Bhimalapuram.co.in
సామెతలు

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

సామెతలు తర తరములుగ మనకు దొరకిన సంపద. శతాబ్దములుగా మన పూర్వీకుల ద్వార మనకు లభించిన విలువైన ఙ్ఞానమునకు ప్రతి రూపము.

సంఘమున ఏ వర్గమును కాని ఏ భాగమును కాని కించపరచుట లేక బాధపరచుటమా ఉద్దేశము కాదు.కనుక ఏ వర్గమునైన -భాగమునునైన చులకనగ చూపు సామెతలను మేము ప్రచురించుట లేదు. ఈసామెతలను GNU GPL Ver2 అనుసరించి దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

సామెతలు - ఆచ్చులు అ నుండి అః వరకు తెలుగు తెలుగులిపిలేదు

సామెతలు - హల్లులు క నుండి న వరకుతెలుగు తెలుగులిపిలేదు

సామెతలు - హల్లులు ప నుండి క్ష వరకుతెలుగు తెలుగులిపిలేదు

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!