అక్షరములు-వివరణఆంగ్ల రూపము
మీ తెలుగు సందేశం, ఆంగ్ల లిపితో:
పొడగించు ↓ తగ్గించు ↑ •
మార్పిడి తీరు:
లేఖిని.ఆర్‌గ్ వారికి మా కృతఙ్ఞతలు సమర్పించుచున్నాము Their packages is simplified to reduce the size of the file for speedier downloading.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!