాపు::నీవేనన్నెడసౌరాష్ట్ర::చాపు::రారానన్నేలుకోరాసౌరాష్ట్ర::త్రిపుట::ఘమఘమఘమయని
సౌరాష్ట్ర::దేశాది::నేరమారామసౌరాష్ట్రమ్::ఝంపె::పాహిపాహిదీనబంధోసౌరాష్ట్రమ్::రూపకమ్::దెవరామరామ
సౌరాష్ట్రమ్::రూపకమ్::పాహిమామ్హరేసౌరాష్ట్రమ్::రూపకమ్::మేలుకోదయనిధీస్వరభూషణి::రూపకమ్::వరదరాజనిను
స్వరావళి::ఝంపె::ప్రారబ్ధహరికాంభోజి::ఆది::చవితోడితేనేహరికాంభోజి::ఆది::దినమణి
హరికాంభోజి::ఝంపె::అవతారమెందుకుహరికాంభోజి::దేశాది::ఎంతరానీతనకెంతహరికాంభోజి::దేశాది::ఎందుకునిర్దయ
హరికాంభోజి::దేశాది::లాలిలాలీయనిహరికాంభోజి::రూపకమ్::ఉండేదిరాముహరికాంభోజి::రూపకమ్::ఒకమాటఒకభాణము
హరికాంభోజి::రూపకమ్::రామనన్నుహరికాంభోజి::రూపకమ్::రారాఫణిశయనహంసధ్వని::దేశాది::రఘునాయక
హంసధ్వని::దేశాది::శ్రీరఘుకులహంసనాదమ్::ఆది::బంటురీతిహంసభ్రమరి::ఆది::పరిపూర్ణకామ
హిందోళమ్::ఆది::మనసులోనిమర్మముహిందోళమ్::ఆది::సామజవరగమనహిందోళమ్::రూపకమ్::రారసీతారమణీ
హుసేని::ఆది::ఏమనివేగింతుహుసేని::ఆది::భజరామమ్హుసేని::ఆది::రామానిన్నే
హుసేని::త్రిశ్రలఘు::స్వర్గలోకహుసేని::రూపకమ్::రఘువీరహుసేని::రూపకమ్::రామరామరామ
హేమవతి::ఆది::నీసరిసాటి

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!