Bhimalapuram.co.in

త్యాగరాజ కీర్తనలు

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

మా (ఈ )ప్రయత్నము సఫలమగుటకు దోహదము,ప్రోత్సాహము ఇచ్చిన wwwDOTsistlaDOTorg నకు,శ్రీ సిస్ట్ల శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారికి మా కృతఙ్ఞతలు.

తాళము::రాగము ::కీర్తనలు(అనుబంధము)తాళము::రాగము ::కీర్తనలు(అనుబంధము)తాళము::రాగము ::కీర్తనలు(అనుబంధము)
ఆది::అఠాణ::అట్టబలుకుదుఆది::అఠాణ::అమ్మధర్మఆది::అఠాణ::ఇలలోప్రణతార్తి
ఆది::అఠాణ::ఏలనిదయరాదుఆది::అఠాణ::కట్టుచేసినావోఆది::అఠాణ::చెడేబుద్ధి
ఆది::అఠాణ::భజనసేయరాదాఆది::అఠాణ::ముమ్మూర్తులఆది::అఠాణ::రారారఘువీర
ఆది::అఠాణ::శ్రీపప్రియఆది::అఠాణ::సీతాలక్ష్మణఆది::అభేరి::నగుమోముగనలేని
ఆది::అమృతవాహిని::శ్రీరామపాదమాఆది::అసావేరి::దశరథనందనఆది::అసావేరి::మాపాలిటవెలసి
ఆది::అసావేరి::సారివెడలినఆది::ఆందోళిక::రాగసుధాఆది::ఆనందభైరవి::రామరామనీవారము
ఆది::ఆభోగి::మనసునిల్పఆది::ఆరభి::అంబనిన్నుఆది::ఆరభి::ఓరామఓరామ
ఆది::ఆరభి::చాలకల్లలాడుఆది::ఆరభి::పతికిహారతీరేఆది::ఆరభి::సాధించెనే
ఆది::ఆహిరి::ఆదయశ్రీరఘువరఆది::ఈశమనోహరి::మనసాశ్రీరామఆది::ఉమాభరణమ్::నిజమర్మములను
ఆది::కనకాంగి::శ్రీగణనాథమ్ఆది::కన్నడ::నిన్నాడనేలఆది::కమలమనోహరి::నీముద్దుమోము
ఆది::కమలామనోహరి::ధనసుతతరుణీఆది::కలకంఠి::శ్రీజానకతనయేఆది::కల్గడ::సమయముఏమరకే
ఆది::కల్యాణి::ఎందుకోనీమనసుఆది::కల్యాణి::ఏవరమడుగుదుఆది::కల్యాణి::కరుణజూడు
ఆది::కల్యాణి::కారువేల్పులుఆది::కల్యాణి::భజరేరఘువీరమ్ఆది::కల్యాణి::రామనీవాదుకొందువో
ఆది::కల్యాణి::వచ్చునుహరినిన్నుఆది::కల్యాణి::వాసుదెవయనిఆది::కల్యాణి::శివేపాహిమాంబికే
ఆది::కల్యాణి::సుందరినీదివ్యఆది::కళావతి::ఎన్నడుచూతునోఆది::కళావతి::ఒకసారిచూడగ
ఆది::కాంతామణి::పాలింతువోఆది::కానడ::సుఖియెవ్వరోఆది::కాపీ::అన్యాయముసేయకురా
ఆది::కాపీ::ఇంతసౌఖ్యమనిఆది::కాపీ::ఏదినీబాహుఆది::కాపీ::పాహికల్యాణరామ
ఆది::కాపీ::పాహిపరమదయళోఆది::కాపీ::సుందరదశరథఆది::కాంభోజి::ఎవరిమాట
ఆది::కాంభోజి::ఏలరాశ్రీక్రృష్ణఆది::కాంభోజి::ఓరంగశాయీఆది::కాంభోజి::మఱిమఱినిన్నేమొరలిడ
ఆది::కాంభోజి::మహితప్రవృద్ధఆది::కాంభోజి::శ్రీరఘువరాఆది::కిరణావళి::పరాకునీకేలరా
ఆది::కుంతలవరాళి::కలినరులకుఆది::కుంతలవరాళి::చెంతనేసదాఆది::కుంతలవరాళి::శరశరసమరైక
ఆది::కేదార::రామానీపైతనకుఆది::కేదారగౌళ::ఓజగన్నాథాఆది::కేదారగౌళ::తులసీబిల్వ
ఆది::కేదారగౌళ::రామునిమఱవకఆది::కేదారగౌళ::లాలియూగవయ్యాఆది::కేదారగౌళ::వనజనయనుడని
ఆది::కేదారగౌళ::వారిజనయనఆది::కేదారమ్::ఓరమారమణరామఆది::కేదారమ్::మఱచేవాడనా
ఆది::కోకిలధ్వని::కొనియాడేనాయెడఆది::కోకిలధ్వని::తొలినేనుచేసినఆది::ఖమాచ్::సీతాపతేనామనసున
ఆది::ఖరహరప్రియ::కోరిసేవింపరారేఆది::ఖరహరప్రియ::చక్కనిరాజఆది::ఖరహరప్రియ::చేతులార
ఆది::ఖరహరప్రియ::నడచినడచిఆది::ఖరహరప్రియ::పేరిడినినుఆది::ఖరహరప్రియ::విడముసేయవే
ఆది::ఖరహరప్రియ::సౌమిత్రిఆది::గానవర్ధి::దయజూచుటకిదిఆది::గుండక్రియ::ఇంతనివర్ణింప
ఆది::గౌరి::జయజయశ్రీరఘుఆది::గౌళ::దుడుకుగలఆది::గౌళ::నీదయగల్గుటే
ఆది::గౌళిపంతు::కసిచ్చేదేఆది::గౌళిపంతు::తెరతీయగరాదాఆది::గౌళిపంతు::మోసపోకువినవే
ఆది::గౌళిపంతు::రామరామకృష్ణఆది::ఘంటా::ఇంతయోచనైతేనేఆది::ఘంటా::పెరుగుపాలు
ఆది::ఘుర్జరి::వరాలందుకొమ్మనిఆది::చంద్రజ్యొతి::శశివదనఆది::చంద్రజ్యోతి::బాగాయెనయ్య
ఆది::చిత్తరంజని::నాదతనుమనిశమ్ఆది::ఛాయాతరంగణి::కృపజూచుటాకుఆది::జగన్మోహిని::మామవస
ఆది::జంగలా::అనాథుడనుగానుఆది::జనరంజని::విడజాలదురాఆది::జయంతశ్రీ::మరుగేలరా
ఆది::జయంతసేన::వినతాసుతఆది::జయనారయణి::మనవినివినుఆది::జయమనోహరి::నీభక్తిభాగ్య
ఆది::జయమనోహరి::యఙ్ఞాదులుఆది::జయమనోహరి::శ్రీరమ్యచిత్తాలంకారఆది::ఝుంకారధ్వని::ఫణిపతిశాయీ
ఆది::టక్కా::రాకాశశివదనఆది::తోడి::ఏమనినిమాట్లాదితివోఆది::తోడి::కద్దనువారికి
ఆది::తోడి::కరుణజూడవమ్మఆది::తోడి::కొలువమరెఆది::తోడి::కోటినదులు
ఆది::తోడి::గతినీవనిఆది::తోడి::చేసినదెల్లమరచిఆది::తోడి::నీదయరావలె
ఆది::తోడి::నీవంటిదైవముఆది::తోడి::పొద్దుపొయ్యేనిఆది::తోడి::హరియను
ఆది::దర్బారు::నారదగురుఆది::దర్బారు::నారదగురుఆది::దర్బారు::ముందువెనక
ఆది::దర్బారు::యోచనాకమలలోచనఆది::దర్బారు::రామలోభమేలఆది::దీపక::కళలనేర్చిన
ఆది::దేవగాంధారి::ఎవరుమనకుఆది::దేవగాంధారి::కరుణాసముద్రఆది::దేవగాంధారి::కొలువైయున్నాడే
ఆది::దేవగాంధారి::క్షీరసాగరఆది::దేవగాంధారి::తనలోనేధ్యానించిఆది::దేవగాంధారి::తులశమ్మమాఇంట
ఆది::దేవగాంధారి::పాలయశ్రీరఘువీరఆది::దేవగాంధారి::శ్రీతులశమ్మఆది::దేవగాంధారి::శ్రీరఘువర
ఆది::దేవమనోహరి::నాటిమాటఆది::దేశితోడి::రూకలుపదివేలున్నఆది::ధన్యాసి::జానకీనాయకునకు
ఆది::ధన్యాసి::ధ్యానమేవరమైనఆది::ధన్యాసి::సంగీతఙ్ఞానముఆది::ధేనుక::తెలియలేరు
ఆది::నటభైరవి::కొలువైయున్నాడేఆది::నభోమణి::నాయెడవంచనఆది::నళినకాంతి::మనవాలకించ
ఆది::నవనీతమ్::లేమిదెల్పపెద్దలెవరుఆది::నాగనందిని::సత్తలేనిదినములుఆది::నాగస్వరావళి::శ్రీపతేనీపద
ఆది::నాట::జగదానందఆది::నాట::నిన్నేభజనఆది::నాటకురంజి::కువలయదళనయన
ఆది::నాటకురంజి::మనసువిషయఆది::నాదనామక్రియ::కరుణాజలధేఆది::నాదనామక్రియ::జయమంగళమ్నిత్య
ఆది::నాదవరాంగిణి::కృపాలవాలఆది::నాయకి::నీభజనగానఆది::నారయణగౌళ::ఇంకదయరాకుంటె
ఆది::నారయణగౌళ::కదలేవడుఆది::నారాయణి::రామానీవేగానిఆది::నీలాంబరి::ఎన్నగమనసునకు
ఆది::నీలాంబరి::మాటాడవేమిఆది::పంతువరాళి::ఎన్నాళ్ళూరకెఆది::పంతువరాళి::రఘువర
ఆది::పంతువరాళి::వాడేరాదైవముఆది::పంతువరాళి::శివశివయనఆది::పంతువరాళి::సుందరతరదేహమ్
ఆది::పంతువరాళి::హరిహరియనుకోవేఆది::పున్నాగవరాళి::ఇదినీకుమేరగాదుఆది::పున్నాగవరాళి::గంధముపుయ్యరుగా
ఆది::పున్నాగవరాళి::తవదాసోహమ్ఆది::పున్నాగవరాళి::హరిహరినీయొక్కఆది::పూర్ణచంద్రిక::తెలిసిరామచింతనతో
ఆది::పూర్ణచంద్రిక::పలుకవేమిఆది::పూర్ణలలిత::కలుగునాపదఆది::ప్రతాపవరాళి::విననాసకొని
ఆది::బంగాళ::మునుపేతెలియకఆది::బలహంస::పరులనువేడనుఆది::బాలహంస::ఇకకావసినదేమి
ఆది::బాలహంస::తలిదండ్రులుఆది::బాలహంస::దండముపెట్టెదనుఆది::బాలహంస::నినుబాసియెట్లు
ఆది::బాలహంస::రామసీతారామఆది::బాలహంస::విరాజతురగఆది::బిందుమాలిని::ఎంతముద్దో
ఆది::బిలహరి::కోరితినయ్యఆది::బిలహరి::కోరివచ్చితినయ్యఆది::బిలహరి::దొరకునాఇటువంటి
ఆది::బిలహరి::నాజివాధారఆది::బృందావనసారంగ::కమలాప్తకులఆది::బేగడ::గట్టివాడేయనుచు
ఆది::బేగడ::నీపదపంకజఆది::బేగడ::భక్తునిచారిత్రముఆది::బేగడ::లోకావనచతుర
ఆది::బేహాగ్::నేనెందువెదకుఆది::భైరవి::ఆనందమానందమాయెఆది::భైరవి::ఇందుకాపుట్టి
ఆది::భైరవి::ఉపచారములనుఆది::భైరవి::ఏనాటినోమొఫలమోఆది::భైరవి::తనయునిబ్రోవ
ఆది::భైరవి::నమ్మినవారినిఆది::భైరవి::నాథాబ్రోవవేఆది::భైరవి::నీవంటిదైవము
ఆది::భైరవి::రక్షబెట్టరెఆది::భైరవి::రామాకోదండరామాఆది::భైరవి::లలితేశ్రీప్రవృద్ధే
ఆది::భైరవి::శ్రీనారదమునిఆది::భైరవి::శ్రీరఘువరఆది::భైరవి::సర్వాంతర్యామి
ఆది::మంజరి::పట్టివిడువరాదుఆది::మణిరంగు::రానిదిరాదుఆది::మందారి::పరలోకభయము
ఆది::మధ్యమావతి::ఎవరిచ్చిరిరాఆది::మధ్యమావతి::నగుమోముగలవానిఆది::మధ్యమావతి::ముచ్చటబ్రహ్మాదులకు
ఆది::మధ్యమావతి::రామనామభజరేఆది::మధ్యమావతి::రామసమయముబ్రోవఆది::మధ్యమావతి::వినాయకునివలె
ఆది::మధ్యమావతి::వేంకటేశనినుఆది::మధ్యమావతి::శరణుశరణుఆది::మధ్యమావతి::శ్రీరామజయరామ
ఆది::మనోరంజని::ఆటుకారాదనిఆది::మాయామాళవగౌళ::దెవిశ్రీతులశమ్మఆది::మాయామాళవగౌళ::మేరుసమాన
ఆది::మాయామాళవగౌళ::విదులకుమ్రొక్కెదఆది::మారరంజని::మనసాశ్రీరామునిదయఆది::మార్గహిందోళమ్::చలమేలరా
ఆది::మాళవశ్రీ::ఎన్నాళ్ళుతిరిగేదిఆది::మాళవి::నెనరుంచినానుఆది::ముఖారి::కారుబారు
ఆది::ముఖారి::క్షీణమైతిరుగఆది::ముఖారి::చింతిస్తున్నాడేఆది::ముఖారి::తలచినంతనే
ఆది::ముఖారి::మురిపెముఆది::మోహన::ఎందుకోబాగఆది::మోహన::దయరానీదయరానీ
ఆది::మోహన::ననుపాలింపఆది::మోహన::భవనుతఆది::మోహన::మోహనరామ
ఆది::మోహన::రామానినునమ్మినఆది::మోహన::రామానినునమ్మినఆది::యదుకులకాంభోజి::అదికాదుభజన
ఆది::యదుకులకాంభోజి::ఉండిఏమిఉర్విఆది::యదుకులకాంభోజి::ఎంతనుచుఆది::యదుకులకాంభోజి::ఏతావున
ఆది::యదుకులకాంభోజి::చెలిమినిజలఆది::యదుకులకాంభోజి::దయసేయవయ్యఆది::యమునాకల్యాణి::నారయణహరి
ఆది::యమునాకల్యాణి::రామమాంపాహిఆది::యమునాకల్యాణి::హరిదాసులుఆది::రత్నాంగి::కలశవార్ధిజామ్
ఆది::రీతిగౌళ::జోజోరామఆది::రీతిగౌళ::ద్వైతముసుఖమాఆది::రీతిగౌళ::పరిపాలయ
ఆది::రీతిగౌళ::బడలికదీరఆది::రీతిగౌళ::బాలేబాలేందుఆది::వరాళి::అపరాధముల
ఆది::వరాళి::ఈమేనుకలిగినఆది::వరాళి::కనకనరుచిఆది::వరాళి::కరుణఏలాగంటే
ఆది::వరాళి::ధరనునీసరిఆది::వరాళి::నోరేమిశ్రీరామఆది::వరాళి::పాహిపరమాత్మ
ఆది::వరాళి::పాహిరామరమణఆది::వరాళి::భవసన్నుతఆది::వరాళి::మరకతమణి
ఆది::వరాళి::రామశ్రీరామజయరామఆది::వరాళి::శ్రీరామజితరామఆది::వసంత::ఎట్లాదొరికితివో
ఆది::వసంతభైరవి::రమారమణభారమాఆది::వాగధీశ్వరి::పరమాత్ముడుఆది::విజయశ్రీ::వరనారద
ఆది::వివర్ధని::అభిమానమెన్నడుఆది::వీరవసంత::ఏమనిపొగడుదుఆది::వేగవాహిని::చల్లగనాతో
ఆది::శంకరాభరణమ్::ఈవరకుజూచినదిఆది::శంకరాభరణమ్::ఏదుటనిలిచితేఆది::శంకరాభరణమ్::ఏమినేరమో
ఆది::శంకరాభరణమ్::ఏవితమునైనగానిఆది::శంకరాభరణమ్::ఏవిధముననైనఆది::శంకరాభరణమ్::నాపాలిశ్రీరామ
ఆది::శంకరాభరణమ్::పాహిరామచంద్రపాలితఆది::శంకరాభరణమ్::మరియాదకాదుఆది::శంకరాభరణమ్::రంగనాయక
ఆది::శంకరాభరణమ్::రమారమణఆది::శంకరాభరణమ్::రామశ్రీరామఆది::శంకరాభరణమ్::రామసీతారామ
ఆది::శంకరాభరణమ్::వల్లగాదనకఆది::శంకరాభరణమ్::సారసనేత్రాఆది::శంకరాభరణమ్::సీతాపతికావ
ఆది::శంకరాభరణమ్::సుందరేశునిజూచిఆది::శంకరాభరణమ్::స్వరాగసుధాఆది::శహన::ఈవసుధ
ఆది::శహన::గిరిపైఆది::శహన::దేహితవభక్తిమ్ఆది::శహన::నిజముగనీ
ఆది::శహన::వందనముఆది::శహన::శ్రీరామశ్రీమనోహరఆది::శుద్ధదేశి::ఎందుకౌగలింతు
ఆది::శుద్ధబంగాళ::తొలినేజేసినఆది::శుద్ధబంగాళ::రామభక్తిఆది::శుద్ధసావేరి::ఒరులనాడుకొన
ఆది::శుద్ధసావేరి::దరినితెలుసుకొంటిఆది::శుద్ధసావేరి::నీకెవరిబోధనఆది::శుద్ధసావేరి::లక్షణములుకల
ఆది::శుద్ధసీమంతిని::జనకీరామణఆది::శ్యామ::రామరామరామఆది::శ్రీ::యుక్తముగాదు
ఆది::శ్రీమణి::ఏమందునేవిచిత్రముఆది::శ్రీరంజని::బ్రోచేవారెవరేఆది::శ్రీరంజని::మారుబల్కకున్న
ఆది::శ్రీరంజని::సరియెవ్వరేఆది::శ్రీరాగమ్::ఎందరోఆది::షణ్ముఖప్రియ::వద్దనేవారు
ఆది::సామ::శాంతములేకఆది::సారంగ::ఏమిదోవబల్కుఆది::సారంగ::ఓడనుజరిపే
ఆది::సారంగ::కరుణచూడవయ్యఆది::సారమతి::మోక్షముగలదాఆది::సాళగభైరవి::ఏలావతారమెత్తి
ఆది::సాళగభైరవి::పదవినీఆది::సావేరి::కన్నతల్లిఆది::సావేరి::నీవుబ్రోవవలె
ఆది::సావేరి::పరాశక్తిమనుఆది::సావేరి::రామబాణత్రాణఆది::సావేరి::రామంభజేహమ్
ఆది::సావేరి::శ్రీరామచంద్రరాఘవఆది::సావేరి::శ్రీరామసీతాహృజ్జలధిఆది::సావేరి::సంసారులైనే
ఆది::సింధుకన్నడ::ననుగన్నతల్లిఆది::సింధురామక్రియ::సుధామాధుర్యఆది::సింహేంద్రామధ్యమమ్::నీదుచరణములే
ఆది::సుప్రదీపమ్::వరశిఖవాహనఆది::సురటి::పతికిహారతీరేఆది::సురటి::పరాఙ్ముఖమేల
ఆది::సురటి::వేరెవ్వరేగతిఆది::సురటి::శృంగారించుకొనిఆది::సురటి::శ్రీత్యాగరాజ
ఆది::సూర్యకాంతమ్::ముద్దుమోముఆది::సౌరాష్ట్ర::అల్లకల్లోలమాయెఆది::సౌరాష్ట్ర::ఎన్నడోరక్షిచితే
ఆది::సౌరాష్ట్ర::గణపతిఆది::సౌరాష్ట్ర::నీనామరూపముఆది::సౌరాష్ట్ర::మేలుమేలు
ఆది::సౌరాష్ట్ర::రామరామగోవిందఆది::హరికాంభోజి::చవితోడితేనేఆది::హరికాంభోజి::దినమణి
ఆది::హంసనాదమ్::బంటురీతిఆది::హంసభ్రమరి::పరిపూర్ణకామఆది::హిందోళమ్::మనసులోనిమర్మము
ఆది::హిందోళమ్::సామజవరగమనఆది::హుసేని::ఏమనివేగింతుఆది::హుసేని::భజరామమ్
ఆది::హుసేని::రామానిన్నేఆది::హేమవతి::నీసరిసాటిఏక::బిలహరి::వాసుదేవవరగుణ
ఖండచాపు::అమీర్కల్యాణి::ముత్యాలచవికెలోఖండచాపు::కాపీ::మీవల్లగుణఖండలఘువు::శంకరాభరణమ్::సీతాకల్యాణ
చాపు::అందాళి::అభిమానములేదేమిచాపు::అసావేరి::సమయముదెలిసిచాపు::ఆరభి::అడుగువరముల
చాపు::ఆరభి::ఇపుడైనననుచాపు::ఆరభి::ఓరాజివాక్షచాపు::ఆరభి::నిన్నేనెఱనమ్మినాను
చాపు::ఆరభి::సుందరినిన్నుచాపు::ఆహిరి::చల్లరేశ్రీరామచాపు::కన్నడ::భజరేభజమానసా
చాపు::కల్యాణి::కమలభవుడుచాపు::కల్యాణి::నిన్నవలసినదేమిచాపు::కల్యాణి::రామరామరామ
చాపు::కాపీ::అతడేధన్యుడుచాపు::కాపీ::ఎన్నాళ్ళునీదోవజూతుచాపు::కాపీ::చూతామురారే
చాపు::కాపీ::పాహిమామ్శ్రీరామచాపు::కాపీ::రామపాహిమేఘశ్యామచాపు::కాపీ::రామరఘుకుల
చాపు::కేదారగౌళ::కరుణాజలధీచాపు::కేదారగౌళ::సిగ్గుమాలిచాపు::ఖరహప్రియ::రామకోదండరామ
చాపు::గౌళిపంతు::ఎంతపాపినైతిచాపు::ఘంటా::ఉన్నతావుననుండనిచాపు::ఘంటా::ఎట్లుకనుగొందు
చాపు::తోడి::ఏమిచేసితేచాపు::దర్బారు::పరిపాలయచాపు::దర్బారు::పరిపాలయదాశరథే
చాపు::దర్బారు::రామాభిరామచాపు::దెవమనోహరి::ఎవరికైయవతారచాపు::దేశితోడి::ఇన్నాళ్ళవలె
చాపు::ధన్యాసి::నీచిత్తమునిర్మలముచాపు::ధన్యాసి::శ్రీరామదాసదాసోహమ్చాపు::నాగగాంధారి::ఓరామరామసర్వోన్నత
చాపు::నారాయణగౌళ::ఇన్నాళ్ళుదయచాపు::నీలాంబరి::నీకేదయరాకనేచాపు::పంతువరాళి::చూడరేచెలులార
చాపు::పంతువరాళి::నారదమునిచాపు::పంతువరాళి::పరమపావనచాపు::పంతువరాళి::సారమేగాని
చాపు::పున్నాగవరాళి::ఇంతభగ్యమనిచాపు::పున్నాగవరాళి::ఇందుకాయీతనువునుచాపు::పున్నాగవరాళి::ఎవరుతెలియ
చాపు::పున్నాగవరాళి::కృషాఅమాకేమిచాపు::పున్నాగవరాళి::పాహికల్యణచాపు::పున్నాగవరాళి::మానససంచరరే
చాపు::ఫరజు::వరమైననేత్రోత్సవచాపు::బిలహరి::నీవేగానినన్నెవరుచాపు::బిలహరి::సరసీరుహనయన
చాపు::బేగడ::నీవేరాకులధనముచాపు::బేగడ::సామికిసరిచాపు::భూపాలమ్::దీనజనావన
చాపు::భైరవి::తనయందేచాపు::భైరవి::నిజమైతేచాపు::మధ్యమావతి::అడిగిసుఖము
చాపు::మధ్యమావతి::నళినలోచనచాపు::ముఖారి::ఇందుకాయీతనువుచాపు::మోహన::ఎవరురానినువినా
చాపు::మోహన::రామరామయనినంతచాపు::మోహన::వేదవాక్యమనిచాపు::యదుకులకాంభోజి::ఆడవారమెల్ల
చాపు::రాగపంజరమ్::వరదానవనీతాశాచాపు::రీతిగౌళ::నన్నువిడిచికదలకురాచాపు::రీతిగౌళి::సీతానాయక
చాపు::వరాళి::ఇందుకేమిసేతువమ్మచాపు::వరాళి::ఏటిజన్మమిదిచాపు::వరాళి::వద్దనుండేదే
చాపు::వరాళి::శ్రీరామజయరామచాపు::శంకరాభరణమ్::బుద్ధిరాదుచాపు::శహన::రామరామరామ
చాపు::శ్యామ::ఎటులైనభక్తిచాపు::సారంగ::ఏహిత్రిజగదీశచాపు::సావేరి::ఆపద్బాంధవుడు
చాపు::సావేరి::ఇంకతామసమైతేచాపు::సావేరి::ఇంతకన్నదెల్పచాపు::సావేరి::కంటకులను
చాపు::సావేరి::కర్మమేబలవంతచాపు::సావేరి::చాలుచాలుచాపు::సావేరి::జయజయసీతారామమ్
చాపు::సావేరి::శ్రీరామరామాశ్రితులచాపు::సురటి::మాకులమునకిహపరచాపు::సౌరాష్ట్ర::ఎంతనుచువర్ణింతు
చాపు::సౌరాష్ట్ర::ఏమనినెరనమ్ముచాపు::సౌరాష్ట్ర::ఏమేమొతెలియకచాపు::సౌరాష్ట్ర::నీవేనన్నెడ
చాపు::సౌరాష్ట్ర::రారానన్నేలుకోరాఝంపె::అఠాణ::అనుపమగుణాఝంపె::ఆనందభైరవి::క్షీరసాగరవిహార
ఝంపె::కల్యాణి::అమ్మరావమ్మఝంపె::కాంభోజి::మార్గమునుఝంపె::కేదారగౌళ::దర్శనము
ఝంపె::కేదారగౌళ::ధర్మాత్మాఝంపె::కేదారగౌళ::మారామచంద్రునిఝంపె::కేదారగౌళ::లాలి
ఝంపె::కేదారగౌళ::లాలిగుణశాలిఝంపె::గౌరీమనోహరి::గురులేకఝంపె::ఘంట::రామరామరాజచంద్ర
ఝంపె::ఘంటా::జయమంగళమ్ఝంపె::తోడి::దాచుకోవలెనాఝంపె::తోడి::మున్నురావణ
ఝంపె::దర్బారు::అపరాధములఝంపె::దేశితోడి::నేపొగడకుంటేఝంపె::నాయకి::దయలేనిబ్రతుకేమి
ఝంపె::నీలాంబరి::ఉయ్యాలలూగవయ్యఝంపె::నీలాంబరి::శ్రీరామశ్రీమానసాఝంపె::పంతువరాళి::శోభానేశోభానే
ఝంపె::పూర్ణచంద్రిక::శ్రీరామరామజగదాత్మఝంపె::బిలహరి::తొలిజన్మమునఝంపె::బౌళి::మేలుకోవయ్య
ఝంపె::మధ్యమావతి::నాదుపైబలికేరుఝంపె::మోహన::జయమంగళమ్ఝంపె::యదుకులకాంభోజి::శ్రీరామజయ
ఝంపె::యదుకులకాంభోజి::హెచ్చరికగారారఝంపె::సారంగ::నీవాడనేగానఝంపె::సావేరి::తీరునానాలోని
ఝంపె::సావేరి::రామాభిరామఝంపె::సౌరాష్ట్రమ్::పాహిపాహిదీనబంధోఝంపె::స్వరావళి::ప్రారబ్ధ
ఝంపె::హరికాంభోజి::అవతారమెందుకుత్రిపుట::అఠాణ::ఏపాపముచేసితిత్రిపుట::ఆహిరి::ఎటులకాపడుదువో
త్రిపుట::కన్నడ::ఇదేభాగ్యముత్రిపుట::కల్యాణి::నిధిచాలసుఖమోత్రిపుట::ఖరహరప్రియ::ప్రక్కలనిలబడి
త్రిపుట::ఘంటా::ఇన్నాళ్ళునన్నేలిత్రిపుట::చక్రవాకమ్::ఎటులబ్రోతువోత్రిపుట::జనరంజని::నాడాడినమాట
త్రిపుట::తోడి::ఎందుకుదయరాదుత్రిపుట::తోడి::ఎందుదాగినడోత్రిపుట::దర్బారు::ఎందుండివెడలితివో
త్రిపుట::దర్బారు::ఏలతెలియలేరోత్రిపుట::పంతువరాళి::అందుండకనేత్రిపుట::బిలహరి::నరసింహ్వా
త్రిపుట::బేగడ::గట్టిగానుననుత్రిపుట::మధ్యమావతి::దెవశ్రీతత్రిపుట::మోహన::మాటిమాటికి
త్రిపుట::రూపమతి::నేమొఱపెట్టితేత్రిపుట::వకుళాభరణమ్::ఏరామునినమ్మితిత్రిపుట::శంకరాభరణమ్::ఎందుకీచలము
త్రిపుట::శంకరాభరణమ్::నన్నుబ్రోవకునుత్రిపుట::శహన::ఊరకేకల్గునాత్రిపుట::సౌరాష్ట్ర::ఘమఘమఘమయని
త్రిశ్రలఘు::హుసేని::స్వర్గలోకత్రిశ్రలఘువు::ఆరభి::పలుకవేమిపతితత్రిశ్రలఘువు::ఆహిరి::పూలపాన్పు
త్రిశ్రలఘువు::ఖరహప్రియ::పాహిరామరామత్రిశ్రలఘువు::దేశితోడి::నమోనమోరాఘత్రిశ్రలఘువు::యదుకులకాంభోజి::పాహిరామచంద్ర
త్రిశ్రలఘువు::శంకరాభరణమ్::వరలీలగానలోలదేశాది::అమీర్కల్యాణి::నీదాసానుదేశాది::అమీర్కల్యాణి::మానములేదా
దేశాది::అసావేరి::ఏపనికోజన్మించితిదేశాది::అసావేరి::రారమాఇంటిదాకాదేశాది::అసావేరి::లేకనానిన్ను
దేశాది::ఆభోగి::అనుబ్రోవనీకింతదేశాది::ఆరభి::నామొఱలనువినిదేశాది::ఈశమనోహరి::శ్రీజానకీమనోహర
దేశాది::ఉదయరవిచంద్రిక::ఎంతనేర్చినదేశాది::ఋషభప్రియ::మహిమదక్కించుకోదేశాది::కన్నడగౌళ::ఓరచూపు
దేశాది::కల్యాణి::ఏతావునరాదేశాది::కళానిధి::చిన్ననాటినేదేశాది::కాపీనారయణి::సరససామదాన
దేశాది::కాంభోజి::మాజానకిదేశాది::కిరణావళి::ఏతియోచనలుదేశాది::కుంతలవరాళి::కలినరులకు
దేశాది::కైకవశీ::వాచామగాచారమేదేశాది::కోకిలప్రియ::దాశరథేదయాదేశాది::కోకిలవరాళి::సుముఖాన
దేశాది::కోలాహలమ్::మదిలోనయోచానదేశాది::కోలాహలమ్::మనసులోనయోచనదేశాది::ఖరహరప్రియ::రామానీయెడ
దేశాది::గంగేయభూషణి::ఎవ్వరేరామయ్యదేశాది::గంభీరవాణి::సదామదింతలతుదేశాది::గరుడధ్వని::ఆనందసాగర
దేశాది::గానముర్తి::గానముర్తేదేశాది::చారుకేశి::ఆడమోడిగలదెదేశాది::చెంచుకాంభోజి::వరరాగలయఙ్ఞలు
దేశాది::ఛాయాతరంగిణి::ఇదిసమయమురాదేశాది::జనరంజని::స్మరణేసుఖముదేశాది::తీవ్రవాహిని::సరిజేసీవేడుక
దేశాది::తోడి::కడతేరరాదాదేశాది::తోడి::దాశరథీనీఋణముదేశాది::దుందుభి::లీలగాను
దేశాది::దేవగాంధారి::మరవకవేనవదేశాది::దేవగాంధారి::వినారాదానామనవిదేశాది::దేవగాంధారి::సీతావరసంగీత
దేశాది::దేవమనోహరి::కన్నతండ్రినాపైదేశాది::దేవామృతవర్షిణి::ఎవరనినిర్ణయించిదేశాది::ధన్యాసి::రామాభిరామ
దేశాది::నవరసకన్నడ::పలుకుకండదేశాది::నారాయణి::భజనసేయుదేశాది::పూర్ణషడ్జమ్::శ్రీమాననీమనోహర
దేశాది::పూర్వికల్యాణి::పరలోకసాధనమేదేశాది::ఫలమంజరి::సనాతనపరమదేశాది::ఫలరంజని::శ్రీనరసింహ్వ
దేశాది::బంగాళ::గిరిరాజసుతాదేశాది::బంగాళ::సాక్షిలేదనుచుదేశాది::బిలహరి::కనుగొంటిని
దేశాది::బేగడ::తనవారితనముదేశాది::బేగడ::నాదోపాసనదేశాది::భవప్రియ::శ్రీకంతనీయెడ
దేశాది::భిన్నషడ్జమ్::సరివారిలోదేశాది::భూషావళి::తనమీదనేదేశాది::భైరవి::మర్యాదగాదయా
దేశాది::మధ్యమావతి::రామకథాసుధాదేశాది::మానవతి::ఎవరితోనేదెల్పుదేశాది::మారువధన్యాసి::మృదుభాషణ
దేశాది::మాళవశ్రీ::ఎవరున్నారుబ్రోవదేశాది::ముఖారి::సంగీతశాస్త్రఙ్ఞానముదేశాది::ముఖారి::సరసీరుహానన
దేశాది::యదుకులకాంభోజి::నీదయచేరామదేశాది::రవిచంద్రిక::మాకేలరాదేశాది::రాగపంజరమ్::సార్వభౌమ
దేశాది::రామప్రియ::సందేహమునుదేశాది::రామమనోహర::సీతామనోహరదేశాది::రీతిగౌళ::చేరరావదేమిరా
దేశాది::రేవగుప్తి::గ్రహబలమేమిదేశాది::వాచస్పతి::కంటజూడుమీదేశాది::విజయవసంతమ్::నీచిత్తమునా
దేశాది::శంకరాభరణమ్::ఎందుకుపెద్దలవలెదేశాది::శుద్ధసావేరి::రఘునందనదేశాది::శూలిని::ప్రాణనాథ
దేశాది::శృతిరంజని::ఏదారిసంచరింతురాదేశాది::శ్రీరంజని::భువినిదాసుడనేదేశాది::శ్రీరాగమ్::నామకుసుమముల
దేశాది::సరసాంగి::మేనుజూచిదేశాది::సరస్వతీమనోహరి::ఎంతవేడుకొందుదేశాది::సారంగ::ఎంతభాగ్యమో
దేశాది::సావేరి::దరిదాపులేకదేశాది::సిద్ధసేన::ఎవరైనలేరాదేశాది::సింధుకన్నడ::నన్నుకన్నతల్లి
దేశాది::సింధురామక్రియ::దెవాదిదెవసదాశివదేశాది::సింహవాహిని::నెనరుంచరాదేశాది::సురటి::గీతార్థము
దేశాది::సురటి::రామచంద్రనీదయదేశాది::సౌరాష్ట్ర::నేరమారామదేశాది::హరికాంభోజి::ఎంతరానీతనకెంత
దేశాది::హరికాంభోజి::ఎందుకునిర్దయదేశాది::హరికాంభోజి::లాలిలాలీయనిదేశాది::హంసధ్వని::రఘునాయక
దేశాది::హంసధ్వని::శ్రీరఘుకులమిశ్రచాపు::అఠాణ::ఏపాపముచేసితిమిశ్రచాపు::బేగడ::నీకుతనకు
మిశ్రచాపు::లతాంగి::దినమేసుదినమురూపకమ్::అఠాణ::నారదగానలోలరూపకమ్::అసావేరి::జనకజాసమేత
రూపకమ్::అసావేరి::నమ్మకనేమోసపోదురూపకమ్::ఆనందభైరవి::నీకేతెలియకపోతేరూపకమ్::ఆరభి::చూతమురారే
రూపకమ్::ఆరభి::నాదసుధారరూపకమ్::కన్నడ::సాకెతనికేతనరూపకమ్::కన్నడగౌళ::సొగసుజూడతరమా
రూపకమ్::కల్యనవసంతమ్::నాదలోలుడైరూపకమ్::కల్యాణవసంతమ్::కనులుతాకనిరూపకమ్::కల్యాణి::ఈశపాహిమామ్
రూపకమ్::కల్యాణి::నమ్మివచ్చిననన్నురూపకమ్::కల్యాణి::భజనసేయవేరూపకమ్::కానడ::శ్రీనారదనాద
రూపకమ్::కాపీ::నిత్యరూపరూపకమ్::కేదారగౌళ::రఘునందనరఘురూపకమ్::కేదారగౌళ::వేణుగానలోలుని
రూపకమ్::ఖమాచ్::సుజనజీవనరూపకమ్::ఖరహప్రియ::రామానీసమానమెవరురూపకమ్::గరుడధ్వని::తత్త్వమెరుగ
రూపకమ్::ఘంటా::గారవింపరాదారూపకమ్::చక్రవాకమ్::సుగుణములేరూపకమ్::ఛాయాతరంగిణి::ఇతరదైవముల
రూపకమ్::జాగన్మోహిని::శోభిల్లుసప్తస్వరరూపకమ్::ఝుంఝుటి::రామరామరారాసీతారూపకమ్::తోడి::ఆరగింపవే
రూపకమ్::తోడి::ఎవరుతెలియగరూపకమ్::తోడి::తప్పిబ్రతికిరూపకమ్::తోడి::దొరకునాయని
రూపకమ్::తోడి::నినువినారూపకమ్::తోడి::బృందావనలోలరూపకమ్::తోడి::రేమానసచింతయ
రూపకమ్::దేవగాంధారి::నామొఱాలకింపవేమిరూపకమ్::దేవమనోహరి::కులబిరుదునురూపకమ్::దేశికతోడి::రాజువెడలె
రూపకమ్::ధన్యాసి::ఎందుబాయరాదయరూపకమ్::ధన్యాసి::శ్యామసుందరాంగరూపకమ్::నవరసకన్నడ::నినువినా
రూపకమ్::నాయకి::కనుగొనుసౌఖ్యమురూపకమ్::నాసికాభూషణి::మారవైరిరూపకమ్::నీలాంబరి::లలియూగవే
రూపకమ్::పంతువరాళి::అప్పరామరూపకమ్::పంతువరాళి::నిన్నేనెరనమ్మిరూపకమ్::పంతువరాళి::శంభోమహాదెవ
రూపకమ్::పున్నాగవరాళి::ఏనోమునోచితిమోరూపకమ్::పూర్వికల్యాణి::పరిపూర్ణకామరూపకమ్::పూర్వీకల్యాణి::ఙ్ఞానమొసగరాదా
రూపకమ్::బహుదారి::బ్రోవభారమారూపకమ్::బాలహంస::రామఏవదైవతమ్రూపకమ్::బిలహరి::ఇంతకన్న
రూపకమ్::బేగడ::సుందరినిన్నందరిలోరూపకమ్::భైరవి::ఉపచారముచేసేవారురూపకమ్::మధ్యమావతి::అలకలల్ల
రూపకమ్::మనోహరి::పరితాపమురూపకమ్::మలయమారుతమ్::మనసాఎటులోర్తునేరూపకమ్::మాయమాళవగౌళ::తులసీదళములచే
రూపకమ్::ముఖారి::ఎంతనినేవర్ణింతురూపకమ్::యమునాకల్యాణి::విధిశక్రాదులకురూపకమ్::యమునాకల్యాణి::శంకరగిరి
రూపకమ్::రంజని::దుర్మార్గచరారూపకమ్::రవిచంద్రిక::నిరవధిసుఖరూపకమ్::రీతిగౌళి::రాగరత్నమాలిక
రూపకమ్::రుద్రప్రియ::లావణ్యరామరూపకమ్::లలిత::సీతమ్మమాయమ్మరూపకమ్::వనస్పతి::పరిహాసమా
రూపకమ్::వర్ధని::మనసామనసామర్ధ్యరూపకమ్::వసంతభైరవి::నీదయరాదారూపకమ్::వసంతవరాళి::పాహిరామ
రూపకమ్::వివర్ధిని::వినవేఓమనసారూపకమ్::శంకరాభరణమ్::గతమోహాశ్రీతరూపకమ్::శంకరాభరణమ్::భక్తిబిచ్చ
రూపకమ్::శంకరాభరణమ్::మనసుస్వాధీనరూపకమ్::శంకరాభరణమ్::రామనినువినరూపకమ్::శంకరాభరణమ్::విష్ణువాహను
రూపకమ్::శంకరాభరణమ్::శంభోశివశంకరారూపకమ్::శంకరాభరణమ్::శ్రీరఘువరదాశరథేరూపకమ్::శహన::ఏమానతిచ్చితివో
రూపకమ్::శహన::రఘుపతేరూపకమ్::శుద్ధబంగాళ::తప్పగనేవచ్చురూపకమ్::శుద్ధసావేరి::కాలహరణమేల
రూపకమ్::శ్రీరంజని::సొగసుగామృదంగరూపకమ్::సరస్వతి::అనురాగమురూపకమ్::సారంగ::మామవరఘురామ
రూపకమ్::సావేరి::తులసీజగజ్జననీరూపకమ్::సావేరి::బలముకులమురూపకమ్::సుపోషణి::రమించువారెవరు
రూపకమ్::సురటి::భజనపరులకేరూపకమ్::సురటి::రామదైవమారూపకమ్::సౌరాష్ట్రమ్::దెవరామరామ
రూపకమ్::సౌరాష్ట్రమ్::పాహిమామ్హరేరూపకమ్::సౌరాష్ట్రమ్::మేలుకోదయనిధీరూపకమ్::స్వరభూషణి::వరదరాజనిను
రూపకమ్::హరికాంభోజి::ఉండేదిరామురూపకమ్::హరికాంభోజి::ఒకమాటఒకభాణమురూపకమ్::హరికాంభోజి::రామనన్ను
రూపకమ్::హరికాంభోజి::రారాఫణిశయనరూపకమ్::హిందోళమ్::రారసీతారమణీరూపకమ్::హుసేని::రఘువీర
రూపకమ్::హుసేని::రామరామరామ

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!