Bhimalapuram.co.in

సామెతలు

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

సామెతలు తర తరములుగ మనకు దొరకిన సంపద. శతాబ్దములుగా మన పూర్వీకుల ద్వార మనకు లభించిన విలువైన ఙ్ఞానమునకు ప్రతి రూపము.

సమాజమున ఏ వర్గమును కాని ఏ భాగమును కాని కించపరచుట లేక బాధపరచుట మా ఉద్దేశము కాదు. కనుక ఏ వర్గమునైన -భాగమునునైన లేక ఎవరినైన చులకనగ చూపు సామెతలను మేము ప్రచురించుట లేదు. అభయంతరమైన సామెతలు కనబడిన మాకు తెలిపినచో వాటిని తొలగించెదము. మా చిరునామా: gbsubrahmanyamATgmailDOTcom.

ఈసామెతలను గ్ను జీపిఎల్2 అనుసరించి దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!