ఆంగ్ల రూపము
తెలుగు సందేశము :
తెలుగు సందేశము ఆంగ్ల లిపిలో:

telu2eng తెలుగు సంద్దేశమును ఆంగ్ల లిపిలో ఆర్‌టీఎస్ పద్ధతి ప్రకారము చూపించును. విదేశమున నివసించుట చే- లేక ఇతర ప్రాంతముల విధ్యాభ్యాసమగుట చే - లేక ఇతర కారణముల చే తెలుగు వ్రాయ- చదువ లేని వారు తెలుగు సందేశములను చదవ గలరు. ఉన్న వ్యవస్త[operating system] న తెలుగు ఖతులు[fonts] అమర్చుకొనుట సాధ్యము కానప్పుడు, తెలుగు సందేశములు-పత్రములను చదవ గలరు. లేఖిని వారి package- వెగము పెంచుటకై సరళీకరించి, క్లుప్తపరచి ఇవ్వబడినది. lekhini.org వారికి మా హృదయ పూరవ కృతఙ్ఞతలు సమర్పించుచున్నాము.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!